Ordinul 382 din 2009

Ordinul 382 din 10 septembrie 2009 -Monitorul Oficial 677 din 9 octombrie 2009 (M. Of. 677/2009)

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Scopul metodologiei

Art. 1. –

(1) Prezenta metodologie are ca scop formarea operatorilor RSVTI in conformitate cu cerintele specifice ale prescriptiilor tehnice privind siguranta in functionare a instalatiilor/echipamentelor, pe domeniul instalatiilor sub presiune, al instalatiilor de ridicat si al aparatelor consumatoare de combustibil.

(2) Prezenta metodologie urmareste ca formarea operatorilor RSVTI sa se faca unitar, cu organizatori avizati de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), pe baza unor programe care pun la dispozitia participantilor informatiile necesare in vederea desfasurarii activitatii.

SECTIUNEA a 2-a

Termeni si definitii

Art. 2. – In sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) autorizare – activitatea de evaluare si atestare, efectuata de ISCIR, a competentei si capabilitatii unei persoane fizice sau juridice de a desfasura activitatile prevazute de prezenta metodologie;

b) atestat – document, eliberat de ISCIR, care atesta absolvirea unui program de instruire in domeniu, obtinut pe baza unei evaluari scrise;

c) avizare – procedura prin care ISCIR, in urma unor verificari, admite ca un organizator persoana juridica sa deruleze programe de instruire pentru dobandirea calitatii de formator in domeniul RSVTI;

d) detinator – persoana fizica sau juridica ce detine cu orice titlu o instalatie/un echipament in exploatare;

e) formator – persoana fizica atestata potrivit dispozitiilor legale;

f) intreprindere individuala – intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica;

g) intreprindere familiala – intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa;

h) operator RSVTI – operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

i) organizator al programului de instruire – orice persoana juridica care organizeaza programe de instruire referitoare la activitatea de operator RSVTI si indeplineste conditiile prezentei metodologii;

j) persoana juridica – orice entitate constituita potrivit legii nationale, precum si cele constituite in temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent daca acestea sunt considerate sau nu ca avand personalitate juridica;

k) persoana juridica de alta nationalitate – entitate constituita potrivit legii altui stat membru si care isi are sediul social pe teritoriul acestuia;

l) persoana fizica autorizata – persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca;

m) subdiviziuni ale persoanei juridice – sedii secundare ale persoanei juridice, respectiv filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea sedii;

n) supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor – totalitatea activitatilor desfasurate pentru respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prescriptiilor tehnice aplicabile, desfasurate de catre operatorul RSVTI in scopul functionarii in conditii de siguranta a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

o) utilizator – persoana fizica sau juridica ce are in folosinta o instalatie/un echipament.

SECTIUNEA a 3-a

Sfera de aplicare

Art. 3. – Detinatorii/Utilizatorii de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire si proprietate, au obligatia sa numeasca un operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, denumit in continuare operator RSVTI.

Art. 4. –

(1) Activitatea de operator RSVTI poate fi prestata de persoane fizice sau juridice in baza autorizatiei emise de ISCIR.

(2) Persoana fizica poate fi autorizata de ISCIR ca operator RSVTI daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are exercitiul drepturilor civile;

b) este apta din punct de vedere medical pentru prestarea activitatii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fisa de aptitudini medicale eliberata de un medic de medicina muncii;

c) are studii medii sau superioare tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii;

d) are cunostintele necesare in vederea prestarii activitatii de operator RSVTI, aspect dovedit prin atestat eliberat de ISCIR in urma promovarii examenului de absolvire a unui program de instruire efectuat de un organizator avizat ISCIR.

(3) Persoana juridica poate fi autorizata de ISCIR ca operator RSVTI daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are ca obiect de activitate principal sau secundar desfasurarea de activitati de testari si analize tehnice, aspect dovedit prin certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului;

b) desfasoara activitatea de operator RSVTI prin cel putin doua persoane fizice autorizate ca operator RSVTI angajate, aspect dovedit prin contractele individuale de munca ale acestora.

(4) Conditia prevazuta la alin. (3) lit. b) se considera indeplinita si in cazul in care persoana juridica face dovada existentei unor raporturi contractuale cu persoane fizice autorizate (PFA), in conditiile legii.

(5) Persoanele fizice constituite potrivit art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, vor putea sa isi desfasoare activitatea de operator RSVTI.

Art. 5. – Activitatea de operator RSVTI se poate presta in una dintre urmatoarele modalitati:

a) in temeiul unor raporturi de munca;

b) ca activitate independenta, in conditiile legii;

c) ca activitate societara, prin intermediul persoanei juridice autorizate.

