HG 453/2003-privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 6 mai 2003

Guvernul Romaniei Hotarare nr. 453 din 18 aprilie 2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 6 mai 2003 In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor si avand in vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. CAPITOLUL I Dispozitii generale SECŢIUNEA 1 Domeniu de aplicare Art. 1. – (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica: a) aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, folosite pentru gatit, incalzit, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spalare si avand, cand este cazul, o temperatura normala a apei care nu depaseste 1050C; precum si b) arzatoarelor cu aer insuflat si corpurilor de incalzire care urmeaza sa fie echipate cu astfel de arzatoare, denumite in continuare aparate; c) dispozitivelor de siguranta, de control sau de reglaj si subansamblurilor, altele decat arzatoarele cu aer insuflat si corpurile de incalzire care urmeaza sa fie echipate cu astfel de arzatoare, care sunt comercializate separat si sunt destinate sa fie incorporate intr-un aparat sau asamblate cu scopul de a constitui un aparat, denumite in continuare echipamente. (2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica aparatelor prevazute la alin. (1), special destinate folosirii in procese industriale care se desfasoara in incinte industriale. SECŢIUNEA a 2-a Definirea unor termeni Art. 2. – In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles: a) combustibil gazos – orice combustibil care este in stare gazoasa la o temperatura de 150C, la o presiune de 1 bar; b) aparat folosit in mod normal este un aparat: – corect instalat si intretinut regulamentar, in conformitate cu instructiunile producatorului; – folosit la o variatie normala a calitatii gazelor si cu o fluctuatie normala a presiunii de alimentare; si – folosit in conformitate cu destinatia sa sau intr-un mod care poate fi prevazut in mod rezonabil; c) introducere pe piata – actiunea de a face disponibil un produs pentru prima data, contra cost sau gratuit, in vederea distribuirii si/sau utilizarii lui. SECŢIUNEA a 3-a Conditii de introducere pe piata Art. 3. – (1) Se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a aparatelor prevazute la art. 1 alin. (1), daca atunci cand sunt folosite in mod normal nu pun in pericol siguranta persoanelor, a animalelor domestice si a proprietatii. (2) Ministerul Industriei si Resurselor, in colaborare cu Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale si cu producatorii de combustibili gazosi, elaboreaza lista cuprinzand tipurile de gaze si presiunile de alimentare corespunzatoare utilizate pe teritoriul Romaniei. Lista aprobata si actualizata ori de cate ori este necesar, prin ordin al ministrului industriei si resurselor, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Art. 4. – Aparatele si echipamentele prevazute la art. 1 trebuie sa satisfaca cerintele esentiale care le sunt aplicabile, prevazute in anexa nr. 1. Art. 5. – (1) Se considera ca sunt respectate toate cerintele prevazute de prezenta hotarare, inclusiv procedurile pentru evaluarea conformitatii prevazute in cap. II, si se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a aparatelor, daca acestea poarta marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producator ori de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Elementele de identificare a marcajului european de conformitate CE sunt prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor. (2) Introducerea pe piata si punerea in functiune a aparatelor care indeplinesc cerintele prevazute la alin. (1) nu pot fi interzise sau restrictionate. (3) Se considera ca sunt respectate toate cerintele prevazute de prezenta hotarare si se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a echipamentelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) care sunt insotite de un certificat emis conform prevederilor art. 9 alin. (4). (4) Introducerea pe piata a echipamentelor care indeplinesc cerintele prevazute la alin. (3) nu poate fi interzisa sau restrictionata. Art. 6. – (1) Se considera ca aparatele si echipamentele respecta cerintele esentiale prevazute la art. 4 atunci cand acestea sunt conforme cu: a) standardele romane si/sau cu standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene aplicabile, care adopta standardele europene armonizate, ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; b) standardele romane aplicabile in domeniile in care nu exista standarde armonizate. (2) Ministerul Industriei si Resurselor comunica Comisiei Europene textele standardelor romane prevazute la alin. (1) lit. b) considerate a fi corespunzatoare cu cerintele esentiale prevazute la art. 4. Art. 7. – In situatia in care se considera ca standardele prevazute la art. 6 alin. (1) nu satisfac in totalitate cerintele esentiale prevazute la art. 4, Ministerul Industriei si Resurselor sesizeaza Comisia Europeana. In baza deciziei adoptate Ministerul Industriei si Resurselor actioneaza in consecinta. Art. 8. – (1) In cazul in care organismul de control constata ca aparatele care poarta marcajul CE, folosite in mod normal, pot pune in pericol siguranta persoanelor, a animalelor domestice sau a proprietatii, ia masuri corespunzatoare de retragere a acelor aparate de pe piata si interzice sau limiteaza introducerea acestora pe piata. (2) Organismul de control are obligatia sa informeze in scris Ministerul Industriei si Resurselor, in termen de 72 de ore, cu privire la deciziile luate conform alin. (1), indicand motivele care au stat la baza deciziei si, in special, daca neconformitatea se datoreaza: a) nerespectarii cerintelor esentiale prevazute la art. 4, in cazul in care aparatele nu au fost proiectate conform standardelor prevazute la art. 6 alin. (1); b) nerespectarii standardelor prevazute la art. 6 alin. (1); c) deficientelor din cuprinsul standardelor prevazute la art. 6 alin. (1). (3) In cazul in care organismul de control constata ca un aparat care nu este conform poarta marcajul CE, ia masuri conform prevederilor prezentei hotarari impotriva celui care a aplicat marcajul, informand in termen de 72 de ore Ministerul Industriei si Resurselor asupra deciziei sale. (4) Ministerul Industriei si Resurselor informeaza de indata Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate conform prevederilor alin. (1) si (3). CAPITOLUL II Proceduri pentru evaluarea conformitatii Art. 9. – (1) Procedurile pentru evaluarea conformitatii aparatelor fabricate in serie sunt: a) examinarea CE de tip prevazuta la pct. 1 din anexa nr. 4; si b) inainte de introducerea pe piata, la alegerea producatorului, una dintre urmatoarele proceduri: 1. declararea