Ghid autorizare conducte metalice sub presiune -PT C6-2010

In acest articol vom aborda modul in care se poate obtine autorizatia de functionare la conductele metalice sub presiune conform PT C6-2010.Nu inainte de a monta aceste conducte in conditiile impuse de legislatie.

Conform PTC6-2010 domeniul de aplicare este :cfr art de lege-extras-

Domeniu de aplicare

(1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică conductelor pentru gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori şi acele lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă este cu cel puţin 0,5 bar peste presiunea atmosferică şi care:

pentru gaze din grupa 1: DN > 25 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 1;

pentru gaze din grupa 2: DN > 32, PS x DN > 1.000 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 2;

(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică conductelor pentru lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă este cu cel puţin 0,5 bar peste presiunea atmosferică şi care:

pentru lichide din grupa 1: DN > 25, PS x DN > 2.000 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 3;

pentru lichide din grupa 2: PS > 10 bar, DN > 200, PS x DN > 5.000 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 4;

NOTĂ: Grupele de fluide sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 584/2004-ABROGATA (HG 123/2015)”

Montarea acestor conducte impun anumite cerinte impuse de prescriptia tehnica col ISCIR in baza art de mai jos-extras-lege:

MONTAREA CONDUCTELOR

  1. (1) Montarea conductelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează montarea conductelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.

(2) Cerinţa de autorizare pentru montare nu se aplică producătorilor care montează conducte fabricate de către ei.

(3) Prevederile prezentei prescripţii tehnice, referitoare la montare, se aplică conductelor noi sau vechi care urmează să fie asamblate la locul de funcţionare de o persoană juridică autorizată de către ISCIR pentru această activitate.

(4) În cazul instalaţilor compuse din recipiente sub presiune şi conductele de legătură aferente, şi a căror montare se face de producător, autorizarea de către ISCIR a acestuia nu mai este necesară.Montarea conductelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de montare.Conductele trebuie însoţite de o documentaţie tehnică întocmită de către montator, care trebuie să respecte prevederile prezentei prescripţii tehnice, reglementările tehnice, standardele şi documentele normative

(1) Documentaţia tehnică preliminară de montare trebuie să conţină:

  1. memoriul tehnic de prezentare cu descrierea generală a conductei şi a instalaţiei/echipamentelor aferente acesteia cu specificarea parametrilor de funcţionare;breviarul de calcul de rezistenţă; schema izometrică, condiţiile tehnice de execuţie, proceduri de sudare, lista materialelor, armături, dispozitive de siguranţă şi altele asemenea; verificările, încercările şi examinările distructive/nedistructive, date despre tratamentul termic post sudare, pe parcursul montării şi în vederea autorizării funcţionării.

(2) Documentaţia tehnică preliminară trebuie avizată de către RADTP.

(3) Condiţiile privind atestarea persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de montare a conductelor sunt prevăzute în prescripţia tehnică aplicabilă.

Art. 15 Documentatia tehnică de montare, întocmită de montator, la finalizarea lucrărilor trebuie să conĠină următoarele documente:

a) documentatia tehnică preliminară avizată de către RADTP conform art. 12;

 b) certificatele de inspectie material ale materialelor de bază si de adaos utilizate la executia părtilor conductei supuse presiunii sau care se asamblează prin sudare la aceasta;

c) tabelul nominal, întocmit de RTS, cu sudorii autorizati de către ISCIR, care au executat lucrările de sudare, inclusiv numărul autorizatiei, numărul poansonului acestora si harta marcajelor pentru sudurile executate;

d) documentele rezultate în urma efectuării examinărilor nedistructive/distructive efectuate de către persoane juridice autorizate/evaluate de către ISCIR;

e) fisa si diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevăzut în memoriul tehnic;

 f) copii de pe procesele-verbale de verificare tehnică întocmite pe parcursul montării;

g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice că instalatia poate fi supusă verificărilor tehnice în vederea autorizării functionării conductelor;

h) instructiuni care trebuie să contină informatii despre montare utilizare si întretinere, redactate/traduse în limba română;

 i) declaratia prevăzută la art. 9.(Declaratia de conformitate a montarii -o regasiti in anexele din PT C6-2010)