CAPITOLUL II

Atestarea operatorului RSVTI

SECTIUNEA 1

Generalitati

Art. 6. –

(1) Persoanele fizice care doresc autorizarea ca operator RSVTI sunt examinate de catre ISCIR dupa participarea la un program de instruire.

(2) Programele de instruire se organizeaza de persoane juridice avizate.

(3) Avizarea persoanelor juridice se face de catre ISCIR. In acest scop persoana juridica depune la ISCIR urmatoarele:

a) adresa de solicitare a avizarii;

b) dovada ca are ca obiect de activitate desfasurarea activitatilor de formare profesionala, conform actelor constitutive;

c) programa analitica, conform modelului prevazut in anexa nr. 1;

d) suportul de curs.

(4) ISCIR analizeaza documentele prevazute la alin. (3) si, in cazul in care acestea corespund, elibereaza adresa de avizare conform modelului prevazut in anexa nr. 2. Avizarea este valabila pe o perioada de 4 ani.

(5) Persoana juridica avizata poate sa organizeze programe de instruire cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) sa deruleze programele de instruire cu formatori atestati conform prevederilor legale si acceptati de catre ISCIR;

b) sa asigure conditiile necesare pentru buna desfasurare a programului de instruire.

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea programelor de instruire in vederea atestarii

Art. 7. –

(1) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 alin. (2) si doresc inscrierea la un program de instruire in vederea obtinerii atestatului de operator RSVTI depun la organizatorul programului de instruire urmatoarele documente:

a) copia diplomei de studii tehnice;

b) curriculum vitae;

c) copia actului de identitate;

d) fisa de aptitudini medicale, eliberata de un medic de medicina muncii.

(2) Pentru actele solicitate in copie, persoanele fizice si juridice vor certifica conformitatea acestora cu originalul pe propria raspundere.

Art. 8. –

(1) Pentru organizarea unui program de instruire, persoana juridica avizata depune la ISCIR, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea programului, urmatoarele:

a) adresa de anuntare a organizarii unui program de instruire, in care trebuie sa se precizeze perioada si locul de organizare a programului;

b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;

c) programa analitica, dezvoltata pe teme, zile, ore si formatori;

d) tabelul cu numele si prenumele formatorilor atestati;

e) tabelul cu numele si prenumele cursantilor, precum si codul numeric personal.

(2) Se admite modificarea listei cursantilor numai in intervalul ramas pana la inceperea programului, cu obligatia informarii ISCIR in legatura cu modificarile intervenite.

(3) In cazul indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) si (2), ISCIR transmite persoanei juridice avizate o adresa prin care comunica acceptul deschiderii programului de instruire.

Art. 9. – La sfarsitul programului de instruire, organizatorul elibereaza participantilor documentul care sa faca dovada de participare la programul de instruire.

Art. 10. – Organizatorul programului de instruire care nu anunta organizarea unui program de formare profesionala cu respectarea conditiilor prevazute la art. 8 nu poate elibera participantilor documentul care sa ateste participarea la programul de instruire.

Art. 11. – Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate efectua verificari privind modul de desfasurare a programului de instruire.

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea examenului in vederea atestarii

Art. 12. –

(1) ISCIR stabileste tematica pentru examen si verifica dosarele candidatilor in vederea examinarii.

(2) Responsabilitatea indeplinirii conditiilor de admitere la examen a participantilor revine organizatorului programului de instruire.

(3) La terminarea programului de instruire, organizatorul solicita la ISCIR examinarea absolventilor.

Art. 13. –

(1) Participantii care absolva programul de instruire pot fi examinati dupa terminarea acestuia, in baza cererii formulate de organizatorul programului de instruire, sau pot fi programati la o data ulterioara.

(2) In vederea programarii sustinerii examenului la o data ulterioara, absolventii programului de instruire depun la ISCIR urmatoarele documente:

a) cererea de programare la examen;

b) copia actului de identitate;

c) copii ale actelor doveditoare privind absolvirea programului de instruire.

(3) Nota minima de absolvire a examenului in vederea obtinerii atestatului este 6 (sase).

(4) In urma promovarii examenului, ISCIR elibereaza un atestat conform modelului prevazut in anexa nr. 3.

Art. 14. –

(1) Atestatul eliberat de ISCIR are o valabilitate nelimitata.

(2) Pe baza atestatului eliberat, candidatul admis poate solicita eliberarea autorizatiei de operator RSVTI.

