HG 1029/ 2008

HG nr. 1029/2008, hotarare privind conditiile introducerii pe piata a masinilor [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 30/09/2008 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, si al art. 51 alin. (2) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Capitolul I – Dispozitii generale Sectiunea 1 – Domeniu de aplicare si definitii Art. 1 Prezenta hotarare se aplica urmatoarelor produse: masini, echipamente interschimbabile, componente de securitate, dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii, lanturi, cabluri si chingi, arbori de transmisie cu articulatii cardanice, cvasimasini, stabilind cerintele esentiale de sanatate si securitate specifice acestora, prevazute in anexa nr. 1. Art. 2 Prevederile prezentei hotarari nu se aplica: a) componentelor de securitate destinate a fi utilizate ca piese de schimb pentru inlocuirea pieselor identice si furnizate de catre producatorul masinii originale; b) echipamentelor specifice destinate utilizarii in targuri si/sau parcuri de distractii; c) masinilor special proiectate sau puse in functiune in scopuri nucleare care, in cazul avariilor, pot avea ca rezultat emisii radioactive; d) armelor, inclusiv armelor de foc; e) mijloacelor de transport urmatoare: tractoare agricole sau forestiere, cu exceptia masinilor montate pe aceste vehicule, pentru riscurile prevazute de Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, cu modificarile si completarile ulterioare, vehicule si remorcile acestora, cu exceptia masinilor montate pe aceste vehicule, prevazute de Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, vehicule, cu exceptia masinilor montate pe aceste vehicule, prevazute de Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, vehicule destinate exclusiv competitiilor si mijloacelor de transport aerian, naval si feroviar, cu exceptia masinilor montate pe aceste mijloace de transport; f) navelor maritime si platformelor maritime, inclusiv echipamentelor instalate la bordul acestor nave si/sau platforme; g) masinilor special proiectate si construite in scop militar sau de mentinere a ordinii publice; h) masinilor special proiectate si construite in scop de cercetare pentru utilizare temporara in laboratoare; i) ascensoarelor care echipeaza puturile de mina; j) masinilor special destinate deplasarii artistilor in timpul spectacolelor; k) produselor electrice si electronice, in masura in care acestea sunt reglementate de Hotararea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, republicata, cu modificarile ulterioare: aparate electrocasnice, echipamente audio si video, echipamente pentru tehnologia informatiei, echipamente pentru birouri, mecanisme de joasa tensiune pentru conexiuni si control, motoare electrice; l) echipamentelor electrice de inalta tensiune: aparataje pentru conexiuni si control transformatoare. Art. 3 (1) In sensul prezentei hotarari, prin masini se intelege produsele prevazute la art. 1, cu exceptia cvasimasinilor. (2) In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. masina: a) un ansamblu de parti sau componente legate intre ele, dintre care cel putin una este in miscare, care sunt reunite de o maniera solidara in vederea unui anumit scop, in special montat ori destinat montarii cu un sistem de actionare, altul decat forta umana sau animala, aplicata direct; b) un ansamblu prevazut la lit. a), caruia ii lipsesc numai componentele care sa il conecteze la locul de utilizare sau conexiunile la surse de energie si de miscare; c) un ansamblu prevazut la lit. a) si b), pregatit sa fie instalat si care nu poate sa functioneze decat montat pe un mijloc de transport sau instalat intr-o cladire ori structura; d) un ansamblu de masini prevazute la lit. a)-c) sau o cvasimasina prevazuta la pct. 7, care, in scopul de a ajunge la acelasi rezultat, sunt dispuse si comandate astfel incat sa functioneze ca un intreg; e) un ansamblu de parti sau componente legate intre ele, dintre care cel putin una este in miscare, care sunt reunite in scopul ridicarii sarcinilor si a caror singura sursa de energie este forta umana, aplicata direct; 2. echipament interschimbabil – un dispozitiv care, ulterior punerii in functiune a unei masini sau a unui vehicul-tractor, este asamblat pe aceasta chiar de catre operator, in scopul de a modifica functia sa ori de a asigura o functie noua, in masura in care acest echipament nu este o piesa de schimb ori o unealta; 3. componenta de securitate – componenta care este introdusa separat pe piata si este destinata sa asigure o functie de securitate, a carei defectare sau functionare necorespunzatoare pericliteaza securitatea si/sau sanatatea persoanelor expuse si care nu este necesara pentru functionarea masinii ori care poate fi inlocuita cu alte componente ce permit functionarea normala a masinii. Lista indicativa a componentelor de securitate, prevazuta in anexa nr. 5, este actualizata periodic potrivit procedurii reglementate la art. 8 alin. 1 lit. a) din Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European si Consiliului din 17 mai 2006 privind masinile industriale si modificarea Directivei 95/16/CE; 4. dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii – o componenta sau un echipament nefixat la masina de ridicat, care este amplasat intre masina si sarcina ori pe sarcina, in scopul prinderii ei, sau care este destinat sa faca parte integranta a sarcinii si este introdus separat pe piata; elementele care servesc la realizarea unei legaturi si componentele lor sunt considerate dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii; 5. lanturi, cabluri si chingi – lanturile, cablurile si chingile proiectate si construite in scopul de a ridica, fiind parte a masinilor de ridicat sau a dispozitivului de prindere pentru ridicarea sarcinii; 6. arbore de transmisie cu articulatie cardanica – un dispozitiv amovibil pentru transmisie mecanica; o componenta amovibila destinata transmisiei de putere intre o masina autopropulsata sau un vehicul-tractor si masina receptoare, prin primul lagar fix al acesteia. Daca acest dispozitiv este introdus pe piata impreuna cu un protector, ansamblul este considerat un singur produs; 7. cvasimasina – masina partial finalizata; un ansamblu care se constituie ca o masina, dar care nu poate sa asigure el insusi un scop definit. Un sistem de actionare este o cvasimasina. Cvasimasina este destinata a fi incorporata sau asamblata cu alte masini ori alte cvasimasini sau echipamente in vederea constituirii unei masini careia i se aplica prezenta hotarare; 8. introducere pe piata – prima punere la dispozitie, in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, a unei masini ori cvasimasini in vederea comercializarii sau utilizarii sale, contra cost ori gratuit; 9. producator – orice persoana fizica sau juridica ce proiecteaza si/sau construieste o masina ori o cvasimasina careia i se aplica prezenta hotarare si care este responsabila de conformitatea acestei masini sau cvasimasini cu prezenta hotarare, in vederea introducerii pe piata sub numele sau ori marca sa sau pentru propria utilizare. In absenta unui producator, asa cum este definit mai sus, este considerat ca fiind producator orice persoana fizica sau juridica ce introduce pe piata ori pune in functiune o masina sau cvasimasina careia i se aplica prezenta hotarare; 10. reprezentant autorizat – orice persoana fizica sau juridica stabilita in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, care a primit un mandat scris din partea producatorului pentru a actiona in numele acestuia, integral ori partial, pentru formalitati si obligatii