PT CR 4-2009
2
CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI
SECŢIUNEA 1
Scop
Art. 1 (1) Prezenta prescriptie tehnica stabileste conditiile de autorizare în România a
persoanelor juridice în vederea efectuarii de activitati în domeniul ISCIR.
(2) Persoanele juridice autorizate de catre ISCIR, precum si persoanele juridice autorizate
în domenii echivalente de activitate, de catre autoritatile competente dintr-un stat membru al
Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, se
înregistreaza în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare
Art. 2 (1) Activitatile supuse regimului de autorizare ISCIR potrivit prevederilor prezentei
prescriptii tehnice sunt prevazute în anexa 1.
(2) Structurile din cadrul ISCIR, emitente ale autorizatiilor pentru activitatile din anexa 1 se
stabilesc si pot fi modificate prin ordin al Inspectorului de Stat Şef al ISCIR.
Art. 3 Activitatile prevazute în anexa nr. 1 se efectueaza de catre:
a) persoane juridice înregistrate la Oficiul National Registrul Comertului, autorizate de
catre ISCIR în baza prevederilor Legii nr. 64/2008;
b) persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al
Acordului privind Spatiul Economic European, autorizate de autoritatea competenta din statul
de origine, înregistrate în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate, în baza
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009.
Art. 4 Pentru efectuarea activitatilor de mai jos, persoanele juridice mentionate la art. 3
lit. b), trebuie sa aiba o forma declarata de stabilire în România si dotarile corespunzatoare
desfasurarii activitatii:
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010
PT CR 4-2009
3
a) întretinere la instalatii de distributie gaz petrolier lichefiat la autovehicule si la
instalatii de distributie gaz petrolier lichefiat la consumatori casnici si industriali;
b) reparare, revizie si întretinere la ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de
persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara;
c) întretinere si revizie la instalatii/echipamente pentru agrement;
d) întretinere si revizie la telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri si telesanii.
SECŢIUNEA a 3-a
Referinte normative
Art. 5 Prezenta prescriptie tehnica face referiri la urmatoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub
presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotarârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 22 decembrie 2001, cu
modificarile si completarile ulterioare;
c) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a
prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, publicata în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 1 iunie 2009.
SECŢIUNEA a 4-a
Termeni, definitii si abrevieri
Art. 6 (1) În întelesul prezentei prescriptii tehnice termenii si definitiile au urmatorul sens:
a) autoritate competenta – orice organism sau autoritate dintr-un stat membru al Uniunii
Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European cu rol de control
ori de reglementare în ceea ce priveste activitatile de servicii, în special autoritatile
administrative, precum si ordinele profesionale si asociatiile profesionale sau alte organisme
profesionale care, în exercitarea competentei de autoreglementare, creeaza cadrul legal
pentru accesul la activitatile de servicii ori exercitarea acestora;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010 5
PT CR 4-2009
4
b) autorizare – activitate de evaluare si atestare efectuata de catre ISCIR, a competentei
si capabilitatii unei persoane juridice de a desfasura o activitate specifica;
c) autorizatie – act administrativ care atesta dreptul de exercitare al activitatii autorizate;
d) cerinta – orice obligatie, interdictie, conditie sau limitare impusa persoanelor juridice ori
beneficiarilor de servicii, care este prevazuta în actele cu caracter normativ sau administrativ
ale autoritatilor competente ori care rezulta din jurisprudenta, practici administrative, norme
ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociatiilor profesionale ori ale altor
organizatii profesionale, adoptate în exercitarea competentei lor de autoreglementare;
clauzele contractelor colective de munca negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine,
considerate cerinte;
e) detinator – persoana fizica sau juridica care detine cu orice titlu o/un
instalatie/echipament în exploatare;
f) documentatie tehnica – totalitatea documentelor si instructiunilor elaborate conform
prevederilor prescriptiilor tehnice, de catre producator, pentru construirea, montarea,
instalarea, punerea în functiune, realizarea reviziilor, reparatiilor si/sau pentru întretinerea
instalatiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de catre
persoane fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitati în vederea realizarii
sarcinilor specifice ce le revin; documentatia tehnica include, dupa caz, descrierea generala
a instalatiei/echipamentului, proiectele de executie, procesul de fabricatie si schemele
componentelor, subansamblelor si circuitelor, descrieri si explicatii necesare pentru
întelegerea acestor desene si scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele
încercarilor si examinarilor si altele asemenea;
g) expertiza tehnica – investigare/examinare cu caracter tehnic a unei/unui
instalatii/echipament;
h) instalare – activitate de fixare/amplasare a unei/unui instalatii/echipament la locul
utilizarii si/sau de conectare a acesteia la alte instalatii sau echipamente, în vederea
asigurarii conditiilor de functionare;
i) întretinere – totalitatea activitatilor prin care se asigura mentinerea
instalatiei/echipamentului, în parametrii de functionare în conditii de siguranta;
j) montare – activitate de îmbinare a componentelor unei/unui instalatii/echipament,
conform documentatiei tehnice, în vederea functionarii acesteia/acestuia;
k) personal tehnic de specialitate – persoana angajata a persoanei juridice si
desemnata prin decizie interna, atestata de catre ISCIR si nominalizata în autorizatia
eliberata de catre ISCIR;
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010
PT CR 4-2009
5
l) punere în functiune – actiunea care are loc în momentul primei utilizari a unei/unui
instalatii/echipament;
m) registru – orice evidenta sau baza de date administrata de o autoritate competenta, în
format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informatii cu privire la persoane juridice în general
sau persoane juridice autorizate într-un domeniu specific;
n) reparare – ansamblu de lucrari si operatiuni ce se executa prin înlaturarea
neconformitatilor/defectiunilor constatate la o/un instalatie/echipament, în scopul aducerii
acesteia/acestuia la parametrii initiali sau la alti parametri care asigura functionarea în
conditii de siguranta a acesteia, conform prescriptiilor tehnice aplicabile;
o) revizie – activitatea, de regula planificata, ce consta în ansamblul operatiunilor ce se
executa asupra unei/unui instalatii/echipament în scopul reglarii sau înlocuirii pieselor si
aparatelor înglobate de aceasta/acesta, conform prescriptiilor tehnice;
p) utilizator – persoana fizica sau juridica care are în folosinta o/un instalatie/echipament;
q) verificari tehnice în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic –
ansamblu de verificari, examinari si încercari efectuate pentru evaluarea starii tehnice,
estimarii duratei remanente de functionare si stabilirea conditiilor de functionarea în siguranta
la o/un instalatie/echipament.