Art. 15. –

(1) Persoanele care nu promoveaza examenul in vederea obtinerii atestatului pot participa la reexaminare in baza unei cereri scrise formulate intr-un termen de cel mult un an de la data absolvirii programului.

(2) In cazul depasirii termenului prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, al nepromovarii reexaminarii, participantul trebuie sa urmeze un nou program de instruire.

Art. 16. – Persoanele care au ocupat timp de 2 ani functia de inspector de specialitate in cadrul ISCIR sau care au coordonat activitatea au dreptul de a participa la examinarea pentru dobandirea calitatii de operator RSVTI, in urma achitarii tarifului de examinare si eliberare a atestatului, fara a mai fi necesara participarea la programul de instruire.

Art. 17. – Tarifarea activitatilor prevazute in prezentul capitol se face potrivit listei de tarife aprobate in vigoare.

CAPITOLUL III

Autorizarea operatorului RSVTI

SECTIUNEA 1

Eliberarea autorizatiei

Art. 18. – Persoanele fizice si juridice care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 pot solicita eliberarea autorizatiei de operator RSVTI.

Art. 19. – Cererea de eliberare a autorizatiei de operator RSVTI pentru persoane fizice se adreseaza inspectiei teritoriale in raza careia solicitantul isi are domiciliul, insotita de urmatoarele acte:

a) adeverinta eliberata de ISCIR, in copie;

b) actul de identitate, in copie.

Art. 20. –

(1) Cererea de eliberare a autorizatiei de operator RSVTI pentru persoane juridice se adreseaza inspectiei teritoriale in raza careia solicitantul isi are sediul principal sau, dupa caz, locul de stabilire declarat pe teritoriul national, insotita de urmatoarele acte:

a) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte datele de identificare si obiectul de activitate ale persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte;

b) autorizatiile de operator RSVTI pentru personalul propriu, valabile la data formularii cererii, in copie;

c) documente care atesta existenta la data formularii cererii a raporturilor contractuale intre persoana juridica si cel putin doua persoane fizice autorizate ca operator RSVTI, in copie.

(2) Persoanele care isi desfasoara activitatea potrivit art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, depun certificate specifice pentru dovedirea datelor de identificare si a obiectului de activitate.

(3) Persoanele juridice de alta nationalitate depun documente echivalente emise de organismele omoloage competente din statele membre.

Art. 21. – In urma verificarii documentelor prevazute la art. 19 si 20, ISCIR elibereaza solicitantului, in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, o autorizatie-tip, conform modelului din anexa nr. 4.

Art. 22. – Autorizatia are un termen de valabilitate de 4 ani incepand cu data eliberarii si se prelungeste o data la 4 ani.

Art. 23. –

(1) In cazul pierderii/deteriorarii autorizatiei, pentru eliberarea unui duplicat, persoana fizica depune la inspectia teritoriala emitenta a autorizatiei urmatoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea duplicatului;

b) actul de identitate, in copie;

c) adeverinta eliberata de ISCIR, in copie;

d) declaratia pe propria raspundere privind pierderea/deteriorarea autorizatiei.

(2) In vederea eliberarii unui duplicat al autorizatiei, persoana juridica va depune urmatoarele acte:

a) cererea pentru eliberarea duplicatului, semnata de reprezentantul legal al acesteia;

b) autorizatiile operatorilor RSVTI ai societatii si dovada ca acestia se afla in raporturi contractuale cu persoana juridica la data formularii cererii, in copie;

c) declaratia pe propria raspundere privind pierderea/deteriorarea autorizatiei, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice.

(3) Duplicatul se emite in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentatiei complete.

SECTIUNEA a 2-a

Prelungirea valabilitatii autorizatiei

Art. 24. – Persoana fizica autorizata ca operator RSVTI poate obtine prelungirea valabilitatii autorizatiei, cu respectarea urmatoarelor cerinte:

a) indeplineste conditiile prevazute la art. 4;

b) autorizatiei initiale nu i-a incetat valabilitatea de drept, nu a fost retrasa de ISCIR sau anulata, in conditiile legii;

c) dovedeste participarea, cu cel mult un an inainte de data incetarii valabilitatii autorizatiei, la cel putin un program de instruire in domeniu, efectuat de un organizator avizat ISCIR.

Art. 25. – In vederea prelungirii perioadei de valabilitate a autorizatiei, persoana fizica va depune la inspectia teritoriala emitenta o cerere insotita de urmatoarele documente:

a) actul de identitate, in copie;

b) autorizatia initiala, in original;

c) fisa de aptitudini medicale, eliberata de un medic de medicina muncii;

d) dovada absolvirii unui program de instruire in domeniu, urmat in perioada de valabilitate a autorizatiei si efectuat de un organizator avizat ISCIR, in copie.