Autorizarea Functionarii,conducte noi

In cazul conductelor noi dupa ce v-ati asigurat ca acestea respecta prevederile HG 123/2015 de introducere pe piata ve ti face o comanda de verificare la CNCIR (o regasiti pe www.cncir.com.ro) si o ve-ti depune cu urmatoarea documentatie

Extras din PT C6-2010:

’’a) cererea în vederea autorizării care trebuie să contină datele complete de identificare ale detinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;

b) documentatia tehnică stabilită potrivit cerintelor Hotărârii Guvernului 584/2004-ABROGATA (HG 123/2015), cu modificările úi completările ulterioare;

c) documentatia tehnică de însotire a dispozitivelor de sigurantă, conform prescriptiei tehnice aplicabile.

(2) În vederea autorizării functionării conductelor prevăzute la art. 21 lit. b) detinătorul/utilizatorul trebuie să depună la ISCIR următoarele:

a) cererea în vederea autorizării care trebuie să contină datele complete de identificare ale detinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;

b) documentatia tehnică prevăzută la art. 16; ’’

 c) documentatia tehnică de însotire a dispozitivelor de sigurantă, conform prescriptiei.

Pentru conducte care au mai functionat si provin din afara UE: aveti urmatoarele documente:

-Extras din PT C6-2010-

(2) Pentru conductele prevăzute la art. 22 lit. a) pct. 2), sunt necesare următoarele documente:

 a) cererea în vederea autorizării care trebuie să contină datele complete de identificare ale detinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;

b) documentatia tehnică întocmită conform reglementărilor nationale aplicabile în tara de provenientă; c) raportul tehnic întocmit ca urmare a verificărilor tehnice în utilizare pentru investigatii/examinări cu caracter tehnic;

d) documentatia tehnică de însotire a dispozitivelor de sigurantă, conform prescriptiei tehnice aplicabile.

Dupa verificarea documentatiei tehnice de mai sus (inclusiv  proiectul de montaj avizat RADTP) ,CNCIR va efectua verificari tehnice in vederea acordarii Autorizarii de functionare.Un aspect deosebit de important este in cazul conductelor care transporta  fluide periculoase (grupa 1 de fluide)care se regasesc in HG 123/2015  acestea se mai supun obligatoriu si la o incercare de etanseitate,incercare care se efectuaeza la punerea in functionare de catre op RSVTI.

In cazul conductelor care functioneaza in domeniul de fluaj (T>440 C-combinate chimice-col gaz sinteze ,rafinarii) inspectorul CNCIR  trebuie să verifice rezultatele măsurărilor efectuate, în conformitate cu art. 14 lit. e). si conform

’’Art. 54 (1) La conductele care functionează la temperaturi >440ºC, măsurarea deformatiilor remanente se face periodic la un interval de timp de cel mult 30% din durata de functionare stabilită prin documentatia tehnică a conductei, dar nu mai mult de 30.000 de ore, pe toată durata de functionare a conductelor.

 (2) Dacă în urma măsurătorilor apare o deformatie mai mare de 0,5% fată de diametrul măsurat initial, pentru portiunile drepte de conductă (tevi) sau 0,5% abatere de la liniaritate fată de măsurătorile initiale, periodicitatea efectuării măsurătorilor se micsorează la 15.000 de ore.

 (3) Dacă în timpul unei utilizări sub durata de functionare stabilită prin documentatia tehnică a conductei se constată că deformatiile au atins 1% fată de diametrul măsurat initial, pentru portiunile drepte de conductă (tevi) sau 1% abatere de la liniaritate fată de măsurătorile initiale, conductele se opresc din functionare în vederea casării conform prevederilor capitolului X.’’

