PT CR8-2009 METODOLOGIE

METODOLOGIE

privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Scopul metodologiei

Art. 1. – (1) Prezenta metodologie are ca scop formarea profesionala a personalului tehnic de specialitate în conformitate cu cerintele specifice ale prescriptiilor tehnice privind siguranta în functionare a instalatiilor/echipamentelor, în domeniul instalatiilor sub presiune, al instalatiilor de ridicat si al aparatelor consumatoare de combustibil.

(2) Metodologia urmareste ca formarea profesionala a personalului tehnic de specialitate sa se faca unitar de catre persoane juridice avizate de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), cu formatori atestati de catre ISCIR, pe baza unor programe care pun la dispozitia participantilor informatiile necesare în vederea desfasurarii activitatii.

SECTIUNEA a 2-a

Termeni, definitii si abrevieri

Art. 2. – (1) În sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) atestare – activitatea de evaluare a competentei profesionale a unei persoane fizice pentru a desfasura o activitate specifica reglementata de prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile;

b) atestat – documentul eliberat de ISCIR, obtinut pe baza unei evaluari scrise;

c) avizare – procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare profesionala în domeniul reglementat de prezenta metodologie;

d) autorizare – activitatea de evaluare si atestare, efectuata de catre ISCIR, a competentei si capabilitatii unei persoane fizice sau juridice de a desfasura o activitate specifica prezentei metodologii;

e) detinator- persoana fizica sau juridica ce detine cu orice titlu o instalatie/un echipament în exploatare;

f) documentatie tehnica – totalitatea documentelor si instructiunilor elaborate, conform prevederilor prescriptiilor tehnice, de catre producator pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în functiune, realizarea reviziilor, reparatiilor, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de catre persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitati în vederea realizarii sarcinilor specifice ce le revin; documentatia tehnica include, dupa caz, descrierea generala a instalatiei/echipamentului, proiectele de executie, procesul de fabricatie, schemele si circuitele pentru componentele instalatiilor/echipamentelor, descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea acestor desene si scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercarilor si examinarilor si altele asemenea;

g) domeniu ISCIR – activitatile pentru care este nevoie de autorizare/aprobare/avizare/acceptare/atestare de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat;

h) examinare – procesul care are loc la finalizarea unui program deformare profesionala pentru evaluarea cunostintelor si abilitatilor tehnice în vederea atestarii;

i) formator atestat- persoana fizica atestata de catre ISCIR potrivit dispozitiilor legale;

j) persoana juridica – orice entitate constituita potrivit legii nationale, precum si cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru al Uniunii Europene sau reglementat de acesta;

k) personal tehnic de specialitate – persoana fizica atestata de catre ISCIR pentru desfasurarea activitatilor specifice prevazute în prescriptiile tehnice aplicabile, în conditiile prevazute în acestea;

l) prescriptie tehnica – norma tehnica elaborata de ISCIR si aprobata prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care contine, pentru domenii clar definite, conditii si cerinte tehnice referitoare la instalatii/echipamente si la activitati specifice domeniului de activitate, prevazute în Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare, ce se realizeaza în legatura cu acestea, în vederea introducerii pe piata, punerii în functiune si utilizarii instalatiilor/echipamentelor respective în conditii de siguranta în functionare;

m) utilizator – persoana fizica sau juridica ce are în folosinta o instalatie/un echipament.

(2) În continutul prezentei metodologii sunt folosite urmatoarele abrevieri:

a) RADTA – personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de automatizare;

b) RADTE- personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice si supravegherea lucrarilor de verificare tehnica în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic;

c) RADTI – personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de instalare;

d) RADTP- personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice preliminare pentru montare/reparare;

e) RSL – personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor (inclusiv în domeniul nuclear);

f) RTS – personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura (inclusiv în domeniul nuclear);

g) RVTA – personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnica a ascensoarelor;

h) RVT – personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnica;

i) RTTC – personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu tehnologiile la cald, pentru coordonarea procesului special – tratament termic (în domeniul nuclear).

SECTIUNEA a 3-a
Domeniu de aplicare

Art. 3. – Personalul tehnic de specialitate prevazut în tabelul 1 este examinat si atestat de catre ISCIR dupa participarea la un program de instruire.

Tabelul 1

Nr. crt.

Categorii de personal tehnic de specialitate

1.

Personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnica în utilizare a aparatelor de încalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, cazane de apa calda cu putere P < 400 kW si cazane de abur de joasa presiune cu debit Q < 0,6 t/h si a arzatoarelor cu combustibili gazosi si lichizi (RVT) 2. Personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnica la ascensoare (RVTA) 3. Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice de instalare la instalatii sub presiune (RADTl) 4. Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice preliminare de montare/reparare la instalatii sub presiune (RADTP) 5. Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice preliminare de montare/reparare la instalatii de ridicat (RADTP) 6. Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice de automatizare (RADTA) 7. Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice si supravegherea lucrarilor de verificare tehnica în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic la instalatii sub presiune (RADTE) 8. Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice si supravegherea lucrarilor de verificare tehnica în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic la instalatii de ridicat (RADTE) 9. Responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune (RSL) (inclusiv în domeniul nuclear) 10. Responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii de ridicat (RSL) (inclusiv în domeniul nuclear) 11. Responsabil tehnic cu sudura la instalatii sub presiune si instalatii de ridicat (RTS) (inclusiv în domeniul nuclear) 12. Responsabil tehnic cu tehnologiile la cald (RTTC) (în domeniul nuclear) Art. 4. - (1) Programele de instruire se organizeaza de persoane juridice avizate. (2) Avizarea persoanelor juridice se face de catre ISCIR. În acest scop, persoana juridica depune la ISCIR urmatoarele: a) adresa de solicitare a avizarii; b) dovada ca are ca obiect de activitate desfasurarea activitatilor de formare profesionala, conform codului CAEN specific prevazut în actul constitutiv/statut; c) programa analitica specifica pentru fiecare categorie de personal tehnic de specialitate; d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal tehnic de specialitate prevazuta la art. 3, tabelul 1. (3) ISCIR analizeaza documentele prevazute la alin. (2) si, în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei metodologii, elibereaza adresa de avizare conform modelului prevazut în anexa nr. 1. (4) Avizarea este valabila pe o perioada de 4 (patru) ani. Art. 5. - Persoana juridica avizata poate sa organizeze programe de instruire, cu conditia respectarii urmatoarelor conditii: a) sa deruleze programele de instruire cu formatorii atestati de catre ISCIR, conform prevederilor cap. II; b) sa asigure conditiile necesare pentru buna desfasurare a programului de instruire. Art. 6. - Persoanele juridice care au obtinut avizul pentru organizarea programelor de instruire se publica pesite-ul ISCIR. CAPITOLUL II Organizarea si desfasurarea instruirilor SECTIUNEA 1 Atestarea formatorilor Art. 7. - (1) Persoanele fizice care doresc sa participe în calitate de formatori la programele de instruire trebuie atestate de catre ISCIR. (2) Atestarea se efectueaza pentru unul sau mai multe dintre modelele prezentate în tabelul 2. Tabelul 2 Nr. crt. Modulele pentru atestarea formatorilor 1. Instalatii sub presiune 1.1. Clasice 1.2. Din cadrul obiectivelor nucleare 2. Instalatii de ridicat 2.1. Clasice 2.2. Din cadrul obiectivelor nucleare 3. Instalatii sub presiune si instalatii de ridicat 3.1. Sudare clasice 3.2. Sudare si tratamente termice din cadrul obiectivelor nucleare (3) În vederea atestarii, candidatul trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte: a) sa fie absolvent al unei forme de învatamânt superior tehnic de lunga durata în domeniul: mecanica, electromecanica, energetica, automatizari, transporturi, metalurgie, chimie, constructii, instalatii sau în alte domenii conexe tehnice sau universitare acceptate de catre ISCIR; b) sa aiba o vechime în specialitate într-un domeniu de activitate reglementat de prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR de minimum 8 ani; pentru formatorii din cadrul obiectivelor nucleare, candidatul trebuie sa aiba din cei 8 ani cel putin 3 ani în acest domeniu (nuclear); c) sa detina documente care sa ateste participarea la cursuri de instruire/specializare/perfectionare în domeniu, caz în care vechimea în specialitate mentionata la lit. b) se reduce la 5 ani. (4) Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR pot participa la examenul în vederea atestarii ca formator. Art. 8. - (1) Pentru participarea la examenul în vederea atestarii, candidatul depune la ISCIR un dosar cu urmatoarele documente: a) cererea de înscriere la examen; b) copia diplomei de studii; c) curriculum vitae; d) copia documentului care