Art. 26. –

(1) Persoana juridica autorizata ca operator RSVTI poate obtine prelungirea valabilitatii autorizatiei prin dovedirea respectarii in continuare a conditiilor prevazute la art. 4 alin. (3) si (4), daca autorizatia initiala nu a incetat de drept, nu a fost retrasa de ISCIR sau anulata, in conditiile legii.

(2) In vederea prelungirii perioadei de valabilitate a autorizatiei, persoana juridica depune la inspectia teritoriala emitenta o cerere insotita de urmatoarele documente:

a) autorizatia initiala, in original;

b) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte datele de identificare si obiectul de activitate ale persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte;

c) autorizatiile de operatori RSVTI pentru personalul propriu, valabile la data formularii cererii, in copie;

d) dovada existentei la data formularii cererii a raporturilor contractuale dintre persoana juridica si operatorii RSVTI – personal propriu, in copie.

(3) Pentru persoanele juridice de alta nationalitate, precum si pentru cele infiintate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile art. 20 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.

Art. 27. – In urma verificarii documentelor prevazute la art. 25 si 26, ISCIR elibereaza solicitantului, in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, o noua autorizatie, avand aceeasi perioada de valabilitate cu cea initiala.

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea programelor de instruire in vederea prelungirii

valabilitatii autorizatiei

Art. 28. – In perioada de valabilitate a autorizatiei, operatorul RSVTI trebuie sa urmeze un program de instruire.

Art. 29. –

(1) Programul de instruire se organizeaza de persoane juridice avizate de catre ISCIR in conditiile cap. II sectiunea a 2-a.

(2) Programa analitica tip B pentru programele de instruire este prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 30. – Pentru participarea la programul de instruire, solicitantul depune la organizator urmatoarele documente:

a) cererea de participare la programul de instruire;

b) copia autorizatiei care urmeaza a fi inlocuita.

Art. 31. –

(1) La sfarsitul programului de instruire, organizatorul elibereaza participantilor documente care atesta participarea la programul de instruire.

(2) In baza documentelor eliberate de organizator, participantii pot solicita eliberarea unei noi autorizatii de operator RSVTI.

Art. 32. – ISCIR poate efectua verificari privind modul de desfasurare a programului de instruire.

CAPITOLUL IV

Obligatiile si drepturile operatorului RSVTI

Art. 33. –

(1) In exercitarea activitatii, persoanele fizice si juridice autorizate ca operator RSVTI au indatorirea sa supravegheze ca masurile impuse de legislatia in vigoare privind functionarea, exploatarea, precum si intretinerea si reparatiile instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR sa fie efectuate in conformitate cu cerintele prescriptiilor tehnice aplicabile.

(2) In acest sens, in afara obligatiilor prevazute in cap. III din Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul RSVTI mai are si urmatoarele obligatii specifice:

a) identificarea tuturor instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;

b) efectuarea demersurilor necesare in vederea autorizarii functionarii instalatiilor/echipamentelor pentru care autorizarea functionarii se face de catre ISCIR, potrivit prescriptiilor tehnice aplicabile;

c) inregistrarea tuturor echipamentelor/instalatiilor detinatorului/utilizatorului, supuse autorizarii ISCIR, la inspectia teritoriala de care apartin;

d) admiterea functionarii instalatiilor/echipamentelor, care se face de catre operatorul RSVTI, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;

e) efectuarea demersurilor necesare in vederea obtinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile pentru care prescriptiile tehnice solicita acest lucru;

f) verificarea existentei documentelor insotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

g) intocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR;

h) instruirea si examinarea anuala a personalului de deservire, atat cel autorizat de catre ISCIR, cat si cel instruit intern, in conformitate cu instructiunile de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispozitie de catre producatori, si cu instructiunile tehnologice ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul, puse la dispozitie de catre proiectantul liniei tehnologice;

i) afisarea la loc vizibil a instructiunilor de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, precum si a celor ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul;

j) oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice oficiale;

k) informarea in scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre planul de verificari tehnice aferent anului urmator, in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor;

l) urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica;

m) examinarea si vizarea registrelor de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor, in termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile;

n) pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;

o) verificarea ca instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR sa fie deservite de personal autorizat, conform cerintelor prevazute in prescriptiile tehnice aplicabile;