reglementate de prezenta hotarare; 11. punere in functiune – prima utilizare, in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, a unei masini careia i se aplica prezenta hotarare, in conformitate cu destinatia sa; 12. standard armonizat – o specificatie tehnica, fara caracter obigatoriu, adoptata de un organism de standardizare, si anume Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare Electrotehnic (CENELEC) sau Institutul European pentru Standarde in Telecomunicatii (ETSI), in baza unui mandat acordat de Comisia Europeana, denumita in continuare Comisie, potrivit procedurii reglementate de Directiva 98/34/CEE, transpusa in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana. Sectiunea 2 – Reglementari specifice Art. 4 In situatia in care, pentru o masina, riscurile prevazute de anexa nr. 1 sunt reglementate, total sau partial, in alte reglementari specifice armonizate, prezenta hotarare nu se aplica ori inceteaza sa se aplice de la data intrarii in vigoare a acestora pentru masina in cauza, in ceea ce priveste acele riscuri. Capitolul II – Conditii de introducere pe piata Sectiunea 1 – Supravegherea pietei Art. 5 (1) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, in calitate de autoritate competenta in domeniu, trebuie sa adopte toate masurile necesare pentru ca masinile sa fie introduse pe piata si/sau puse in functiune numai daca acestea satisfac prevederile prezentei hotarari si nu compromit sanatatea si securitatea persoanelor si, daca este cazul, a animalelor domestice sau bunurilor, atunci cand ele sunt instalate si intretinute corespunzator si utilizate in conformitate cu destinatia lor sau in conditii rezonabil previzibile. (2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse trebuie sa adopte toate masurile necesare pentru ca cvasimasinile sa fie introduse pe piata numai daca acestea satisfac prevederile prezentei hotarari. (3) Autoritatea competenta in domeniul masinilor este Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotarari si este responsabil pentru supravegherea pietei este Inspectia Muncii. (4) Sarcinile si competentele organului de control sunt stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 891/2004 privind stabilirea unor masuri de supraveghere a pietei produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse informeaza Comisia si celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la orice modificare ulterioara. (5) Pentru indeplinirea prevederilor alin. (3) si (4), Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, desemneaza personal cu atributii specifice, pentru realizarea supravegherii pietei. Sectiunea 2 – Introducerea pe piata si punerea in functiune Art. 6 (1) Inainte de introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a unei masini, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie: a) sa se asigure ca aceasta satisface cerintele esentiale de sanatate si securitate care ii sunt aplicabile, prevazute in anexa nr. 1; b) sa se asigure ca este disponibil dosarul tehnic prevazut in anexa nr. 7 lit. A; c) sa puna la dispozitie, in special, informatiile necesare, cum ar fi instructiunile; d) sa aplice procedurile specifice de evaluare a conformitatii, potrivit prevederilor art. 13; e) sa intocmeasca declaratia CE de conformitate, potrivit prevederilor anexei nr. 2 lit. A pct. 1, si sa se asigure ca aceasta insoteste masina; f) sa aplice marcajul CE in conformitate cu prevederile art. 16. (2) Inainte de introducerea pe piata a unei cvasimasini, producatorul sau reprezentantul sau autorizat se asigura ca a fost indeplinita procedura prevazuta la art. 14. (3) In sensul procedurilor mentionate la art. 13, producatorul sau reprezentantul sau autorizat dispune ori are acces la mijloacele necesare pentru a se asigura de conformitatea masinii cu cerintele esentiale de sanatate si securitate prevazute in anexa nr. 1. Art. 7 (1) In cazul in care masina face obiect si al altor reglementari armonizate, care se refera la alte aspecte si care prevad, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acest marcaj trebuie sa indice si conformitatea masinilor cu prevederile respectivelor reglementari. (2) In situatia in care una sau mai multe dintre reglementarile armonizate prevazute la alin. (1) lasa producatorului ori reprezentantului sau autorizat, intr-o perioada tranzitorie, posibilitatea alegerii regimului de aplicare, marcajul CE indica conformitatea numai cu dispozitiile respectivelor reglementari aplicate de catre producator sau de reprezentantul sau autorizat. Declaratia CE de conformitate trebuie sa mentioneze referintele reglementarilor aplicabile, astfel cum au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Sectiunea 3 – Libera circulatie Art. 8 (1) Introducerea pe piata si punerea in functiune a masinilor care sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari nu pot fi interzise, restranse sau impiedicate. (2) Introducerea pe piata si punerea in functiune a cvasimasinilor nu pot fi interzise, restranse sau impiedicate in cazul in care producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabileste, prin declaratia de incorporare prevazuta in anexa nr. 2 lit. B pct. 1, ca aceste cvasimasini sunt destinate a fi incorporate intr-o masina sau asamblate cu alte cvasimasini in vederea constituirii unei masini. (3) Cu ocazia targurilor, expozitiilor, demonstratiilor tehnice si a altor manifestari similare, masinile si cvasimasinile care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari pot fi expuse cu conditia ca un indicator vizibil sa indice clar neconformitatea acestora, precum si imposibilitatea vanzarii inainte de punerea lor in conformitate cu prevederile prezentei hotarari. In timpul demonstratiilor cu aceste masini si cvasimasini neconforme, expozantul ia masuri de securitate corespunzatoare pentru asigurarea protectiei persoanelor. Sectiunea 4 – Prezumtia de conformitate si standardele armonizate Art. 9 (1) Se considera ca fiind conforme cu prevederile prezentei hotarari masinile care poarta marcajul CE si care sunt insotite de declaratia CE de conformitate ale carei elemente sunt prevazute in anexa nr. 2 lit. A la pct. 1. (2) O masina fabricata in conformitate cu un standard roman si/sau un standard national al unui alt stat membru al Uniunii Europene, care adopta un standard european armonizat al carui numar de referinta este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune ca este conforma cu cerintele esentiale de sanatate si securitate acoperite de standardul respectiv. (3) Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la masini se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceasta lista se actualizeaza ori de cate ori este necesar. (4) Asociatia de Standardizare din Romania trebuie sa asigure conditiile pentru a permite partenerilor sociali sa participe si sa isi exprime punctul de vedere la nivel national asupra procesului de elaborare si urmarire a standardelor armonizate. Sectiunea 5 – Masuri particulare legate de masinile potential periculoase Art. 10 (1) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse poate solicita Comisiei sa examineze necesitatea adoptarii masurii de interzicere, restrangere, impiedicare a introducerii pe piata sau de supunere a masinilor la conditii speciale atunci cand, prin caracteristicile lor tehnice, aceste masini prezinta riscuri din cauza unor lacune ale standardului armonizat. (2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse trebuie sa adopte masurile indicate de Comisie ca urmare a solicitarii prevazute la alin. (1), in scopul asigurarii, la nivel comunitar, a unui nivel ridicat de protectie