Ghid autorizare Instalatii de distributie GPL

 1. AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE

Pentru a putea autoriza de functionare un recipient tip Skid GPL Auto sau Mic Vrac conform PT C8-2010 se va depune la CNCIR o comanda de verificare tehnica pe care o gasiti la (www.cncir.com.ro) insotita de urmatoarele documente:

 • Avizul Obligatoriu de functionare eliberat de catre ISCIR conform art 12 din PTC8-2010(copie);
 •  documentaţia tehnică a instalaţiilor GPL astfel:
  1) pentru instalaţiile GPL tip SKID, noi:
  I. instrucţiuni de operare pentru instalare/montare, exploatare şi întreţinere;
  II. limitele de operare în siguranţă şi bazele de proiectare inclusiv condiţiile de
  operare anticipate şi condiţiile de proiectare admise, durata de funcţionare estimată, codul de  proiectare utilizat, coeficienţi de îmbinare a elementelor sub presiune şi toleranţa la coroziune
  a acestora, după caz;
  III. caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de viaţă a instalaţiei GPL, după caz;
  IV. posibilele pericole care nu sunt prevenite prin proiectare sau prin măsuri de protecţie, care se pot ivi datorită exploatării necorespunzătoare anticipabile, după caz;
  V. documente tehnice, desene, scheme, diagrame necesare pentru înţelegerea completă a instrucţiunilor menţionate la pct. I.;
  VI. informaţii despre părţile care pot fi înlocuite, după caz;
  2) pentru instalaţiile GPL noi, (cu excepţia instalaţiilor GPL tip SKID): documentaţia tehnică menţionată la 1), completată cu documentaţia tehnică de montare conform art. 25;
  3) pentru instalaţiile GPL vechi: documentaţia tehnică acceptată ISCIR, în cazul instalaţiilor GPL menţionate la art. 30 lit. b), pentru care au fost efectuate investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
  – buletinele/certificatele de reglare a dispozitivelor de siguranţă la valoarea presiunii stabilită prin documentaţia tehnică; în cazul în care de la data reglării supapei de siguranţă au trecut mai mult de 12 luni este necesară verificarea acesteia conform prevederilor prescripţiei tehnice specifice;
  – copie după contractul încheiat cu o persoană juridică autorizată de către ISCIR pentru activitatea de întreţinere (cu excepţia cazului în care deţinătorul/utilizatorul este şi persoană
  juridică autorizată de ISCIR pentru întreţinere);
  –  lista operatorilor instalaţiilor de îmbuteliere GPL, care sunt autorizaţi de către ISCIR (numele şi prenumele, funcţia, nr. autorizaţie ISCIR, nr. şi data ultimului proces-verbal ISCIR
  din care să reiasă că autorizaţiile sunt în termenul de valabilitate);
  – declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului în care să se menţioneze ultimul loc de funcţionare a instalaţiei GPL (pentru instalaţiile GPL care au mai funcţionat);

Dupa ce ati depus documentatia tehnica la CNCIR urmeaza efectuarea verificarilor tehnice de catre CNCIR ,ocazie cu care se verifica urmatoarele:

-documentatia tehnica de insotire;

-conformitatea instalarii cu conditiile prevazute in Avizul obligatoriu de Instalare (A.O.I) ;

-revizia interna doar verificare exterioara,cea interioara se inlocuieste conform art. 80 din PTC8-2010 cu masuratori de US a grosimii peretilor metalici (partea cilindrica si funduri) de firme autorizate ISCIR in acest scop.

-Incercarea de presiune hidraulica doar daca nu au trecut mai mult de 24 de luni de la data fabricatiei;

-Incercarea  pneumatica de  etanseitate care se face cu fluidul de lucru GPL;

-verificarea reglarii supapei de siguranta si existenta buletinelor de verificare/reglare sa nu fie mai vechi de 1 an de zile;

– In  cazul instalaţiilor GPL( art 81) care au în componenţă recipientele subteran şi suprateran acoperite se prezintă buletinele de verificare anuală a protecţiei catodice, în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice a acestora.

Dupa terminarea verificalor tehnice de mai sus ,daca acestea corespund se acorda scadenta care este la RI de max 4 ani si IP de max 8 ani.

OBS:Recipientele tip SKID -GPL auto cat si cele de Mic Vrac in cazul in care au durata de viata stabilita de producator sau depasita durata remanenta de functionare stabilita prin H.G.2139/2004 se vor expertiza tehnic de catre firme autorizate de ISCIR conform punct 2.1.17.4 la o vechime de  16-24 ani -mediu neutru si  usor coroziv si 9-15 ani in mediu puternic coroziv  ,lucru specificat si de catre CNCIR in rapoartele de inspectii.

 • VERIFICARE TEHNICA IN UTILIZARE (VTU)

Verificarea tehnica in utilizare se efectueaza de catre CNCIR la termenul scadent inscris la capitolul,Concluzii din raportul de inspectie CNCIR .Aceste verificari tehnice constau in :

-revizii interne-verificarea exterioara, verificarea interioara cfr art. 80 din PT C8-2010 se inlocuiesc cu masuratori de grosimi cu US a peretilor metalici (manta si funduri) ;

-Incercarea de presiune hidraulica care consta un faptul ca trebuie golit recipientul de gaz (GPL) si introdusa apa  si efectuarea IP la presiunea de incercare inscrisa in documentatia tehnica a recipientului timp de t=10 min.

De retinut: Reintroducerea gpl-ului in recipient se va efectua obligatoriu in mediu de azot.

Incercarea de pneumatica  de etanseitate care se efectueaza conform art 50,51 si 52 din PTC8-2010;

-verificarea existentei buletinelor de verificare /reglare a supapelor de siguranta;

-verificarea personalului autorizat ISCIR(operator GPL la Skiduri);

Dupa aceste verificari tehnice se acorda o noua scadenta de catre CNCIR.

OBS: Operatorii RSVTI  si detinatorii trebuie sa cunoasca faptul ca PT C8 -2010 col.ISCIR ,art 76 le interzice efectuarea de VTU daca recipientul are durata de viata inscrisa de producator expirata sau durata normala de functionare cfr HG 2139/2004 depasita ( 18 ani) ,aceasta efectuindu-se dupa efectuarea de verificari/investigatii cu caracter tehnic.

-Operatorii GPL au interzis sa alimenteze butelii de 26 litri la recipientele tip skid GPL auto-fapt foarte

practicat in Romania datorita saraciei induse.