HG 270/2002

Guvernul Romaniei Hotarare nr. 270 din 21 martie 2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a cazanelor noi de apa calda care functioneaza cu combustibil lichid sau gazos Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 9 aprilie 2002 In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. 1. – Prezenta hotarare stabileste cerintele referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a cazanelor noi de apa calda care functioneaza cu combustibil lichid sau gazos si care au puterea nominala de minimum 4 kW si de maximum 400 kW, denumite in continuare cazane. Art. 2. – In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel: a) aparat – corpul cazanului destinat sa fie echipat cu un arzator sau arzatorul destinat sa fie fixat pe corpul unui cazan; b) cazan – ansamblul corp cazan-arzator, destinat sa transmita apei caldura degajata la arderea combustibilului; c) cazan standard – cazan la care temperatura medie a apei poate fi limitata prin proiect; d) cazan recuperator – cazan destinat sa deserveasca un sistem de incalzire centrala sau sa fie instalat intr-o vatra de ardere ca parte componenta a unui ansamblu cazan-recuperator/arzator cu gaz; e) cazan cu condensare – cazan conceput sa condenseze in permanenta o mare parte din vaporii de apa continuti in gazele de ardere; f) cazan de joasa temperatura – cazan care poate functiona continuu, asigurand o temperatura a apei de 35-400C, cu condensare in anumite situatii, inclusiv cazanul cu condensare care functioneaza cu combustibil lichid; g) cazan ce urmeaza sa fie instalat intr-un spatiu de locuit – cazan cu puterea nominala utila de maximum 37 kW, destinat sa genereze caldura necesara incalzirii spatiului de locuit in care este instalat, prevazut cu un vas de expansiune deschis, asigurand circulatia apei in sistem gravitational si care are inscrisa pe carcasa indicatia explicita ca poate fi instalat in spatii de locuit; h) putere nominala utila, exprimata in kW – puterea calorica maxima stabilita si garantata de constructor a fi furnizata la mers continuu cu respectarea randamentelor utile indicate de producator; i) randament util, exprimat in % – raportul dintre debitul caloric transmis apei din cazan si produsul valorii calorice nete la o presiune constanta a combustibilului si consumul exprimat in cantitatea de combustibil pe unitatea de timp; j) sarcina partiala, exprimata in % – raportul dintre puterea utila a unui cazan care functioneaza intermitent sau la o putere inferioara puterii nominale utile si aceasta putere nominala utila; k) temperatura medie a apei din cazan – media dintre temperatura apei la intrarea si la iesirea din cazan. Art. 3. – (1) Se excepteaza de la prevederile prezentei hotarari urmatoarele: a) cazanele care vor fi alimentate cu alte tipuri de combustibil; b) echipamentele pentru prepararea instantanee a apei calde; c) cazanele destinate sa fie alimentate cu un combustibil ale carui proprietati difera in mod apreciabil de proprietatile combustibililor lichizi si gazosi comercializati in mod curent, cum ar fi gazul rezultat din deseurile industriale, biogazul si altele; d) masinile de gatit si aparatele destinate in special incalzirii spatiilor in care sunt instalate si care au ca functie subsidiara furnizarea apei calde pentru incalzire centrala si a apei calde sanitare; e) aparatele cu o putere nominala sub 6 kW, care folosesc circulatia apei in sistem gravitational si sunt destinate numai pentru producerea si depozitarea apei calde sanitare; f) cazanele fabricate in regim de unicat. (2) In cazul cazanelor cu functie dubla, respectiv de incalzire a unui spatiu si de furnizare a apei calde sanitare, cerintele de randament prevazute in anexa nr. 1 se refera numai la functia de incalzire. Art. 4. – (1) Se admite introducerea pe piata si punerea in functiune numai a cazanelor care indeplinesc urmatoarele conditii: a) respecta cerintele de randament definite conform prevederilor anexei nr. 1 si stabilite in conformitate cu procedurile din standardele romane care adopta standardele europene armonizate aplicabile; b) au aplicat simbolul de eficienta energetica prevazut in anexa nr. 2; c) au marcajul national de conformitate CS, aplicat de producator sau de reprezentantul sau autorizat, si sunt insotite de declaratia de conformitate CS prevazuta in anexa nr. 3, redactata in limba romana; d) au marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producator dintr-un stat membru al Uniunii Europene, si sunt insotite de declaratia de conformitate CE, tradusa in limba