conformitatii cu tipul, prevazuta la pct. 2 din anexa nr. 4; sau 2. asigurarea calitatii productiei, prevazuta la pct. 3 din anexa nr. 4; ori 3. asigurarea calitatii produsului, prevazuta la pct. 4 din anexa nr. 4; sau 4. verificarea CE, prevazuta la pct. 5 din anexa nr. 4. (2) In cazul fabricatiei unui aparat unicat sau in cantitati mici, producatorul are posibilitatea sa aleaga verificarea CE pentru unitatea de produs, prevazuta la pct. 6 din anexa nr. 4. (3) Dupa efectuarea procedurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si la alin. (2), se aplica marcajul CE pe aparatele conforme, cu respectarea prevederilor art. 10. (4) Procedurile prevazute la alin. (1) se aplica si echipamentelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c), cu exceptia cerintelor privind aplicarea marcajului CE si, cand este cazul, a celor privind intocmirea declaratiei de conformitate. In acest caz se emite un certificat in care se declara conformitatea echipamentelor cu prevederile prezentei hotarari aplicabile acestora, indicandu-se caracteristicile echipamentelor si modul in care acestea trebuie sa fie incorporate in aparat sau asamblate pentru a raspunde cerintelor esentiale aplicabile aparatelor finite. Certificatul susmentionat insoteste echipamentul. (5) a) In cazul in care aparatelor li se aplica si alte reglementari legale care acopera alte cerinte si care, de asemenea, prevad aplicarea marcajului CE, acest marcaj indica conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor reglementarilor legale aplicabile. b) Daca una sau mai multe dintre aceste reglementari legale, prevazute la lit. a), permit producatorului ca intr-o perioada de tranzitie sa aleaga ce prevederi sa aplice, marcajul CE indica conformitatea doar cu prevederile acelor reglementari legale aplicate de producator. In astfel de situatii, in documentele, notele sau instructiunile care insotesc aparatele, conform cerintelor din reglementarile aplicabile, trebuie specificate elementele de identificare particulare ale reglementarilor, asa cum sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (6) Documentele si corespondenta realizate in legatura cu procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la alin. (1) si (2) se redacteaza in limba romana sau intr-o limba acceptata de organismul notificat care evalueaza conformitatea. CAPITOLUL III Marcaje Art. 10. – (1) Marcajul CE si inscriptionarile prevazute in anexa nr. 6 se aplica in mod vizibil, usor lizibil si durabil, direct pe aparat sau pe o placa de timbru fixata pe acesta. Placa de timbru trebuie astfel proiectata incat sa nu poata fi refolosita. (2) Este interzisa aplicarea pe aparat a unor marcaje asemanatoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acesta. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparat sau pe placa de timbru, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse. Art. 11. – (1) In cazul in care organismul de control constata ca marcajul CE a fost aplicat incorect, producatorul ori reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, este obligat sa asigure conformitatea aparatului sau a echipamentului cu prevederile privind aplicarea marcajului CE. (2) In cazul in care organismul de control constata ca aplicarea incorecta a marcajului continua, acesta ia masurile necesare de limitare sau de interzicere a introducerii pe piata a aparatului ori echipamentului in cauza sau de asigurare a retragerii de pe piata, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari. CAPITOLUL IV Organisme notificate si organisme de control SECŢIUNEA 1 Organisme notificate Art. 12. – (1) Ministerul Industriei si Resurselor evalueaza competenta organismelor din Romania pe baza unei proceduri elaborate avand in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 7, aprobata prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) Ministerul Industriei si Resurselor notifica Comisiei Europene si statelor membre organismele recunoscute pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevazute la art. 9, impreuna cu atributiile specifice pe care aceste organisme le indeplinesc si numarul de identificare alocat acestora anterior de catre Comisia Europeana. (3) Lista organismelor notificate si numarul alocat acestora, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publica si se actualizeaza in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (4) In conditiile in care constata ca un organism notificat nu mai intruneste criteriile minime prevazute in anexa nr. 7, Ministerul Industriei si Resurselor retrage recunoasterea unui astfel de organism. (5) Ministerul Industriei si Resurselor informeaza Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia adoptata in baza prevederilor alin. (4), in scopul retragerii notificarii la nivel european. SECŢIUNEA a 2-a Organisme de control Art. 13. – Organismul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotarari este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piata – ISCIR-SP, organ de specialitate care functioneaza in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor. CAPITOLUL V Raspunderi si sanctiuni Art. 14. – (1) Incalcarea dispozitiilor prezentei hotarari atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati. (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) nerespectarea prevederilor art. 4 referitoare la cerintele esentiale si a prevederilor art. 6 referitoare la aplicarea standardelor armonizate, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata, interzicerea utilizarii si a introducerii pe piata a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 9 referitoare la respectarea procedurilor pentru evaluarea conformitatii, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii, pana la o data stabilita de organismul de control de comun acord cu producatorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 10 referitoare la aplicarea marcajului se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata si interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect, pana la eliminarea neconformitatilor. (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (2) se realizeaza de persoane imputernicite de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piata – ISCIR-SP. (4) Contraventiilor prevazute la alin. (2) le sunt aplicabile si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare. (5) Orice decizie luata in baza prezentei hotarari de ISCIR-SP, din care rezulta sanctiuni si restrictii de introducere pe piata sau punere in functiune a aparatelor si echipamentelor, mentioneaza temeiul legal al deciziei, in conditiile prezentei hotarari, si se aduce la cunostinta Ministerului Industriei si Resurselor. (6) Decizia se aduce la cunostinta celui sanctionat