Nota: dupa ce se efctueaza verificare tehnica in teren se va acorda scadenta care este de max la RI -verificarea exterioara de 4 ani si IP de 8 ani,exceptie facnd conductele care contin hidrogen,hidrogen sulfurat (cazul rafinariilor si combinatelor chimice,fabricilor de hidrogen  cfr PT C6-2010 si aveti extrasul mai jos:

“Art. 61 (2) În cazul conductelor care transportă fluide puternic corozive sau care provoacă coroziune fisurantă sub sarcină, încercarea de presiune se efectuează o dată la 4 ani”’

Mai sunt si in acest caz situatii dificile in care IP hidraulica nu se poate realiza (instalatii frigorifice) in care PT C6-2010 ofera o alternativa d einlocuirea a acestei si anume cfr extars de mai jos:

“Art. 78 Încercarea la presiune hidraulică se poate înlocui cu o încercare la presiune pneumatică, efectuată cu aer sau alt gaz neutru, atunci când:

a) masa lichidului introdus în conductă este mare, determinând solicitări exagerate ale elementelor de sustinere si a elementelor conductelor respectiv conducând la dimensionarea exagerată a acestora;

b) există pericol evident de înghet;

c) apa dăunează ulterior procesului tehnologic;

d) este prevăzută de producător sau montator în documentatia tehnică.

Modul de inlocuire a probei hidraulice  si metodologia este specificata tot in PT C6-2010 conform extras de mai jos:

“Art. 79 (1) Documentatia tehnică pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică trebuie să contină detalii complete ale conditiilor tehnice de efectuare a încercării precum si măsurile de protectia muncii.

(2) Documentatia tehnică pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică trebuie avizată de către RADTE.

 (3) Documentatia tehnică avizată se prezintă inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia efectuării încercării.

Art. 80 Încercarea la presiune pneumatică, se efectuează cu respectarea următoarelor conditii:

a) îmbinările sudate ale conductei se verifică, înainte si după efectuarea încercării în proportie de 100% prin examinări nedistructive; acest lucru trebuie să fie precizat în documentatia tehnică prevăzută la art. 79 alin. (1);

b) valoarea presiunii de încercare se stabilite conform documentatiei tehnice prevăzută la art. 79 alin. (1);

 c) presiunea se măreste uniform si continuu până la 50% din valoarea presiunii maxime admisibile, după care cresterea de presiune se face în trepte de circa 10% din valoarea presiunii maxime admisibile, până la atingerea valorii presiunii de încercare;

d) duratele de mentinere pe fiecare palier de presiune sunt stabilite prin documentatia tehnică prevăzută la art. 79 alin. (1).”

Pentru detalii daca intampinati un asftel de caz ne contactati la e-mail:inspect@infoinspect.ro

In acest articol vom aborda modul in care se poate obtine autorizatia de functionare la conductele metalice sub presiune conform PT C6-2010.Nu inainte de a monta aceste conducte in conditiile impuse de legislatie.

Conform PTC6-2010 domeniul de aplicare este :cfr art de lege-extras-

Domeniu de aplicare

(1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică conductelor pentru gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori şi acele lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă este cu cel puţin 0,5 bar peste presiunea atmosferică şi care:

pentru gaze din grupa 1: DN > 25 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 1;

pentru gaze din grupa 2: DN > 32, PS x DN > 1.000 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 2;

(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică conductelor pentru lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă este cu cel puţin 0,5 bar peste presiunea atmosferică şi care:

pentru lichide din grupa 1: DN > 25, PS x DN > 2.000 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 3;

pentru lichide din grupa 2: PS > 10 bar, DN > 200, PS x DN > 5.000 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 4;

NOTĂ: Grupele de fluide sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 584/2004-ABROGATA (HG 123/2015)”

Montarea acestor conducte impun anumite cerinte impuse de prescriptia tehnica col ISCIR in baza art de mai jos-extras-lege:

MONTAREA CONDUCTELOR

  1. (1) Montarea conductelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează montarea conductelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.