romana. (2) Elementele de identificare a marcajelor sunt prezentate in anexa nr. 2 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor. (3) Se admite introducerea pe piata a aparatelor care au marcajul CS sau CE de conformitate, care sunt insotite de declaratia de conformitate CS sau CE si pentru care sunt definiti parametrii care le permit, dupa asamblare, sa atinga nivelul cerintelor de randament prevazut in anexa nr. 1. (4) In cazul in care cazanele recuperatoare si/sau cazanele destinate a fi utilizate in spatiile de locuit sunt instalate pe scara larga la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se autorizeaza punerea in functiune, cu conditia ca randamentul lor atat la putere nominala, cat si la sarcina partiala de 30% sa fie cu cel mult 4% sub cerintele de randament prevazute in anexa nr. 1. (5) La punerea in functiune cazanele trebuie sa respecte si prescriptiile in vigoare referitoare la conditiile climaterice locale, caracteristicile energetice si de ocupare ale imobilelor. Art. 5. – (1) Evaluarea conformitatii cazanelor si aparatelor cu cerintele din prezenta hotarare se realizeaza inainte de introducerea pe piata a acestora, prin utilizarea urmatoarelor proceduri: a) pentru cazanele care functioneaza cu combustibili lichizi procedurile pentru evaluarea conformitatii sunt examinarea de tip a cazanului in conformitate cu modulul B prevazut in anexa nr. 4 si cu modulele C, D sau E prevazute in anexa nr. 5, la alegerea producatorului; b) pentru cazanele care functioneaza cu combustibili gazosi procedurile de evaluare a conformitatii cu cerintele de randament sunt cele utilizate pentru evaluarea conformitatii cu cerintele de siguranta stabilite de Hotararea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi. (2) Procedurile pentru evaluarea conformitatii sunt redate schematic in anexa nr. 7. (3) In cazul in care cazanelor si aparatelor li se aplica si alte reglementari tehnice care acopera si alte cerinte si care, de asemenea, prevad aplicarea marcajului CS sau CE, acest marcaj indica conformitatea cu prevederile tuturor reglementarilor aplicabile. (4) Documentele si corespondenta realizate in legatura cu procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in anexa nr. 5 se redacteaza in limba romana sau intr-o limba acceptata de organismul de certificare care evalueaza conformitatea. Art. 6. – (1) Pentru cazanele si aparatele introduse pe piata cu marcajul CS sau CE producatorul sau reprezentantul sau autorizat are obligatia sa intocmeasca si, respectiv, sa pastreze cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului produs documentele care atesta conformitatea, ce vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organului de control. (2) Documentele prevazute la alin. (1) vor cuprinde: a) documentatia tehnica prevazuta in anexa nr. 4; b) declaratia de conformitate CS sau CE, dupa caz, intocmita de producator sau de reprezentantul sau autorizat; c) certificatele de conformitate emise de organismele notificate de Ministerul Industriei si Resurselor sau de organismele notificate ale Uniunii Europene, dupa caz; d) adresele spatiilor de depozitare de pe teritoriul Romaniei; e) copii de pe rapoartele de incercari, prin care se demonstreaza conformitatea cu standardele mentionate la art. 4 alin. (1) lit. a) sau cu standardele europene armonizate, dupa caz. (3) In cazul in care producatorul sau reprezentantul sau autorizat nu are sediul in Romania, importatorul are obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organului de control, la cerere, documentele prevazute la alin. (2), spre examinare. Art. 7. – (1) Marcajele de conformitate CS si CE, precum si simbolul de eficienta energetica, prevazute in anexa nr. 2, se aplica in mod vizibil, lizibil si durabil, direct pe aparat sau pe o placa de timbru fixata pe acesta. Placa de timbru trebuie astfel proiectata incat sa nu poata fi refolosita. (2) Este interzisa aplicarea pe cazan sau pe aparat a unor marcaje asemanatoare cu marcajele CS sau CE, care pot fi confundate cu aceste marcaje de conformitate. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe cazan, pe aparat sau pe placa de timbru, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajelor CS sau CE sa nu fie reduse. (3) Este interzisa aplicarea pe cazan a altor etichete decat cele prevazute in anexa nr. 2. Art. 8. – (1) In cazul in care organul de control constata ca marcajul a fost aplicat necorespunzator, producatorul va fi obligat sa realizeze cazanul sau aparatul conform prevederilor privind aplicarea marcajului. (2) In cazul in care organul de control constata ca neconformitatea continua, acesta ia masurile necesare de limitare sau de interzicere a introducerii pe piata a acestuia, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari. Art. 9. – (1) Ministerul Industriei si Resurselor, in calitate de autoritate competenta in domeniu, va publica pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si va actualiza periodic in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, lista cuprinzand organismele de certificare notificate, desemnate sa realizeze procedurile prevazute la art. 5 alin. (1), impreuna cu sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate sa le indeplineasca si cu numerele de identificare alocate acestora. (2) Competenta organismelor de certificare este recunoscuta de Ministerul Industriei si Resurselor pe baza unei proceduri de evaluare, avandu-se in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 6. (3) Procedura de evaluare a organismelor de certificare in vederea recunoasterii de catre Ministerul Industriei si Resurselor va fi elaborata in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei hotarari si va fi aprobata prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Art. 10. – Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotarari si care asigura supravegherea pietei este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR, organ de specialitate care functioneaza in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor. Art. 11. – (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) si (2) si ale art. 6, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii pana la o data stabilita de organul de control al autoritatii competente impreuna cu producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), c), d) si ale art. 7, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate ori marcate incorect. (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul imputernicit de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR. Art. 12. – Contraventiilor prevazute la art. 11 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Art. 13. – Orice decizie luata in baza prezentei hotarari, din care rezulta sanctiuni si restrictii de introducere pe piata sau de punere in functiune a cazanelor, va mentiona temeiul legal, in conditiile prezentei hotarari, si va fi adusa la cunostinta Ministerului Industriei si Resurselor in termen de 72 ore de la data luarii la cunostinta a deciziei. Art. 14. – Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 15. – Prezenta hotarare intra in vigoare la 12 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemneaza: ––––– Ministrul industriei si resurselor, Dan Ioan Popescu Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu Bucuresti, 21 martie 2002. Nr. 270. ANEXA Nr. 1 CERINŢELE DE RANDAMENT Cerintele de randament pe care trebuie sa le indeplineasca cazanele: a) in timpul functionarii la putere nominala, P(n) exprimata in kW la o temperatura medie a apei de 700C; si b) in timpul functionarii la o sarcina partiala de 30%, la o temperatura medie a apei care variaza in functie de tipul de cazan sunt stabilite in tabelul urmator: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- Randamentul la puterea nominala Randamentul la sarcina partiala Intervalul –––––––––––––––––––––––– Tipul cazanului de putere Temperatura Randamentul Temperatura Randamentul kW medie a apei necesar medie a apei necesar din cazan (0C) (%) din cazan (0C) (%) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- Cazane standard 4-400 70 >= 84+log P(n) >= 50 >= 80+log P(n) Cazane de temperatura joasa*) 4-400 70 >= 87,5+1,5 log P(n) 40 >= 87,5+1,5 log P(n) Cazane cu condensare de gaz 4-400 70 >= 91+1 log P(n) 30**) >= 97+1 log P(n) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- *) Inclusiv cazane cu condensare, care functioneaza cu combustibil lichid. **) Temperatura apei furnizate de cazan. ANEXA Nr. 2 SIMBOLUL DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ Cerintele de randament obligatorii atat la putere nominala, cat si la sarcina partiala de 0,3 P(n) ––––––––––––––––––––––––––––––––- Simbolul Randamentul cerut la puterea nominala Randamentul cerut la sarcina partiala de eficienta P(n) si la o temperatura medie de 0,3 P(n) si la o temperatura medie a apei energetica a apei din cazan de 700C din cazan de 500C (%) (%) ––––––––––––––––––––––––––––––––- * >= 84+2 log P(n) >= 80+3 log P(n) * * >= 87+2 log P(n) >= 83+3 log P(n) * * * >= 90+2 log P(n) >= 86+3 log P(n) * * * * >= 93+2 log P(n) >= 89+3 log P(n) ––––––––––––––––––––––––––––––––- NOTĂ: Daca randamentul sau la puterea nominala ori randamentul la sarcina partiala este egal sau mai mare decat valorile relevante pentru cazanele standard, cazanul primeste o „*”, asa cum se arata in tabelul de mai sus. Daca randamentul sau la puterea nominala ori randamentul la sarcina partiala este cu 3 sau mai multe puncte mai mare decat valorile relevante pentru cazanele standard, cazanul primeste „**”. Fiecare treapta suplimentara pentru randamentul de 3 puncte la puterea nominala si la sarcina partiala permite atribuirea unei stelute „*”. ANEXA Nr. 3 DECLARAŢIE DE CONFORMITATE – Model – Noi, …………………………………………………………………………… (denumirea si sediul producatorului sau ale reprezentantului sau autorizat) …………………………………………………………………………………., declaram pe propria raspundere ca aparatul/cazanul ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………., (denumirea, tipul sau modelul, numarul lotului si al seriei) produs de …………………………………………………………………………………., (denumirea si sediul producatorului) la care se refera aceasta declaratie, respecta cerintele de randament si este in conformitate cu urmatorul/urmatoarele standard/standarde sau cu alt/alte document/documente, normativ/normative: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. (titlul si/sau numarul si data publicarii standardului/standardelor sau altui/altor document/documente, normativ/normative, emitentul acestor documente) Certificat de examinare CS de tip nr. ……… din ……………….., emis de organismul desemnat: …………………………………………………………………………. (denumirea si sediul) Locul si data emiterii declaratiei ………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. (functia, numele si prenumele persoanei autorizate sa il reprezinte pe producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia) ……………………………. (semnatura si stampila) ANEXA Nr. 4 PROCEDURI pentru evaluarea conformitatii Modulul B – Examinarea CS de tip 1.1. Modulul B descrie etapele procedurii prin care un organism notificat constata si atesta faptul ca un exemplar reprezentativ din productia avuta in vedere respecta prevederile din prezenta hotarare. 2.1. Cererea pentru efectuarea examinarii CS de tip se inainteaza de catre producator sau de catre reprezentantul sau autorizat cu sediul in Romania unui organism notificat, ales de catre acesta. 2.2. Cererea de examinare de tip cuprinde urmatoarele: a) denumirea si sediul producatorului, precum si numele si sediul reprezentantului sau autorizat, daca cererea este inaintata de catre acesta din urma; b) o declaratie potrivit careia aceeasi cerere nu a mai fost inaintata nici unui alt organism notificat; c) documentatia tehnica prevazuta in acest modul. 2.3. Solicitantul pune la dispozitie organismului notificat un exemplar reprezentativ din productia avuta in vedere, denumit in continuare tip. Organismul notificat poate sa solicite si alte exemplare, daca acestea sunt necesare pentru realizarea programului de incercari. 3.1. Documentatia tehnica permite evaluarea conformitatii aparatului cu cerintele din prezenta hotarare. Pentru evaluarea conformitatii produsului documentatia tehnica cuprinde, dupa caz, si informatii privind proiectarea, fabricarea si functionarea produsului. 3.2. Documentatia tehnica contine in principal: a) o descriere generala a aparatului; b) desene de executie, planuri de fabricatie si scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor; c) descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea desenelor si schemelor mentionate mai sus si a modului de functionare a produsului; d) o lista a standardelor ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele din prezenta hotarare, aplicate integral sau partial, precum si descrieri ale solutiilor adoptate pentru indeplinirea cerintelor din prezenta hotarare, atunci cand nu s-au aplicat aceste standarde; e) rezultate ale calculelor de proiectare, ale verificarilor efectuate; f) rapoarte de incercare. 4.1. Organismul notificat la care se face referire la pct. 2.1. are urmatoarele obligatii: a) sa examineze documentatia tehnica, sa verifice daca tipul a fost fabricat in conformitate cu documentatia tehnica si sa identifice elementele care au fost proiectate conform prevederilor din standardele ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele din hotarare, precum si componentele care au fost proiectate fara sa se aplice prevederile din standardele respective; b) sa efectueze sau sa solicite sa se efectueze examinarile corespunzatoare si incercarile necesare pentru a verifica daca solutiile adoptate de producator respecta cerintele din hotarare, atunci cand nu s-au aplicat standardele ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele; c) sa efectueze sau sa solicite sa se efectueze examinarile corespunzatoare si incercarile necesare pentru a verifica daca standardele au fost intr-adevar aplicate, atunci cand producatorul a optat pentru aplicarea standardelor ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele din hotarare; d) sa convina cu solicitantul asupra locului unde vor fi efectuate examinarile si incercarile necesare. 