intr-un interval de 72 de ore. Ea va trebui sa indice caile de atac prevazute de legislatia in vigoare in Romania, precum si intervalul in care acestea pot fi exercitate. CAPITOLUL VI Dispozitii finale si tranzitorii Art. 15. – Ministerul Industriei si Resurselor elaboreaza si actualizeaza periodic lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazosi, ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), precum si a standardelor romane prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b), care au fost validate de Comisia Europeana; lista se aproba prin ordin al ministrului industriei si resurselor care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Art. 16. – (1) Pana la data ratificarii Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale – PECA, se admit introducerea pe piata si punerea in functiune si a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi care poarta marcajul national de conformitate CS, aplicat conform prevederilor art. 18 alin. (1). Elementele de identificare a marcajului national de conformitate CS sunt prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001. (2) Se interzice aplicarea pe aparatele consumatoare de combustibili gazosi a marcajului national de conformitate CS concomitent cu marcajul CE, in conditiile prezentei hotarari. Art. 17. – (1) Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale – PECA, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevazute de prezenta hotarare, Ministerul Industriei si Resurselor recunoaste si desemneaza organisme la nivel national. (2) Recunoasterea si desemnarea prevazute la alin. (1) se realizeaza avandu-se in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 7, conform normelor metodologice care se aproba prin ordin al ministrului industriei si resurselor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (3) Lista organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, potrivit alin. (1), sarcinile specifice pe care acestea le indeplinesc si numerele lor de identificare se aproba si se actualizeaza prin ordin al ministrului industriei si resurselor, ori de cate ori este necesar, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Art. 18. – (1) In situatia in care evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi destinate pietei nationale se realizeaza de organismele prevazute la art. 17 alin. (1), la nivel national, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania, trebuie sa aplice marcajul national de conformitate CS. (2) In cazul in care aparatelor li se aplica si alte reglementari legale care acopera alte cerinte si care, de asemenea, prevad aplicarea marcajului national de conformitate CS, acest marcaj indica conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor reglementarilor legale aplicabile. Art. 19. – (1) Producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia si persoana responsabila cu introducerea pe piata, dupa caz, care introduc pe piata aparate consumatoare de combustibili gazosi cu marcaj national de conformitate CS, au aceleasi responsabilitati cu cele prevazute pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi introduse pe piata cu marcaj CE. (2) Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale – PECA prevederile referitoare la marcajul CE sunt aplicabile si pentru marcajul national de conformitate CS. (3) Sanctiunile si masurile prevazute in cap. V se aplica si in cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi introduse pe piata cu marcaj national de conformitate CS. Art. 20. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 vor fi admise la comercializare numai aparatele consumatoare de combustibili gazosi care poarta marcajul CE. Art. 21. – Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 22. – Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 7 si ale art. 8 alin. (4), care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007, precum si ale art. 6 alin. (2) si art. 12 alin. (5), care se aplica de la data ratificarii Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale – PECA. Art. 23. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 22 august 2001. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemneaza: ––––– Ministrul industriei si resurselor, Dan Ioan Popescu Bucuresti, 18 aprilie 2003. Nr. 453. ANEXA Nr. 1 CERINŢE ESENŢIALE Observatie preliminara Conditiile obligatorii care rezulta din cerintele esentiale prezentate in aceasta anexa pentru aparate se aplica si echipamentelor, acolo unde exista pericol. 1. Conditii generale 1.1. Aparatele trebuie sa fie proiectate si fabricate astfel incat sa functioneze in siguranta si sa nu prezinte nici un pericol pentru persoane, pentru animale domestice sau pentru proprietate atunci cand sunt folosite in mod normal, dupa cum se defineste la art. 2 lit. b) din hotarare. 1.2. Atunci cand sunt introduse pe piata, toate aparatele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa fie insotite de instructiuni tehnice pentru instalator; b) sa fie insotite de instructiuni pentru utilizare si service pentru beneficiari; c) sa poarte etichete de avertisment corespunzatoare, care trebuie sa existe si pe ambalaj. Instructiunile si etichetele de avertisment trebuie sa fie redactate in limba romana. 1.2.1. Instructiunile tehnice pentru instalator trebuie sa contina toate instructiunile de instalare, reglare si service necesare, pentru a se asigura ca aceste operatii sunt efectuate corect si ca aparatul poate fi utilizat in siguranta. Instructiunile trebuie sa specifice in special: a) tipul de gaz utilizat; b) presiunea de alimentare; c) debitul de aer proaspat necesar: (i) pentru alimentarea cu aer de combustie; (ii) pentru a se evita formarea de amestecuri periculoase de gaze nearse la aparatele care nu au montat dispozitivul mentionat la pct. 3.2.3; d) conditiile pentru evacuarea gazelor de ardere; e) caracteristicile si cerintele privind asamblarea pentru arzatoarele cu aer insuflat si corpurile de incalzire care vor fi dotate cu astfel de arzatoare, care contribuie la conformarea cu cerintele esentiale aplicabile aparatelor finite si, atunci cand este cazul, cu lista cuprinzand combinatiile recomandate de producator. 1.2.2. Instructiunile pentru utilizare si service pentru beneficiar trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru utilizare in siguranta si, in special, trebuie sa atraga atentia beneficiarului asupra eventualelor restrictii la utilizare. 1.2.3. Etichetele de avertisment de pe aparat si de pe ambalajul acestuia trebuie sa indice clar tipul de gaz utilizat, presiunea de alimentare a gazului si orice restrictii la utilizare, in special restrictia conform careia aparatul trebuie sa fie instalat numai in zonele in care exista suficienta ventilatie. 