dovedeste vechimea în specialitate; e) copia actului de identitate; f) copii ale documentelor care atesta participarea la cursuri/programe de instruire/specializare/perfectionare în domeniu, dupa caz; g) inspectorii de specialitate ISCIR depun doar cererea de înscriere la examen. (2) ISCIR stabileste tematica pentru examen specifica domeniului solicitat si planifica candidatii înscrisi. (3) Examenul consta într-o proba scrisa. (4) Conditia de promovare a examenului este obtinerea notei minime 7 (sapte). (5) În urma promovarii examenului, ISCIR elibereaza un atestat pentru unul sau mai multe dintre modulele prevazute în tabelul 2, conform modelului prevazut în anexa nr. 2. (6) Inspectorii de specialitate cu functii de conducere pot sa fie desemnati ca formatori, prin ordin al conducatorului ISCIR, în urma unei evaluari profesionale efectuate de catre o comisie de specialitate. (7) Formatorii experti desemnati în domeniul ISCIR pot sa predea ca formatori si în domeniul reglementat prin prezenta metodologie. (8) Atestatul are valabilitate nelimitata. SECTIUNEA a 2-a Organizarea programelor de instruire în vederea atestarii personalului tehnic de specialitate Art. 9. - (1) Pentru organizarea unui program de instruire a personalului tehnic de specialitate persoana juridica avizata depune la ISCIR, cu cel putin 15 zile înainte de începerea programului, urmatoarele: a) adresa de anuntare a organizarii unui program de instruire, în care trebuie sa se precizeze denumirea si tipul programului, numarul cursantilor, perioada de organizare si locul de desfasurare a programului; b) copia adresei de avizare a persoanei juridice; c) programa analitica, dezvoltata pe teme, zile, ore si formatori; d) tabelul cu numele si prenumele formatorilor, precum si copii ale atestatelor acestora; e) tabelul cu numele si prenumele cursantilor, precum si codul numeric personal. (2) ISCIR analizeaza documentatia depusa si comunica, în scris, organizatorului decizia cu privire la organizarea programului de instruire. Art. 10. - Se admite modificarea listei cursantilor numai în intervalul ramas pâna la începerea programului, cu obligatia informarii ISCIR în legatura cu modificarile intervenite. Art. 11. - La sfârsitul programului de instruire, organizatorul elibereaza participantilor documentul care sa confirme participarea la programul de instruire (Se recomanda utilizarea modelul prevazut în anexa nr. 3). Art. 12. - Persoana juridica avizata care nu anunta organizarea unui program de instruire în termenul prevazut ia art. 9 nu are dreptul sa elibereze participantilor documentul care sa confirme participarea la programul de instruire. Art. 13. - ISCIR poate efectua verificari privind modul de desfasurare a programului de instruire. SECTIUNEA a 3-a Organizarea examenului în vederea atestarii personalului tehnic de specialitate Art. 14. - Persoanele care se înscriu la examenul în vederea obtinerii atestatului ca personal tehnic de specialitate depun la ISCIR urmatoarele documente: a) cererea de înscriere la examen; b) copia diplomei de studii tehnice; c) curriculum vitae; d) copia documentului care dovedeste vechimea în specialitate; e) copia actului de identitate; f) copia documentului de participare la programul de instruire organizat conform prevederilor art. 9-11. Art. 15. - (1) ISCIR stabileste tematica pentru examen specifica domeniului solicitat si planifica candidatii înscrisi. (2) Examenul consta dintr-o proba scrisa si o proba practica pentru personalul tehnic de specialitate prevazut la nr. crt. 1 din tabelul 1; pentru personalul tehnic de specialitate prevazut la nr. crt. 2-12 din tabelul 1 examenul consta numai într-o proba scrisa. (3) Conditia de promovare a examenului este obtinerea notei minime 7 (sapte). (4) În urma promovarii examenului, ISCIR elibereaza un atestat conform modelului prezentat în anexa nr. 4. Art. 16. - (1) Atestatul eliberat de ISCIR are o valabilitate de 2 ani. (2) Valabilitatea atestatului se prelungeste în conditiile stabilite la art. 18. (3) Pe baza atestatului eliberat, personalul tehnic de specialitate detine o stampila de identificare, conform modelului prevazut în prescriptiile tehnice aplicabile. Art. 17. - Persoanele care nu promoveaza examenul în vederea obtinerii atestatului ca personal tehnic de specialitate pot participa la reexaminare în conditiile prevazute la art. 15 si 16, pe baza unei solicitari scrise. SECTIUNEA a 4-a Prelungirea valabilitatii atestatului personalului tehnic de specialitate Art. 18. - (1) Pentru prelungirea valabilitatii atestatului personalul tehnic de specialitate trebuie sa urmeze un program de instruire. (2) Solicitantul care doreste prelungirea valabilitatii atestatului depune la ISCIR cu cel putin 30 de zile înainte de data expirarii acestuia urmatoarele documente: a) cererea de prelungire a valabilitatii atestatului; b) atestatul