pentru sanatatea si securitatea persoanelor. Sectiunea 6 – Procedura de contestare a unui standard european armonizat Art. 11 (1) In cazul in care se considera ca un standard armonizat nu satisface in intregime cerintele esentiale de sanatate si securitate care fac obiectul acestuia si care sunt enuntate in anexa nr. 1, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004, care transpune in legislatia nationala Directiva 98/48/CE, sesizeaza comitetul reglementat de prevederile Directivei 98/34/CE, caruia ii expune motivele sale. (2) Decizia Comisiei in legatura cu publicarea, nepublicarea, publicarea cu restrictii, mentinerea, mentinerea cu restrictii sau retragerea referintelor standardului armonizat prevazut la alin. (1), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se cuprinde, cu referire la acel standard, in ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse prevazut la art. 9 alin. (3). Sectiunea 7 – Clauza de salvgardare Art. 12 (1) In cazul in care Inspectia Muncii constata ca o masina, supusa prevederilor prezentei hotarari, poarta marcajul CE, este insotita de declaratia CE de conformitate si este utilizata conform destinatiei sale sau in conditii rezonabil previzibile prezinta riscul de a compromite sanatatea si securitatea persoanelor si, daca este cazul, a animalelor domestice ori bunurilor, aceasta ia masuri pentru retragerea de pe piata, interzicerea introducerii pe piata si/sau punerii in functiune a respectivei masini ori restrangerea liberei sale circulatii. (2) In cazul prevazut la alin. (1) si in conditiile precizate la alin. (3) si (5), Inspectia Muncii informeaza in scris Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse despre masurile luate, indicand motivele care au stat la baza deciziilor sale. (3) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse informeaza imediat Comisia si celelalte state membre ale Uniunii Europene in legatura cu aceasta masura si indica motivele care au stat la baza deciziei sale, precizand, in special, daca neconformitatea se datoreaza: a) nerespectarii cerintelor esentiale prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a); b) aplicarii incorecte a unui standard armonizat prevazut la art. 9 alin. (2); c) unor deficiente ale standardelor armonizate prevazute la art. 9 alin. (2). (4) In baza comunicarii Comisiei cu privire la oportunitatea masurii luate la nivel national, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse informeaza Inspectia Muncii cu privire la decizia luata de catre aceasta, in vederea adoptarii masurilor corespunzatoare. Inspectia Muncii informeaza producatorul sau reprezentantul sau autorizat cu privire la decizia Comisiei. (5) In cazul in care masurile prevazute la alin. (1) se datoreaza unor deficiente ale standardelor armonizate si daca se mentine pozitia cu referire la aceste masuri, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse declanseaza procedura prevazuta la art. 11. (6) In situatia in care o masina este neconforma si poarta marcajul CE, Inspectia Muncii trebuie sa ia masuri impotriva celui care a aplicat marcajul, informand in scris Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse despre decizia sa. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse informeaza Comisia. Capitolul III – Procedurile de evaluare a conformitatii Sectiunea 1 – Procedurile de evaluare a conformitatii masinilor Art. 13 (1) Pentru a atesta conformitatea unei masini cu prevederile prezentei hotarari, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice una dintre procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la alin. (2), (3) si (4). (2) Daca masina nu este prevazuta in anexa nr. 4, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice procedura de evaluare a conformitatii cu controlul intern al productiei masinilor, prevazuta la anexa nr. 8. (3) Daca masina este prevazuta in anexa nr. 4 si este fabricata conform standardelor armonizate prevazute la art. 9 alin. (2) care acopera ansamblul cerintelor esentiale de sanatate si securitate aplicabile, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice una dintre procedurile urmatoare: a) procedura de evaluare a conformitatii cu control intern al productiei masinilor, prevazuta la anexa nr. 8; b) procedura „examinare CE de tip” prevazuta in anexa nr. 9, impreuna cu controlul intern al productiei masinilor, prevazut in anexa nr. 8 pct. 3; c) procedura de asigurare totala a calitatii, prevazuta la anexa nr. 10. (4) In situatia in care masina este mentionata in anexa nr. 4 si daca nu este fabricata conform standardelor armonizate prevazute la art. 9 alin. (2) sau daca este partial in conformitate cu aceste standarde ori daca standardele armonizate nu acopera ansamblul cerintelor esentiale de securitate si sanatate aplicabile, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice una dintre procedurile urmatoare: a) procedura „examinare CE de tip” prevazuta in anexa nr. 9, impreuna cu controlul intern al productiei masinilor, prevazut in anexa nr. 8 pct. 3; b) procedura de asigurare totala a calitatii, prevazuta la anexa nr. 10. Sectiunea 2 – Procedura pentru cvasimasini Art. 14 (1) Inainte de introducerea pe piata a unei cvasimasini, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa se asigure ca: a) este pregatita documentatia tehnica relevanta descrisa in anexa nr. 7 lit. B pct. 1; b) sunt pregatite instructiunile de asamblare descrise la anexa nr. 6; c) este intocmita declaratia de incorporare, descrisa in anexa nr. 2 lit. B pct. 1. (2) Instructiunile de asamblare si declaratia de incorporare trebuie sa insoteasca cvasimasina pana la incorporarea acesteia in masina finala si trebuie sa constituie parte a dosarului tehnic pentru aceasta masina. Capitolul IV – Organisme notificate Art. 15 (1) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse desemneaza, in scopul notificarii la Comisie, organismele care efectueaza evaluarea conformitatii in vederea introducerii pe piata a masinilor potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) si (4). (2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse comunica Comisiei si celorlalte state membre ale Uniunii Europene procedurile de evaluare a conformitatii specifice si categoriile de masini pentru care aceste organisme au fost desemnate, precum si numarul de identificare care le-a fost alocat in prealabil de Comisie, precum si orice modificare ulterioara. (3) In vederea verificarii indeplinirii, in mod permanent, a criteriilor prevazute in anexa nr. 11, organismele notificate se supun procedurii de supraveghere prevazute in Hotararea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata. Organismul notificat pune la dispozitie, la cerere, toate informatiile necesare, inclusiv documentele financiare, pentru a permite Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse sa se asigure ca sunt respectate cerintele prevazute in anexa nr. 11. (4) La evaluarea organismelor in vederea notificarii si a celor deja notificate, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse trebuie sa se asigure ca se aplica criteriile prevazute in anexa nr. 11. (5) Lista organismelor notificate, numarul lor de identificare, precum si sarcinile pentru care acestea au fost notificate se publica si se actualizeaza periodic in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (6) Organismele care indeplinesc criteriile de evaluare prevazute de standardele armonizate relevante, ale caror referinte sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se considera ca indeplinesc criteriile respective. (7) Daca un organism notificat constata ca producatorul nu indeplineste sau nu mai indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare ori ca nu ar trebui eliberat un certificat de examinare CE de tip sau ca nu ar trebui aprobat un sistem de asigurare a calitatii, acesta suspenda ori retrage certificatul de examinare sau de aprobare, tinand cont de principiul proportionalitatii, ori introduce restrictii, pe care le motiveaza intr-o maniera detaliata, cu exceptia cazului in care producatorul garanteaza, prin masurile corective corespunzatoare, conformitatea cu aceste cerinte. Daca certificarea sau aprobarea este suspendata ori retrasa sau daca sunt introduse restrictii ori daca interventia organului de control se dovedeste a fi necesara, organismul notificat informeaza in scris Inspectia Muncii. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse informeaza fara intarziere celelalte state membre ale Uniunii Europene si Comisia. (8) Pentru situatiile in care organismul notificat decide suspendarea, retragerea sau introducerea de restrictii in legatura cu certificatul de examinare ori aprobarea sistemului de asigurare a calitatii, organismul notificat trebuie sa asigure ca este disponibila o procedura de apel. (9) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, in calitate de autoritate competenta in domeniu, participa la schimbul de experienta dintre autoritatile statelor membre ale Uniunii Europene, responsabile pentru desemnarea, notificarea si supravegherea organismelor notificate si aceste organisme, prin grupurile de lucru organizate, la nivel comunitar, de catre Comisie. (10) Prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse se constituie grupul de coordonare tehnica in domeniul masinilor, format din reprezentanti ai organismelor notificate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, ai Inspectiei Muncii, ai institutiilor si autoritatilor responsabile in domeniul de competenta al prezentei hotarari. Grupul de coordonare tehnica in domeniul masinilor isi desfasoara activitatea in baza unui regulament propriu. (11) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse retrage notificarea unui organism, atunci cand constata ca acest organism nu mai indeplineste criteriile prevazute la anexa nr. 11 sau nu isi indeplineste obligatiile si informeaza imediat Comisia si celelalte state ale Uniunii Europene. Capitolul V – Marcaje Sectiunea 1 – Marcajul CE Art. 16 (1) Marcajul CE de conformitate este format din initialele „CE”, in conformitate cu grafica modelului prevazut in anexa nr. 3. (2) Marcajul CE se aplica pe masina in mod vizibil, lizibil si de nesters, in conformitate cu prevederile anexei nr. 3. (3) Aplicarea pe masini a marcajelor, semnelor ori inscriptiilor care pot induce in eroare tertele parti in ceea ce priveste semnificatia si forma marcajului CE sau ambele este interzisa. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe masini, cu conditia ca prin aceasta sa nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea si semnificatia marcajului CE. Sectiunea 2 – Marcajul neconform Art. 17 (1) Se considera marcaj neconform: a) aplicarea marcajului CE, in conformitate cu prezenta hotarare, pe produse care nu se supun prevederilor prezentei hotarari; b) absenta marcajului CE si/sau a declaratiei CE de conformitate pentru o masina; c) aplicarea pe o masina a unei alte marci decat marcajul CE, fapt interzis de prevederile art. 16 alin. (3). (2) In cazul in care Inspectia Muncii constata ca marcarea nu este conforma cu prevederile prezentei hotarari, producatorul sau reprezentantul sau autorizat este obligat sa aduca produsul in stare de conformitate si sa inceteze incalcarea prevederilor prezentei hotarari. (3) In cazul in care Inspectia Muncii constata ca neconformitatea prevazuta la alin. (1) persista, aceasta trebuie sa ia masurile necesare pentru a restrange sau interzice introducerea pe piata a produsului in cauza ori sa asigure retragerea acestuia de pe piata, in conformitate cu procedura prevazuta la art. 12. (4) In cazul prevazut la alin. (2), Inspectia Muncii trebuie sa comunice Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse neconformitatea constatata, iar acesta informeaza Comisia si celelalte state membre ale Uniunii Europene. Capitolul VI – Raspunderi si sanctiuni Art. 18 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) si (3) si ale art. 6 alin. (1) lit. a), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piata, interzicerea introducerii pe piata, a punerii in functiune si a utilizarii produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), c), d) si e) si alin. (2), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei si interzicerea comercializarii pana la o data stabilita de organul de control de comun acord cu producatorul sau cu reprezentantul sau autorizat, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) si ale art. 17 alin. (1), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei si retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate ori marcate incorect. (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre inspectorii de munca cu atributii specifice, care asigura supravegherea pietei, desemnati potrivit art. 5 alin. (5). (3) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse notifica Comisiei sanctiunile stabilite la alin. (1) si (2), precum si orice modificari ulterioare aduse acestora. Art. 19 Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Capitolul VII – Alte dispozitii Sectiunea 1 – Instalarea si utilizarea masinilor Art. 20 Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse poate emite, daca este necesar, reglementari care cuprind cerinte specifice pentru protectia persoanelor si, in special, a lucratorilor care utilizeaza masinile, cu conditia ca acestea sa nu conduca la modificarea masinilor intr-un mod care sa contravina prevederilor prezentei hotarari. Sectiunea 2 – Confidentialitate Art. 21 (1) Fara a aduce atingere prevederilor si practicilor existente in materie de confidentialitate, partile si persoanele implicate in punerea in aplicare a prezentei hotarari au obligatia sa asigure confidentialitatea informatiilor obtinute in exercitarea sarcinilor proprii. Se considera confidentiale, in special, secretele de afaceri, profesionale si cele comerciale, cu exceptia cazurilor in care divulgarea acestor informatii este necesara in vederea protejarii sanatatii si securitatii persoanelor. (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere obligatiilor Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si ale organismelor notificate in ceea ce priveste schimbul reciproc de informatii si emiterea avertismentelor. (3) Orice decizie care este luata in conformitate cu prevederile art. 10 si 12 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Sectiunea 3 – Cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene Art. 22 (1) Inspectia Muncii coopereaza cu celelalte organe de control din statele membre ale Uniunii Europene responsabile cu supravegherea pietei si cu Comisia, informand in scris Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. (2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, in calitate de autoritate competenta in domeniu, participa impreuna cu Inspectia Muncii la schimbul de experienta cu celelalte state membre si organe de control din statele membre ale Uniunii Europene. Sectiunea 4 – Contestarea legala a masurilor adoptate Art. 23 (1) Orice masura a Inspectiei Muncii luata potrivit prevederilor prezentei hotarari, care restrictioneaza introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a masinilor carora li se aplica prezenta hotarare, trebuie sa mentioneze motivarea in fapt