(2) Cerinţa de autorizare pentru montare nu se aplică producătorilor care montează conducte fabricate de către ei.

(3) Prevederile prezentei prescripţii tehnice, referitoare la montare, se aplică conductelor noi sau vechi care urmează să fie asamblate la locul de funcţionare de o persoană juridică autorizată de către ISCIR pentru această activitate.

(4) În cazul instalaţilor compuse din recipiente sub presiune şi conductele de legătură aferente, şi a căror montare se face de producător, autorizarea de către ISCIR a acestuia nu mai este necesară.Montarea conductelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de montare.Conductele trebuie însoţite de o documentaţie tehnică întocmită de către montator, care trebuie să respecte prevederile prezentei prescripţii tehnice, reglementările tehnice, standardele şi documentele normative

(1) Documentaţia tehnică preliminară de montare trebuie să conţină:

  1. memoriul tehnic de prezentare cu descrierea generală a conductei şi a instalaţiei/echipamentelor aferente acesteia cu specificarea parametrilor de funcţionare;breviarul de calcul de rezistenţă; schema izometrică, condiţiile tehnice de execuţie, proceduri de sudare, lista materialelor, armături, dispozitive de siguranţă şi altele asemenea; verificările, încercările şi examinările distructive/nedistructive, date despre tratamentul termic post sudare, pe parcursul montării şi în vederea autorizării funcţionării.

(2) Documentaţia tehnică preliminară trebuie avizată de către RADTP.

(3) Condiţiile privind atestarea persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de montare a conductelor sunt prevăzute în prescripţia tehnică aplicabilă.

Art. 15 Documentatia tehnică de montare, întocmită de montator, la finalizarea lucrărilor trebuie să conĠină următoarele documente:

a) documentatia tehnică preliminară avizată de către RADTP conform art. 12;

 b) certificatele de inspectie material ale materialelor de bază si de adaos utilizate la executia părtilor conductei supuse presiunii sau care se asamblează prin sudare la aceasta;

c) tabelul nominal, întocmit de RTS, cu sudorii autorizati de către ISCIR, care au executat lucrările de sudare, inclusiv numărul autorizatiei, numărul poansonului acestora si harta marcajelor pentru sudurile executate;

d) documentele rezultate în urma efectuării examinărilor nedistructive/distructive efectuate de către persoane juridice autorizate/evaluate de către ISCIR;

e) fisa si diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevăzut în memoriul tehnic;

 f) copii de pe procesele-verbale de verificare tehnică întocmite pe parcursul montării;

g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice că instalatia poate fi supusă verificărilor tehnice în vederea autorizării functionării conductelor;

h) instructiuni care trebuie să contină informatii despre montare utilizare si întretinere, redactate/traduse în limba română;

 i) declaratia prevăzută la art. 9.(Declaratia de conformitate a montarii -o regasiti in anexele din PT C6-2010)

Autorizarea Functionarii,conducte noi

In cazul conductelor noi dupa ce v-ati asigurat ca acestea respecta prevederile HG 123/2015 de introducere pe piata ve ti face o comanda de verificare la CNCIR (o regasiti pe www.cncir.com.ro) si o ve-ti depune cu urmatoarea documentatie

Extras din PT C6-2010:

’’a) cererea în vederea autorizării care trebuie să contină datele complete de identificare ale detinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;

b) documentatia tehnică stabilită potrivit cerintelor Hotărârii Guvernului 584/2004-ABROGATA (HG 123/2015), cu modificările úi completările ulterioare;

c) documentatia tehnică de însotire a dispozitivelor de sigurantă, conform prescriptiei tehnice aplicabile.

(2) În vederea autorizării functionării conductelor prevăzute la art. 21 lit. b) detinătorul/utilizatorul trebuie să depună la ISCIR următoarele:

a) cererea în vederea autorizării care trebuie să contină datele complete de identificare ale detinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;

b) documentatia tehnică prevăzută la art. 16; ’’

 c) documentatia tehnică de însotire a dispozitivelor de sigurantă, conform prescriptiei.