eliberat de catre ISCIR; c) memoriul de activitate pentru perioada de valabilitate a atestatului; d) copia actului de identitate; e) copia documentului de participare la programul de instruire, obtinut dupa ultima atestare. (3) Solicitantul care nu se prezinta pentru prelungirea atestatului în termenul prevazut la alin. (2) depune la ISCIR documentele prevazute la art. 14 si sustine un nou examen, conform prevederilor art. 15. Art. 19. - Pentru participarea la programul de instruire, solicitantul depune la organizator urmatoarele documente: a) cererea de participare la programul de instruire; b) copia atestatului. Art. 20. - Programul de instruire se organizeaza de persoane juridice avizate, cu respectarea prevederilor art. 9-12. Art. 21. - ISCIR analizeaza documentatia depusa si, în cazul în care aceasta corespunde prevederilor prezentei metodologii, prelungeste valabilitatea atestatului pe o perioada de 2 ani. CAPITOLUL III Atestarea personalului tehnic de specialitate pentru instalatii clasice SECTIUNEA 1 Atestarea personalului tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnica în utilizare a aparatelor de încalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu putere P < 400 kW si cazane de abur de joasa presiune cu debit Q< 0,6 t/h si a arzatoarelor cu combustibili gazosi si lichizi (RVT) Art. 22. - (1) Personalul tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnica în utilizare (RVT) a aparatelor de încalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, prevazute în prescriptia tehnica A 1, cu puterea P < 400 kw si a arzatoarelor cu combustibil gazos si lichid, prevazute în prescriptia tehnica C 2, este examinat si atestat de catre ISCIR dupa participarea la un program de instruire organizat de o persoana juridica avizata si care respecta programa analitica prevazuta la art. 23. (2) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu verificarea tehnica trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga/scurta durata conform art. 7 alin. (3) lit. a) din prezenta metodologie, precum si o vechime în specialitate de minimum 2 ani. Art. 23. - (1) Instruirea responsabilului cu verificarea tehnica în utilizare se desfasoara conform urmatoarei programe analitice: Tema Numarul orelor de predare Teorie Practica Legislatie, standarde, normative specifice activitatii 2 - Tipuri de aparate consumatoare de combustibil Proceduri de lucru obligatorii 2 2 Masuri pregatitoare pentru punerea în functiune Punerea în functiune Proceduri specifice obligatorii de efectuare a verificarilor tehnice în utilizare Completarea rapoartelor de verificari si a livretelor aparatelor 2 2 Eficienta energetica 2 4 (2) Formatorii care participa la acest program de instruire trebuie sa fie atestati pentru modulul 1.1. Art. 24. - (1) Personalul tehnic de specialitate (RVT), care detine adeverinte eliberate de ISCIR cu data absolvirii cursului mai veche de 4 ani, trebuie sa se prezinte în vederea examinarii si eliberarii atestatului în conditiile prezentei metodologii în termen de un an de la data aprobarii acesteia. (2) Personalul tehnic de specialitate (RVT), care detine adeverinte eliberate de ISCIR cu data absolvirii cursului cu o vechime cuprinsa între 2 si 4 ani, trebuie sa se prezinte în vederea examinarii si eliberarii atestatului în conditiile prezentei metodologii în termen de 2 ani de la data aprobarii acesteia. (3) Personalul tehnic de specialitate (RVT), care detine adeverinte eliberate de ISCIR cu data absolvirii cursului cu o vechime mai mica de 2 ani, trebuie sa se prezinte în vederea examinarii si eliberarii atestatului în conditiile prezentei metodologii la finele celor 2 ani de la data instruirii. SECTIUNEA a 2-a Atestarea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice de instalare, a documentatiei tehnice preliminare, a documentatiei tehnice de automatizare si a documentatiei tehnice pentru investigatii/examinari caracter tehnic Art. 25. - (1) Personalul tehnic de specialitate prevazut la nr. crt. 3, 4, 6, 7 si 9 din tabelul 1 este examinat si atestat de catre ISCIR dupa participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 9-12 care respecta modulele specifice din programa analitica prevazuta la art. 26. (2) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentatiilor tehnice (RADTI/RADTP/RADTA) trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga durata conform art. 7 alin. (3), lit. a) din prezenta metodologie si o vechime în specialitate de minimum 5 ani. (3) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentatiilor tehnice pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic (RADTE) trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga durata si o vechime în specialitate de minimum 8 ani. (4) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL) trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga/scurta durata