si in drept a deciziei luate. (2) Masura se aduce la cunostinta celui sanctionat intr-un interval de 72 de ore, precizandu-se calea de contestatie legala, termenul si organul competent sa solutioneze contestatia. Sectiunea 5 – Derogare Art. 24 Pana la data de 29 iunie 2011 se permit introducerea pe piata si punerea in functiune a echipamentelor portabile prevazute cu cartuse de fixare a incarcaturii explozive si a altor masini de impact care sunt conforme cu prevederile legislatiei nationale aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentei hotararii. Sectiunea 6 – Dispozitii finale si tranzitorii Art. 25 Evaluarea prevazuta la art. 15 alin. (4) se realizeaza in baza unor norme metodologice ce vor fi elaborate avandu-se in vedere criteriile prevazute in anexa nr. 11 si prevederile Hotararii Guvernului nr. 487/2002, republicata. Normele metodologice se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Art. 26 Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 27 (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 29 decembrie 2009. (2) La data prevazuta la alin. (1) se abroga Hotararea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2004. Art. 28 Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse va comunica, in cadrul procedurii de notificare electronica catre Comisia Europeana, textul prezentei hotarari, inclusiv tabelul de concordanta cu prevederile Directivei 2006/42/CE, sau orice alte prevederi care acopera domeniul de aplicare al Directivei 2006/42/CE. * * * Prezenta hotarare transpune dispozitiile art. 1-23 si art. 25-28 din Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European si Consiliului din 17 mai 2006 privind masinile industriale si modificarea Directivei 95/16/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 157 din 9 iunie 2006. ANEXA Nr. 1 – CERINTE ESENTIALE de sanatate si securitate referitoare la proiectarea si constructia masinilor PRINCIPII GENERALE 1. Producatorul masinii sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa asigure efectuarea unei evaluari a riscurilor in scopul determinarii cerintelor privind sanatatea si securitatea care se aplica masinii. Masina trebuie sa fie proiectata si construita tinandu-se cont de rezultatele evaluarii riscurilor. Prin procesul iterativ de evaluare si de reducere a riscurilor mentionat mai sus, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie: – sa determine limitele masinii, ceea ce include utilizarea sa normala si orice utilizare a sa care poate fi asteptata in mod previzibil; – sa identifice pericolele care pot fi generate de masina si situatiile periculoase asociate; – sa estimeze riscurile, tinandu-se cont de gravitatea sau de posibilele accidentari ori afectare a sanatatii si de probabilitatea aparitiei acestora; – sa evalueze riscurile, in scopul determinarii necesitatii reducerii riscului in conformitate cu obiectivul prezentei hotarari; – sa elimine pericolele sau sa reduca riscurile asociate acestor pericole prin aplicarea de masuri de protectie, in ordinea prioritatilor stabilite la pct. 1.1.2 lit. b). 2. Obligatiile prevazute prin cerintele esentiale de sanatate si securitate se aplica numai atunci cand exista un pericol corespunzator pentru masina in cauza, cand aceasta este utilizata in conditiile prevazute de producator sau reprezentantul sau autorizat ori in conditii anormale previzibile. In orice situatie, se aplica principiile de integrare a securitatii mentionate la pct. 1.1.2 si obligatiile privind marcarea masinilor si instructiunile mentionate la pct. 1.7.3 si 1.7.4. 3. Cerintele esentiale de sanatate si securitate prevazute in prezenta anexa sunt obligatorii. Cu toate acestea, tinandu-se cont de nivelul progresului tehnic, s-ar putea sa nu fie posibila indeplinirea obiectivelor stabilite de aceasta. In acest caz, masina trebuie sa fie proiectata si construita cu scopul de a atinge, pe cat posibil, aceste obiective. 4. Prezenta anexa contine mai multe parti. Prima parte are un scop general si se aplica tuturor tipurilor de masini. Celelalte parti se refera la anumite tipuri de pericole particulare. Cu toate acestea, este esential sa se examineze prezenta anexa in intregime pentru a se asigura indeplinirea tuturor cerintelor esentiale relevante. La proiectarea masinii trebuie tinut cont de cerintele partii generale si de cerintele uneia sau mai multora dintre celelalte parti ale anexei, in functie de rezultatele evaluarii riscurilor, efectuata in conformitate cu pct. 1 al acestor principii generale. 1. Cerinte esentiale de sanatate si securitate 1.1. Observatii generale 1.1.1. Definitii In sensul prezentei anexe se intelege prin: a) pericol – o sursa potentiala de accidentare sau afectare a sanatatii; b) zona periculoasa – orice zona din interiorul si/sau din jurul masinii in care o persoana este supusa unui risc privind sanatatea ori securitatea sa; c) persoana expusa – orice persoana aflata total sau partial intr-o zona periculoasa; d) operator – persoana/persoanele care are/au sarcina de a instala, a pune in functiune, a regla, a intretine, a curata, a repara sau de a transporta masinile; e) risc – o combinatie intre probabilitatea si gravitatea accidentarii sau afectarii sanatatii, care poate aparea intr-o situatie periculoasa; f) protector – element al masinii utilizat, in special, pentru a asigura o protectie prin intermediul unei bariere fizice; g) dispozitiv de protectie – un dispozitiv (altul decat un protector) care reduce riscul, singur sau asociat cu un protector; h) utilizare normala – utilizarea masinii in conformitate cu informatiile furnizate in instructiunile de utilizare; i) utilizare anormala rezonabil previzibila – utilizarea masinii intr-un mod care nu a fost prevazut in instructiunile de utilizare, dar care poate fi rezultatul unui comportament uman previzibil cu usurinta. 1.1.2. Principii de integrare a securitatii a) Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa fie apta sa-si indeplineasca functia si sa poata fi utilizata, reglata si intretinuta fara ca persoanele sa fie expuse unui risc, atunci cand aceste operatii sunt efectuate in conditiile prevazute de producator, dar si tinandu-se cont de orice utilizare defectuoasa care poate fi asteptata in mod previzibil. Scopul masurilor adoptate trebuie sa fie eliminarea oricarui risc pe toata durata de viata previzibila a masinii, inclusiv in fazele de transport, montare, demontare, dezmembrare si casare. b) La selectarea celor mai adecvate solutii, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice urmatoarele principii, in ordinea indicata: – sa elimine sau sa reduca riscurile cat mai mult posibil (proiectare si construire de masini cu securitatea intrinseca); – sa adopte masurile de protectie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate; – sa informeze utilizatorii despre riscurile remanente datorate eficacitatii incomplete a masurilor de protectie adoptate, sa indice daca este necesara o pregatire speciala si sa specifice, daca este necesar, folosirea unui echipament individual de protectie. c) La proiectarea si construirea masinilor si la elaborarea instructiunilor, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa ia in considerare nu numai utilizarea normala a masinilor, ci si utilizari defectuoase care pot fi asteptate in mod previzibil. Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa se evite utilizarea sa anormala, daca o astfel de utilizare poate genera un risc. Atunci cand este cazul, instructiunile trebuie sa atraga atentia utilizatorului asupra modalitatilor constatate din experienta ca pot aparea, in care masina nu trebuie utilizata. d) La proiectarea si construirea masinilor producatorul trebuie sa tina seama de constrangerile la care este supus operatorul, ca rezultat al utilizarii necesare sau previzibile a echipamentului individual de protectie. e) Masina trebuie livrata cu toate echipamentele si accesoriile speciale esentiale, astfel incat ea sa poata fi reglata, intretinuta si utilizata in deplina securitate. 1.1.3. Materiale si produse Materialele intrebuintate pentru constructia masinii sau produsele folosite ori rezultate in timpul utilizarii acesteia nu trebuie sa pericliteze securitatea sau sanatatea persoanelor expuse. In special, in situatia in care sunt folosite fluide, masina trebuie sa fie proiectata si construita pentru a fi utilizata fara riscuri datorate umplerii, utilizarii, recuperarii sau evacuarii. 1.1.4. Iluminatul Masina trebuie sa fie furnizata cu un iluminat complet, adecvat pentru operatiile la care absenta acestuia poate cauza un risc, chiar in cazul existentei iluminatului ambiant de intensitate normala. Masina trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat sa nu existe zone de umbra care pot cauza disconfort, nici straluciri orbitoare iritante si nici efecte stroboscopice periculoase asupra elementelor mobile, datorate iluminatului. Partile interne care necesita inspectari si ajustari frecvente, precum si zonele de intretinere trebuie sa fie prevazute cu un iluminat adecvat. 1.1.5. Proiectarea masinii pentru usurarea manipularii Masina sau fiecare parte componenta a acesteia trebuie: – sa poata fi manipulata si transportata in conditii de securitate; – sa fie ambalata sau sa fie proiectata astfel incat sa poata fi depozitata in conditii de securitate si fara daune. In timpul transportarii masinii si/sau a partilor componente ale acesteia nu trebuie sa existe posibilitatea unor miscari bruste ori a unor pericole datorate instabilitatii, atat timp cat masina si/sau partile componente ale acesteia sunt manevrate in conformitate cu instructiunile. Daca masa, dimensiunile sau forma masinii ori a diferitelor parti componente nu permit deplasarea lor cu mana, masina ori fiecare parte componenta trebuie: – sa fie prevazuta cu dispozitivele de prindere pentru legarea la instalatiile de ridicare; sau – sa fie proiectata astfel incat sa poata fi prevazuta cu aceste dispozitive; sau – sa aiba o astfel de forma incat echipamentele obisnuite de ridicare sa poata fi atasate cu usurinta. In cazul in care masina sau una dintre partile ei componente trebuie transportata manual, acestea trebuie: – sa fie usor de transportat; sau – sa fie prevazuta cu mijloace de prindere care sa permita deplasarea in deplina securitate. Trebuie prevazute masuri speciale pentru manipularea sculelor si/sau a partilor masinii, care pot fi periculoase chiar daca sunt usoare. 1.1.6. Ergonomie In conditiile prevazute de utilizare, lipsa de confort, oboseala si constrangerile fizice si psihice cu care se confrunta operatorul trebuie sa fie reduse la minimum, tinandu-se cont de urmatoarele principii ergonomice: – luarea in considerare a diversitatii operatorilor cu privire la caracteristicile morfologice, capacitatea de efort si rezistenta acestora; – alocarea unui spatiu suficient pentru miscarile diferitelor parti ale corpului operatorului; – evitarea unui ritm de lucru impus de masina; – evitarea supravegherii care necesita o concentrare indelungata; – adaptarea interfatei om/masina la caracteristicile previzibile ale operatorilor. 1.1.7. Post de lucru Postul de lucru trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat sa se evite orice risc datorat evacuarii gazelor si/sau lipsei de oxigen. Daca masina este destinata sa fie utilizata intr-un mediu periculos, care prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea operatorului, sau daca masina insasi conduce la crearea unui mediu periculos, trebuie sa se prevada mijloace corespunzatoare care sa asigure operatorului conditii adecvate de munca si protejarea lui impotriva oricarui pericol previzibil. In situatia in care este cazul, postul de lucru trebuie sa fie prevazut cu o cabina corespunzatoare proiectata, construita si/sau echipata pentru a indeplini conditiile sus mentionate. Iesirea trebuie sa permita o evacuare rapida. Mai mult, trebuie sa fie prevazuta, dupa caz, o iesire de urgenta intr-o directie diferita de cea a iesirii normale. 1.1.8. Scaun In situatia in care este cazul si daca conditiile de munca permit aceasta, posturile de lucru, care sunt parte integranta a masinii, trebuie sa fie proiectate pentru instalarea scaunelor. In situatia in care este prevazut ca operatorul sa stea jos in timpul lucrului si daca postul de lucru este parte a masinii, scaunul trebuie sa fie furnizat impreuna cu masina. Scaunul operatorului trebuie sa-i asigure acestuia o pozitie stabila. Mai mult, scaunul si distanta acestuia fata de organele de comanda trebuie sa poata sa fie adaptate operatorului. Daca masina este supusa vibratiilor, scaunul trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat sa reduca la cel mai scazut nivel, care poate fi realizat in mod previzibil, vibratiile transmise operatorului. Mijloacele de fixare ale scaunului trebuie sa reziste la toate solicitarile la care sunt supuse. Daca nu exista podea sub picioarele operatorului, el trebuie sa dispuna de reazeme pentru sprijinirea picioarelor, acoperite cu materiale antiderapante. 1.2. Sistemele de comanda 1.2.1. Securitatea si fiabilitatea sistemelor de comanda Sistemele de comanda trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa evite aparitia oricarei situatii periculoase. Ele trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat: – sa poata rezista solicitarilor normale de functionare si influentelor factorilor externi; – defectarea componentei hardware sau software a sistemului de comanda sa nu conduca la situatii periculoase; – erorile care afecteaza software-ul sistemului de comanda sa nu conduca la situatii periculoase; – erorile umane, in mod rezonabil previzibile, pe durata functionarii sa nu conduca la situatii periculoase. O atentie speciala trebuie sa fie acordata urmatoarelor puncte: – masina nu trebuie sa porneasca neasteptat; – parametrii masinii nu trebuie sa se modifice intr-un mod necontrolat, caz in care astfel de schimbari pot conduce la situatii periculoase; – masina nu trebuie sa fie impiedicata sa se opreasca daca comanda de oprire a fost data; – nicio parte mobila a masinii sau nicio piesa prinsa in masina nu trebuie sa cada ori sa fie ejectata; – nu trebuie sa fie impiedicata oprirea automata sau manuala a partilor mobile, oricare ar fi acestea; – dispozitivele de protectie trebuie sa-si pastreze eficacitatea sau sa transmita comanda de oprire; – partile referitoare la securitate ale sistemului de comanda trebuie sa se aplice intr-un mod coerent la intregul ansamblu de masini si/sau cvasimasini. In cazul comenzilor de la distanta (radio), activarea opririi automate trebuie sa se produca in situatia in care nu se receptioneaza semnale de comanda corecte, inclusiv intreruperea comunicarii. 