5.1. Daca tipul respecta prevederile reglementarilor tehnice specifice, organismul notificat emite solicitantului un certificat de examinare CS de tip. 5.2. Certificatul de examinare CS de tip contine: a) denumirea si sediul producatorului; b) concluziile examinarii; c) conditiile pentru valabilitatea acestuia; d) datele necesare identificarii tipului aprobat; e) perioada de valabilitate a certificatului conform reglementarilor tehnice. 5.3. La certificatul de examinare de tip se anexeaza o lista cuprinzand elementele din documentatia tehnica, semnificative pentru evaluare, iar o copie de pe acestea se pastreaza de catre organismul notificat. 5.4. In situatia in care se refuza certificarea unui tip organismul notificat trebuie sa justifice detaliat solicitantului acest refuz. 5.5. Reglementarile tehnice prevad o procedura de contestare impotriva refuzului de certificare a tipului. 6.1. Solicitantul trebuie sa informeze organismul notificat care detine documentatia tehnica referitoare la certificatul de examinare CS de tip asupra tuturor modificarilor aduse aparatului certificat; daca aceste modificari afecteaza conformitatea cu cerintele din hotarare sau cu conditiile prevazute pentru utilizarea aparatului, aparatul trebuie sa primeasca o certificare suplimentara. Aceasta certificare suplimentara este data sub forma unei completari la certificatul de examinare CS de tip initial. 7.1. Fiecare organism notificat trebuie sa informeze celelalte organisme notificate cu privire la certificatele de examinare CS de tip emise si completarile la acestea, precum si cu privire la certificatele de examinare CS de tip retrase. 8.1. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe certificatele de examinare CS de tip si/sau de pe completarile la acestea. Anexele la certificatele de examinare de tip se pun la dispozitie celorlalte organisme notificate, la cerere. 9.1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat cu sediul in Romania pastreaza impreuna cu documentatia tehnica copiile de pe certificatele de examinare CS de tip emise si de pe completarile la acestea o perioada de minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului aparat. 9.2. In situatia in care nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat nu au sediul in Romania, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de control, la cerere, documentatia tehnica revine importatorului. ANEXA Nr. 5 Modulul C – Conformitatea cu tipul 1.1. Modulul C descrie etapele prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat cu sediul in Romania asigura si declara ca aparatele respective sunt conforme cu tipul descris in certificatul de examinare CS de tip si sunt respectate cerintele din hotarare, aplicabile acestora. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat cu sediul in Romania aplica marcajul CS pe fiecare aparat si intocmeste o declaratie de conformitate. 2.1. Producatorul ia toate masurile necesare pentru a garanta ca procesul de fabricatie asigura conformitatea aparatelor fabricate cu tipul aprobat, asa cum se specifica in certificatul de examinare CS de tip, si cu cerintele din hotarare, aplicabile acestora. 3.1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat cu sediul in Romania pastreaza un exemplar al declaratiei de conformitate o perioada de minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului produs. 3.2. In situatia in care nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat nu au sediul in Romania, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de control, la cerere, documentatia tehnica revine importatorului. 