cu o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii tehnice de maistru sau tehnician cu o vechime în specialitate de minimum 5 ani. Art. 26. - (1) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice de instalare, a documentatiei tehnice preliminare si a documentatiei tehnice de automatizare (RADTI/RADTP/RADTA) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice: Tema Numarul orelor de predare Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributii si responsabilitati specifice activitatii conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4 Lucrari de instalare care necesita obtinerea avizului obligatoriu de instalare Întocmirea/Avizarea documentatiilor tehnice de instalare 2 Întocmirea/Avizarea documentatiilor tehnice preliminare de montare si reparare la: - cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune; - cazane de abur si cazane de apa fierbinte; - conducte de abur si conducte de apa fierbinte; - conducte metalice pentru fluide; - recipiente metalice stabile sub presiune; - instalatii de distributie a GPL; - recipiente cisterne, containere si butoaie metalice. 4 Instalatii si sisteme de automatizare pentru: - cazane de abur si cazane de apa fierbinte; - cazane de apa calda cu puteri mai mari de 400 kw si cazane de abur de joasa presiune cu presiune de cel mult 0.5 bar; - instalatii de automatizare aferente centralelor termice si instalatiei termomecanice anexata cazanelor. Cerinte pentru instalatii si sisteme de automatizare Întocmirea/Avizarea documentatiilor tehnice de automatizare 4 Aplicatii practice, studii de caz 2 (2) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic (RADTE) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice: Tema Numarul orelor de predare Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributii si responsabilitati specifice activitatii conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4 Întocmirea/Avizarea documentatiilor tehnice de investigatii/examinari la: - cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune; - cazane de abur si cazane de apa fierbinte; - conducte de abur si conducte de apa fierbinte; - conducte metalice pentru fluide; - recipiente metalice stabile sub presiune; - instalatii de distributie a GPL; - recipiente cisterne, containere si butoaie metalice. Analiza riscurilor, prelungirea autorizatiei de functionare Supravegherea derularii programelor de investigatii/examinari 8 Aplicatii practice, studii de caz 4 (3) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru supravegherea lucrarilor (RSL) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice: Tema Numarul orelor de predare Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributii si responsabilitati specifice activitatii conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4 Lucrari de instalare/montare/reparare la: - cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune; - cazane de abur si cazane de apa fierbinte; - aparate consumatoare de combustibili gazosi si lichizi; - arzatoare de combustibili gazosi si lichizi; - conducte de abur si conducte de apa fierbinte; - conducte metalice pentru fluide; - recipiente metalice stabile sub presiune; - instalatii de distributie a GPL; - recipiente cisterne, containere si butoaie „ metalice; - dispozitive de siguranta; - instalatii de ardere si instalatii de automatizare: pentru cazane; - instalatii de automatizare pentru centrale termice. Activitati de întretinere prin spalare chimica la cazane de abur, cazane de apa fierbinte si cazane de apa calda si regimul chimic al cazanelor de abur si cazane de apa fierbinte Activitati de supraveghere tehnica la umplere a buteliilor transportabile si verificarea tehnica periodica Etapele lucrarilor de montare/reparare/verificare si reglare Continutul documentatiei tehnice de instalare/ montare/reparare 8 Modificari ale instalatiilor sub presiune care conduc la o noua certificare Aplicatii practice, studii de caz 4 Art. 27. - Formatorii care participa la aceste programe de instruire trebuie sa fie atestati pentru modulul 1.1. SECTIUNEA a 3-a Atestarea personalului tehnic de specialitate pentru instalatii de ridicat Art. 28. - (1) Personalul tehnic de specialitate prevazut la nr. crt. 2, 5, 8 si 9 din tabelul 1 este examinat si atestat de catre ISCIR dupa participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 9-12 care respecta modulele specifice din programa analitica prevazuta la art. 29. (2) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA) trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga durata, precum si o vechime în specialitate de minimum 5 ani. (3) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentatiilor tehnice (RADTP) trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga durata si o vechime în specialitate de minimum 5 ani. (4) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentatiilor tehnice pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic (RADTE) trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga durata si o vechime în specialitate de minimum 8 ani. (5) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL) trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga/scurta durata si o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii tehnice de maistru ori tehnician si o vechime în specialitate de minimum 5 ani. Art. 29. - (1) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice: Tema Numarul orelor de predare Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributii si responsabilitati specifice activitatii conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4 Ascensoare: - tipuri de ascensoare care necesita verificare tehnica; - descrierea functionarii; - componente de securitate. Întretinerea/Revizia si repararea ascensoarelor Verificarea tehnica a ascensoarelor Proceduri specifice de efectuare a verificarilor tehnice periodice Întocmirea proceselor-verbale de verificare tehnica 8 Aplicatii practice, studii de caz 4 (2) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice preliminare (RADTP) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice: Tema Numarul orelor de predare Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributii si responsabilitati specifice activitatii conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4 Întocmirea/Avizarea documentatiilor tehnice preliminare de montare si reparare la: - macarale; - stivuitoare; - nacele si platforme autoridicatoare; - elevatoare pentru vehicule; - mecanisme de ridicat; - masini de ridicat cu mai multe elemente purtatoare; - echipamente de agrement; - ascensoare; - trape de scena, de decoruri si instalatii de cortine pentru incendiu; - instalatii de transport pe plan înclinat; - instalatii de transport pe cablu - scari si trotuare rulante. 8 Aplicatii practice, studii de caz 4 (3) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic (RADTE) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice: Tema Numarul orelor de predare Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributii si responsabilitati specifice activitatii conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4 Întocmirea/Avizarea documentatiilor tehnice de investigatii/examinari la: - macarale; - stivuitoare; - nacele si platforme autoridicatoare; - elevatoare pentru vehicule; - mecanisme de ridicat; - masini de ridicat cu mai multe elemente purtatoare; - echipamente de agrement; - ascensoare; - trape de scena, de decoruri si instalatii de cortine pentru incendiu; - instalatii de transport pe plan înclinat; - instalatii de transport pe cablu; - scari si trotuare rulante. Supravegherea derularii programelor de investigatii/examinari 8 Aplicatii practice, studii de caz 4 (4) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru supravegherea lucrarilor (RSL) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice: Tema Numarul orelor de predare Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributii si responsabilitati specifice activitatii conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4 Lucrari de montare/reparare/întretinere si revizie la: - macarale; - sti vuitoare; - nacele si platforme autoridicatoare; - elevatoare pentru vehicule; - mecanisme de ridicat; - masini de ridicat cu mai multe elemente purtatoare; - echipamente de agrement; - ascensoare - trape de scena, de decoruri si instalatii de cortine pentru incendiu; - instalatii de transport pe plan înclinat; - instalatii de transport pe cablu; - scari si trotuare rulante. Etapele lucrarilor de montare/reparare/întretinere/revizie Continutul documentatiei tehnice de montare/reparare Modificari ale instalatiilor de ridicat care conduc la onoua certificare 8 Aplicatii practice, studii de caz 4 Art. 30. - Formatorii care participa la acest program de instruire trebuie sa fie atestati pentru modulul 2.1. SECTIUNEA a 4-a Atestarea personalului tehnic de specialitate responsabil tehnic cu sudura (RTS) Art. 31. - (1) Personalul tehnic de specialitate prevazut la nr. crt. 11 din tabelul 1 este examinat si atestat de catre ISCIR dupa participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 10-13 care respecta programa analitica prevazuta la art. 32. (2) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil tehnic cu sudura trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga/scurta durata sau studii medii tehnice (specialitatea sudura), precum si o vechime în specialitate de minimum 2 ani. Art. 32. - (1) Instruirea responsabilului tehnic cu sudura (RTS) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice: Tema Numarul orelor de predare Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributiisi responsabilitati specifice activitatii conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4 