HG 439/2003-din 10 aprilie 2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a ascensoarelor Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 13 mai 2003

Guvernul Romaniei Hotarare nr. 439 din 10 aprilie 2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a ascensoarelor Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 13 mai 2003 In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si ale art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, in aplicarea prevederilor art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. CAPITOLUL I Dispozitii generale SECŢIUNEA 1 Domeniu de aplicare Art. 1. – (1) Prezenta hotarare stabileste conditiile de introducere pe piata a ascensoarelor care deservesc in mod permanent cladiri si constructii, precum si a componentelor de securitate care se utilizeaza la astfel de ascensoare, prevazute in anexa nr. 1. (2) Ascensoarele care fac obiectul prezentei hotarari sunt acele instalatii care deservesc niveluri precizate, avand o cabina ce se deplaseaza de-a lungul unor ghidaje rigide si inclinate la un unghi mai mare de 150 fata de orizontala, destinate transportului de: a) persoane; b) persoane si marfuri; c) marfuri exclusiv, atunci cand cabina este accesibila, ceea ce inseamna ca o persoana poate intra in cabina fara dificultate, cabina fiind echipata cu elemente de comanda situate in interiorul acesteia sau in raza de actiune a unei persoane aflate in interiorul acesteia. (3) Prevederile prezentei hotarari se aplica si ascensoarelor care se deplaseaza de-a lungul unei curse determinate, chiar daca nu se deplaseaza de-a lungul unor ghidaje rigide, cum sunt, de exemplu, ascensoare foarfeca. (4) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica: a) instalatiilor de transport pe cablu, inclusiv instalatiilor de transport pe plan inclinat care se deplaseaza pe sine, pentru transport public sau privat de persoane; b) ascensoarelor special proiectate si construite, cu destinatie militara si pentru politie si ordine publica; c) ascensoarelor care echipeaza puturile de mina; d) mecanismelor si instalatiilor de ridicat pentru teatre; e) ascensoarelor instalate in mijloace de transport; f) ascensoarelor instalate pe masini industriale si utilizate exclusiv pentru accesul la postul de lucru; g) trenurilor cu cremaliera; h) ascensoarelor utilizate pe santierele de constructii, destinate ridicarii persoanelor sau persoanelor si marfurilor; i) ascensoarelor si componentelor de securitate destinate acestora, care au fost fabricate, introduse pe piata si puse in functiune inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. SECŢIUNEA a 2-a Definirea unor termeni Art. 2. – In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel: a) ascensor model – un ascensor reprezentativ al carui dosar tehnic de fabricatie prezinta modul in care cerintele esentiale de securitate vor fi satisfacute pentru ascensoarele derivate din ascensorul model, definit prin parametri obiectivi, si care utilizeaza componente de securitate identice; b) montatorul unui ascensor – persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea proiectarii, fabricarii, montarii si introducerii pe piata a ascensorului, care aplica marcajul CE si intocmeste in scris declaratia de conformitate CE; c) introducerea pe piata a ascensorului are loc atunci cand montatorul pune pentru prima data ascensorul la dispozitia utilizatorului; d) producatorul componentelor de securitate – persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea proiectarii si fabricarii componentelor de securitate, care aplica marcajul CE si intocmeste in scris declaratia de conformitate CE; e) punere in functiune – prima utilizare a produsului pe teritoriul Romaniei de catre utilizatorul final; f) componentele de securitate – componentele prevazute in anexa nr. 1. SECŢIUNEA a 3-a Conditii de introducere pe piata Art. 3. – (1) Se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a: a) ascensoarelor din domeniul de aplicare a prezentei hotarari numai in conditiile in care nu pun in pericol sanatatea sau securitatea persoanelor sau, dupa caz, securitatea proprietatii, atunci cand sunt montate si intretinute in mod corespunzator si sunt utilizate conform scopului prevazut; b) componentelor de securitate din domeniul de aplicare a prezentei hotarari numai in conditiile in care ascensoarele in care vor fi montate nu pun in pericol sanatatea sau securitatea persoanelor ori, dupa caz, securitatea proprietatii, atunci cand sunt montate si intretinute in mod corespunzator si sunt utilizate conform scopului prevazut. (2) Persoana responsabila pentru efectuarea lucrarilor in cladire sau pentru constructie si montatorul ascensorului trebuie sa se informeze reciproc cu privire la actiunile necesare si totodata trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru asigurarea unei bune functionari si utilizari in conditii de siguranta a ascensorului. (3) Puturile prevazute pentru ascensoare nu trebuie sa contina cabluri, conducte sau fitinguri, altele decat cele necesare pentru functionarea si securitatea ascensorului. (4) Autoritatile publice pot reglementa cerinte specifice de protectie a sanatatii si integritatii fizice a persoanelor care pun in functiune sau utilizeaza ascensoare. Respectivele reglementari nu pot aduce modificari care contravin prevederilor prezentei hotarari. (5) Cu ocazia targurilor, expozitiilor sau demonstratiilor, ascensoarele ori componentele de securitate care nu sunt conforme cu reglementarile in vigoare pot fi expuse cu conditia ca un anunt vizibil sa indice clar ca astfel de ascensoare sau componente de securitate nu sunt conforme si nu pot fi puse in vanzare pana cand nu sunt aduse in situatia de a fi in conformitate cu prezenta hotarare, de catre montatorul ascensorului, de producatorul componentelor de securitate sau de reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, dupa caz. In timpul demonstratiilor se vor lua masuri corespunzatoare de securitate pentru a se asigura protectia sanatatii si integritatii fizice a persoanelor. Art. 4. – (1) Ascensoarele prevazute la art. 1 trebuie sa satisfaca cerintele esentiale de sanatate si de securitate care le sunt aplicabile, prevazute in anexa nr. 2. (2) Componentele de securitate prevazute la art. 1 trebuie sa satisfaca cerintele esentiale de sanatate si de securitate care le sunt aplicabile, prevazute in anexa nr. 2, sau sa permita ascensoarelor in care sunt montate sa satisfaca cerintele esentiale, conform prevederilor alin. (1). (3) La montarea ascensoarelor in cladiri si constructii, organismul notificat si Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – Departamentul pentru inspectia in functionare (ISCIR-INSPECT) trebuie sa verifice respectarea cerintelor prevazute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare. (4) Atunci cand riscurile posibile pentru ascensoare, prevazute in anexa nr. 2, sunt acoperite integral sau partial de acte normative specifice, prezenta hotarare nu se aplica sau isi inceteaza aplicabilitatea la data intrarii in vigoare a respectivelor acte normative specifice. Art. 5. – (1) Organismul de control nu poate interzice, restrange sau impiedica introducerea pe piata ori punerea in functiune a ascensoarelor si componentelor de securitate care sunt conforme prevederilor prezentei hotarari. (2) Organismul de control nu poate interzice, restrange sau impiedica introducerea pe piata a componentelor care, pe baza declaratiei emise de producator ori de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, urmeaza a fi incorporate