1.3. Echipamentele destinate a fi utilizate intr-un aparat trebuie sa fie proiectate si fabricate astfel incat sa indeplineasca corect functiile pentru care acesta a fost destinat, atunci cand sunt incorporate conform instructiunilor pentru instalare. Instructiunile pentru instalare, reglare, functionare si intretinere trebuie sa fie livrate impreuna cu echipamentele. 2. Materiale 2.1. Materialele trebuie sa corespunda scopului pentru care sunt utilizate si trebuie sa reziste la conditiile mecanice, chimice si termice la care sunt prevazute a fi supuse. 2.2. Proprietatile materialelor, care sunt importante pentru siguranta aparatului, trebuie sa fie garantate de producatorul sau de furnizorul aparatului. 3. Proiectare si fabricatie 3.1. Date generale 3.1.1. Aparatele trebuie sa fie fabricate astfel incat, atunci cand sunt folosite in mod normal, sa nu poata avea loc nici o instabilitate, deformare, rupere sau uzura care ar putea diminua siguranta acestora. 3.1.2. Condensul produs la pornire si/sau in timpul folosirii nu trebuie sa afecteze siguranta aparatelor. 3.1.3. Aparatele trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat riscul exploziei, in cazul unui incendiu de origine externa, sa fie minim. 3.1.4. Aparatele trebuie sa fie construite astfel incat sa se evite patrunderile de apa si aer fals in circuitul de gaze. 3.1.5. In cazul unei fluctuatii de energie auxiliara in limite normale, aparatele trebuie sa continue sa functioneze in conditii de siguranta totala. 3.1.6. O fluctuatie anormala sau o intrerupere in alimentarea cu energie auxiliara ori restabilirea acestei alimentari nu trebuie sa conduca la o situatie periculoasa. 3.1.7. Aparatele trebuie sa fie proiectate si fabricate astfel incat riscurile de origine electrica sa fie prevenite. In domeniile aplicabile conformarea cu obiectivele privind riscurile electrice prevazute in legislatia nationala privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune este considerata a fi echivalenta cu indeplinirea acestei cerinte. 3.1.8. Toate partile sub presiune ale unui aparat trebuie sa reziste la solicitarile mecanice si termice la care sunt supuse, fara nici o deformare care sa afecteze siguranta. 3.1.9. Aparatele trebuie sa fie proiectate si fabricate astfel incat defectarea unui dispozitiv de siguranta, de control sau de reglaj sa nu constituie o sursa de pericol. 3.1.10. Daca un aparat este dotat cu dispozitive de siguranta si control, functionarea dispozitivelor de siguranta nu trebuie sa fie influentata de functionarea dispozitivelor de control. 3.1.11. Toate partile aparatelor care sunt instalate si reglate in faza de fabricatie si care nu trebuie sa fie manipulate de beneficiar sau de instalator trebuie sa fie protejate corespunzator. 3.1.12. Manetele si alte dispozitive de comanda sau de reglaj trebuie sa fie marcate clar si sa aiba instructiuni corespunzatoare pentru a impiedica orice eroare de manevra. Forma lor trebuie sa fie astfel incat sa excluda manevrarea accidentala. 3.2. Degajarea gazelor nearse 3.2.1. Aparatele trebuie sa fie fabricate astfel incat viteza de degajare a gazelor de ardere sa nu prezinte nici un risc. 3.2.2. Aparatele trebuie sa fie fabricate astfel incat degajarea de gaze combustibile, care se produce in timpul aprinderii, la reaprindere si dupa stingerea flacarii, sa fie limitata pentru a se evita o acumulare periculoasa de gaze combustibile in aparat. 3.2.3. Aparatele destinate a fi folosite in spatii si in camere inchise trebuie sa fie dotate cu un dispozitiv special pentru evitarea acumularilor periculoase de gaze de ardere in astfel de locuri. Aparatele care nu sunt dotate cu astfel de dispozitive trebuie sa fie folosite numai in locuri aerisite suficient, pentru a se evita o acumulare periculoasa de gaze de ardere in astfel de spatii. Autoritatile competente pot emite reglementari cu privire la conditiile adecvate pentru instalarea acestor aparate, tinand seama de caracteristicile particulare ale acestora. Aparatele de gatit de uz profesional si aparatele alimentate cu gaze care contin componente toxice trebuie sa fie echipate cu dispozitivul mentionat mai sus. 3.3. Aprinderea Aparatele trebuie sa fie fabricate astfel incat, atunci cand sunt folosite in mod normal: a) aprinderea si reaprinderea sa se efectueze lin; b) sa fie asigurata interaprinderea. 3.4. Combustia 3.4.1. Aparatele trebuie sa fie fabricate astfel incat, atunci cand sunt folosite in mod normal, sa fie asigurata stabilitatea flacarii si produsele de combustie sa nu contina concentratii inadmisibile de substante nocive pentru sanatate. 3.4.2. Aparatele trebuie sa fie fabricate astfel incat, atunci cand sunt folosite in mod normal, sa nu aiba loc scapari accidentale de produse de combustie. 3.4.3. Aparatele conectate la un cos pentru evacuarea produselor de combustie trebuie sa fie fabricate astfel incat, in conditii de tiraj normal, sa nu apara degajari de produse de combustie in cantitati periculoase in camera in care este utilizat aparatul. 3.4.4. Aparatele de incalzire independenta pentru uz casnic si incalzitoarele instantanee de apa neracordate la un cos de evacuare a produselor de combustie nu trebuie sa produca in camera sau in spatiul de functionare o concentratie de monoxid de carbon care ar putea prezenta un pericol pentru sanatatea persoanelor expuse, avandu-se in vedere durata previzibila de expunere a acestor persoane. 3.5. Utilizarea rationala a energiei Aparatele trebuie sa fie fabricate astfel incat sa asigure utilizarea rationala a energiei, corespunzator nivelului tehnic al acestora si luandu-se in considerare aspectele legate de siguranta. 3.6. Temperaturi 3.6.1. Partile unui aparat, destinate sa fie amplasate in apropierea podelei sau a altor suprafete, nu trebuie sa atinga temperaturi care sa prezinte un pericol pentru zona inconjuratoare. 3.6.2. Temperatura butoanelor sau a manetelor nu trebuie sa prezinte un pericol pentru utilizator. 3.6.3. Temperatura suprafetelor partilor exterioare ale aparatelor destinate uzului casnic, cu exceptia suprafetelor sau partilor care participa la transmiterea caldurii, nu trebuie sa prezinte, in conditii de functionare, pericol pentru utilizator si in special pentru copii, motiv pentru care trebuie luat in considerare un timp corespunzator de reactie. 