(2) În continutul prezentei prescriptii tehnice sunt folosite urmatoarele abrevieri:
a) ISCIR – Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si
Instalatiilor de Ridicat;
b) RADTE – personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei
tehnice de verificari în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic;
c) RSL – personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor;
d) RSVTI – operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor;
e) RTS – personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;
f) RVT – personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificari tehnice la prima punere
în functiune si în utilizare;
g) RVTA – personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnica a
ascensoarelor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010 7
PT CR 4-2009
6
CAPITOLUL II
AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE
SECŢIUNEA 1
Solicitarea autorizarii de catre persoanele juridice
Art. 7 În vederea autorizarii pentru una din activitatile prevazute în anexa 1, persoana
juridica depune la ISCIR urmatoarele documente:
a) cererea, conform modelului din anexa 2;
b) documentele precizate în anexa 3.
Art. 8 În cazul în care prin aceeasi cerere se solicita autorizarea pentru mai multe activitati
prevazute în anexa 1, trebuie sa se depuna urmatoarele:
a) cererea, însotita de documentul prevazut în anexa 3 lit. a);
b) documentele prevazute în anexa 3, pentru una din activitati;
c) pentru fiecare activitate suplimentara documentele prevazute în anexa 3 de la lit. h) la
lit. k) obligatoriu si documentele prevazute în anexa 3 la celelalte litere, daca este cazul.
Art. 9 (1) În cazul unei cereri sau al unei documentatii incomplete sau incorect întocmite,
solicitantul este informat, în scris, cu privire la necesitatea transmiterii completarilor sau a
documentatiei corect întocmite.
(2) În cazul în care solicitantul nu completeaza documentatia potrivit cerintelor, în termen
de cel mult 30 zile de la data primiri comunicarii cererea de autorizare se respinge prin
decizie motivata iar documentatia depusa se arhiveaza.
SECŢIUNEA a 2-a
Evaluarea persoanei juridice în vederea autorizarii
Art. 10 În scopul efectuarii verificarilor în vederea autorizarii, persoana juridica trebuie sa
permita accesul la sediul si/sau în locul în care îsi desfasoara activitatea.
Art. 11 (1) La data stabilita pentru efectuarea verificarilor în vederea autorizarii, persoana
juridica trebuie sa furnizeze orice informatie solicitata de inspectorul de specialitate din cadrul
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010
PT CR 4-2009
7
ISCIR privind documentatia depusa si sa prezinte, în original, la cererea acestuia,
documentele prevazute în anexa 3.
(2) ISCIR verifica existenta dotarilor tehnice si a personalului, a procedurilor si a
instructiunilor specifice activitatii.
Art. 12 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR consemneaza rezultatele verificarilor
în procesul-verbal de verificare tehnica, conform modelului din anexa 4, si mentioneaza daca
persoana juridica îndeplineste sau, dupa caz, nu îndeplineste conditiile pentru prestarea
activitatii.
(2) În cazul în care persoana juridica îndeplineste conditiile necesare pentru desfasurarea
activitatii, în procesul-verbal de verificare tehnica se propune autorizarea acesteia si se
mentioneaza tipurile de activitati, tipurile de instalatii/echipamente si parametrii
minimi/maximi, dupa caz, ai acestora, precum si personalul tehnic de specialitate atestat.
(3) În cazul neîndeplinirii conditiilor în vederea autorizarii persoanei juridice, în procesulverbal
de verificare tehnica se mentioneaza care conditii nu sunt îndeplinite, propunându-se
respingerea cererii de autorizare.
SECŢIUNEA a 3-a
Autorizarea persoanei juridice si verificarea programata
Art. 13 ISCIR elibereaza autorizatia persoanei juridice, pe baza procesului-verbal de
verificare, întocmit de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. Modelul de
autorizatie este prevazut în anexa 5.