intr-un ascensor din domeniul de aplicare a prezentei hotarari. Art. 6. – (1) Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale prevazute la art. 4 si se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a ascensoarelor si a componentelor de securitate daca poarta marcajul european de conformitate CE, prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, aplicat de un producator sau reprezentant autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care semnifica conformitatea produsului cu cerintele esentiale aplicabile, inclusiv procedurile pentru evaluarea conformitatii, si daca sunt insotite de declaratia de conformitate CE, tradusa in limba romana. (2) Se considera ca ascensoarele respecta cerintele esentiale atunci cand sunt construite conform prevederilor standardelor romane si/sau standardelor nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standardele europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (3) Se considera ca componentele de securitate construite conform prevederilor standardelor romane si/sau standardelor nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standardele europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt potrivite pentru a permite unui ascensor, in care sunt corect montate, sa fie conforme cu cerintele esentiale aplicabile. (4) In cazul in care se constata ca standardele prevazute la alin. (2) si (3) nu corespund in totalitate cerintelor esentiale prevazute la art. 4, Ministerul Industriei si Resurselor va instiinta Comitetul Permanent de pe langa Comisia Europeana. Ministerul Industriei si Resurselor va duce la indeplinire decizia adoptata de Comitetul Permanent de pe langa Comisia Europeana. (5) In absenta standardelor armonizate, Ministerul Industriei si Resurselor va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, lista standardelor si specificatiilor tehnice nationale considerate importante sau relevante pentru corecta implementare a cerintelor esentiale de sanatate si securitate prevazute in anexa nr. 2. (6) Asociatia Romana de Standardizare va asigura organizarea unui comitet in care sa fie reprezentate toate partile din industrie interesate in stabilirea pozitiei romanesti in procesul de pregatire si monitorizare a standardelor armonizate. Art. 7. – (1) In cazul in care organismul de control constata ca un ascensor sau o componenta de securitate, care poarta marcajul CE, folosit conform scopului prevazut, poate pune in pericol siguranta persoanelor si, dupa caz, a proprietatii, ia masuri corespunzatoare de retragere a acestuia de pe piata, de interzicere a introducerii pe piata sau de punere in functiune ori limiteaza libera circulatie a acestuia. (2) Organismul de control va informa in scris Ministerul Industriei si Resurselor imediat cu privire la deciziile luate, indicand motivele care au stat la baza deciziei si, in special, daca neconformitatea se datoreaza: a) nerespectarii cerintelor esentiale prevazute la art. 4; b) aplicarii incorecte a standardelor prevazute la art. 6 alin. (2) si (3); c) deficientelor din standardele prevazute la art. 6 alin. (2) si (3). (3) In cazul in care organismul de control constata ca un ascensor sau o componenta de securitate care poarta marcajul CE nu este conform prevederilor prezentei hotarari, ia masuri impotriva celui care a aplicat marcajul si informeaza Ministerul Industriei si Resurselor asupra deciziei sale. (4) Ministerul Industriei si Resurselor va informa Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate in baza prevederilor alin. (2) si (3). CAPITOLUL II Proceduri pentru evaluarea conformitatii Art. 8. – (1) Inainte de introducerea pe piata a componentelor de securitate prevazute in anexa nr. 1, producatorul unei componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, care are sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie: a) 1. fie sa inainteze modelul de componenta de securitate pentru efectuarea examinarii CE de tip, conform prevederilor lit. A din anexa nr. 4, precum si pentru verificari ale procesului de productie de catre un organism notificat, conform prevederilor din anexa nr. 5; 2. fie sa inainteze modelul de componenta de securitate pentru efectuarea examinarii CE de tip, conform prevederilor lit. A din anexa nr. 4, si sa aplice un sistem de asigurare a calitatii, conform prevederilor din anexa nr. 6, pentru verificarea produsului; 3. fie sa aplice un sistem de asigurare a calitatii conform prevederilor din anexa nr. 7; b) sa aplice marcajul CE pe fiecare componenta de securitate si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate CE care trebuie sa contina informatiile prevazute la lit. A din anexa nr. 3, avand in vedere prevederile din anexa utilizata, dupa caz, anexa nr. 5, 6 sau 7; c) sa pastreze o copie a declaratiei de conformitate CE timp de 10 ani de la data la care a fost fabricata ultima componenta de securitate. (2) Inainte de introducerea pe piata, un ascensor trebuie supus uneia dintre urmatoarele proceduri: a) fie, in cazul in care ascensorul a fost proiectat in conformitate cu un ascensor care a fost supus examinarii CE de tip prevazute la lit. B din anexa nr. 4, acesta trebuie construit, montat si incercat aplicand: 1. inspectia finala prevazuta in anexa nr. 8; sau 2. sistemul de asigurare a calitatii produsului pentru ascensor, prevazut in anexa nr. 9; sau 3. sistemul de asigurare a calitatii productiei, prevazut in anexa nr. 10. Procedurile pentru fazele de proiectare si de constructie, pe de o parte, si cele pentru fazele de montare si incercare, pe de alta parte, pot fi efectuate pe acelasi ascensor. b) fie, in cazul in care ascensorul a fost proiectat in conformitate cu un ascensor model care a fost supus examinarii CE de tip prevazute la lit. B din anexa nr. 4, acesta trebuie construit, montat si incercat aplicand: 1. inspectia finala prevazuta in anexa nr. 8; sau 2. sistemul de asigurare a calitatii produsului pentru ascensor, prevazut in anexa nr. 9; sau 3. sistemul de asigurare a calitatii productiei, prevazut in anexa nr. 10; c) fie, in cazul in care ascensorul a fost proiectat in conformitate cu un ascensor pentru care a fost implementat un sistem de asigurare a calitatii conform prevederilor din anexa nr. 11, completat cu o examinare a proiectului, in situatia in care proiectul nu este conform in totalitate cu standardele prevazute la art. 6 alin. (2), acesta trebuie construit, montat si incercat aplicand: 1. inspectia finala prevazuta in anexa nr. 8; sau 2. sistemul de asigurare a calitatii produsului pentru ascensor, prevazut in anexa nr. 9; sau 3. sistemul de asigurare a calitatii productiei, prevazut in anexa nr. 10; d) fie verificarii unitatii de produs prevazute in anexa nr. 12; e) fie sistemului de asigurare a calitatii conform prevederilor din anexa nr. 11, suplimentat cu o examinare a proiectului, in situatia in care proiectul nu este conform in totalitate cu standardele prevazute la art. 6 alin. (2). In cazurile prevazute la lit. a), b) si c), persoana responsabila cu proiectarea trebuie sa furnizeze persoanei responsabile cu constructia, montajul si incercarile toate documentele si informatiile necesare, astfel incat aceste lucrari sa se poata efectua in conditii de siguranta absoluta. (3) Pentru ascensoarele care constituie variatii de la ascensorul model sau fac parte din ascensoarele derivate din ascensorul model trebuie facute precizari clare in dosarul tehnic de fabricatie, indicandu-se valorile maxime si minime. Pentru serii de echipamente care satisfac cerintele esentiale de securitate trebuie demonstrata