4.1. Un organism notificat, ales de producator, efectueaza sau solicita efectuarea examinarii produselor la intervale de timp aleatorii. Se examineaza un esantion adecvat din produsele finite, prelevat de organismul notificat, si se efectueaza incercarile corespunzatoare prevazute in standardele ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele din hotarare sau incercari cu efect echivalent, pentru a verifica conformitatea procesului de fabricatie cu cerintele din prezenta hotarare. In cazul in care unul sau mai multe dintre produsele verificate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie sa ia masurile necesare. Modulul D – Asigurarea calitatii productiei 1.1. Modulul D descrie etapele prin care producatorul care indeplineste obligatiile prevazute la acest modul asigura si declara ca aparatele respective sunt conforme cu tipul, asa cum se mentioneaza in certificatul de examinare CS de tip, si indeplinesc cerintele aplicabile in cazul lor. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat cu sediul in Romania aplica marcajul CS pe fiecare aparat si intocmeste o declaratie de conformitate. Marcajul CS este insotit de simbolul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea CS, conform prevederilor prezentului modul. 2.1. Producatorul aplica un sistem al calitatii aprobat pentru productie, inspectie si incercarea aparatului finit, conform prevederilor cuprinse in prezentul modul; sistemul calitatii aprobat este supus supravegherii sub raspunderea organismului notificat, prevazuta in acest modul. 3. Sistemul calitatii 3.1. Producatorul solicita unui organism notificat, ales de el, evaluarea sistemului calitatii pentru aparatele avute in vedere. Cererea pentru evaluarea sistemului calitatii contine: a) toate informatiile necesare pentru categoria de aparate avuta in vedere; b) documentatia privind sistemul calitatii; c) documentatia tehnica a tipului aprobat si un exemplar al certificatului de examinare CS de tip. 3.2.1. Sistemul calitatii trebuie sa asigure conformitatea aparatelor cu tipul, asa cum se specifica in certificatul de examinare CS de tip, si cu cerintele aplicabile din hotarare. 3.2.2. Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de producator sunt reunite intr-o documentatie sistematica si ordonata, sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea. 3.2.3. Documentatia privind sistemul calitatii contine o descriere a urmatoarelor aspecte: a) obiectivele legate de calitate si structura organizatorica a intreprinderii, responsabilitatile si atributiile conducerii intreprinderii cu privire la calitatea aparatelor; b) procesul de fabricatie, tehnicile de control si de asigurare a calitatii, precum si procesele si masurile sistematice care vor fi utilizate; c) incercarile si testarile care vor fi efectuate inainte, in timpul si dupa procesul de fabricatie, precum si frecventa lor; d) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie, rezultatul incercarilor si datele de testare, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat; e) mijloacele de urmarire a realizarii calitatii aparatului, precum si a functionarii efective a sistemului calitatii. 3.3.1. Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea cu cerintele standardului roman SR EN ISO 9002:1994 adaptat pentru produsele la care se aplica. 3.3.2. Echipa de audit are cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei produsului avut in vedere. Procedura de evaluare include o inspectie la locul unde se realizeaza produsul respectiv. 3.3.3. Organismul notificat face cunoscuta producatorului decizia sa. Comunicarea va contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata. 3.4.1. Producatorul se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce decurg din sistemul calitatii, asa cum a fost aprobat, si sa mentina acest sistem la un nivel corespunzator si eficient. 3.4.2. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat cu sediul in Romania informeaza organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii asupra oricarei intentii de actualizare a acestui sistem. 3.4.3. Organismul notificat evalueaza modificarile propuse si decide daca sistemul calitatii modificat satisface in continuare cerintele prevazute la pct. 3.2.1 sau daca este necesara o reevaluare a acestuia. 3.4.4. Organismul notificat va face cunoscuta producatorului decizia sa. Comunicarea va contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata. 4. Supravegherea sub raspunderea organismului notificat 4.1. Scopul supravegherii sistemului calitatii este acela de a asigura ca producatorul isi indeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul calitatii aprobat. 4.2. Producatorul permite accesul reprezentantilor organismului notificat pentru efectuarea inspectiei in incintele de productie, control, incercare si depozitare si pune la dispozitie acestuia toate informatiile necesare si, in mod special: a) documentatia privind sistemul calitatii; b) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat. 4.3.1. Organismul notificat efectueaza cel putin o data la 2 ani un audit pentru a avea garantia ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii; organismul emite producatorului un raport de audit. 