Art. 14 Eliberarea autorizatiei se face într-un termen de cel mult 30 zile, de la data întocmirii
procesului-verbal de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, cu conditia prezentarii
dovezii de achitare a contravalorii tarifelor de verificare si autorizare.
Art. 15 Autorizatia se emite pe termen nelimitat cu conditia mentinerii continue a cerintelor
de autorizare.
Art. 16 Persoana juridica are dreptul sa desfasoare activitatea pentru care este autorizata
numai începând cu data eliberarii autorizatiei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010 9
PT CR 4-2009
8
Art. 17 (1) Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerintelor în baza carora s-a
acordat autorizatia, trebuie anuntata la ISCIR de catre persoana juridica autorizata în termen
de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.
(2) În situatia prevazuta la alin. (1) ISCIR suspenda autorizatia si comunica decizia
persoanei juridice.
(3) În vederea ridicarii suspendarii autorizatiei, persoana juridica depune la ISCIR o
cerere însotita de documentele doveditoare privind îndeplinirea cerintelor de autorizare.
(4) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueaza o noua verificare programata
privind îndeplinirea cerintelor de autorizare si întocmeste un proces-verbal de verificare
tehnica.
(5) În baza constatarilor din procesul-verbal de verificare tehnica, ISCIR comunica
persoanei juridice ridicarea suspendarii autorizatiei.
Art. 18 (1) Persoana juridica autorizata poate fi verificata anual de catre ISCIR, cu privire la
mentinerea cerintelor în baza carora s-a acordat autorizatia, a mentinerii capabilitatii tehnice
de a efectua activitatea pentru care a fost autorizata, precum si în legatura cu respectarea
prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile domeniului sau de activitate.
(2) Verificarea constituie verificare programata.
Art. 19 (1) Cu ocazia verificarii programate, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR
mentioneaza în procesul-verbal de verificare tehnica daca persoana juridica autorizata
îndeplineste sau, dupa caz, nu îndeplineste cerintele pentru desfasurarea în continuare a
activitatii si propune în consecinta.
(2) În cazul neîndeplinirii cerintelor care au stat la baza acordarii autorizatiei, în procesulverbal
de verificare tehnica se mentioneaza care cerinte nu sunt îndeplinite, urmând a se
propune retragerea autorizației.
(3) În baza procesului-verbal ISCIR comunica persoanei juridice masura dispusa.
(4) În situatia persoanei juridice a carei autorizație îi confera dreptul de a exercita
activitatea în mai multe domenii autorizate, masura retragerii se dispune pentru
domeniul/domeniile pentru care cerinta nu mai este îndeplinita; în acest caz ISCIR elibereaza
o actualizare a autorizatiei.
(5) Modelul de actualizare a autorizatiei este prevazut în anexa 6.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010
PT CR 4-2009
9
(6) Prin derogare de la dispozițiile alin. (5), retragerea autorizatiei se face pentru toate
domeniile, în cazul în care condiția neîndeplinita este necesara exercitarii activitatii si în
celelalte domenii autorizate.
CAPITOLUL III
CONDIŢII DE MODIFICARE A DOMENIULUI DE ACTIVITATE
Art. 20 (1) În cazul modificarii domeniului de activitate stabilit prin autorizatie, prin
modificarea tipului de instalatii/echipamente, prin modificarea de activitati, modificarea
parametrilor instalatiilor/echipamentelor precum si în cazul modificarii structurii de personal
tehnic de specialitate, persoana juridica trebuie sa depuna la ISCIR documentele prevazute
la art. 7 adaptate corespunzator.
(2) În temeiul procesului-verbal încheiat de catre inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR prin care se constata modificarea conditiilor prevazute la alin. (1), ISCIR elibereaza o
actualizare a autorizatiei conform modelului prevazut în anexa 6.
Art. 21 În cazul schimbarii amplasamentului instalatiilor pentru activitatea de supraveghere
tehnica la umplere, prevazuta de prescriptiile tehnice aplicabile, autorizatia detinuta îsi
înceteaza efectele si se elibereaza o noua autorizatie.
CAPITOLUL IV
ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL ISCIR AL PERSOANELOR JURIDICE AUTORIZATE
Art. 22 (1) Persoanele juridice mentionate la art. 3 lit. a) si lit. b) se înregistreaza în
Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
(2) Persoanele juridice mentionate la art. 3 lit. a) se înregistreaza din oficiu în Registrul
ISCIR al persoanelor juridice autorizate, în baza cererii si a dosarului de autorizare.
(3) În vederea înregistrarii în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate,
persoanele juridice mentionate la art. 3 lit. b) trebuie sa depuna la ISCIR urmatoarele:
a) cerere în vederea înregistrarii;
b) copie a autorizatiei sau a documentului echivalent emisa/emis de autoritatea
competenta din statul membru.