similaritatea prin calcule si/sau pe baza desenelor de executie. (4) In toate cazurile prevazute la alin. (2), montatorul ascensorului trebuie: a) sa aplice marcajul CE pe ascensor si sa intocmeasca in s cris o declaratie de conformitate CE care va contine informatiile prevazute la lit. B, din anexa nr. 3, luand in considerare specificatiile din anexa folosita, dupa caz, anexa nr. 8, 9, 10, 11 sau 12; b) sa pastreze o copie a declaratiei de conformitate CE timp de 10 ani de la data la care ascensorul a fost introdus pe piata. Ministerul Industriei si Resurselor, organismul de control si organismele notificate pot cere si obtine de la montatorul ascensorului o copie a declaratiei de conformitate CE si a rapoartelor de incercari, efectuate la inspectia finala. (5) a) In cazul in care ascensoarelor si componentelor de securitate li se aplica si alte reglementari legale care acopera alte cerinte si care, de asemenea, prevad aplicarea marcajului CE, acest marcaj trebuie sa indice conformitatea ascensorului sau a componentei de securitate cu prevederile tuturor reglementarilor legale aplicabile. b) Cand una sau mai multe dintre aceste reglementari permit producatorului, intr-o perioada de tranzitie, sa aleaga ce regim sa aplice, marcajul CE va indica numai conformitatea cu reglementarile aplicate de montatorul ascensorului sau producatorul componentelor de securitate. In acest caz, detaliile directivelor aplicate, asa cum au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie sa fie mentionate in documentele, notele si instructiunile prevazute de prezenta hotarare si care insotesc ascensorul sau componenta de securitate. (6) Atunci cand nici montatorul ascensorului, nici producatorul componentei de securitate si nici reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, nu au indeplinit obligatiile care le revin conform prevederilor alin. (1)-(4), acele obligatii revin oricarei persoane care introduce pe piata ascensorul sau componenta de securitate. Aceleasi obligatii revin si unei persoane care fabrica pentru propriul uz ascensorul sau componenta de securitate. (7) Documentele si corespondenta realizate in legatura cu procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la alin. (1)-(4) se redacteaza sau se traduc in limba romana. CAPITOLUL III Marcaje Art. 9. – (1) Elementele de identificare ale marcajului european de conformitate CE sunt cele prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001. (2) Marcajul CE se aplica in mod vizibil, lizibil si durabil direct pe fiecare cabina de ascensor, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2, si pe fiecare componenta de securitate prevazuta in anexa nr. 1 sau, cand acest lucru nu este posibil, pe o eticheta aplicata in mod nedetasabil pe componenta de securitate. (3) Este interzisa aplicarea pe ascensoare sau pe componente de securitate a unor marcaje asemanatoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acesta. Oricare alt marcaj poate fi aplicat pe ascensoare sau pe componenta de securitate, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse. Art. 10. – (1) In cazul in care organismul de control constata ca marcajul a fost aplicat in mod nejustificat, montatorul ascensorului, respectiv producatorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, va fi obligat sa aduca produsul in stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului si sa inceteze incalcarea prevederilor prezentei hotarari. (2) In cazul in care organismul de control constata ca neconformitatea continua, acesta trebuie sa ia toate masurile necesare de limitare sau interzicere de la introducerea pe piata ori sa asigure retragerea de pe piata a componentei de securitate in cauza si sa interzica functionarea ascensorului. CAPITOLUL IV Organisme de certificare si control SECŢIUNEA 1 Organisme de certificare notificate Art. 11. – (1) In Romania, Ministerul Industriei si Resurselor recunoaste, in vederea notificarii, organismele care indeplinesc procedurile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) si alin. (2), pe baza unei proceduri de evaluare aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, avand in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 13. (2) Ministerul Industriei si Resurselor comunica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a recunoscut conform prevederilor alin. (1) si sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum si numarul de identificare alocat anterior de Comisie. (3) Lista organismelor notificate si numarul lor de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (4) In conditiile in care se constata ca un organism notificat nu mai intruneste criteriile minime prevazute in anexa nr. 13, Ministerul Industriei si Resurselor retrage recunoasterea organismului si informeaza Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene. SECŢIUNEA a 2-a Supravegherea pietei Art. 12. – Organismul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotarari este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piata (ISCIR-SP), organ de specialitate care functioneaza in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor. CAPITOLUL V Raspunderi si sanctiuni Art. 13. – (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) si ale art. 6 alin. (1)-(3), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata, interzicerea utilizarii si a introducerii pe piata a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor referitoare la detinerea documentatiei prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. b), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii, pana la o data stabilita de organismul de control de comun acord cu montatorul ascensorului sau cu producatorul componentelor de securitate ori cu reprezentantul autorizat al acestuia, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) si (3), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea si/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect, pana la eliminarea neconformitatilor. (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul de control anume imputernicit de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piata (ISCIR-SP). Art. 14. – Contraventiilor prevazute la art. 13 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare. Art. 15. – Orice decizie luata in baza prezentei hotarari de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piata (ISCIR-SP), din care rezulta sanctiuni si restrictii de introducere pe piata sau punere in functiune a ascensoarelor si componentelor de securitate sau de utilizare a ascensoarelor, va mentiona: a) temeiul legal al deciziei, in conditiile prezentei hotarari; b) caile de atac impotriva deciziei ISCIR; c) termenele pentru exercitarea cailor de atac; in cazul plangerii la organul care a aplicat sanctiunea, se va indica si termenul in care acesta trebuie sa se pronunte. Decizia va fi adusa imediat la cunostinta persoanelor interesate si Ministerului Industriei si Resurselor. CAPITOLUL VI Dispozitii finale si tranzitorii Art. 16. – Pentru asigurarea accesului persoanelor cu handicap in cabinele ascensoarelor, autoritatile de stat competente trebuie sa adopte, in limita posibilitatilor, astfel de masuri incat la toate nivelurile cladirilor existente si la toate nivelurile cladirilor in curs de construire sa se asigure accesul persoanelor cu handicap, in special al celor care utilizeaza scaune cu rotile. In toate cladirile noi, cel putin un ascensor trebuie sa fie accesibil persoanelor cu handicap care utilizeaza scaune cu rotile. Aceste ascensoare trebuie sa indeplineasca