Pentru conducte care au mai functionat si provin din afara UE: aveti urmatoarele documente:

-Extras din PT C6-2010-

(2) Pentru conductele prevăzute la art. 22 lit. a) pct. 2), sunt necesare următoarele documente:

 a) cererea în vederea autorizării care trebuie să contină datele complete de identificare ale detinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;

b) documentatia tehnică întocmită conform reglementărilor nationale aplicabile în tara de provenientă; c) raportul tehnic întocmit ca urmare a verificărilor tehnice în utilizare pentru investigatii/examinări cu caracter tehnic;

d) documentatia tehnică de însotire a dispozitivelor de sigurantă, conform prescriptiei tehnice aplicabile.

Dupa verificarea documentatiei tehnice de mai sus (inclusiv  proiectul de montaj avizat RADTP) ,CNCIR va efectua verificari tehnice in vederea acordarii Autorizarii de functionare.Un aspect deosebit de important este in cazul conductelor care transporta  fluide periculoase (grupa 1 de fluide)care se regasesc in HG 123/2015  acestea se mai supun obligatoriu si la o incercare de etanseitate,incercare care se efectuaeza la punerea in functionare de catre op RSVTI.

In cazul conductelor care functioneaza in domeniul de fluaj (T>440 C-combinate chimice-col gaz sinteze ,rafinarii) inspectorul CNCIR  trebuie să verifice rezultatele măsurărilor efectuate, în conformitate cu art. 14 lit. e). si conform

’’Art. 54 (1) La conductele care functionează la temperaturi >440ºC, măsurarea deformatiilor remanente se face periodic la un interval de timp de cel mult 30% din durata de functionare stabilită prin documentatia tehnică a conductei, dar nu mai mult de 30.000 de ore, pe toată durata de functionare a conductelor.

 (2) Dacă în urma măsurătorilor apare o deformatie mai mare de 0,5% fată de diametrul măsurat initial, pentru portiunile drepte de conductă (tevi) sau 0,5% abatere de la liniaritate fată de măsurătorile initiale, periodicitatea efectuării măsurătorilor se micsorează la 15.000 de ore.

 (3) Dacă în timpul unei utilizări sub durata de functionare stabilită prin documentatia tehnică a conductei se constată că deformatiile au atins 1% fată de diametrul măsurat initial, pentru portiunile drepte de conductă (tevi) sau 1% abatere de la liniaritate fată de măsurătorile initiale, conductele se opresc din functionare în vederea casării conform prevederilor capitolului X.’’

Nota: dupa ce se efctueaza verificare tehnica in teren se va acorda scadenta care este de max la RI -verificarea exterioara de 4 ani si IP de 8 ani,exceptie facnd conductele care contin hidrogen,hidrogen sulfurat (cazul rafinariilor si combinatelor chimice,fabricilor de hidrogen  cfr PT C6-2010 si aveti extrasul mai jos:

“Art. 61 (2) În cazul conductelor care transportă fluide puternic corozive sau care provoacă coroziune fisurantă sub sarcină, încercarea de presiune se efectuează o dată la 4 ani”’

Mai sunt si in acest caz situatii dificile in care IP hidraulica nu se poate realiza (instalatii frigorifice) in care PT C6-2010 ofera o alternativa d einlocuirea a acestei si anume cfr extars de mai jos:

“Art. 78 Încercarea la presiune hidraulică se poate înlocui cu o încercare la presiune pneumatică, efectuată cu aer sau alt gaz neutru, atunci când:

a) masa lichidului introdus în conductă este mare, determinând solicitări exagerate ale elementelor de sustinere si a elementelor conductelor respectiv conducând la dimensionarea exagerată a acestora;

b) există pericol evident de înghet;

c) apa dăunează ulterior procesului tehnologic;

d) este prevăzută de producător sau montator în documentatia tehnică.