Materiale utilizate la executarea operatiilor de sudare în cadrul operatiilor de montare si reparare a instalatiilor/echipamentelor Conditii tehnice privind realizarea îmbinarilor sudate la montarea si repararea instalatiilor/echipamentelor Examinari nedistructive si distructive ale îmbinarilor sudate 8 Întocmirea documentatiilor tehnice Aplicatii practice, studii de caz 4 CAPITOLUL IV Atestarea personalului tehnic de specialitate din cadrul obiectivelor nucleare Atestarea personalului tehnic de specialitate responsabil tehnic cu sudura, cu tehnologiile la cald si cu supravegherea lucrarilor Art. 33. - (1) Personalul tehnic de specialitate prevazut la nr. crt. 9, 10, 11 si 12 din tabelul 1 este examinat si atestat de ISCIR dupa participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 9-13 care respecta programa analitica prevazuta la art. 34. (2) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil tehnic cu sudura, responsabil cu tehnologiile la cald si ca responsabil cu supravegherea lucrarilor trebuie sa aiba studii superioare tehnice de specialitate de lunga durata, precum si o vechime în specialitate de cel putin 2 ani în fabricarea, montarea, instalarea sau repararea sistemelor/componentelor care retin presiunea si suporturilor lor sau a instalatiilor de ridicat, dupa caz. Art. 34. - (1) Instruirea personalului tehnic de specialitate ca responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice: Tema Numarul orelor de predare Legislatie, standarde, normative specifice activitatii 4 Lucrari de fabricare/instalare/montare/modificare/ reparare la: - sisteme si componente care retin presiunea; - instalatii de ridicat. Etapele lucrarilor Continutul documentatiei tehnice de fabricare/ instalare/montare/modificare/reparare Atributii si responsabilitati specifice activitatii conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 8 Aplicatii practice, studii de caz 4 (2) Instruirea personalului tehnic de specialitate ca responsabil cu tehnologiile la cald (RTTC) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice: (2) Formatorii care participa la acest program de instruire trebuie sa fie atestati pentru modulul 3.1. Tema Numarul orelor de predare Legislatie, standarde, normative specifice activitatii 4 Atributii si responsabilitati specifice activitatii conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile Materiale utilizate la fabricarea, montarea, instalarea, modificarea si repararea instalatiilor/echipamentelor Proceduri de tratament termic (îmbinari sudate, dupa deformari plastice) Conditii tehnice privind realizarea tratamentelor termice la fabricarea, montarea, instalarea, modificarea si repararea instalatiilor/echipamentelor întocmirea documentatiilor tehnice 8 Aplicatii practice, studii de caz 4 (3) Instruirea personalului tehnic de specialitate ca responsabil tehnic cu sudura (RTS) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice: Tema Numarul orelor de predare Legislatie, standarde, normative specifice activitatii 4 Atributii si responsabilitati specifice activitatii conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile Materiale utilizate la executarea operatiilor de sudare în cadrul operatiilor de fabricare, montare, instalare, modificare si reparare a instalatiilor/echipamentelor Conditii tehnice privind realizarea îmbinarilor sudate la fabricarea, montarea, instalarea, modificarea si repararea instalatiilor/echipamentelor Examinari nedistructive si distructive ale îmbinarilor sudate Cerinte privind aprobarea procedurilor de sudare si autorizarea sudorilor Întocmirea documentatiilor tehnice 8 Aplicatii practice, studii de caz 4 Art. 35. - Formatorii care participa la aceste programe de instruire trebuie sa fie atestati pentru modulul 1.2, 2.2 sau 3.2, dupa caz. CAPITOLUL V Dispozitii tranzitorii si finale Art. 36. -Tarifarea activitatilor ISCIR prevazute în prezenta metodologie se face potrivit listei de tarife CR 1-2009, aprobata prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnica si alte activitati la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009. Art. 37. - (1) În cazul pierderii/deteriorarii atestatului, pentru eliberarea unui duplicat solicitantul depune la ISCIR urmatoarele documente: a) cererea pentru eliberarea duplicatului; b) copia actului de identitate; c) declaratia pe propria raspundere privind pierderea/deteriorarea atestatului; d) copia documentului de participare la programul de instruire, obtinut dupa ultima atestare. (2) ISCIR elibereaza duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. Art. 38. - Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate sau traduse în limba româna de catre un traducator autorizat, daca este cazul. Art. 39. - Termenele de solutionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare. Art. 40. - Regimul de sanctiuni prevazut de prescriptiile tehnice ISCIR