cerintele pentru o astfel de utilizare din punct de vedere al dimensiunilor, al pozitiei comenzilor si altele asemenea. Art. 17. – Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prevazute la art. 6, se aproba prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se actualizeaza periodic si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Art. 18. – (1) Prevederile art. 11 alin. (2) si (4) se aplica de la data intrarii in vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale intre Romania si Uniunea Europeana, denumit in continuare PECA. (2) Prevederile art. 6 alin. (4) si ale art. 7 alin. (4) intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007. Art. 19. – (1) Pana la data intrarii in vigoare a PECA se admite introducerea pe piata si/sau punerea in functiune si a ascensoarelor si componentelor de securitate cu marcaj de conformitate CS aplicat conform prevederilor alin. (4). Elementele de identificare ale marcajului national de conformitate CS sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001. (2) Pana la data intrarii in vigoare a PECA, pentru realizarea procedurilor prevazute la art. 8 alin. (1) si (2), Ministerul Industriei si Resurselor recunoaste si desemneaza organisme la nivel national. (3) Recunoasterea si desemnarea organismelor prevazute la alin. (2) se realizeaza, avandu-se in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 13, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (4) In situatia in care evaluarea conformitatii ascensoarelor si/sau a componentelor de securitate destinate pietei nationale se realizeaza de catre organisme recunoscute si desemnate, conform prevederilor alin. (2), producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, trebuie sa aplice marcajul national de conformitate CS. (5) Lista organismelor prevazute la alin. (2), sarcinile specifice pe care acestea le indeplinesc si numerele lor de identificare se aproba si se actualizeaza ori de cate ori este necesar, prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (6) Pana la data prevazuta la alin. (1), prevederile prezentei hotarari referitoare la marcajul de conformitate CE se aplica si marcajului national de conformitate CS. (7) Se interzice aplicarea pe ascensoare si/sau pe componente, concomitent, atat a marcajului CS, cat si a marcajului de conformitate CE. Art. 20. – (1) Responsabilitatile producatorului, reprezentantului sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, precum si ale oricarei persoane responsabile cu introducerea pe piata, in legatura cu introducerea pe piata a ascensoarelor si componentelor de securitate cu marcaj de conformitate CS, sunt aceleasi cu cele prevazute de prezenta hotarare pentru ascensoarele si componentele de securitate cu marcaj de conformitate CE. (2) Sanctiunile si masurile prevazute la cap. V se aplica si in cazul introducerii pe piata a ascensoarelor si componentelor de securitate cu marcaj CS. Art. 21. – Pana la data de 31 decembrie 2003 se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a ascensoarelor si a componentelor de securitate destinate acestora, in curs de realizare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Art. 22. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, vor fi admise la comercializare numai ascensoarele si/sau componentele de securitate care poarta marcajul de conformitate CE. Art. 23. – Anexele nr. 1-13 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 24. – Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pe aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 225/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a ascensoarelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 2 aprilie 2002. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemneaza: ––––– Ministrul industriei si resurselor, Dan Ioan Popescu Bucuresti, 10 aprilie 2003. Nr. 439. ANEXA Nr. 1 LISTA COMPONENTELOR DE SECURITATE 1. Dispozitiv de zavorare a usilor de palier 2. Dispozitive care sa impiedice caderea, prevazute in anexa nr. 2 pct. 3.2, pentru a impiedica caderea cabinei sau miscari necontrolate in sus 3. Limitatoare de viteza 4. Tampoane: a) tampoane cu inmagazinarea energiei: – neliniare; – cu amortizarea miscarii de revenire; b) tampoane cu disiparea energiei 5. Dispozitive de securitate montate pe circuitele hidraulice care sunt utilizate pentru impiedicarea caderii cabinei 6. Contacte electrice de securitate (intrerupator de securitate) care contin componente electronice. ANEXA Nr. 2 CERINŢE ESENŢIALE de sanatate si de securitate pentru proiectarea si construirea ascensoarelor si componentelor de securitate Dispozitii preliminare A. Cerintele esentiale de sanatate si securitate se aplica ascensoarelor sau componentelor de securitate numai daca prezinta risc atunci cand sunt utilizate conform destinatiei date de montatorul ascensorului sau de producatorul componentelor de securitate. B. Cerintele esentiale de sanatate si de securitate continute in prezenta hotarare sunt obligatorii. Ascensoarele sau componentele de securitate trebuie proiectate si construite astfel incat sa se atinga obiectivele prezentelor cerinte esentiale. C. Producatorul de componente de securitate, precum si montatorul ascensorului au obligatia sa efectueze o analiza de risc in vederea identificarii acelor riscuri care corespund produselor lor, fiind obligati sa proiecteze si sa construiasca produsele avand in vedere aceasta analiza. D. Cerintele esentiale prevazute in art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si care nu sunt incluse in prezentele cerinte esentiale se aplica ascensoarelor, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din hotarare. 1. Generalitati 1.1. Cerintele esentiale de sanatate si securitate prevazute in anexa nr. 1 la Normele metodologice referitoare la certificarea calitatii din punct de vedere al securitatii muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, se aplica in situatia in care exista riscuri concrete si acestea nu sunt abordate in prezenta anexa. Cerintele esentiale prevazute la pct. 1.1.2 din anexa nr. 1 la normele metodologice mentionate mai sus trebuie aplicate in orice situatie. 1.2. Cabina Cabina trebuie proiectata si construita astfel incat sa ofere un spatiu si o rezistenta corespunzatoare numarului maxim de persoane, precum si sarcinii nominale stabilite de montator. In cazul ascensoarelor destinate transportului de persoane, atunci cand dimensiunile ascensorului permit, cabina trebuie proiectata si construita astfel incat caracteristicile sale structurale sa nu obstructioneze sau sa impiedice accesul si utilizarea acestuia de catre persoane cu handicap si, de asemenea, sa permita efectuarea oricaror modificari necesare, care sa faciliteze utilizarea ascensorului de catre astfel de persoane. 1.3. Mijloace de suspendare si de sustinere Mijloacele de suspendare si/sau de sustinere a cabinei, accesoriile, precum si orice elemente terminale ale acestora trebuie sa fie alese si proiectate astfel incat sa asigure un nivel corespunzator de siguranta totala si sa reduca riscul caderii cabinei, luand in considerare conditiile de utilizare, materialele utilizate, precum si conditiile de fabricatie. Atunci cand se utilizeaza cabluri sau lanturi pentru suspendarea cabinei, trebuie sa existe cel putin doua cabluri sau lanturi independente, fiecare cu sistemul propriu de ancorare. Astfel de cabluri si lanturi nu trebuie sa aiba imbinari sau matisari, cu exceptia cazurilor in care acestea sunt necesare pentru fixare sau pentru formarea unui ochet. 