4.4. Suplimentar fata de auditurile periodice prevazute la pct. 4.3.1, organismul notificat poate face inspectii inopinate la sediul producatorului. In timpul acestor inspectii organismul notificat are dreptul sa efectueze sau sa solicite sa se efectueze incercari pentru verificarea functionarii corecte a sistemului calitatii, daca se considera necesar. Organismul notificat preda producatorului un raport al inspectiei si, daca s-a efectuat o incercare, un raport de incercare. 5.1. Producatorul detine si pune la dispozitie organelor de control, la cerere, pe o perioada de minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului produs, urmatoarele documente: a) documentatia prevazuta la pct. 3.1 lit. b); b) documentele de actualizare a sistemului calitatii, prevazute la pct. 3.4.2; c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevazute la pct. 3.4.4, 4.3.1 si 4.4. 6.1. Fiecare organism notificat comunica celorlalte organisme notificate informatii referitoare la aprobarile privind sistemul calitatii, emise sau retrase. Modulul E – Asigurarea calitatii produsului 1.1. Modulul E descrie etapele prin care producatorul care indeplineste obligatiile prevazute in acest modul asigura si declara ca aparatele si cazanele ce fac obiectul evaluarii sunt conforme cu tipul, asa cum se specifica in certificatul de examinare CS de tip, si ca satisfac cerintele reglementarii tehnice aplicabile in cazul lor. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat cu sediul in Romania aplica marcajul CS pe fiecare aparat si cazan si intocmeste o declaratie de conformitate. Marcajul CS este insotit de simbolul de identificare al organismului notificat care raspunde de supraveghere, conform prevederilor prezentului modul. 2.1. La inspectia si incercarea finala a aparatului si cazanului producatorul aplica un sistem al calitatii aprobat, conform prevederilor prezentului modul; sistemul calitatii aprobat este supus supravegherii sub raspunderea unui organism notificat, conform prevederilor prezentului modul. 3. Sistemul calitatii 3.1. Producatorul solicita unui organism notificat ales de el evaluarea sistemului calitatii pentru aparatele si cazanele avute in vedere. Cererea pentru evaluarea sistemului calitatii contine: a) toate informatiile necesare pentru categoria de aparate si de cazane avute in vedere; b) documentatia privind sistemul calitatii; c) documentatia tehnica a tipului aprobat si un exemplar al certificatului de examinare CS de tip. 3.2.1. In cadrul sistemului calitatii se efectueaza examinarea fiecarui aparat si cazan si se efectueaza incercarile corespunzatoare prevazute in standardul sau in standardele ce confera prezumtia de conformitate cu cerintele din hotarare sau incercari cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea cu cerintele aplicabile. Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de producator sunt reunite intr-o documentatie sistematica si ordonata sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea. 3.2.2. Documentatia privind sistemul calitatii contine o descriere a urmatoarelor aspecte: a) obiectivele legate de calitate si de structura organizatorica a intreprinderii, responsabilitatile si atributiile conducerii intreprinderii cu privire la calitatea produselor; b) examinarile si incercarile care vor fi efectuate dupa procesul de productie; c) mijloacele de urmarire a functionarii efective a sistemului calitatii; d) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat. 3.3.1. Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea cu cerintele standardului roman SR EN ISO 9003:1994, completat, daca este necesar, pentru a tine seama de natura specifica a produselor pentru care se aplica. 3.3.2. Echipa de audit are cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei produsului avut in vedere. Procedura de evaluare include o inspectie la locul unde se realizeaza produsul respectiv. 3.3.3. Organismul notificat face cunoscuta producatorului decizia sa. Comunicarea va contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata. 3.4.1. Producatorul se angajeaza sa indeplineasca obligatiile care decurg din sistemul calitatii, asa cum a fost aprobat, si sa mentina acest sistem la un nivel corespunzator si eficient. 3.4.2. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat cu sediul in Romania informeaza organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii asupra oricarei intentii de actualizare a acestui sistem. 