(4) Pentru persoanele juridice prevazute la art. 3 lit. b), înregistrate în Registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate, ISCIR elibereaza un document de confirmare a înregistrarii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010 11
PT CR 4-2009
10
CAPITOLUL V
MĂSURI ADMINISTRATIVE
Art. 23 (1) Nerespectarea obligatiilor si responsabilitatilor de catre persoanele juridice
autorizate sau personalul tehnic de specialitate atestat, prevazute/prevazut în prescriptiile
tehnice specifice sau în cazul în care conditiile de acordare a autorizatiei nu mai sunt
îndeplinite, se pot aplica urmatoarele masuri administrative, în functie de natura acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de pâna la 6 luni, a autorizatiei eliberate de catre ISCIR;
c) retragerea autorizatiei eliberate de catre ISCIR.
(2) Aplicarea masurilor administrative prevazute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale în vigoare si a principiului proportionalitatii.
(3) Aplicarea în termen de 6 luni a doua masuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioada de pâna la 6 luni a autorizatiei eliberate de catre ISCIR.
(4) Aplicarea în termen de un an a doua masuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autorizatiei eliberate de catre ISCIR.
(5) Dispozitiile art. 19 alin. (5) si alin. (6) se aplica în mod corespunzator.
Art. 24 Persoana juridica careia i-a fost retrasa autorizatia are dreptul sa solicite eliberarea
unei noi autorizatii dupa eliminarea neconformitatilor care au condus la retragerea acesteia,
constatate de catre un inspector de specialitate.
Art. 25 (1) Masurile administrative prevazute la art. 23, se dispun de catre ISCIR, prin
decizie motivata, în baza procesului-verbal de verificare tehnica încheiat de inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia verificarii.
(2) Împotriva deciziei prin care s-a dispus masura administrativa, persoana juridica poate
formula contestație la instanța competenta și cu respectarea procedurii prevazute în legea
contenciosului-administrativ.
Art. 26 Masurile aplicabile persoanelor juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene
sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European sunt cele prevazute de
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pietei interne.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010
PT CR 4-2009
11
CAPITOLUL VI
TARIFE
Art. 27 Pentru activitatile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în
conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, se aplica tarifele aprobate prin ordin
al ministrului economiei.
CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 28 Toate autorizatiile eliberate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei prescriptii
tehnice ramân valabile pâna la data expirarii.
Art. 29 Documentele care se depun la ISCIR trebuie sa fie redactate/traduse în limba
româna de catre un traducator autorizat.
Art. 30 Documentele pot fi depuse la ISCIR si în format electronic, dupa operationalizarea
punctului de contact unic electronic (PCU).
Art. 31 Persoana juridica are obligatia sa foloseasca personal de deservire autorizat
conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile, precum si personal de executie propriu
autorizat, personal de executie propriu calificat si instruit, conform prevederilor prescriptiilor
tehnice ISCIR aplicabile.
Art. 32 Termenele de solutionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform
prevederilor legale în vigoare.
Art. 33 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificari
neprogramate cu privire la modul în care persoanele juridice autorizate îsi desfasoara
activitatile, luând, dupa caz, masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale.
Art. 34 Eliberarea duplicatelor autorizatiilor, actualizarilor autorizatiilor se face de catre
ISCIR, în urmatoarele cazuri si în urmatoarele conditii:
a) în cazul pierderii, cu conditia depunerii de catre persoana juridica, în copie, a actului
de declarare a pierderii;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010 13
PT CR 4-2009
12
b) în cazul furtului, cu conditia depunerii de catre persoana juridica, în copie, a actului de
înregistrare a reclamarii furtului la Politie;
c) în cazul deteriorarii, cu conditia depunerii de catre persoana juridica, în original, a
actului deteriorat, sau a declaratiei solicitantului în cazul distrugerii totale.
Art. 35 Anexele 1-7 fac parte integranta din prezenta prescriptie tehnica.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010
PT CR 4-2009
13
ANEXA 1
Activitatile supuse regimului de autorizare ISCIR si categoriile de personal tehnic de specialitate aferent acestora
Tip instalatie/echipament Tip activitate
Parametrii care trebuie
indicati în cererea de
autorizare
Personal
tehnic de
specialitate
nominalizat
Observatii
INSTALAŢII SUB PRESIUNE
– Aparate consumatoare de combustibil
cu P ≤ 400kW
– Cazane de apa calda cu P ≤ 400kW
– Cazane de abur de joasa presiune cu
Q ≤ 0,6 t/h
Instalare
Montare
Reparare si întretinere
Verificari tehnice în utilizare
Putere maxima (Pmax.)
Putere maxima (Pmax.)
Debit maxim (Qmax.)
RSL
Pentru instalare,
montare, reparare si
întretinere
RVT Pentru verificari tehnice
în utilizare
– Cazane de abur
Instalare
Montare
Reparare
Debit maxim (Q max.)
Presiune maxima (pmax.)
Temperatura maxima (T max.)
RSL
Pentru instalare
– Cazane de apa fierbinte Debit maxim (D max.)
Presiune maxima (pmax.) RTS, RSL
Pentru montare si
reparare
– Cazane de abur Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
Debit maxim (Q max.)
Presiune maxima (pmax.)
– Cazane de apa fierbinte DTeembpite mraatuxriam m (aDx mimaxa.) (T max.) RADTE –
Presiune maxima (pmax.)