1.4. Controlul sarcinii (inclusiv depasirea vitezei) 1.4.1. Ascensoarele trebuie proiectate, construite si montate astfel incat sa fie impiedicata pornirea normala, atunci cand sarcina nominala este depasita. 1.4.2. Ascensoarele trebuie sa fie dotate cu un limitator de viteza. Aceasta cerinta nu se aplica ascensoarelor la care, prin conceptia sistemului de actionare, nu este posibila depasirea vitezei. 1.4.3. Ascensoarele rapide trebuie dotate cu un dispozitiv pentru controlul si limitarea vitezei. 1.4.4. Ascensoarele care utilizeaza roti de frictiune trebuie sa fie proiectate astfel incat sa asigure stabilitatea cablurilor de tractiune pe roata de frictiune. 1.5. Troliu 1.5.1. Toate ascensoarele pentru persoane trebuie sa aiba propriul troliu individual. Aceasta cerinta nu se aplica la ascensoarele la care contragreutatile sunt inlocuite cu o a doua cabina. 1.5.2. Montatorul ascensorului trebuie sa se asigure ca troliul ascensorului si dispozitivele anexe ale unui ascensor nu sunt accesibile decat pentru lucrari de intretinere si in cazuri de urgenta. 1.6. Comenzi 1.6.1. Comenzile ascensoarelor destinate utilizarii de catre persoane cu handicap neinsotite trebuie sa fie proiectate si amplasate in mod corespunzator. 1.6.2. Functia comenzilor trebuie indicata clar. 1.6.3. Comenzile de chemare ale unei baterii de ascensoare pot fi separate sau interconectate. 1.6.4. Echipamentele electrice trebuie instalate si conectate astfel incat: – sa fie exclusa orice confuzie cu circuitele care nu au legatura directa cu ascensorul; – alimentarea cu energie sa poata fi comutata sub sarcina; – miscarile ascensorului sa fie dependente de contactele electrice de siguranta printr-un circuit electric de siguranta separat; – o defectiune a instalatiei electrice sa nu conduca la o situatie periculoasa. 2. Riscuri pentru persoanele aflate in afara cabinei 2.1. Ascensorul trebuie sa fie proiectat si construit pentru a se asigura ca spatiul in care se deplaseaza cabina nu este accesibil decat pentru lucrari de intretinere si in cazuri de urgenta. Inainte ca o persoana sa aiba acces in acel spatiu, trebuie oprita functionarea ascensorului. 2.2. Ascensorul trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat sa se elimine riscul de lovire atunci cand cabina este in una dintre pozitiile sale extreme. Acest obiectiv se realizeaza cu ajutorul unui spatiu liber sau al unui refugiu dincolo de pozitiile extreme ale cabinei. Totusi, in anumite cazuri, in special la cladiri existente, unde aceasta conditie este imposibil de indeplinit, se pot adopta alte masuri corespunzatoare pentru evitarea acestui risc, dupa ce a fost obtinuta aprobarea speciala din partea ISCIR. 2.3. Spatiile de acces pentru intrarea si iesirea din cabina trebuie sa fie dotate cu usi de palier avand o rezistenta mecanica corespunzatoare conditiilor de utilizare. In timpul functionarii normale un dispozitiv de zavorare a usilor trebuie sa impiedice: – miscarea cabinei, comandata sau necomandata, daca toate usile de palier nu sunt inchise si zavorate; – deschiderea unei usi de palier, atunci cand cabina inca se deplaseaza si nu se afla intr-o zona prevazuta pentru oprire. Totusi, sunt permise miscari de aducere la nivelul palierului ale cabinei, in situatia in care usile de palier sunt deschise, numai in zone specificate, cu conditia ca viteza de deplasare sa fie controlata. 3. Riscuri pentru persoanele aflate in cabina 3.1. Cabinele ascensoarelor trebuie complet inconjurate de pereti plini, cu podele si tavane inchise, cu exceptia orificiilor pentru ventilatie si a usilor pe toata lungimea. Usile cabinei trebuie sa fie proiectate si montate astfel incat cabina sa nu se poata deplasa, cu exceptia miscarilor de aducere la nivelul palierului, mentionate la pct. 2.3 paragraful al treilea, daca usile nu sunt inchise, si sa se opreasca in cazul in care usile se deschid. Usile cabinei trebuie sa ramana inchise si zavorate in cazul opririi intre doua niveluri, acolo unde exista un risc de cadere in spatiul dintre cabina si put. 3.2. Ascensorul trebuie sa aiba dispozitive care sa impiedice caderea libera sau deplasarea necontrolata a cabinei, in cazul unei intreruperi de curent sau al defectarii componentelor. Dispozitivul care impiedica caderea libera a cabinei (paracazator) trebuie sa fie independent de mijloacele de suspendare a cabinei. Acest dispozitiv trebuie sa poata opri cabina la sarcina sa nominala si la viteza maxima stabilita de montatorul ascensorului. Orice oprire produsa de acest dispozitiv nu trebuie sa produca o decelerare daunatoare pentru ocupantii cabinei, oricare ar fi conditiile de incarcare. 3.3. Tampoanele trebuie montate intre partea inferioara a putului si podeaua cabinei. In acest caz, spatiul liber mentionat in paragraful 2.2 trebuie masurat cu tampoanele complet comprimate. Aceasta cerinta nu se aplica ascensoarelor la care, datorita conceptiei sistemului de actionare, cabina nu poate intra in spatiul liber mentionat in paragraful 2.2. 3.4. Ascensoarele trebuie sa fie proiectate si construite astel incat sa nu poata fi puse in miscare daca dispozitivul mentionat la pct. 3.2 nu se afla intr-o pozitie de functionare. 4. Alte riscuri 4.1. Usile de palier si usile de cabina sau ansamblul celor doua usi, in cazul in care acestea sunt automate, trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv care sa evite riscul strivirii atunci cand acestea sunt in miscare. 4.2. Usile de palier, atunci cand sunt prevazute sa contribuie la protectia cladirii impotriva incendiilor, inclusiv cele care au elemente din sticla, trebuie sa reziste in mod corespunzator la foc, din punct de vedere al integritatii si al caracteristicilor referitoare la izolatie pentru oprirea propagarii flacarilor si la transmiterea caldurii prin radiatie termica. 4.3. Contragreutatile trebuie sa fie montate astfel incat sa se evite orice risc de lovire cu cabina sau de cadere pe aceasta. 4.4. Ascensoarele trebuie sa fie echipate cu mijloace care sa dea posibilitatea oamenilor retinuti in cabina sa fie scosi si evacuati. 4.5. Cabinele trebuie sa fie dotate cu mijloace de comunicatie cu dublu sens, care sa permita legatura permanenta cu echipa de interventie rapida. 4.6. Ascensoarele trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat, in cazul in care temperatura din camera troliului depaseste limita maxima stabilita de montator, acestea sa poata efectua pana la capat miscarea aflata in curs, comandata, si sa refuze comenzi noi. 4.7. Cabinele trebuie sa fie proiectate si fabricate astfel incat sa se asigure o ventilatie suficienta pentru pasageri, chiar si in cazul unei opriri prelungite. 4.8. Cabina trebuie iluminata adecvat atunci cand este utilizata sau cand se deschide o usa; de asemenea, cabina trebuie sa fie prevazuta cu sistem de iluminare de urgenta. 4.9. Mijloacele de comunicatie prevazute la pct. 4.5 si sistemul de iluminare de urgenta prevazut la pct. 4.8 trebuie sa fie proiectate si fabricate astfel incat sa functioneze chiar si in lipsa alimentarii normale cu energie. Perioada de functionare a acestora trebuie sa fie suficient de lunga pentru a permite efectuarea procedurii de salvare in conditii normale. 4.10. Circuitele de comanda ale ascensorului, care pot fi folosite in caz de incendiu, trebuie sa fie proiectate si fabricate astfel incat sa se impiedice oprirea ascensoarelor la anumite niveluri si sa permita comandarea prioritara a ascensorului de catre echipele de salvare. 