p) anuntarea de indata a inspectiei teritoriale de care apartine despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au in evidenta;

q) participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalatiile ISCIR pe care le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

r) informarea in scris a inspectiei teritoriale unde este inregistrata/inregistrat instalatia/echipamentul, in termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de echipamente/instalatii, in cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;

s) anuntarea inspectiei teritoriale unde este inregistrata/inregistrat instalatia/echipamentul, in vederea scoaterii din evidenta in cel mult 15 zile de la data casarii, precum si prezentarea documentelor de casare;

t) intocmirea unui proces-verbal de oprire din functiune pentru instalatiile care intra in conservare si transmiterea acestuia la ISCIR in termen de 15 zile;

u) anuntarea in scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;

v) anuntarea in scris a inspectiei teritoriale care a eliberat autorizatia, in termen de cel mult 5 zile de la data incetarii raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;

w) desfasurarea activitatii cu respectarea obligatiilor si raspunderilor prevazute in prescriptiile tehnice ISCIR si in celelalte dispozitii legale in domeniu.

(3) In afara obligatiilor prevazute la alin. (2), persoana juridica autorizata ca operator RSVTI are si urmatoarele obligatii specifice:

a) transmiterea catre inspectia teritoriala a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnati pentru fiecare detinator/utilizator;

b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizati sa respecte obligatiile prevazute la alin. (2) si cele din prescriptiile tehnice aplicabile;

c) informarea in scris a inspectiei teritoriale emitente a autorizatiei, in termen de 15 zile, asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza eliberarii autorizatiei.

Art. 34. – In exercitarea activitatii sale, operatorul RSVTI are urmatoarele drepturi:

a) operatorul RSVTI are dreptul de a-si comanda si realiza o stampila, ca mod suplimentar de identificare pe documentele pe care le intocmeste, conform modelului prevazut in anexa nr. 5;

b) operatorul RSVTI are dreptul de a pastra originalele autorizatiei si atestatului eliberate de ISCIR, unitatea la care acesta este angajat sau cu care are raporturi contractuale de alta natura neputand sa le retina;

c) operatorul RSVTI are dreptul sa primeasca informatiile si documentele solicitate cu privire la echipamentele/instalatiile pe care le are in evidenta de la reprezentantii unitatilor detinatoare/utilizatoare;

d) operatorul RSVTI care isi desfasoara activitatea in temeiul unor raporturi de munca are drepturile prevazute de legislatia in vigoare aplicabila.

CAPITOLUL V

Obligatiile unitatilor detinatoare/utilizatoare

de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR

SECTIUNEA 1

Obligatii specifice

Art. 35. – In afara obligatiilor prevazute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile detinatoare/utilizatoare de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR mai au si urmatoarele obligatii specifice:

a) sa numeasca operatori RSVTI pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le detin/utilizeaza;

b) in cazul in care detinatorul/utilizatorul are subdiviziuni/puncte de lucru ale persoanei juridice care detin echipamente/instalatii din domeniul ISCIR, in raza de competenta teritoriala a mai multor inspectii teritoriale, are obligatia sa numeasca cate un operator RSVTI pentru fiecare dintre acestea;

c) sa identifice si sa inregistreze, impreuna cu operatorul RSVTI, toate echipamentele/instalatiile supuse autorizarii ISCIR pe care le detin;

d) conducerea unitatii este obligata ca la normarea timpului de lucru al RSVTI – angajat propriu – sa tina cont de numarul de echipamente/instalatii, complexitatea si vechimea acestora, precum si de amplasarea lor pe o anumita arie geografica;

e) conducerea unitatii este obligata sa asigure RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfasoara activitati cu echipamente/instalatii din domeniul ISCIR;

f) inlocuirea/suplinirea personalului care desfasoara activitatea de operator RSVTI poate fi dispusa de catre conducerea unitatii, aceasta asigurand derularea activitatii tot cu personal autorizat RSVTI, conform dispozitiilor legale in vigoare;

g) supravegherea si verificarea tehnica in functionare reprezinta o activitate desfasurata de catre operatorul RSVTI, continuu ori la intervale predeterminate (stabilite pe parcursul fiecarei zile de lucru), dispuse de catre detinator/utilizator.

SECTIUNEA a 2-a

Inregistrarea echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR

Art. 36. –

(1) Unitatea detinatoare/utilizatoare de echipamente/instalatii din domeniul ISCIR are obligatia sa le inregistreze la inspectia teritoriala ISCIR de care apartine.