3.4.3. Organismul notificat evalueaza modificarile propuse si decide daca sistemul calitatii modificat satisface in continuare cerintele prevazute la pct. 3.2.1 sau daca este necesara o reevaluare a acestuia. 3.4.4. Organismul notificat face cunoscuta producatorului decizia sa. Comunicarea va contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata. 4. Supravegherea sub raspunderea unui organism notificat 4.1. Scopul supravegherii sistemului calitatii este acela de a asigura ca producatorul isi indeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul calitatii aprobat. 4.2. Producatorul permite accesul reprezentantilor organismului notificat pentru efectuarea inspectiei in incintele de productie, control, incercare si depozitare si pune la dispozitie acestuia toate informatiile necesare si, in mod special: a) documentatia privind sistemul calitatii; b) documentatia tehnica; c) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat. 4.3. Organismul notificat efectueaza cel putin o data la 2 ani un audit pentru a avea garantia ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii; organismul emite producatorului un raport de audit. 4.4. Suplimentar fata de auditurile periodice anuale prevazute la pct. 4.3.1, organismul notificat poate face inspectii inopinate la sediul producatorului. In timpul acestor inspectii organismul notificat are dreptul sa efectueze sau sa solicite sa se efectueze incercari pentru verificarea functionarii corecte a sistemului calitatii, daca se considera necesar. Organismul notificat preda producatorului un raport al inspectiei si, daca s-a efectuat o incercare, un raport de incercare. 5.1. Producatorul detine si pune la dispozitie organelor de control, la cerere, pe o perioada de minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului produs, urmatoarele documente: a) documentatia prevazuta la pct. 3.1 lit. c); b) documentele de actualizare a sistemului calitatii, prevazute la pct. 3.4.2; c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevazute la pct. 3.4.4, 4.3 si 4.4. 6.1. Fiecare organism notificat comunica celorlalte organisme notificate informatii referitoare la aprobarile privind sistemul calitatii, emise sau retrase. ANEXA Nr. 6 CRITERII MINIME pentru recunoasterea organismelor de certificare Organismele de certificare recunoscute de Ministerul Industriei si Resurselor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime: a) disponibilitatea personalului si a mijloacelor si echipamentelor necesare; b) competenta tehnica si integritatea profesionala a personalului; c) independenta in efectuarea incercarilor, in pregatirea rapoartelor, in eliberarea certificatelor si in efectuarea supravegherii conform prevederilor hotararii, precum si independenta conducerii si a personalului tehnic fata de toate cercurile, grupurile sau persoanele direct ori indirect implicate in domeniul aparatelor; d) mentinerea de catre personal a secretului profesional; e) detinerea unei asigurari de raspundere civila pentru activitatea prestata, daca aceasta raspundere nu este asumata de stat sau prin lege. ANEXA Nr. 7 PREZENTAREA SCHEMATICĂ a procedurilor de evaluare a conformitatii –––––––––– |Evaluarea conformitatii la | |cazanele cu combustibil gazos| ––––>|se face conform procedurilor |–––––––––––––––– | |prevazute in Hotararea | –––––––– | –––––– |Guvernului nr. 761/2001 | |Conformitatea cu tipul | | | Cazane cu | |privind conditiile de | |(pct. 2 din anexa nr. 5)| | |combustibil gazos| |introducere pe piata pentru | |Organismul de | v –––––– |aparatele consumatoare de | |certificare notificat | –– | |combustibili gazosi | –––>|efectueaza verificarea |–>| |-> CS –––- –––––––––– | |aparatelor la locurile | –– –––- | Tipul | | |de fabricatie | ^ |PRODUCĂTOR|–> |produsului| | |Modulul C | | –––- –––- | –––––––– | | | | v –––––––– | ––––––––- | –––––– | Examinarea CS de tip | ––––– |Asigurarea calitatii | | | Cazane cu |->|(pct. 1 din anexa nr. 5)|–>| La alegerea |–>|productiei (pct. 3 din | | |combustibil lichid| | Modulul B | |producatorului| |anexa nr. 5) Organismul | | –––––– –––––––– ––––– |de certificare notificat | | | |evalueaza certificarea si|–>| | |monitorizeaza sistemul | | | |calitatii producatorului | | | |Modulul D | | | ––––––––- | | –––––––– | | |Asigurarea calitatii | | | |produsului (pct. 4 din | | ––->|anexa nr. 5) Organismul |<- |de certificare notificat| |evalueaza, certifica si | |monitorizeaza sistemul | |calitatii producatorului| |Modulul E | ––––––––