Modul de inlocuire a probei hidraulice  si metodologia este specificata tot in PT C6-2010 conform extras de mai jos:

“Art. 79 (1) Documentatia tehnică pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică trebuie să contină detalii complete ale conditiilor tehnice de efectuare a încercării precum si măsurile de protectia muncii.

(2) Documentatia tehnică pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică trebuie avizată de către RADTE.

 (3) Documentatia tehnică avizată se prezintă inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia efectuării încercării.

Art. 80 Încercarea la presiune pneumatică, se efectuează cu respectarea următoarelor conditii:

a) îmbinările sudate ale conductei se verifică, înainte si după efectuarea încercării în proportie de 100% prin examinări nedistructive; acest lucru trebuie să fie precizat în documentatia tehnică prevăzută la art. 79 alin. (1);

b) valoarea presiunii de încercare se stabilite conform documentatiei tehnice prevăzută la art. 79 alin. (1);

 c) presiunea se măreste uniform si continuu până la 50% din valoarea presiunii maxime admisibile, după care cresterea de presiune se face în trepte de circa 10% din valoarea presiunii maxime admisibile, până la atingerea valorii presiunii de încercare;

d) duratele de mentinere pe fiecare palier de presiune sunt stabilite prin documentatia tehnică prevăzută la art. 79 alin. (1).”

Pentru detalii daca intampinati un asftel de caz ne contactati la e-mail:inspect@infoinspect.ro

In acest articol vom aborda modul in care se poate obtine autorizatia de functionare la conductele metalice sub presiune conform PT C6-2010.Nu inainte de a monta aceste conducte in conditiile impuse de legislatie.

Conform PTC6-2010 domeniul de aplicare este :cfr art de lege-extras-

Domeniu de aplicare

(1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică conductelor pentru gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori şi acele lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă este cu cel puţin 0,5 bar peste presiunea atmosferică şi care:

pentru gaze din grupa 1: DN > 25 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 1;

pentru gaze din grupa 2: DN > 32, PS x DN > 1.000 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 2;

(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică conductelor pentru lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă este cu cel puţin 0,5 bar peste presiunea atmosferică şi care:

pentru lichide din grupa 1: DN > 25, PS x DN > 2.000 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 3;

pentru lichide din grupa 2: PS > 10 bar, DN > 200, PS x DN > 5.000 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 4;

NOTĂ: Grupele de fluide sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 584/2004-ABROGATA (HG 123/2015)”

Montarea acestor conducte impun anumite cerinte impuse de prescriptia tehnica col ISCIR in baza art de mai jos-extras-lege:

MONTAREA CONDUCTELOR

  1. (1) Montarea conductelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează montarea conductelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.

(2) Cerinţa de autorizare pentru montare nu se aplică producătorilor care montează conducte fabricate de către ei.

(3) Prevederile prezentei prescripţii tehnice, referitoare la montare, se aplică conductelor noi sau vechi care urmează să fie asamblate la locul de funcţionare de o persoană juridică autorizată de către ISCIR pentru această activitate.

(4) În cazul instalaţilor compuse din recipiente sub presiune şi conductele de legătură aferente, şi a căror montare se face de producător, autorizarea de către ISCIR a acestuia nu mai este necesară.Montarea conductelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de montare.Conductele trebuie însoţite de o documentaţie tehnică întocmită de către montator, care trebuie să respecte prevederile prezentei prescripţii tehnice, reglementările tehnice, standardele şi documentele normative

(1) Documentaţia tehnică preliminară de montare trebuie să conţină:

  1. memoriul tehnic de prezentare cu descrierea generală a conductei şi a instalaţiei/echipamentelor aferente acesteia cu specificarea parametrilor de funcţionare;breviarul de calcul de rezistenţă; schema izometrică, condiţiile tehnice de execuţie, proceduri de sudare, lista materialelor, armături, dispozitive de siguranţă şi altele asemenea; verificările, încercările şi examinările distructive/nedistructive, date despre tratamentul termic post sudare, pe parcursul montării şi în vederea autorizării funcţionării.