(2) In acest sens, unitatea detinatoare va transmite la inspectia teritoriala urmatoarele acte:

a) cererea scrisa prin care solicita luarea in evidenta ca unitate ce beneficiaza de serviciile unui operator RSVTI;

b) evidenta centralizata, in original, semnata de conducatorul unitatii, a echipamentelor/instalatiilor ISCIR pe care le detine unitatea, conform tabelului prevazut in anexa nr. 6;

c) copia deciziei conducerii unitatii detinatoare de echipamente/instalatii prin care s-a numit operatorul RSVTI sau copia documentelor care atesta raporturile contractuale stabilite intre operatorul RSVTI si unitatea detinatoare;

d) copia autorizatiei operatorului RSVTI.

Art. 37. – Tarifarea inregistrarilor, modificarea sau completarea datelor de catre detinatorii/utilizatorii de echipamente/instalatii din domeniul ISCIR se face de catre inspectia teritoriala ISCIR, potrivit tarifelor aprobate, in vigoare.

CAPITOLUL VI

Incetarea de drept, suspendarea si retragerea autorizatiei

de operator RSVTI

Art. 38. – Autorizatia de operator RSVTI isi inceteaza valabilitatea:

a) ca urmare a decesului titularului autorizatiei;

b) de la data radierii persoanei juridice autorizate, ca efect al lichidarii judiciare sau voluntare;

c) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, atestarilor ori diplomelor de studii necesare pentru exercitarea activitatii de operator RSVTI;

d) de la data la care pierderea capacitatii depline de exercitiu sau pierderea capacitatii de folosinta a fost constatata printr-o decizie a autoritatilor sau organismelor competente, potrivit legii;

e) ca urmare a anularii acesteia, potrivit legii;

f) ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia.

Art. 39. –

(1) In cazul in care persoana juridica autorizata ca operator RSVTI nu mai are raporturi de munca cu cel putin 2 operatori RSVTI persoane fizice, autorizatia acesteia se suspenda.

(2) Suspendarea opereaza de drept de la data la care conditia nu mai este indeplinita si dureaza pana la indeplinirea acesteia, fara a prelungi valabilitatea initiala a autorizatiei.

(3) In perioada suspendarii, persoana juridica nu are dreptul de a exercita activitati de operator RSVTI, sub sanctiunea retragerii autorizatiei.

Art. 40. –

(1) Nerespectarea obligatiilor si responsabilitatilor mentionate la cap. IV de catre persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate se sanctioneaza administrativ, in functie de natura acestora, cu:

a) avertisment;

b) suspendarea, pe o perioada de pana la 6 luni, a autorizatiei eliberate de ISCIR;

c) retragerea autorizatiei eliberate de ISCIR.

(2) Aplicarea in termen de 6 luni a doua avertismente atrage suspendarea, pe o perioada de pana la 6 luni, a autorizatiei eliberate de ISCIR.

(3) Aplicarea in termen de un an a doua sanctiuni precizate la alin. (1) lit. b) atrage retragerea autorizatiei eliberate de ISCIR.

(4) Contestarea deciziei de sanctionare se face conform legislatiei privind contenciosul administrativ.

Art. 41. – Persoana fizica sau juridica careia i s-a retras autorizatia de operator RSVTI are dreptul sa solicite eliberarea unei noi autorizatii dupa cel putin un an de la data aplicarii masurii administrative de retragere a autorizatiei.

Art. 42. – Regimul sanctionator prevazut de prescriptiile tehnice ISCIR si de Legea nr. 64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in raport cu obligatiile operatorilor RSVTI, precum si ale detinatorilor/utilizatorilor de echipamente/instalatii din domeniul ISCIR, se aplica in conformitate.

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 43. –

(1) Persoanele fizice si juridice care la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii detin autorizatii valabile, emise potrivit dispozitiilor Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnica a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor, pot continua prestarea activitatii de operator RSVTI pana la data expirarii valabilitatii acestora, fara a mai fi necesara vizarea o data la 2 ani.

(2) Stampilele operatorilor RSVTI isi pastreaza valabilitatea pana la data expirarii autorizatiilor emise in temeiul Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006.

Art. 44. –

(1) La data expirarii perioadei de valabilitate a autorizatiilor emise in temeiul Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006, persoanele fizice si juridice care doresc dobandirea unei noi autorizatii de operator RSVTI vor indeplini conditiile prevazute in prezenta metodologie pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de operator RSVTI.

(2) Persoanele juridice care au dobandit dreptul de a organiza cursuri in domeniul RSVTI pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pot continua prestarea acestei activitati pana la data expirarii valabilitatii avizarii primite de la ISCIR.