– Cazane de abur si cazane de apa
fierbinte
Întretinere prin spalare chimica la
cazane

RSL
Autorizatia valabila si
pentru cazane de apa
calda
Întretinere regim chimic la cazane RSL
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010 15
PT CR 4-2009
14
ANEXA 1
Tip instalatie/echipament Tip activitate
Parametrii care trebuie
indicati în cererea de
autorizare
Personal
tehnic de
specialitate
nominalizat
Observatii
– Arzatoare de combustibili gazosi si
lichizi
Instalare
Montare
Reparare si întretinere
Verificari tehnice în utilizare
Putere maxima (Pmax.)
RSL
Pentru instalare,
montare, reparare si
întretinere
RVT Pentru verificari tehnice
în utilizare
– Butelii pentru gaz petrolier lichefiat cu
Vmax = 26 litri
Supraveghere tehnica la umplere
Verificare tehnica periodica si
reparare
Presiune maxima (pmax.)
Tip fluid
RSL –
– Recipiente metalice stabile Reparare Volum maxim (Vmax.)
Presiune maxima (pmax.)
Temperatura minima (Tmin.)
Temperatura maxima (Tmax.)
RSL, RTS –
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Butelii pentru gaze comprimate
– Butelii pentru gaze lichefiate
– Butelii pentru gaze dizolvate sub
presiune
– Butelii destinate stingerii incendiilor
Supraveghere tehnica la umplere
Verificare tehnica periodica si
reparare
Volum maxim (Vmax.)
Presiune maxima (pmax.)
Tip fluid
RSL
Domeniul de autorizare
este limitat la tipul de
fluid si parametrii
maximi ale buteliilor (V
si p) de încarcat.
– Conducte metalice pentru fluide Montare
Reparare
Presiune maxima (pmax.)
Temperatura minima (Tmin.)
Temperatura maxima (Tmax.)
RSL, RTS –
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Dispozitive de siguranta Verificare (la deschidere-închidere)
Reparare si reglare
Presiune maxima (pmax.)
Diametru maxim (DNmax.)
RSL
Domeniul de autorizare
este limitat de
parametrii maximi ai
supapelor (DN si p)
care se regleaza pe
stand
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010
PT CR 4-2009
15
ANEXA 1
Tip instalatie/echipament Tip activitate
Parametrii care trebuie
indicati în cererea de
autorizare
Personal
tehnic de
specialitate
nominalizat
Observatii
– Instalatii de distributie gaz petrolier
lichefiat la autovehicule
– Instalatii de distributie gaz petrolier
lichefiat la consumatori casnici si
industriali
Instalare
Montare
Reparare
Volum maxim (Vmax.)
Presiune maxima (pmax.)
Temperatura minima (Tmin.)
Temperatura maxima (Tmax.)
RSL Pentru instalare
RSL, RTS Pentru montare si
reparare
Întretinere
RSL
Pentru întretinere
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Cazane de apa calda cu P > 400 kW
– Cazane de abur de joasa presiune
Q > 0.6 t/h
Instalare
Montare
Reparare
Putere maxima (Pmax.)
Debit maxim (Qmax.)
RSL Pentru instalare
RSL, RTS Pentru montare si
reparare
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
Întretinere prin spalare chimica la
cazane

RSL
Autorizatia obtinuta
pentru echipamente
reglementate de
Prescriptia tehnica C1
este valabila si pentru
echipamentele
reglementate de
Prescriptia tehnica C9
– Conducte metalice pentru abur si apa
fierbinte
Montare
Reparare
Presiune maxima (pmax.)
Temperatura maxima (Tmax.) RSL, RTS –
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010 17
PT CR 4-2009
16
ANEXA 1
Tip instalatie/echipament Tip activitate
Parametrii care trebuie
indicati în cererea de
autorizare
Personal
tehnic de
specialitate
nominalizat
Observatii
– Instalatii de ardere si instalatii de
automatizare pentru cazane si instalatii
de automatizare pentru centrale
termice
Montare, punere în functiune,
reparare si întretinere – RSL –
– Cisterne pentru gaze comprimate,
lichefiate sau dizolvate sub presiune
– Containere pentru gaze comprimate,
lichefiate sau dizolvate sub presiune
– Butoaie pentru gaze comprimate,
lichefiate sau dizolvate sub presiune
Reparare Volum maxim (Vmax.)
Presiune maxima (pmax.)
Temperatura minima (Tmin.)
Temperatura maxima (Tmax.)