(2) Documentaţia tehnică preliminară trebuie avizată de către RADTP.

(3) Condiţiile privind atestarea persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de montare a conductelor sunt prevăzute în prescripţia tehnică aplicabilă.

Art. 15 Documentatia tehnică de montare, întocmită de montator, la finalizarea lucrărilor trebuie să conĠină următoarele documente:

a) documentatia tehnică preliminară avizată de către RADTP conform art. 12;

 b) certificatele de inspectie material ale materialelor de bază si de adaos utilizate la executia părtilor conductei supuse presiunii sau care se asamblează prin sudare la aceasta;

c) tabelul nominal, întocmit de RTS, cu sudorii autorizati de către ISCIR, care au executat lucrările de sudare, inclusiv numărul autorizatiei, numărul poansonului acestora si harta marcajelor pentru sudurile executate;

d) documentele rezultate în urma efectuării examinărilor nedistructive/distructive efectuate de către persoane juridice autorizate/evaluate de către ISCIR;

e) fisa si diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevăzut în memoriul tehnic;

 f) copii de pe procesele-verbale de verificare tehnică întocmite pe parcursul montării;

g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice că instalatia poate fi supusă verificărilor tehnice în vederea autorizării functionării conductelor;

h) instructiuni care trebuie să contină informatii despre montare utilizare si întretinere, redactate/traduse în limba română;

 i) declaratia prevăzută la art. 9.(Declaratia de conformitate a montarii -o regasiti in anexele din PT C6-2010)

Autorizarea Functionarii,conducte noi

In cazul conductelor noi dupa ce v-ati asigurat ca acestea respecta prevederile HG 123/2015 de introducere pe piata ve ti face o comanda de verificare la CNCIR (o regasiti pe www.cncir.com.ro) si o ve-ti depune cu urmatoarea documentatie

Extras din PT C6-2010:

’’a) cererea în vederea autorizării care trebuie să contină datele complete de identificare ale detinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;

b) documentatia tehnică stabilită potrivit cerintelor Hotărârii Guvernului 584/2004-ABROGATA (HG 123/2015), cu modificările si completările ulterioare;

c) documentatia tehnică de însotire a dispozitivelor de sigurantă, conform prescriptiei tehnice aplicabile.

(2) În vederea autorizării functionării conductelor prevăzute la art. 21 lit. b) detinătorul/utilizatorul trebuie să depună la ISCIR următoarele:

a) cererea în vederea autorizării care trebuie să contină datele complete de identificare ale detinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;

b) documentatia tehnică prevăzută la art. 16;

 c) documentatia tehnică de însotire a dispozitivelor de sigurantă, conform prescriptiei aplicabile.

Pentru conducte care au mai functionat si provin din afara UE: aveti urmatoarele documente:

-Extras din PT C6-2010-

(2) Pentru conductele prevăzute la art. 22 lit. a) pct. 2), sunt necesare următoarele documente:

 a) cererea în vederea autorizării care trebuie să contină datele complete de identificare ale detinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;

b) documentatia tehnică întocmită conform reglementărilor nationale aplicabile în tara de provenientă; c) raportul tehnic întocmit ca urmare a verificărilor tehnice în utilizare pentru investigatii/examinări cu caracter tehnic;

d) documentatia tehnică de însotire a dispozitivelor de sigurantă, conform prescriptiei tehnice aplicabile.

Dupa verificarea documentatiei tehnice de mai sus (inclusiv  proiectul de montaj avizat RADTP) ,CNCIR va efectua verificari tehnice in vederea acordarii Autorizarii de functionare.Un aspect deosebit de important este in cazul conductelor care transporta  fluide periculoase (grupa 1 de fluide)care se regasesc in HG 123/2015  acestea se mai supun obligatoriu si la o incercare de etanseitate,incercare care se efectuaeza la punerea in functionare de catre op RSVTI.