Art. 45. – Tarifarea activitatilor ISCIR prevazute in prezenta metodologie se face potrivit listei de tarife CR 1-2009, prevazuta in Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnica si alte activitati la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR, indicativ CR 1-2009.

Art. 46. – Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1

la metodologie

Programa analitica A a programului de instruire este urmatoarea:

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+–––-+

| Tema |Numar ore |

| |de predare|

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+–––-+

|Legislatia din Romania referitoare la domeniul de activitate al ISCIR: | |

|Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat| 6 |

|si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare | |

|Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul | |

|Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare | |

|Hotararea Guvernului nr. 182/2005 privind unele masuri pentru reorganizarea Inspectiei de Stat pentru Controlul | |

|Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si infiintarea Societatii Comerciale „ISCIR – | |

|CERT” – S.A. | |

|Hotarari ale Guvernului care transpun directive europene specifice (Hotararea Guvernului nr. 439/2003 privind | |

|stabilirea conditiilor de introducere pe piata a ascensoarelor, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea | |

|Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de | |

|combustibili gazosi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 454/2003 | |

|privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a recipientelor simple sub presiune, republicata, cu | |

|modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de | |

|introducere pe piata si utilizare repetata a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificarile si | |

|completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe | |

|piata a masinilor industriale*), Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe | |

|piata a echipamentelor sub presiune, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului | |

|nr. 1.009/2004 privind stabilirea conditiilor de punere in functiune a instalatiilor de transport pe cablu pentru | |

|persoane, cu modificarile si completarile ulterioare) | |

|Prescriptii tehnice | |

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+ |

|Responsabilitatile operatorului RSVTI la instalatii sub presiune si instalatii de ridicat | |

|Responsabilitatile operatorului RSVTI persoana fizica | |

|Responsabilitatile operatorului RSVTI persoana juridica autorizata | |

|Responsabilitatile detinatorilor/utilizatorilor instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR (instalatii sub | |

|presiune si instalatii de ridicat) | |

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+ |

|Cercetarea avariilor si accidentelor | |

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+–––-+

|Autorizarea functionarii instalatiilor | 8 |

|Autorizarea functionarii instalatiilor sub presiune: | |

| Cazane de abur si apa fierbinte | |

| Cazane de apa calda si abur de joasa presiune | |

| Aparate consumatoare de combustibil | |

| Recipiente sub presiune | |

| Conducte de abur si apa fierbinte | |

| Conducte pentru fluide sub presiune | |

|Autorizarea functionarii instalatiilor de ridicat: | |

| Macarale | |

| Mecanisme de ridicat | |

| Stivuitoare | |

| Nacele si platforme autoridicatoare | |

| Elevatoare pentru vehicule | |

| Trape de scena si trape de decoruri | |

| Echipamente de agrement | |

|Modul de intocmire a proceselor-verbale de verificare tehnica | |

|Verificarea instalatiilor in timpul exploatarii, periodic, la scadenta sau dupa reparatii | |

|Instalatii sub presiune: | |

| Cazane de abur si apa fierbinte | |

| Cazane de apa calda si abur de joasa presiune | |

| Aparate consumatoare de combustibil | |

| Recipiente sub presiune | |

| Conducte de abur si apa fierbinte | |

| Conducte pentru fluide sub presiune | |

|Instalatii de ridicat: | |

| Macarale | |

| Mecanisme de ridicat | |

| Stivuitoare | |

| Nacele si platforme autoridicatoare | |

| Elevatoare pentru vehicule | |

| Trape de scena si trape de decoruri | |

| Echipamente de agrement | |

|Modul de intocmire a proceselor-verbale de verificare tehnica | |

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+–––-+

|Autorizarea/prelungirea valabilitatii autorizatiilor personalului de deservire la instalatii sub presiune: | 2 |

|Fochisti | |

|Laboranti operatori pentru tratarea apei | |

|Automatisti pentru supraveghere si intretinere | |

|Operatori la instalatiile de alimentare cu GPL auto | |

|Autorizarea/prelungirea valabilitatii autorizatiilor personalului de deservire la instalatii de ridicat: | |

| Macaragii | |

| Legatori de sarcina | |

| Manevranti | |

| Stivuitoristi | |

| Liftieri | |

| Mecanici trolisti | |

|Modul de intocmire a proceselor-verbale de examinare a personalului de deservire | |

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+–––-+

Programa analitica B a programului de instruire in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei este urmatoarea:

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+–––-+

| Tema |Numar ore |

| |de predare|

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+–––-+

|Modificari legislative si prescriptii tehnice ISCIR | 4 |

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+–––-+

|Efectuarea verificarilor tehnice periodice prin prisma modificarilor legislative la instalatii sub presiune si | 4 |

|instalatii de ridicat | |

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+–––-+

|Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfasurata ca operator RSVTI | 2 |

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+–––-+

|Aplicatii practice, studii de caz rezultate ca urmare a activitatii de operator RSVTI | 2 |

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+–––-+

*)La data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 1.029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, Hotararea Guvernului nr. 119/2004 se abroga.