si de Legea nr. 64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, în raport de obligatiile personalului tehnic de specialitate se aplica în conformitate. Art. 41. - (1) Contestatiile candidatilor se depun în scris, într-un singur exemplar, la comisia de examinare, în maximum o ora de la terminarea anuntarii rezultatelor. (2) Rezultatele contestatiilor se dau de catre comisia de examinare, în maximum doua ore de la depunerea acestora, printr-o rezolutie „admis" sau „respins" aplicata pe contestatie; rezolutia este semnata de catre presedintele comisiei care reprezinta ISCIR. (3) Rezultatul contestatiilor este comunicat în scris petentilor. Art. 42. - (1) Personalul tehnic de specialitate poate sa presteze serviciile/lucrarile pentru care este autorizat conform prezentei metodologii, în baza unui contract individual de munca încheiat cu respectarea Codului muncii/legii salarizarii. (2) Contractul individual de munca poate fi încheiat cu norma întreaga sau cu fractiune de norma. (3) Timpul maxim de lucru admis pe zi este de 12 ore. Art. 43. - Prezenta metodologie contine un numar de 4 anexe, care fac parte integranta din aceasta. ANEXA Nr. 1 la metodologie ADRESĂ de avizare a persoanei juridice - MODEL – ANTETUL ISCIR............................ Nr. Înregistrare............../.......... Catre Adresa ............................ CUI................................. Tel./Fax........................... În atentia........................................................... Având în vedere Cererea dumneavoastra nr................../.................., înregistrata la ISCIR cu nr................../.................., privind solicitarea de avizare a programei si suportului de curs pentru programul de instruire în vederea atestarii personalului tehnic de specialitate ca................................................., va comunicam avizul nostru favorabil. Programa analitica respecta prevederile Ordinului inspectorului de stat sef al ISCIR nr........................./......................, art. Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislatiei în vigoare. Inspector de stat sef, ................................................ (numele si prenumele, semnatura si stampila) ANEXA Nr. 2 la metodologie Atestat eliberat de catre ISCIR - MODEL - Antet ISCIR ATESTAT Nr................ În conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului de stat sef al ISCIR nr........../..................se atesta ca: Dl/Dna............................................................ CNP............................................................... a facut dovada cunostintelor necesare pentru desfasurarea activitatii de FORMATOR PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI TEHNIC DE SPECIALITATE MODULUL ................................................................................................................................................... Prezentul atestat confera titularului drepturile prevazute de reglementarile în vigoare. Inspector de stat sef, ................................. Data eliberarii:............................. ANEXA Nr. 3 la metodologie Adeverinta eliberata de catre organizator - MODEL - Antet persoana juridica ADEVERINTĂ Domnul/Doamna.....................................a participat în perioada.................................la un program de instruire pentru modulul*............................................... Programul de instruire a fost aprobat de catre ISCIR prin Adresa nr........din data de........................ Director ................................. * Se completeaza în conformitate cu tabelul 2 din metodologie. ANEXA Nr. 4 la metodologie Atestat eliberat de catre ISCIR (fata) - MODEL - Antet ISCIR ATESTAT Nr................ În conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului de stat sef al ISCIR nr.................. se atesta ca: Dl/Dna............................................................ CNP............................................................... a facut dovada cunostintelor necesare pentru desfasurarea activitatii de PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE ...................................................................... Prezentul atestat confera titularului drepturile prevazute de reglementarile în vigoare. Inspector de stat sef, ................................. Data eliberarii:............................. Atestat eliberat de catre ISCIR (verso) - MODEL – PRELUNGIREA VALABILITĂTII Data............... Data.................. Data................ Data................ Data................ (semnatura si stampila) (semnatura si stampila) (semnatura si stampila) (semnatura si stampila) (semnatura si stampila) Valabilitatea atestatului este de 2 (doi) ani de la data eliberarii/prelungirii valabilitatii. ATENTIE: PT CR 8-2009 col ISCIR se poate descarca doar de pe forum.INREGISTRATIVA !