In cazul conductelor care functioneaza in domeniul de fluaj (T>440 C-combinate chimice-col gaz sinteze ,rafinarii) inspectorul CNCIR  trebuie să verifice rezultatele măsurărilor efectuate, în conformitate cu art. 14 lit. e). si conform

’’Art. 54 (1) La conductele care functionează la temperaturi >440ºC, măsurarea deformatiilor remanente se face periodic la un interval de timp de cel mult 30% din durata de functionare stabilită prin documentatia tehnică a conductei, dar nu mai mult de 30.000 de ore, pe toată durata de functionare a conductelor.

 (2) Dacă în urma măsurătorilor apare o deformatie mai mare de 0,5% fată de diametrul măsurat initial, pentru portiunile drepte de conductă (tevi) sau 0,5% abatere de la liniaritate fată de măsurătorile initiale, periodicitatea efectuării măsurătorilor se micsorează la 15.000 de ore.

 (3) Dacă în timpul unei utilizări sub durata de functionare stabilită prin documentatia tehnică a conductei se constată că deformatiile au atins 1% fată de diametrul măsurat initial, pentru portiunile drepte de conductă (tevi) sau 1% abatere de la liniaritate fată de măsurătorile initiale, conductele se opresc din functionare în vederea casării conform prevederilor capitolului X.’’

Nota: dupa ce se efectueaza verificare tehnica in teren se va acorda scadenta care este de max. la RI -verificarea exterioara de 4 ani si IP de 8 ani,exceptie facand conductele care contin hidrogen,hidrogen sulfurat (cazul rafinariilor si combinatelor chimice,fabricilor de hidrogen  cfr PT C6-2010 si aveti extrasul mai jos:

“Art. 61 (2) În cazul conductelor care transportă fluide puternic corozive sau care provoacă coroziune fisurantă sub sarcină, încercarea de presiune se efectuează o dată la 4 ani”’

Mai sunt si in acest caz situatii dificile in care IP hidraulica nu se poate realiza (instalatii frigorifice) in care PT C6-2010 ofera o alternativa de inlocuirea a acestei si anume cfr extras de mai jos:

“Art. 78 Încercarea la presiune hidraulică se poate înlocui cu o încercare la presiune pneumatică, efectuată cu aer sau alt gaz neutru, atunci când:

a) masa lichidului introdus în conductă este mare, determinând solicitări exagerate ale elementelor de sustinere si a elementelor conductelor respectiv conducând la dimensionarea exagerată a acestora;

b) există pericol evident de înghet;

c) apa dăunează ulterior procesului tehnologic;

d) este prevăzută de producător sau montator în documentatia tehnică.

Modul de inlocuire a probei hidraulice  si metodologia este specificata tot in PT C6-2010 conform extras de mai jos:

“Art. 79 (1) Documentatia tehnică pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică trebuie să contină detalii complete ale conditiilor tehnice de efectuare a încercării precum si măsurile de protectia muncii.

(2) Documentatia tehnică pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică trebuie avizată de către RADTE.

 (3) Documentatia tehnică avizată se prezintă inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia efectuării încercării.

Art. 80 Încercarea la presiune pneumatică, se efectuează cu respectarea următoarelor conditii:

a) îmbinările sudate ale conductei se verifică, înainte si după efectuarea încercării în proportie de 100% prin examinări nedistructive; acest lucru trebuie să fie precizat în documentatia tehnică prevăzută la art. 79 alin. (1);

b) valoarea presiunii de încercare se stabilite conform documentatiei tehnice prevăzută la art. 79 alin. (1);

 c) presiunea se măreste uniform si continuu până la 50% din valoarea presiunii maxime admisibile, după care cresterea de presiune se face în trepte de circa 10% din valoarea presiunii maxime admisibile, până la atingerea valorii presiunii de încercare;

d) duratele de mentinere pe fiecare palier de presiune sunt stabilite prin documentatia tehnică prevăzută la art. 79 alin. (1).”

Pentru detalii daca intampinati un asftel de caz ne contactati la e-mail:inspect@infoinspect.ro