ANEXA Nr. 2

la metodologie

ADRESA

de avizare a programei si suportului de curs

Antetul ISCIR ……………………….. Nr. inregistrare …………../……….

Catre

………………………………….

Adresa ……………………….

CUI ……………………………

Tel./Fax ………………………

In atentia …………………………………………………..

Avand in vedere Cererea dumneavoastra nr. ………../………….., inregistrata la ISCIR cu nr. ……………../…………… privind solicitarea de avizare a programei si suportului de curs pentru programul ……………………………., pentru ocupatia/calificarea ……………………., cod COR/cod Nomenclator calificari …………………………., va comunicam avizul nostru favorabil/respingerea solicitarii.

Programa de pregatire si suportul de curs respecta prevederile …………………………….. si ale legislatiei in vigoare privind formarea profesionala a adultilor.

Avizul ISCIR are in vedere prevederile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru aceasta verificare se va plati suma de ……………… lei, reprezentand contravaloarea facturii fiscale nr. ……………./…………………, conform tarifelor stabilite in Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnica si alte activitati la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ICSIR, indicativ CR1-2009, in contul ISCIR nr. RO08TREZ7005025XXX000281, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislatiei in vigoare.

Inspector de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

…………………………………………………………..

(numele si prenumele, semnatura si stampila)

ANEXA Nr. 3

la metodologie

Model de atestat eliberat de ISCIR

Antet ISCIR

ATESTAT

nr. ……………

In conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009, se atesta ca:

Dl/Dna …………………….., CNP ………………………………………………………, a facut dovada cunostintelor necesare pentru desfasurarea activitatii de operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor-operator RSVTI –

Prezentul atestat confera titularului drepturile prevazute de reglementarile in vigoare.

Inspector de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

…………………………………………………….

Data eliberarii …………

ANEXA Nr. 4

la metodologie

Model de autorizatie a operatorului RSVTI persoana fizica*)

___________

*)Modelul de autorizatie a operatorului RSVTI persoana fizica este reprodus in facsimil.

IMAGINE

Model de autorizatie a operatorului RSVTI persoana juridica

Antet ISCIR

–––––––––––––––––––––––––––

Nr. …………..

AUTORIZATIE

pentru operatorul responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica

in utilizare a instalatiilor/echipamentelor

din domeniul ISCIR – operator RSVTI

(conform Procesului-verbal nr. ….)

1. Persoana juridica:

2. Domeniul autorizatiei:

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza

Totul despre prima casa

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Totul despre prima casa

-activitati de supraveghere si verificare tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor ce intra sub incidenta ISCIR, aflate in dotarea sau folosinta detinatorilor/utilizatorilor, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice – Colectia ISCIR.

3. Personal autorizat:

-operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI):

Mentiuni:

Modificarea datelor din prezenta autorizatie este anuntata de catre titularul prezentului document la inspectia teritoriala ISCIR care a eliberat-o, in termen de maximum 15 zile lucratoare.

Inspectia teritoriala ISCIR care a eliberat autorizatia poate sa o suspende sau sa o retraga, in baza documentului de constatare a incalcarii prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR sau a celorlalte dispozitii legale in acest domeniu.

Neindeplinirea de catre titularul autorizatiei a conditiilor initiale minimale de autorizare poate duce la retragerea autorizatiei de RSVTI.

Termenul de valabilitate a autorizatiei:

Inspector-sef,

………………………

ANEXA Nr. 5*)

la metodologie

Modelul stampilei RSVTI

___________

*)Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

IMAGINE

Diametrul maxim al stampilei este de 2,5 cm.

ANEXA Nr. 6

la metodologie

EVIDENTA CENTRALIZATA A INSTALATIILOR

+–-+–––––––––+–––––––+–––––-+–––-+–––+–––––+–––-+

|Nr. | Denumirea |Nr. de fabricatie/an|Nr. autorizatiei|Parametrii|Scadenta|In functiune/In|Observatii|

|crt.|instalatiei/echipamentului| de fabricatie | ISCIR | | | conservare | |