1.2.2. Organe de comanda Organele de comanda trebuie sa fie: – vizibile si identificabile cu usurinta, utilizandu-se pictograme, daca este cazul; – dispuse in asa fel incat sa permita functionarea lor in securitate, fara ezitare sau pierdere de timp si fara echivoc; – proiectate astfel incat deplasarea organelor de comanda sa fie in concordanta cu efectul sau; – amplasate in afara zonelor periculoase, cu exceptia unor anumite organe de comanda acolo unde este necesar, cum ar fi: oprirea de urgenta, modulul pentru instruirea robotilor; – dispuse astfel incat actionarea lor sa nu provoace riscuri suplimentare; – proiectate sau protejate astfel incat efectul dorit, daca poate genera un pericol, sa nu fie posibil decat printr-o actionare intentionata; – construite astfel incat sa reziste solicitarilor previzibile. O atentie speciala trebuie acordata dispozitivelor pentru oprirea de urgenta, care sunt susceptibile de a fi supuse unor solicitari considerabile. In cazul in care un organ de comanda este proiectat si construit astfel incat acesta sa efectueze mai multe actiuni diferite, mai ales acolo unde nu exista o corespondenta univoca (de exemplu, tastaturile etc.), actiunea ce urmeaza a fi efectuata trebuie sa fie afisata clar si, daca este necesar, confirmata. Organele de comanda trebuie amplasate astfel incat pozitia, cursa si efortul necesar pentru actionare sa fie in concordanta cu actiunea comandata, tinandu-se seama de principiile ergonomice. Masina trebuie prevazuta cu indicatoare necesare pentru functionarea in conditii de securitate. Din postul de comanda, operatorul trebuie sa fie capabil sa citeasca aceste indicatoare. Din fiecare post de comanda, operatorul trebuie sa aiba posibilitatea sa se asigure ca nu exista persoane expuse in zona periculoasa sau ca sistemul de comanda trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat pornirea sa fie impiedicata atunci cand o persoana se gaseste in zona periculoasa. Daca niciuna dintre aceste cerinte nu se poate realiza, sistemul de comanda trebuie proiectat si construit astfel incat orice punere in functiune a masinii sa fie precedata de un semnal de avertizare acustica si/sau vizuala. Persoanele expuse trebuie sa aiba timp sa paraseasca zona periculoasa sau sa impiedice pornirea masinii. Daca este necesar, trebuie sa se prevada mijloacele pentru ca masina sa fie comandata numai din posturile de comanda situate in una sau mai multe zone ori locatii prestabilite. In situatia in care exista mai multe posturi de comanda, sistemul de comanda trebuie sa fie proiectat astfel incat utilizarea unuia dintre acestea sa impiedice folosirea celorlalte, cu exceptia celui care este prevazut cu dispozitivele de oprire si pentru oprirea de urgenta. Cand o masina este prevazuta cu mai multe posturi de lucru, fiecare post trebuie sa fie prevazut cu toate organele de comanda necesare, fara ca operatorii sa se impiedice reciproc sau sa se puna unul pe altul intr-o situatie periculoasa. 1.2.3. Pornirea Pornirea unei masini trebuie sa se realizeze numai printr-o actionare voluntara a organului de comanda prevazut in acest scop. Aceeasi cerinta se aplica: – in situatia in care se reporneste masina dupa o oprire datorata oricarei cauze; – in situatia in care are loc o modificare semnificativa in conditiile de functionare. Cu toate acestea, repornirea sau modificarea conditiilor de functionare poate sa fie realizata printr-o actiune voluntara a unui organ, altul decat cel de comanda prevazut in acest scop, cu conditia ca aceasta sa nu genereaza o situatie periculoasa. In cazul unei masini care functioneaza in regim automat, pornirea, repornirea dupa o oprire sau modificarea conditiilor de functionare se poate produce fara interventie, cu conditia ca aceasta sa nu genereaza o situatie periculoasa. Daca o masina are mai multe organe de comanda pentru pornire si, ca urmare, operatorii se pot pune in pericol unul pe celalalt, trebuie prevazute dispozitive suplimentare pentru a se evita acest risc. Daca securitatea impune ca pornirea si/sau oprirea sa fie efectuate intr-o anumita secventa, trebuie sa fie prevazute dispozitive care sa asigure ca aceste operatii se realizeaza intr-o ordine corecta. 1.2.4. Oprirea 1.2.4.1. Oprirea normala Masina trebuie sa fie prevazuta cu un organ de comanda care sa permita oprirea completa a masinii in conditii de securitate. Fiecare post de lucru trebuie sa fie prevazut cu un organ de comanda care sa permita, in functie de pericolele existente, oprirea uneia sau a tuturor functiilor masinii, astfel incat aceasta sa fie adusa in stare de securitate. Comanda de oprire a masinii trebuie sa aiba prioritate la indeplinire fata de comanda de pornire. Odata ce masina sau functiile ei periculoase au fost oprite, alimentarea cu energie a actionarilor respective trebuie intrerupta. 1.2.4.2. Oprirea operationala In situatia in care, pentru motive operationale, este necesara existenta unui dispozitiv de comanda a opririi care sa nu intrerupa alimentarea cu energie a actionarilor, functia de oprire trebuie sa fie supravegheata si mentinuta. 1.2.4.3. Oprirea de urgenta Masina trebuie sa fie prevazuta cu unul sau mai multe dispozitive pentru oprirea de urgenta, care sa permita evitarea situatiilor periculoase iminente ori care sunt in curs de producere. Sunt exceptate de la aceasta obligatie: – masinile la care dispozitivul pentru oprirea de urgenta nu reduce riscul, fie din cauza ca nu reduce timpul necesar opririi, fie din cauza ca nu permite luarea de masuri speciale necesare combaterii riscului; – masinile portabile tinute in mana si masinile dirijate cu mana. Acest dispozitiv trebuie: – sa aiba organele de comanda identificabile si vizibile cu usurinta si rapid accesibile; – sa opreasca procesul periculos cat mai repede posibil, fara a genera riscuri suplimentare; – cand este necesar, sa declanseze sau sa permita declansarea anumitor miscari de protectie. Daca se inceteaza actionarea organului de comanda pentru oprirea de urgenta dupa transmiterea comenzii de oprire, aceasta comanda trebuie sa ramana mentinuta, printr-o blocare a dispozitivului pentru oprirea de urgenta, pana cand aceasta blocare este inlaturata intentionat; blocarea dispozitivului nu trebuie sa fie posibila fara declansarea comenzii de oprire; deblocarea dispozitivului trebuie sa fie posibila numai printr-o actionare adecvata si aceasta deblocare nu trebuie sa reporneasca masina, ci numai sa permita utilizarea comenzii de repornire. Functia de oprire de urgenta trebuie sa fie disponibila si operationala in orice moment, indiferent de regimul de lucru. Organele de comanda pentru oprirea de urgenta trebuie sa fie suplimentare altor masuri de salvgardare si nu trebuie sa se substituie acestora. 1.2.4.4. Ansamblu de masini In cazul masinilor sau al partilor masinii destinate sa lucreze impreuna, acestea trebuie fie proiectate si construite astfel incat dispozitivele comanda a opririi, inclusiv dispozitivul pentru oprirea de urgenta, sa nu opreasca numai masina, ci si toate echipamentele asociate, daca functionarea lor in continuare poate fi periculoasa. 1.2.5. Selectorul modurilor de comanda si de functionare Comanda selectorului modurilor de comanda si de functionare trebuie sa aiba prioritate la indeplinire fata de toate celelalte moduri de comanda si de functionare, cu exceptia comenzii pentru oprirea de urgenta. Daca masina a fost proiectata si construita astfel incat sa fie utilizata conform mai multor moduri de comanda sau de functionare, care prezinta masuri de protectie si/sau proceduri de lucru diferite, ea trebuie prevazuta cu un selector al modurilor de functionare care sa poata fi blocat in fiecare pozitie. Fiecare pozitie a selectorului trebuie sa fie clar identificata si trebuie sa corespunda numai unui singur mod de comanda si functionare. Selectorul poate fi inlocuit de o alta metoda de selectare care sa impiedice utilizarea anumitor functii ale masinii de catre anumite categorii de operatori. Daca, pentru anumite operatii, masina trebuie sa aiba posibilitatea sa functioneze cu un protector care a fost deplasat ori retras si/sau cu un dispozitiv de protectie care a fost neutralizat, selectorul modurilor de comanda sau de functionare trebuie, simultan: – sa faca inoperante toate celelalte moduri de comanda sau de functionare; – sa permita pornirea functiilor periculoase numai prin intermediul organelor de comanda care necesita ca actionarea lor sa fie mentinuta; – sa permita pornirea functiilor periculoase numai in conditii de risc redus, evitandu-se in acelasi timp pericolele care decurg din inlantuirea unor secvente; – sa interzica orice pornire a functiilor periculoase printr-o actionare voluntara sau involuntara a senzorilor interni ai masinii. Daca aceste 4 conditii nu se pot indeplini simultan, selectorul modurilor de comanda sau de functionare trebuie sa activeze alte masuri de protectie proiectate si construite astfel incat sa asigure o zona de interventie sigura. In plus, la locul de interventie pentru reglare, operatorul trebuie sa aiba posibilitatea de a comanda functionarea partilor masinii asupra carora a intervenit. 