5. Marcare 5.1. Suplimentar fata de caracteristicile minime cerute pentru orice masina conform prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, respectiv prevazute la pct. 1.7.3 din anexa nr. 1 la normele metodologice mentionate la pct. 1.1 al prezentei anexe, fiecare cabina trebuie sa aiba aplicata o placa vizibila care sa indice in mod clar sarcina nominala in kilograme si numarul maxim de pasageri care pot fi transportati. 5.2. In cazul in care ascensorul este proiectat astfel incat sa permita oamenilor retinuti in cabina sa iasa fara ajutor din exterior, instructiunile necesare acestei operatiuni trebuie sa fie afisate in mod clar si intr-un loc vizibil in cabina. 6. Instructiuni de utilizare 6.1. Componentele de securitate trebuie sa fie insotite de un manual de instructiuni redactat in limba romana de catre producatorul acestora, astfel incat asamblarea, conectarea, reglarea si intretinerea sa poata fi efectuate eficient si fara riscuri. 6.2. Fiecare ascensor trebuie sa fie insotit de o documentatie intocmita de catre montator in limba romana. Documentatia trebuie sa contina cel putin: – un manual de instructiuni care va cuprinde planurile si diagramele necesare pentru utilizare in conditii normale, intretinere, inspectie, reparatie, verificari periodice si manevre de salvare conform pct. 4.4; – un registru in care se noteaza reparatiile si, dupa caz, verificarile periodice. ANEXA Nr. 3 A. CONŢINUTUL DECLARAŢIEI DE CONFORMITATE CE PENTRU COMPONENTELE DE SECURITATE1) Declaratia de conformitate CE trebuie sa contina urmatoarele informatii: – denumirea si adresa producatorului de componente de securitate2); – denumirea si adresa reprezentantului autorizat, acolo unde este cazul; – descrierea componentei de securitate, detalii asupra tipului sau seriei si numarul seriei de fabricatie, daca exista; – functia de securitate a componentei de securitate; – anul fabricatiei componentei de securitate; – toate prevederile importante cu care componenta de securitate este conforma; – referire la standardele armonizate utilizate, acolo unde este cazul; – denumirea, adresa si numarul de identificare a organismului notificat care a efectuat examinarea CE de tip in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 1 si 2 din hotarare, acolo unde este cazul; – referire la certificatul pentru examinarea CE de tip, emis de catre un organism notificat, acolo unde este cazul; – denumirea, adresa si numarul de identificare a organismului notificat care a efectuat verificarea productiei in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 2 din hotarare, acolo unde este cazul; – denumirea, adresa si numarul de identificare a organismului notificat care a verificat sistemul de asigurare a calitatii aplicat de producator in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 3 din hotarare, acolo unde este cazul; – identificarea persoanei semnatare, imputernicita sa actioneze in numele producatorului componentelor de securitate sau al reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. B. CONŢINUTUL DECLARAŢIEI DE CONFORMITATE CE PENTRU ASCENSOARELE MONTATE3) Declaratia de conformitate CE trebuie sa contina urmatoarele informatii: – denumirea si adresa montatorului ascensorului4) – descrierea ascensorului, detalii asupra tipului sau seriei, numarul seriei de fabricatie si adresa unde a fost montat ascensorul; – anul montarii ascensorului; – toate prevederile importante cu care ascensorul este conform; – referire la standardele armonizate utilizate, acolo unde este cazul; – denumirea, adresa si numarul de identificare a organismului notificat care a efectuat examinarea CE de tip a ascensorului in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) si b), acolo unde este cazul; – referire la certificatul de examinare CE de tip, acolo unde este cazul; – denumirea, adresa si numarul de identificare a organismului notificat care a efectuat verificarea ascensorului in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. d) din hotarare, acolo unde este cazul; – denumirea, adresa si numarul de identificare a organismului notificat care a efectuat inspectia finala a ascensorului in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a), b) si c) din hotarare, acolo unde este cazul; – denumirea, adresa si numarul de identificare a organismului notificat care a inspectat sistemul de asigurare a calitatii aplicat de montator in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a), b), c) si e) din hotarare, acolo unde este cazul; – identificarea persoanei semnatare, imputernicita sa actioneze in numele montatorului ascensorului. ___________ 1) Declaratia trebuie redactata in limba romana, impreuna cu manualul de instructiuni prevazut la pct. 6.1 din anexa nr. 2 si trebuie sa fie tiparita sau scrisa de masina. 2) Numele de firma, adresa completa; in cazul reprezentantului autorizat se indica numele de firma si adresa producatorului de componente de securitate. 3) Aceasta declaratie trebuie redactata in limba romana, impreuna cu manualul de instructiuni prevazut la pct. 6.2 din anexa nr. 2 si trebuie sa fie tiparita sau scrisa de masina. 4) Numele de firma si adresa completa. ANEXA Nr. 4 EXAMINAREA CE DE TIP (MODULUL B) A. Examinarea CE de tip pentru componente de securitate 1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii prin care un organism notificat constata si atesta faptul ca un exemplar reprezentantiv din componentele de securitate va permite ascensorului in care este corect montat sa satisfaca cerintele esentiale din prezenta hotarare. 2. Cererea pentru efectuarea examinarii CE de tip se inainteaza de catre producatorul componentei de securitate sau de catre reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, unui organism notificat ales de catre acesta. 2.1. Cererea pentru examinarea CE de tip trebuie sa cuprinda urmatoarele: a) numele si sediul producatorului de componente de securitate si, daca cererea este inaintata de catre reprezentantul autorizat al acestuia, numele si sediul acestuia din urma si adresa spatiilor de productie pentru componentele de securitate; b) o declaratie scrisa, potrivit careia aceeasi cerere nu a mai fost inaintata nici unui alt organism notificat; c) dosarul tehnic de fabricatie, prevazut la pct. 3.1; d) un exemplar reprezentativ din componenta de securitate, denumit in continuare tip, sau detalii asupra locului unde poate fi examinat acesta; organismul notificat poate sa solicite un numar rezonabil din astfel de componente, daca acestea sunt necesare pentru realizarea programului de incercari. 3. Dosarul tehnic de fabricatie trebuie sa permita evaluarea conformitatii si sa se poata verifica daca se utilizeaza componente de securitate adecvate pentru a permite ascensorului in care sunt corect montate sa fie conform prevederilor prezentei hotarari. 3.1. In masura in care este necesar pentru evaluarea conformitatii, dosarul tehnic de fabricatie trebuie sa cuprinda urmatoarele: a) o descriere generala a componentei de securitate, inclusiv domeniul de utilizare, in special limitele de viteza, sarcina si putere, si conditiile, in special medii explozive si expunerea la medii periculoase; b) desenele de executie si planuri de fabricatie sau diagrame; c) cerintele esentiale luate in considerare si solutiile adoptate pentru a le satisface, de exemplu standardele armonizate; d) rezultatele oricaror incercari sau calcule efectuate sau subcontractate de catre producator; e) un exemplar al instructiunilor de montare pentru componentele de securitate; f) masurile luate in faza de fabricatie pentru a asigura ca productia de serie de componente de securitate este conforma cu componenta de securitate examinata. 