RSL, RTS –
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic RADTE –
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010
PT CR 4-2009
17
ANEXA 1
Tip instalatie/echipament Tip activitate
Parametrii care trebuie
indicati în cererea de
autorizare
Personal
tehnic de
specialitate
nominalizat
Observatii
INSTALAŢII DE RIDICAT
– Macarale deplasabile pe cai fara sine
de rulare
– Macarale deplasabile pe cai cu sine
de rulare
– Macarale cu brat si/sau platforma
rotitoare care lucreaza la punct fix sau
deplasabile pe cai cu sine de rulare
– Macarale de constructie speciala
Montare
Reparare
Sarcina nominala (Sn)
Sarcina nominala (Sn)
Sarcina nominala (Sn)
Sarcina nominala (Sn)
RSL Pentru montare
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Stivuitoare autopropulsate
– Translatoare stivuitoare
Montare
Reparare
Sarcina nominala (Sn)
Sarcina nominala (Sn)
RSL Pentru montare
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Platforme autoridicatoare
deplasabile/nedeplasabile pentru
persoane si/sau materiale,
– Platforme ridicatoare pentru persoane
cu dizabilitati
Montare
Reparare
Sarcina nominala (Sn)
Sarcina nominala (Sn)
RSL Pentru montare
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010 19
PT CR 4-2009
18
ANEXA 1
Tip instalatie/echipament Tip activitate
Parametrii care trebuie
indicati în cererea de
autorizare
Personal
tehnic de
specialitate
nominalizat
Observatii
– Elevatoare pentru vehicule
Montare
Reparare
Sarcina nominala (Sn)
RSL Pentru montare
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Mecanisme de ridicat
Montare
Reparare
Sarcina nominala (Sn)
RSL Pentru montare
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Masini de ridicat de tip special Montare
Reparare
Sarcina nominala (Sn)
RSL Pentru montare
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Ascensoare electrice si hidraulice de
persoane, de persoane si marfuri sau
de marfuri cu comanda interioara
Reparare, revizie si întretinere Sarcina maxima (Smax.)
RSL, RVTA Pentru reparare, revizie
si întretinere
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010
PT CR 4-2009
19
ANEXA 1
Tip instalatie/echipament Tip activitate
Parametrii care trebuie
indicati în cererea de
autorizare
Personal
tehnic de
specialitate
nominalizat
Observatii
– Echipamente pentru agrement Montare
Reparare
Capacitate echipament
(numar de persoane)
RSL Pentru montare
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Instalatii de transport pe plan înclinat
pentru materiale
Montare
Reparare
Capacitate de transport
(tone/ora)
RSL Pentru montare
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Ascensoare de marfuri exclusiv cu
comanda exterioara
Montare
Reparare
Sarcina maxima (Smax.) RSL Pentru montare
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Ascensoare cu schip Montare
Reparare
Sarcina maxima (Smax.) RSL Pentru montare
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010 21
PT CR 4-2009
20
ANEXA 1
Tip instalatie/echipament Tip activitate
Parametrii care trebuie
indicati în cererea de
autorizare
Personal
tehnic de
specialitate
nominalizat
Observatii
– Ascensoare de constructie speciala
pentru materiale
Montare
Reparare
Sarcina maxima (Smax.) RSL Pentru montare
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Ascensoare pentru santiere de
constructii
Montare
Reparare
Sarcina maxima (Smax.) RSL, RTS Pentru montare si
reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Trape de scena
– Trape de decoruri
– Instalatii de cortine pentru incendiu
din salile de spectacole
Construire
Montare
Reparare
Sarcina maxima (Smax.)
RSL, RTS
Construire numai
pentru trape de
scena
RSL, RTS Pentru montare si
reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010
PT CR 4-2009
21
ANEXA 1
Tip instalatie/echipament Tip activitate
Parametrii care trebuie
indicati în cererea de
autorizare
Personal
tehnic de
specialitate
nominalizat
Observatii
– Telecabine Reparare Capacitate de transport
(numar de persoane/ora)
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Telegondole Reparare Capacitate de transport
(numar de persoane/ora)
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Telescaune Reparare Capacitate de transport
(numar de persoane/ora)
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Teleschiuri Reparare Capacitate de transport
(numar de persoane/ora)
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Telesanii Reparare Capacitate de transport
(numar de persoane/ora)
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010 23
PT CR 4-2009
22
ANEXA 1
Tip instalatie/echipament Tip activitate
Parametrii care trebuie
indicati în cererea de
autorizare
Personal
tehnic de
specialitate
nominalizat
Observatii
– Teleferice pentru materiale Reparare Capacitate de transport
(tone/ora)
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Scari si trotuare rulante Montare
Reparare
Capacitate de transport
(numar de persoane/ora) RSL, RTS Pentru montare si
reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
– Instalatii de transport pe plan înclinat
pentru persoane
Reparare Capacitate de transport
(numar de persoane/ora)
RSL, RTS Pentru reparare
Întretinere si revizie RSL Pentru întretinere si
revizie
Verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic
RADTE –
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010
PT CR 4-2009
23
ANEXA 2
(model)
Nr. înregistrare solicitant/data: Nr. înregistrare ISCIR/data:
CERERE
1. SOLICITANT
Denumire persoana juridica:
……………………………………………………
…………………………………………………..
CUI………………………………………….……
J…………………………………………………………….
IBAN………………………………………………………
Banca…………………………………………………….
Persoana de contact:
(numele si prenumele, functia)
…………………………………………………..
…………………………………………..…..
Tel………………………………………………………..
Fax……………………………………..…….…
E-mail……………………………………………………
Adresa completa persoana juridica:
……………………………………….…………
………………………………………………
Telefon…………………………………………………..
Fax:…………………….………………………….
E-mail:……………………………………………..
Adresa completa subdiviziuni care
desfasoara activitatea supusa autorizarii
(daca este cazul)
………………………..……………………………
Telefon…………………………………………………..