3.7. Produsele alimentare si apa folosite in scopuri sanitare Materialele si componentele folosite la fabricarea unui aparat, care ar putea sa vina in contact cu alimentele sau cu apa folosita in scopuri sanitare, nu trebuie sa afecteze calitatea acestora. ANEXA Nr. 2 DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE – Model – Subsemnatii, ……………………………………………………………………, (denumirea completa a persoanei juridice) ………………………………………………………………………………., (sediul) cu nr. de inmatriculare la Registrul comertului ……/…../200……., declaram pe propria raspundere ca produsul/serviciul …………………………………………………….. (denumirea, tipul sau modelul, numarul lotului, al sarjei sau al seriei, eventual sursele si numarul de exemplare) ………………………………… la care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu: ………………………… ……………………………………………………………………………….. (titlul si/sau numarul si data publicarii documentului/documentelor tehnic/tehnice normativ/normative) ………………………… …………………………………………. ………………………… …………………………………………. (locul si data emiterii) (numele, prenumele si semnatura sau marcajul echivalent ale persoanei autorizate) ANEXA Nr. 3 DOSARUL TEHNIC DE FABRICAŢIE Dosarul tehnic de fabricatie trebuie sa contina urmatoarele informatii, dupa cum cere organismul notificat, pentru efectuarea evaluarii: a) o descriere generala a aparatului; b) proiecte de executie, desene de fabricatie si diagrame ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; c) descrieri si note explicative necesare pentru intelegerea celor de mai sus, inclusiv a functionarii aparatelor; d) o lista cuprinzand standardele la care se face referire in art. 6 din hotarare, aplicate total sau partial, si descrieri ale solutiilor adoptate pentru a satisface cerintele esentiale, atunci cand nu au fost aplicate standardele prevazute la art. 6 din hotarare; e) rapoarte de incercari; f) instructiuni pentru instalare si utilizare. Atunci cand este cazul, dosarul tehnic de fabricatie trebuie sa contina urmatoarele elemente: a) certificatele echipamentelor incorporate in aparat; b) certificate referitoare la metodele de fabricatie si/sau de control al aparatelor; c) orice alt document care face posibil ca organismul desemnat sa isi imbunatateasca evaluarea. ANEXA Nr. 4 PROCEDURI PENTRU EVALUAREA CONFORMITĂŢII 1. Examinarea CE de tip 1.1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii, prin care un organism notificat verifica si certifica faptul ca un aparat, reprezentativ pentru productia avuta in vedere, satisface prevederile aplicabile acestuia din prezenta hotarare. 1.2. Solicitarea pentru examinarea CE de tip trebuie inaintata de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia unui singur organism notificat, ales de el. 1.2.1. Solicitarea trebuie sa cuprinda: a) denumirea si sediul producatorului si, daca solicitarea este intocmita de reprezentantul autorizat, numele si adresa acestuia; b) o declaratie scrisa din care sa rezulte ca solicitarea nu a mai fost inaintata si unui alt organism notificat; c) dosarul tehnic de fabricatie, prevazut in anexa nr. 3. 1.2.2. Producatorul trebuie sa puna la dispozitie organismului notificat un aparat, reprezentativ pentru productia avuta in vedere, denumit in continuare tip. Organismul notificat poate cere mai multe mostre din tipul respectiv, daca acestea sunt necesare pentru programul de incercari. Tipul poate acoperi si alte variante ale produsului, cu conditia ca acele variante sa nu aiba caracteristici diferite cu privire la categoriile de risc. 1.3. Organismul notificat trebuie: 1.3.1. sa examineze dosarul tehnic de fabricatie, sa verifice daca tipul a fost fabricat in conformitate cu dosarul tehnic de fabricatie si sa identifice elementele care au fost proiectate conform prevederilor din standardele prevazute la art. 6 din hotarare si cerintelor esentiale din prezenta hotarare; 1.3.2. sa efectueze sau sa fi efectuat examinarile corespunzatoare si/sau incercarile pentru a verifica daca solutiile adoptate de producator satisfac cerintele esentiale, acolo unde nu au fost aplicate standardele prevazute la art. 6 din hotarare; 1.3.3. sa efectueze sau sa fi efectuat examinarile corespunzatoare si/sau incercarile pentru a verifica daca standardele aplicabile au fost efectiv aplicate atunci cand producatorul a ales sa procedeze astfel, prin aceasta asigurandu-se conformitatea cu cerintele esentiale. 1.4. Atunci cand tipul satisface prevederile prezentei hotarari, organismul notificat trebuie sa emita solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul de examinare CE de tip trebuie sa contina concluziile examinarii, conditiile, daca sunt, pentru valabilitatea acestuia si datele necesare pentru identificarea tipului aprobat si, daca este relevant, descrieri ale functionarii acestuia. Elementele tehnice relevante, cum sunt: desene si diagrame, trebuie sa fie anexate la certificat. 1.5. Organismul notificat trebuie sa informeze si celelalte organisme notificate despre emiterea certificatului de examinare CE de tip si despre orice modificari aduse la tipul aprobat, dupa cum se mentioneaza la pct. 1.7. Aceste organisme pot obtine, la cerere, un exemplar al certificatului de examinare CE de tip si/sau modificarile acestuia si, in situatii motivate, pot obtine un exemplar al anexelor la certificat si al rapoartelor examinarilor si incercarilor efectuate. 1.6. Un organism notificat care refuza sa emita sau care retrage un certificat de examinare CE de tip trebuie sa informeze cu privire la aceasta actiune Ministerul Industriei si Resurselor, precum si celelalte organisme notificate pentru aceasta activitate, motivand in scris decizia luata. 1.7. Solicitantul trebuie sa informeze organismul notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modificarile aduse tipului aprobat, care ar putea afecta conformitatea cu cerintele esentiale sau conditiile prescrise pentru utilizarea aparatului. Modificarile aduse tipului aprobat trebuie sa primeasca o aprobare suplimentara de la organismul notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip. Aceasta aprobare suplimentara trebuie data sub forma unui act aditional la certificatul original de examinare CE de tip. 2. Conformitatea cu tipul 2.1. Conformitatea cu tipul este acea parte a procedurii, prin care producatorul declara ca aparatele in cauza sunt conforme cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si ca satisfac cerintele esentiale aplicabile din prezenta hotarare. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare aparat si sa intocmeasca o declaratie de conformitate. Declaratia de conformitate poate acoperi unul sau mai multe aparate si trebuie pastrata, in original, de emitentul acesteia. Marcajul CE trebuie sa fie urmat de numarul de identificare a organismului notificat responsabil de verificarile prin sondaj prevazute la pct. 2.3. 2.2. Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca procesul de fabricatie, inclusiv verificarea si incercarea finala a produsului realizat de acesta, are drept rezultat omogenitatea productiei si conformitatea aparatelor cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele prezentei hotarari. Un organism notificat, ales de producator, trebuie sa efectueze verificari prin sondaj la aparate, conform pct. 2.3. 