4. Organismul notificat are urmatoarele obligatii: a) sa examineze dosarul tehnic de fabricatie pentru a evalua in ce masura pot fi indeplinite obiectivele dorite; b) sa examineze componenta de securitate pentru a verifica adecvanta acesteia conform termenilor din dosarul tehnic de fabricatie; c) sa efectueze sau sa solicite efectuarea examinarilor corespunzatoare si a incercarilor necesare pentru a verifica daca solutiile adoptate de producatorul de componente de securitate respecta cerintele prezentei hotarari, dand posibilitatea componentei de securitate sa isi indeplineasca functiile sale atunci cand este corect montata in ascensor. 5. Daca tipul reprezentativ de componenta de securitate respecta prevederile prezentei hotarari aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie sa elibereze solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul de examinare CE de tip trebuie sa contina: a) denumirea si sediul producatorului de componente de securitate; b) concluziile examinarii; c) conditiile pentru valabilitatea acestui certificat; d) date speciale necesare identificarii tipului aprobat. Ministerul Industriei si Resurselor, ISCIR si alte organisme notificate pot obtine o copie a certificatului si, ca urmare a cererii motivate, o copie a dosarului tehnic de fabricatie, precum si rapoarte ale examinarilor, calculelor si incercarilor efectuate. Daca organismul notificat refuza unui producator certificarea unui tip, acesta trebuie sa justifice detaliat solicitantului acest refuz. In situatia in care se refuza unui producator de componente de securitate certificarea unui tip, acesta poate face apel la instanta judecatoreasca competenta, in conditiile legii. 6. Producatorul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa informeze organismul notificat, care detine documentatia referitoare la certificatul de examinare CE de tip, asupra tuturor modificarilor, chiar si de natura minora, pe care le-a efectuat sau intentioneaza sa le efectueze la componenta de securitate aprobata, inclusiv noi extinderi sau variante nespecificate in dosarul tehnic original [a se vedea pct. 3.1 lit. a)]. Organismul notificat trebuie sa examineze modificarile si sa informeze solicitantul daca certificatul de examinare CE de tip ramane valabil. Daca organismul notificat considera necesar, poate fie sa emita o completare la certificatul de examinare CE de tip, original, fie sa ceara inaintarea unei noi solicitari pentru certificare. 7. Fiecare organism notificat trebuie sa informeze celelalte organisme notificate privind certificatele de examinare CE de tip emise si completarile la acestea, precum si referitor la certificatele de examinare CE de tip retrase. Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, sa comunice celorlalte organisme notificate informatii relevante privind certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras. 8. Certificatele de examinare CE de tip, dosarele si corespondenta in legatura cu procedurile de examinare CE de tip trebuie redactate sau traduse in limba romana ori intr-o limba a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptata de organismul notificat. 9. Producatorul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa pastreze impreuna cu dosarul tehnic de fabricatie copiile certificatelor de examinare CE de tip emise si ale completarilor la acestea, o perioada de 10 ani de la data fabricarii ultimei componente de securitate. In situatia in care nici producatorul de componente de securitate si nici reprezentantul autorizat al acestuia nu au sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine si de a pune la dispozitia organelor de control, la cerere, documentatia tehnica revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a componentei de siguranta. B. Examinarea CE de tip pentru ascensoare 1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii prin care un organism constata si atesta faptul ca un ascensor model sau un ascensor pentru care nu este posibila o extindere ori o variatie, conform art. 9 alin. (3), satisface cerintele prezentei hotarari. 2. Cererea pentru efectuarea examinarii CE de tip se inainteaza de catre montatorul ascensorului unui organism notificat ales de acesta. 2.1. Cererea pentru examinarea CE de tip trebuie sa cuprinda urmatoarele: a) numele si sediul montatorului ascensorului; b) o declaratie scrisa potrivita careia aceeasi cerere nu a mai fost inaintata nici unui alt organism notificat; c) dosarul tehnic de fabricatie, prevazut la pct. 3.1; d) detalii asupra locului unde poate fi examinat ascensorul model; ascensorul model supus examinarii trebuie sa includa partile terminale si trebuie sa poata deservi cel putin trei niveluri (sus, intermediar si jos). 3. Dosarul tehnic de fabricatie trebuie sa permita o evaluare a conformitatii ascensorului cu prevederile prezentei hotarari si o intelegere a proiectului si a functionarii ascensorului. 3.1. In masura in care este necesar pentru evaluarea conformitatii, dosarul tehnic de fabricatie trebuie sa cuprinda urmatoarele: a) o descriere generala a modelului reprezentantiv de ascensor; dosarul tehnic de fabricatie trebuie sa indice in mod clar toate extinderile sau variantele posibile ale modelului reprezentativ de ascensor, conform art. 8 alin. (3) din hotarare, care este supus examinarii; b) desene de executie si planuri de fabricatie sau diagrame; c) cerintele esentiale luate in considerare si solutiile adoptate pentru a le satisface, de exemplu standardele armonizate; d) o copie a declaratiei de conformitate CE a componentei de securitate utilizate de producatorul ascensorului; e) rezultatele oricaror incercari sau calcule efectuate ori subcontractate de catre producator; f) un exemplar al manualului de instructiuni al ascensorului; g) masurile luate in faza de montare pentru a asigura ca productia de serie de ascensoare este conforma cu prevederile prezentei hotarari. 4. Organismul notificat are urmatoarele obligatii: a) sa examineze dosarul tehnic de fabricatie pentru a evalua in ce masura pot fi indeplinite obiectivele dorite; b) sa examineze modelul reprezentativ de ascensor pentru a verifica daca acesta a fost fabricat conform documentatiei tehnice; c) sa efectueze sau sa solicite efectuarea examinarilor corespunzatoare si a incercarilor necesare pentru a verifica daca solutiile adoptate de montatorul ascensorului respecta cerintele prezentei hotarari si permit ascensorului sa fie conform acestor cerinte. 5. Daca ascensorul model respecta prevederile prezentei hotarari aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie sa elibereze solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul de examinare CE de tip trebuie sa contina: a) denumirea si sediul montatorului ascensorului; b) concluziile examinarii; c) conditiile pentru valabilitatea acestui certificat; d) date speciale necesare identificarii tipului aprobat. Ministerul Industriei si Resurselor, ISCIR si alte organisme notificate pot obtine o copie a certificatului si, ca urmare a cererii motivate, o copie a documentatiei tehnice si rapoarte ale examinarilor, calculelor si incercarilor efectuate. Daca organismul notificat refuza unui producator certificarea unui tip, acesta trebuie sa justifice detaliat solicitantului acest refuz. In situatia in care se refuza unui montator de ascensoare certificarea unui tip, acesta poate face apel la instanta judecatoreasca competenta, in conditiile legii. 