Fax:………………………………………………….
E-mail:……………..…………………….………..
Adresa completa dispecerat interventie1)
(daca este cazul)
……………………..……………………………
…………………………………………………
Telefon………………………………………………….
Fax:………………………………….……………….
E-mail:……………………………………………..
1) Se completeaza numai în cazul solicitarii autorizarii pentru activitatile mentionate în anexa
3 lit. b).
2. DOMENIU DE ACTIVITATE
……………………………………………………… 2)
cod CAEN3): …………………………….…..
Se precizeaza tipurile de
instalatii/echipamente si parametrii principali
specifici tipului de activitate
2) Se completeaza cu activitatile pentru care se solicita autorizarea.
3) Se precizeaza codul CAEN corespunzator activitatii pentru care se solicita autorizarea.
3. PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE
RSL/RTS/RVTA/RVT/RADTE4) Nr. atestat
(numele si prenumele,
pregatire profesionala,
vechime)
4) Se completeaza cu personalul pentru care se solicita nominalizarea în autorizatie.
Suntem de acord cu privire la prelucrarea electronica a datelor înscrise în autorizatie.
Numele si prenumele, functia,
semnatura si stampila solicitantului
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010 25
PT CR 4-2009
24
ANEXA 3
CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII
Documentatia trebuie sa contina urmatoarele:
a) certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau document
echivalent emis de autoritatile competente din statele membre, din care sa rezulte datele de
identificare, obiectul de activitate si subdiviziunile persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30
de zile înainte de data cererii;
b) dovada existentei unei forme de stabilire în România si corespunzatoare, pentru
prestarea oricarei din urmatoarele activitati:
1) întretinere la instalatii de distributie gaz petrolier lichefiat la autovehicule si la
instalatii de distributie gaz petrolier lichefiat la consumatori casnici si industriali;
2) reparare, revizie si întretinere la ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de
persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara;
3) întretinere si revizie la instalatii/echipamente pentru agrement;
4) întretinere si revizie la telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri si telesanii;
c) lista cu utilajele, dispozitivele si dotarile tehnologice din care sa rezulte capabilitatea
persoanei juridice pentru activitatile din anexa 3 tabelul 1;
d) copiile certificatelor de etalonare sau a buletinelor de verificari metrologice pentru
echipamentele de masurare si control utilizate la activitatea pentru care se solicita
autorizarea;
e) tabel cu sudorii autorizati de ISCIR sau cu sudorii care au aprobari valabile emise în
conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice ce transpun directive europene aplicabile
instalatiilor/echipamentelor, în situatia în care cerintele ce au stat la baza emiteri acestor
aprobari sunt echivalente cu cele stabilite în prescriptia tehnica aplicabila, aflati în raporturi
de munca cu persoana juridica; se anexeaza în copie autorizatiile/aprobarile acestora;
f) lista cu procedurile de sudare aprobate în conformitate cu prescriptia tehnica
aplicabila sau cu procedurile de sudare care au aprobari valabile emise în conformitate cu
prevederile reglementarilor tehnice ce transpun directive europene aplicabile
instalatiilor/echipamentelor, în situatia în care cerintele ce au stat la baza emiteri acestor
aprobari sunt echivalente cu cele stabilite în prescriptia tehnica aplicabila, specifice
domeniului de autorizare solicitat;
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010
PT CR 4-2009
25
ANEXA 3
g) copiile autorizatiilor existente pentru laboratorul de examinari nedistructive si/sau
copia procesului-verbal de evaluare a laboratorului de încercari distructive, proprii sau cu
care persoana juridica are raporturi contractuale, daca este cazul;
h) proceduri/instructiuni proprii privind modul de efectuare a activitatilor pentru care se
solicita autorizarea;
i) copiile atestatelor personalului tehnic de specialitate emise de catre ISCIR în
conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare; în cadrul unei autorizatii RSL si RVT/RVTA
trebuie sa fie persoane diferite;
j) copiile documentelor care atesta existenta la data formularii cererii a raporturilor
contractuale între persoana juridica si personalul tehnic de specialitate;
k) copiile deciziilor de numire a personalului tehnic de specialitate, conform modelului din
anexa 7 (informativ);
l) copiile contractelor de colaborare, în cazul activitatilor de reparare si de verificare
tehnica periodica butelii sau pentru activitatea de întretinere instalatii de GPL;
m) lista cu personalul de deservire autorizat conform prevederilor prescriptiei tehnice
aplicabile pentru prestarea urmatoarelor activitati:
1) supraveghere tehnica la umplere la butelii pentru gaz petrolier lichefiat Vmax. = 26
litri;
2) supraveghere tehnica la umplere la butelii pentru gaze comprimate, gaze lichefiate,
gaze dizolvate sub presiune si cele destinate stingerii incendiilor;
n) documentul care precizeaza numarul de telefon de interventie pentru activitatile
prevazute la lit. b), alin1) ÷ 4).
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010 27
PT CR 4-2009
26
ANEXA 3
Tabelul 1
Nr.
crt.
Tipul (marca) si caracteristici
principale
Obs.