2.3. Verificarile aparatelor la locurile de fabricatie trebuie efectuate prin sondaj de catre organismul notificat, la intervale de un an sau mai putin. Trebuie examinat un numar corespunzator de aparate si trebuie efectuate incercarile descrise in standardele aplicabile prevazute la art. 6 din hotarare sau incercari cu efect echivalent, pentru a se asigura conformitatea cu cerintele esentiale corespunzatoare din prezenta hotarare. Organismul notificat trebuie sa determine in fiecare caz daca aceste incercari trebuie efectuate total sau partial. Atunci cand unul sau mai multe aparate sunt respinse, organismul notificat trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru a impiedica comercializarea acestora, informand despre aceasta organismul de control si Ministerul Industriei si Resurselor. 3. Asigurarea calitatii productiei 3.1. Asigurarea calitatii productiei este acea parte a procedurii, prin care un producator care indeplineste prevederile pct. 3.2 asigura si declara ca aparatele in cauza sunt conforme cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si ca satisfac cerintele esentiale aplicabile din prezenta hotarare. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare aparat si sa intocmeasca o declaratie de conformitate. Declaratia de conformitate poate fi emisa pentru unul sau mai multe aparate si trebuie pastrata, in original, de emitentul acesteia. Marcajul CE trebuie sa fie urmat de numarul de identificare a organismului notificat care raspunde de supravegherea CE. 3.2. Producatorul trebuie sa aiba implementat un sistem al calitatii, care sa asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele esentiale aplicabile din prezenta hotarare. Producatorul este supus supravegherii CE, dupa cum este prevazut la pct. 3.4. 3.3. Sistemul calitatii 3.3.1. Producatorul trebuie sa inainteze unui organism de certificare notificat, ales de el, o solicitare pentru aprobarea sistemului calitatii pentru aparatele in cauza. Solicitarea trebuie sa cuprinda: a) documentatia sistemului calitatii; b) un angajament de indeplinire a obligatiilor ce rezulta din sistemul calitatii, asa cum este aprobat; c) un angajament de mentinere a sistemului calitatii aprobat, pentru a asigura eficacitatea si corectitudinea continue ale acestuia; d) documentatia referitoare la tipul aprobat si o copie a certificatului de examinare CE de tip. 3.3.2. Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de producator trebuie sa figureze intr-o documentatie sistematizata si ordonata sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Aceasta documentatie a sistemului calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea. Documentatia sistemului calitatii trebuie sa contina, in special, o descriere corespunzatoare a: a) obiectivelor sistemului calitatii, structurii organizatorice si a responsabilitatilor conducerii si prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatului; b) proceselor tehnologice de fabricatie, a controlului calitatii si a tehnicilor de asigurare a calitatii si actiunilor sistematice care vor fi folosite; c) examinarilor si incercarilor care vor fi efectuate inainte, in timpul si dupa fabricatie, precum si frecventa cu care acestea vor fi efectuate; d) metodei de urmarire a realizarii calitatii cerute aparatului si de functionare efectiva a sistemului calitatii. 3.3.3. Organismul notificat va examina si va evalua sistemul calitatii, pentru a determina daca satisface cerintele prevazute la pct. 3.3.2. Acesta presupune conformitatea cu acele cerinte ale sistemului calitatii, care implementeaza standardul roman SR EN ISO 9003:1994. Organismul notificat trebuie sa notifice decizia sa producatorului si sa informeze celelalte organisme cu privire la aceasta. Notificarea la producator trebuie sa contina concluziile examinarii, numele si adresa organismului notificat si decizia motivata a evaluarii efectuate asupra aparatelor in cauza. 3.3.4. Producatorul trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii, cu ocazia oricarei intentii de actualizare a sistemului calitatii, cu privire la schimbarile aduse acestuia, de exemplu: tehnologii si concepte noi privind calitatea. Organismul notificat trebuie sa examineze modificarile propuse si sa hotarasca daca sistemul calitatii modificat se conformeaza prevederilor sau daca este necesara o noua evaluare. Organismul notificat trebuie sa notifice producatorului decizia sa. Notificarea trebuie sa contina concluziile controlului si decizia motivata a evaluarii. 3.3.5. Un organism notificat care retrage aprobarea unui sistem al calitatii trebuie sa informeze despre aceasta celelalte organisme notificate, motivandu-si decizia. 3.4. Supravegherea CE 3.4.1. Scopul supravegherii CE este de a se asigura faptul ca producatorul indeplineste in totalitate obligatiile care ii revin din sistemul calitatii aprobat. 3.4.2. Producatorul trebuie sa permita accesul organismului notificat, in scopul efectuarii inspectiilor la locurile de fabricatie, control, incercare si depozitare, si trebuie sa ii furnizeze toate informatiile necesare si, in special: a) documentatia sistemului calitatii; b) inregistrarile privind calitatea, ca de exemplu: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc. 3.4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze cel putin o data la 2 ani un audit pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii aprobat si trebuie sa elibereze producatorului un raport de audit. 3.4.4. In plus organismul notificat poate face vizite inopinate la producator. In timpul acestor vizite organismul notificat poate sa efectueze sau sa solicite efectuarea de incercari pe aparate. Acesta trebuie sa elibereze producatorului un raport al inspectiei si un raport al incercarilor efectuate, dupa caz. 3.4.5. La cerere, producatorul trebuie sa puna la dispozitie organismului de control raportul organismului notificat. 4. Asigurarea calitatii produsului 4.1. Asigurarea calitatii produsului este procedura prin care un producator care indeplineste obligatiile prevazute la pct. 4.2 asigura si declara ca aparatele in cauza sunt conforme cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si ca satisfac cerintele esentiale aplicabile din prezenta hotarare. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare aparat si sa intocmeasca o declaratie de conformitate. Declaratia de conformitate poate fi emisa pentru unul sau mai multe aparate si trebuie pastrata, in original, de emitentul acesteia. Marcajul CE trebuie sa fie urmat de numarul de identificare a organismului notificat responsabil cu supravegherea CE. 4.2. Producatorul trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat, conform prevederilor pct. 4.3, pentru inspectia finala a aparatelor si pentru incercari, si este supus supravegherii CE conform prevederilor pct. 4.4. 