1.2.6. Defectarea alimentarii cu energie Intreruperea, restabilirea dupa o intrerupere sau variatia de orice fel a alimentarii cu energie a masinii nu trebuie sa conduca la o situatie periculoasa. O atentie speciala trebuie sa fie acordata urmatoarelor puncte: – masina nu trebuie sa porneasca neasteptat; – parametrii masinii nu trebuie sa se modifice intr-un mod necontrolat, caz in care astfel de schimbari pot conduce la situatii periculoase; – oprirea masinii nu trebuie sa poata fi impiedicata odata ce comanda a fost deja transmisa; – nicio parte mobila a masinii sau piesa prinsa in masina nu trebuie sa cada sau sa fie ejectata; – oprirea automata sau manuala a oricarei parti mobile nu trebuie sa poata fi impiedicata; – dispozitivele de protectie trebuie sa-si pastreze eficacitatea sau sa transmita comanda de oprire. 1.3. Masuri de protectie impotriva riscurilor mecanice 1.3.1. Riscul pierderii stabilitatii Masina, inclusiv componentele si echipamentele sale, trebuie sa fie suficient de stabile pentru a evita rasturnarea, caderea sau miscarile necontrolate pe durata transportului, montajului, demontajului si orice alta actiune care implica masina. Daca prin forma masinii sau prin modalitatea de instalare prevazuta nu se asigura stabilitate suficienta, trebuie sa fie incorporate mijloace adecvate de ancorare care trebuie indicate in instructiuni. 1.3.2. Risc de rupere in timpul functionarii Diferitele parti ale masinii, precum si legaturile dintre ele trebuie sa poata rezista solicitarilor la care sunt supuse in timpul utilizarii. Rezistenta materialelor folosite trebuie sa fie adecvata caracteristicilor mediului de munca prevazut de producator sau de reprezentantul sau autorizat, in special in ceea ce priveste fenomenele de oboseala, imbatranire, coroziune si abraziune. Instructiunile trebuie sa indice tipul si frecventa verificarilor si mentenanta, cerute din motive de securitate. Acestea trebuie sa mentioneze, acolo unde este cazul, partile supuse uzurii si criteriile de inlocuire. Daca riscul de rupere sau de spargere persista, in pofida masurilor luate, partile componente trebuie montate, dispuse si/sau protejate astfel incat fragmentele acestora sa fie retinute, evitandu-se situatiile periculoase. Atat conductele rigide, cat si cele flexibile, prin care se vehiculeaza fluide, in special cele aflate sub presiune inalta, trebuie sa reziste solicitarilor interne si externe prevazute si trebuie fixate solid si/sau protejate pentru a se asigura ca, in caz de rupere, ele nu pot genera niciun risc. Daca materialul de prelucrat este dirijat automat spre scule, trebuie indeplinite urmatoarele conditii pentru a se evita riscurile pentru persoanele expuse (de exemplu, ruperea sculelor): – in momentul in care piesa de prelucrat vine in contact cu scula, aceasta din urma trebuie sa fi atins parametrii normali de lucru; – in momentul pornirii si/sau opririi sculei (intentionat ori accidental), miscarea de alimentare cu material si miscarea sculei trebuie sa fie coordonate. 1.3.3. Riscuri datorate caderii sau ejectarii de obiecte Trebuie sa fie luate masuri pentru prevenirea riscurilor datorate caderii sau ejectarii de obiecte. 1.3.4. Riscuri datorate suprafetelor, muchiilor sau unghiurilor Atat cat le permite destinatia, partile accesibile ale masinii nu trebuie sa prezinte muchii taioase, unghiuri ascutite sau suprafete cu rugozitate mare, care pot cauza leziuni. 1.3.5. Riscuri asociate masinilor combinate Daca masina este prevazuta sa functioneze in conditii de utilizare diferite, cu inlocuirea manuala a piesei dupa fiecare operatie (masina combinata), ea trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat fiecare parte componenta sa poata fi utilizata separat, fara ca celelalte parti componente sa constituie un risc pentru persoana expusa. In acest scop, trebuie sa existe posibilitatea de a porni si de a opri, separat, oricare dintre partile componente care nu sunt protejate. 1.3.6. Riscuri asociate variatiei conditiilor de functionare Daca masina este prevazuta sa functioneze in conditii de utilizare diferite, ea trebuie sa fie proiectata si construita astfel incat selectarea si reglarea acestor conditii sa poata fi efectuate printr-o modalitate fiabila si in conditii de securitate. 1.3.7. Riscuri asociate partilor mobile Partile mobile ale masinii trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa fie prevenite toate riscurile de contact care pot conduce la accidente sau, daca riscurile persista, trebuie prevazute cu protectori ori dispozitive de protectie. Trebuie sa fie luate toate masurile necesare pentru a se preveni blocarea accidentala a pieselor mobile implicate in functionare. In cazurile in care, in pofida masurilor de precautie luate, este posibil sa se produca un blocaj, dispozitive de protectie si scule specifice necesare trebuie, daca este cazul, sa fie prevazute pentru a permite o deblocare a echipamentului in conditii de securitate. Instructiunile si, eventual, un marcaj pe masina trebuie sa mentioneze aceste dispozitive de protectie specifice si modul lor de folosire. 1.3.8. Alegerea protectiei impotriva riscurilor asociate partilor mobile Protectorii sau dispozitivele de protectie proiectati pentru a proteja impotriva riscurilor asociate partilor mobile trebuie selectati in functie de tipul riscului. Pentru a se facilita alegerea, trebuie utilizate criteriile prezentate in continuare. 1.3.8.1. Parti de transmisie mobile Protectorii proiectati pentru a proteja persoanele expuse impotriva pericolelor asociate partilor de transmisie mobile trebuie sa fie: – protectori ficsi, conform cerintelor pct. 1.4.2.1; sau – protectori mobili cu dispozitive de interblocare, conform cerintelor pct. 1.4.2.2. Aceasta ultima solutie trebuie sa fie utilizata cand se prevede un acces frecvent. 1.3.8.2. Parti de transmisie mobile Protectorii sau dispozitivele de protectie proiectati pentru a proteja persoanele expuse impotriva pericolelor asociate partilor de transmisie mobile trebuie sa fie: – protectori ficsi, conform cerintelor pct. 1.4.2.1; sau – protectori mobili cu dispozitive de interblocare, conform cerintelor pct. 1.4.2.2; sau – dispozitive de protectie, conform cerintelor pct. 1.4.3; sau – o combinare a elementelor sus-mentionate. Cu toate acestea, daca anumite parti mobile, implicate direct in procesul de lucru, nu pot fi facute total sau partial inaccesibile in timpul functionarii, datorita operatiilor care necesita interventia operatorului, ele trebuie prevazute cu: – protectori ficsi sau protectori mobili cu dispozitive de interblocare care sa impiedice accesul la acele sectoare ale partilor care nu sunt utilizate in procesul de lucru;