A. Dotari tehnice pentru executie
a Taiere/sudare
1…
i
b Formare/prelucrari mecanice
1…
i
…..
n …………………………………………
1…
i
B. Dotari pentru verificare, masurare si
control
1…
i
C. Standuri pentru verificari si
încercari
1…
i
………………………………………….
D. Activitati care se realizeaza în
colaborare
Denumirea prestatorului cu care
se efectueaza colaborarea
1…i ……………………………………….
Numele si prenumele, functia,
(semnatura si stampila solicitantului)
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010
PT CR 4-2009
27
ANEXA 4
(model)
Proces-verbal de verificare tehnica
Proces-verbal
de verificare tehnica
nr. …………….
ISCIR………………………5)……………….…..
Adresa……………………..……………..….…..
……………………………………………….……
Telefon……………………………………………
Fax……………………………………………..…
Încheiat astazi ………………………………..… cu ocazia …………….…… efectuat(a) în baza prevederilor1)
……………………..………..…………… si a prescriptiilor tehnice aplicabile2) ……………………………..,……. la
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
tip ………………… cu numarul de fabricatie ……………….… si cartea instalatiei nr. ………..…… având
parametrii ultimei verificari ………………………………………………………………………………………………..
………….…………………………………………………….……….…………..……………………………………………
Detinatorul/Utilizatorul …………………………………….…… din localitatea………………….…………………..…
str. ………………………… nr. …… judet/sector …………………… CUI ………………/J……….……………………
Verificarea s-a efectuat la ……………………………….………. din localitatea ………………….………………… str.
………………………..……. nr. …….….. judet/sector …….………………….Tel./Fax………………….…………
Subsemnatul3) ……………………………………………………………..………… am constatat urmatoarele:
…………………………………………………………………………..…………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………..……………………………….………
……………………………………………………………………………..……………………………………….……….…
Am dat urmatoarele dispozitii: …………………………………………………………………………………….……..…
……………………………………………………………………………..…………………………………….……………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………..……………
…………………………………………………………………………..…………………………………..…………………
Dupa aceasta verificare s-a admis 4) ………………..…………………………………………………….………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………..………..
Scadenta urmatoarei verificari se fixeaza la data de ………………………………………………………………………………..
Pentru aceasta verificare se plateste suma de ………..………… lei conform PT ……… Anexa ……. Pct………..,
de catre …………………………… din localitatea ……………………… str. …………………………… nr. ……
judet/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria ………………………
filiala …………………………
Am luat la cunostinta
Reprezentant Detinator/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
ISCIR, Utilizator, supravegherea si reparatorului,
verificarea tehnica întretinatorului
a instalatiilor, ………………………
…………… ……………………. …….……………… ..…………………….
……………. ……………………. …………………… ……….…………….
___________________
1) Se precizeaza actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuarii verificarii tehnice.
2) Se precizeaza prescriptia tehnica aplicabila care a stat la baza efectuarii verificarii tehnice.
3) Functia, numele si prenumele.
4) Se precizeaza parametrii de functionare ai instalatiei, functie de felul (tipul) acesteia.
5) Se precizeaza: ISCIR sau Inspectia teritoriala ISCIR ……………..6)………..
6) Localitatea de resedinta.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010 29
PT CR 4-2009
28
ANEXA 5
(Model)
ANTET ISCIR
Nr…………/………………….. 1)
AUTORIZAŢIE
(conform procesului-verbal nr……….din………………………….)
1. Persoana juridica:
Denumirea…………………………………………….
Adresa sediului social: …………………………………….
J…………………………….. CUI: …………………………….
Tel.: …………………………..Fax: …………………………….
Subdiviziunea care desfasoara activitatea autorizata:
Denumirea…………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………
J…………………….. CUI: ……………..(daca este cazul)
Tel.: …………………………..Fax: …………………………….
2. Domeniul de autorizare:
3. Personal tehnic de specialitate
4. Mentiuni:
Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerintelor în baza carora s-a acordat
autorizatia, trebuie anuntata la ISCIR de catre persoana juridica autorizata, în termen de cel
mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.
Persoana juridica, prin reprezentantii sai legali împreuna cu personalul nominalizat în
autorizatie, raspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.
Inspector de Stat Şef Director Direcția Inspect Clasice
(Inspector Şef) (Şef Birou IMSP/IR)
Inspector de Specialitate
___________________________________
1) Codul autorizatiei conform reglementarilor interne ISCIR si data emiterii acesteia.
Autorizatia se elibereaza pe suport hârtie format A4, culoarea galbena.
Timbru
de
securizare
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11 bis/8.I.2010
PT CR 4-2009
29
ANEXA 6
(Model)
ANTET ISCIR
Nr…………/………………….. 1)
ACTUALIZARE A AUTORIZAŢIEI NR……….
(conform procesului-verbal nr……….din………………………….)
1. Persoana juridica:
Denumirea…………………………………………….
Adresa sediului social: …………………………………….
J…………………………….. CUI: …………………………….
Tel.: …………………………..Fax: …………………………….
Subdiviziunea care desfasoara activitatea autorizata:
Denumirea…………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………
J…………………….. CUI: ……………..(daca este cazul)
Tel.: …