4.3. Sistemul calitatii 4.3.1. Producatorul trebuie sa inainteze o solicitare pentru aprobarea sistemului sau de calitate unui organism notificat ales de el pentru aparatele in cauza. Solicitarea trebuie sa cuprinda: a) documentatia sistemului de calitate; b) un angajament de indeplinire a obligatiilor ce rezulta din sistemul calitatii, asa cum este aprobat; c) un angajament de mentinere a sistemului calitatii aprobat, pentru a asigura eficacitatea si corectitudinea continue ale acestuia; d) documentatia referitoare la tipul aprobat si o copie a certificatului examinarii CE de tip. 4.3.2. Ca parte a sistemului calitatii, fiecare aparat trebuie examinat si incercat conform prevederilor standardelor aplicabile prevazute la art. 6 din hotarare sau trebuie supus unor incercari cu efect echivalent, in vederea verificarii conformitatii acestuia cu cerintele esentiale aplicabile din prezenta hotarare. Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de producator trebuie sa figureze intr-o documentatie sistematizata si ordonata sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Aceasta documentatie a sistemului calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea. Documentatia sistemului calitatii trebuie sa contina, in special, o descriere corespunzatoare a: a) obiectivelor sistemului calitatii, structurii organizatorice si a responsabilitatilor conducerii si prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatului; b) examinarilor si incercarilor care vor fi efectuate dupa fabricatie; c) metodei de verificare a functionarii efective a sistemului calitatii. 4.3.3. Organismul notificat va examina si va evalua sistemul calitatii pentru a determina daca satisface cerintele prevazute la pct. 4.3.2. Acesta prezuma conformitatea cu acele cerinte ale sistemului calitatii, care implementeaza standardul roman SR EN ISO 9003:1994. Organismul notificat trebuie sa notifice decizia sa producatorului si sa informeze cu privire la aceasta celelalte organisme de certificare desemnate. Notificarea la producator trebuie sa contina concluziile examinarii, numele si adresa organismului notificat si decizia motivata a evaluarii efectuate asupra aparatelor in cauza. 4.3.4. Producatorul trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii, cu ocazia oricarei intentii de actualizare a sistemului, cu privire la schimbarile aduse acestuia, de exemplu: tehnologii si concepte noi privind calitatea. Organismul notificat trebuie sa examineze modificarile propuse si sa hotarasca daca sistemul calitatii modificat se conformeaza prevederilor sau daca este necesara o noua evaluare. Organismul notificat trebuie sa notifice producatorului decizia sa. Notificarea trebuie sa contina concluziile controlului si decizia motivata a evaluarii. 4.3.5. Un organism notificat care retrage aprobarea unui sistem al calitatii trebuie sa informeze celelalte organisme notificate, motivandu-si decizia. 4.4. Supravegherea CE 4.4.1. Scopul supravegherii CE este de a se asigura ca producatorul indeplineste in totalitate obligatiile care ii revin din sistemul calitatii aprobat. 4.4.2. Producatorul trebuie sa permita accesul organismului notificat, in scopul efectuarii inspectiilor la locurile de control, incercare si depozitare, si trebuie sa ii furnizeze acestuia toate informatiile necesare si, in special: a) documentatia sistemului calitatii; b) inregistrarile privind calitatea, ca de exemplu: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc. 4.4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze cel putin o data la 2 ani un audit pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii aprobat si trebuie sa elibereze producatorului un raport de audit. 4.4.4. In plus organismul notificat poate face vizite inopinate la producator. In timpul acestor vizite organismul notificat poate sa efectueze sau sa solicite efectuarea de incercari pe aparate. Acesta trebuie sa elibereze producatorului un raport al inspectiei si un raport al incercarilor efectuate, dupa caz. 4.4.5. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa fie in masura sa prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat. 5. Verificarea CE a produsului 5.1. Verificarea CE a produsului este procedura prin care producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, verifica si declara ca aparatele care se supun prevederilor pct. 3 sunt conforme cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si ca satisfac cerintele esentiale aplicabile din prezenta hotarare. 5.2. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca procesul de fabricatie sa asigure conformitatea cu cerintele esentiale aplicabile din prezenta hotarare. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare aparat si sa emita o declaratie de conformitate. Declaratia de conformitate poate sa fie emisa pentru unul sau mai multe aparate si trebuie pastrata, in original, de emitentul acesteia. 5.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze examinarile si incercarile adecvate pentru a verifica conformitatea aparatului cu cerintele esentiale aplicabile din prezenta hotarare, fie prin examinarea si incercarea fiecarui aparat conform pct. 5.4, fie prin examinarea si incercarea aparatelor pe baze statistice, conform pct. 5.5, in functie de alegerea producatorului. 5.4. Verificarea prin examinarea si incercarea fiecarui aparat. 5.4.1. Toate aparatele trebuie examinate individual si trebuie efectuate incercari corespunzatoare, conform prevederilor standardelor aplicabile prevazute la art. 6 din hotarare sau trebuie efectuate incercari cu efect echivalent, in vederea verificarii conformitatii acestora cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele esentiale aplicabile din prezenta hotarare. 5.4.2. Organismul notificat trebuie sa aplice sau sa dispuna aplicarea pe fiecare aparat aprobat a numarului de identificare propriu si sa emita un certificat de conformitate, pe baza incercarilor efectuate. Certificatul de conformitate poate sa fie emis pentru unul sau mai multe aparate. 5.4.3. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa fie in masura sa prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat. 5.5. Verificarea statistica 5.5.1. Producatorul trebuie sa prezinte sub forma de loturi uniforme aparatele fabricate si trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca procesul de fabricatie sa asigure uniformitatea fiecarui lot fabricat. 