6. Montatorul ascensorului trebuie sa informeze organismul notificat, care detine documentatia referitoare la certificatul de examinare CE de tip, asupra tuturor modificarilor, chiar si de natura minora, pe care le-a efectuat sau intentioneaza sa le efectueze la ascensorul aprobat, inclusiv noi extinderi sau variante nespecificate in dosarul tehnic original, conform pct. 3.1 lit. a). Organismul notificat trebuie sa examineze modificarile si sa informeze solicitantul daca certificatul de examinare CE de tip ramane valabil. Daca organismul notificat considera necesar, poate fie sa emita o completare la certificatul de examinare CE de tip, original, fie ca ceara inaintarea unei noi solicitari pentru certificare. 7. Fiecare organism notificat trebuie sa informeze celelalte organisme notificate privind certificatele de examinare CE de tip emise si completarile la acestea, precum si referitor la certificatele de examinare CE de tip retrase. Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, sa comunice celorlalte organisme notificate informatii relevante privind certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras. 8. Certificatele de examinare CE de tip, dosarele si corespondenta in legatura cu procedurile de examinare CE de tip trebuie redactate sau traduse in limba romana ori intr-o limba a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptata de organismul notificat. 9. Montatorul ascensorului trebuie sa pastreze impreuna cu dosarul tehnic de fabricatie copiile certificatelor de examinare CE de tip emise si ale completarilor la acestea, o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului ascensor conform cu modelul reprezentativ de ascensor. ANEXA Nr. 5 CONFORMITATEA CU TIPUL SUPLIMENTAT CU VERIFICĂRI (MODULUL C) 1. Conformitatea cu tipul este acea parte a procedurii prin care producatorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia asigura si declara ca componentele de securitate sunt conforme tipului descris in certificatul de examinare CE de tip si totodata asigura si declara ca satisfac cerintele prezentei hotarari, aplicabile acestora, si ca vor permite ascensorului in care sunt montate corect sa satisfaca cerintele esentiale ale prezentei hotarari. Producatorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare componenta de securitate si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate CE. 2. Producatorul componentelor de securitate trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a garanta ca procesul de fabricatie asigura componentelor de securitate fabricate cu tipul, asa cum este descris in certificatul de examinare CE de tip, si cu cerintele prezentei hotarari aplicabile acestora. 3. Producatorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa pastreze o copie a declaratiei de conformitate CE pentru o perioada de 10 ani de la data fabricarii ultimei componente de securitate. 4. Organismul notificat ales de producator trebuie sa efectueze sau sa solicite sa se efectueze verificari pe o componenta de securitate la intervale stabilite in mod aleatoriu. Trebuie sa se examineze un esantion adecvat dintre componentele de securitate finite, prelevat de catre organismul notificat, si trebuie sa se efectueze incercarile corespunzatoare prezentate in standardele prevazute la art. 6 alin. (3) din hotarare, sau incercari cu efect echivalent, pentru a verifica conformitatea procesului de fabricatie cu cerintele prezentei hotarari. In cazurile in care una sau mai multe dintre componentele de securitate verificate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie sa ia masurile necesare. Toate organismele notificate responsabile cu efectuarea acestei proceduri trebuie sa convina de comun acord asupra elementelor care trebuie luate in considerare atunci cand verifica componentele de securitate, tinand seama de caracteristicile esentiale ale componentelor de securitate prevazute in anexa nr. 1. In cursul procesului de fabricatie, producatorul trebuie sa aplice numarul de identificare a organismului notificat, sub responsabilitatea acestui organism. 5. Documentatia si corespondenta referitoare la procedurile pentru verificarile la intervale stabilite in mod aleatoriu la pct. 4 trebuie intocmite sau traduse in limba romana ori intr-o limba a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptata de organismul notificat. ANEXA Nr. 6 ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSULUI (MODULUL E) 1. Asigurarea calitatii produsului este procedura prin care producatorul de componente de securitate care indeplineste prevederile pct. 2 asigura si declara ca componentele de securitate sunt conforme cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si satisfac cerintele din prezenta hotarare, aplicabile acestora, si totodata asigura si declara ca componenta de securitate va permite ascensorului in care este montata corect sa satisfaca cerintele prezentei hotarari. Producatorul componentei de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare componenta de securitate si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate CE. Marcajul CE trebuie sa fie insotit de numarul de identificare a organismului notificat care raspunde de supraveghere conform prevederilor pct. 4. 2. Pentru inspectia finala si incercarea componentei de securitate, producatorul trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat conform prevederilor pct. 3, care trebuie sa fie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4. 3. Sistemul de asigurare a calitatii 3.1. Producatorul componentei de securitate solicita unui organism notificat ales de catre acesta evaluarea propriului sistem al calitatii pentru componentele de securitate care fac obiectul evaluarii. 3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calitatii trebuie sa cuprinda: a) toate informatiile necesare pentru componentele de securitate avute in vedere; b) documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii; c) documentatia tehnica a componentelor de securitate aprobate si un exemplar al certificatului de examinare CE de tip. 3.2. In cadrul sistemului de asigurare a calitatii se efectueaza examinarea fiecarei componente de securitate si se efectueaza incercarile corespunzatoare prevazute in standardul sau standardele prevazute la art. 6 din hotarare sau incercari cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea componentelor de securitate cu cerintele esentiale ale prezentei hotarari. Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de catre producatorul componentelor de securitate trebuie sa fie reunite intr-o documentatie sistematica si ordonata sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa asigure o intelegere uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea. 3.2.1. Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa contina, in special, o descriere adecvata a urmatoarelor: a) obiectivele privind calitatea; b) structura organizatorica a intreprinderii, responsabilitatile si atributiile conducerii intreprinderii in ceea ce priveste calitatea componentelor de securitate; c) examinarile si incercarile care vor fi efectuate dupa fabricatie; d) mijloacele de verificare a functionarii efective a sistemului de asigurare a calitatii; e) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc. 3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta trebuie sa presupuna conformitatea cu cerintele standardului roman SR EN ISO 9003:1994, completat, daca este necesar, pentru a tine seama de caracteristicile specifice ale componentelor de securitate. 3.3.1. Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei ascensorului avut in vedere. Procedura de evaluare trebuie sa includa o inspectie la locurile de fabricatie ale producator