5.5.2. Controlul statistic se efectueaza in modul urmator: Aparatele trebuie supuse unui control statistic in functie de parametrii tehnico-functionali specificati in dosarul tehnic de fabricatie. Acestea trebuie grupate in loturi identificabile care sa contina aparate de un singur model, fabricate in conditii identice. Un lot se examineaza la intervale alese in mod aleatoriu. Aparatele care constituie esantioane se examineaza individual si sunt supuse incercarilor corespunzatoare, conform prevederilor din standardele aplicabile prevazute la art. 6 din hotarare sau se efectueaza incercari cu efect echivalent, pentru a se asigura conformitatea cu cerintele esentiale si pentru a se stabili daca lotul trebuie acceptat sau respins. Se aplica un sistem de prelevare a esantioanelor avand urmatoarele caracteristici: a) un nivel de calitate-standard care corespunde unei probabilitati de acceptare de 95%, avand un procentaj de neconformitate cuprins intre 0,5% si 1,5%; b) o calitate-limita care corespunde unei probabilitati de acceptare de 5%, avand un procentaj de neconformitate cuprins intre 5% si 10%. 5.5.3. Pentru loturile acceptate organismul notificat trebuie sa aplice sau sa dispuna aplicarea numarului de identificare propriu si sa intocmeasca un certificat de conformitate pentru incercarile efectuate. Toate aparatele din lot pot fi introduse pe piata, cu exceptia acelor produse din esantion care au fost gasite neconforme. Daca un lot este respins, organismul notificat trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru a impiedica introducerea pe piata a lotului respectiv, informand despre aceasta organismul de control si Ministerul Industriei si Resurselor. In cazul respingerii frecvente a loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistica. Sub responsabilitatea organismului notificat, producatorul poate aplica in timpul fabricatiei numarul de identificare a organismului notificat. 5.5.4. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa fie in masura sa prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat. 6. Verificarea CE pentru unitatea de produs 6.1. Verificarea CE pentru unitatea de produs este procedura prin care producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, asigura si declara ca aparatul in cauza, pentru care s-a emis certificatul de conformitate cu tipul, descris la pct. 2, este conform cerintelor esentiale aplicabile din prezenta hotarare. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa aplice marcajul CE pe aparat si trebuie sa emita o declaratie de conformitate care trebuie pastrata, in original, de emitentul acesteia. 6.2. Organismul notificat trebuie sa examineze aparatul si sa efectueze incercarile corespunzatoare, utilizand dosarul tehnic de fabricatie, pentru a asigura conformitatea acestuia cu cerintele esentiale din prezenta hotarare. Organismul notificat trebuie sa aplice sau sa dispuna aplicarea numarului de identificare propriu pe aparatul aprobat si trebuie sa emita un certificat de conformitate cu cerintele esentiale din prezenta hotarare. 6.3. Scopul dosarului tehnic de fabricatie, referitor la proiectul de executie, conform anexei nr. 3, este de a permite evaluarea conformitatii cu cerintele esentiale din prezenta hotarare si o intelegere a proiectului, a fabricatiei si a functionarii aparatului. Proiectul de executie trebuie pus la dispozitie organismului notificat. 6.4. Daca organismul notificat considera necesar, examinarile si incercarile pot fi efectuate dupa instalarea aparatului. 6.5. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa fie in masura sa prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat. ANEXA Nr. 5*) ___________ *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil. PREZENTAREA SCHEMATICĂ A PROCEDURILOR DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII ––––––––––––––––––––– –––––––––––>|Verificarea CE pentru unitatea de produs (Anexa nr. 4, pct. 6)| –––––––- |Organismul de certificare notificat verifica si certifica | | Productie de aparate | |faptul ca aparatul indeplineste cerintele esentiale. |––– |unicat sau loturi mici| |Proiectul de executie (Anexa nr. 4) se pune la dispozitia | | –––––––- |organismului notificat | | ^ |MODULUL G | | | ––––––––––––––––––––– | / | | / | | / | | / | | –––– / | | | PRODUCĂTOR |––> / Tipul | | –––– productiei| –––––––––––––––– | | |Conformitatea cu tipul (Anexa nr. 4, pct. 2) | | | |Organismul de certificare notificat | | | –––––>|efectueaza verificarea aparatelor la |––>| | | |locurile de fabricatie | | | | |MODULUL C | | | | –––––––––––––––– | v | v –––––––- | ––––––––––––––– / |Productie in serie de | | |Asigurarea calitatii productiei (Anexa nr. 4,| / |aparate si echipamente| | |pct. 3) Organismul de certificare notificat | / CE1 –––––––- | –>|evalueaza certificarea si monitorizeaza |-> / | | | |sistemul calitatii producatorului | / | ––––––– | | |MODULUL D | / | |Examinarea CE de tip | | | ––––––––––––––– ^ –––>|(Anexa nr. 4, pct. 1)|->| La alegerea | | | MODULUL B | |producatorului| | ––––––– | /| ––––––––––––––– | | / | |Asigurarea calitatii produsului (Anexa nr. 4,| | | / | |pct. 3) Organismul de certificare notificat | | | / –>|evalueaza, certifica si monitorizeaza |––->| | |sistemul calitatii producatorului | | | |MODULUL E | | | ––––––––––––––– | | | | –––––––––––––––– | | |Verificarea produsului (Anexa nr. 4, pct. 5) | | –––––––––––––- | |Organismul de certificare notificat | | | 1NOTĂ | –––––>|verifica si certifica faptul ca produsele |––– | Echipamentele nu poarta marcaj CE dar, | |sunt conform tipului aprobat | |trebuie sa fie insotite de un certificat| |MODULUL F | –––––––––––––- –––––––––––––––– ANEXA Nr. 6 INSCRIPŢIONĂRI Aparatul sau placa de timbru trebuie sa cuprinda marcajul de conformitate CE impreuna cu urmatoarele informatii: a) denumirea sau sigla producatorului; b) denumirea comerciala a aparatului; c) tipul de alimentare electrica utilizata, dupa caz; d) categoria aparatului; e) ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat marcajul de conformitate. ANEXA Nr. 7 CRITERII MINIME pentru recunoasterea organismelor notificate Organismele notificate recunoscute de Ministerul Industriei si Resurselor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime: a) disponibilitatea personalului si a mijloacelor si echipamentelor necesare; b) competenta tehnica si integritatea profesionala a personalului; c) independenta in efectuarea incercarilor, pregatirea rapoartelor, eliberarea certificatelor si in efectuarea supravegherii conform prevederilor prezentei hotarari, precum si independenta conducerii si a personalului tehnic fata de toate cercurile, grupurile ori persoanele direct sau indirect implicate in domeniul aparatelor; d) mentinerea de catre personal a secretului profesional; e) detinerea unei asigurari de raspundere civila pentru activitatea prestata, daca aceasta raspundere nu este asumata de catre stat prin lege.