GHID AUTORIZARE RECIPIENTE METALICE SUB PRESIUNE

In acest articol vom aborda doua subiecte si anume: autorizarea functionarii (AF) si Verificarea tehnica in utilizare (VTU) a recipientelor sub presiune

  1. Autorizarea functionarii recipientelor sub presiune conform PT C4-2010.

Pentru a autoriza un recipient sub presiune conform PT C4-2010 col ISCIR trebuiesc indeplinite unele conditii impuse de legislatie si anume:

Conform textului de lege din PT C4-2010 acesta se aplica :

’’Art. 3 Prezenta prescripției tehnică se aplică recipientelor cu presiuni maxime admisibile de lucru mai mari de 0,05 MPa (0,5 bar), astfel: a) recipiente care contin gaze din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei 1 din anexa 1, cu exceptia celor care funcționează în limitele:

1) PS x V > 200 bar x litri, având PS ” 200 bar si V ” 1 litru;

2) PS x V ” 25 bar x litri, având 0,5 ” PS ” 25 bar úi 1 ” V ” 50 litri;

b) recipiente care contin gaze din grupa 2 (abur si alte gaze decât cele din grupa 1), conform diagramei 2 din anexa 1, cu excepția celor care funcționează în limitele: 1) PS x V ” 1.000 bar x litri, având PS ” 1.000 bar si V ” 1 litru; 2) PS x V ” 50 bar x litri, având 0,5 <PS < 50 barxlitru  si  1 < V < 100 litri; c) recipiente contin lichide din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei 3 din anexa 1, cu exceptia celor care functionează în limitele: 1) PS x V ” 500 bar x litri, având PS ” 500 bar si V ” 1 litru; 2) PS x V ” 200 bar x litri, având 0,5 ” PS ” 200 bar si 1 ” V ” 400 litri;

d) recipiente care contin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1), conform diagramei 4 din anexa 1, cu exceptia celor care functionează în limitele: 1) PS x V ” 10.000 bar x litri, având PS ” 1.000 bar si V ” 10 litri; 2) PS x V ” 10.000 bar x litri, având 0,5 ” PS ” 1.000 bar si 10 ” V ” 1.000 litri; 3) PS ” 10 bar, indiferent de volum.

NOTE: 1) Grupa 1 cuprinde fluidele periculoase, definite conform Hotărârii Guvernului nr. 123/2015. Din grupa 1 fac parte fluidele definite ca explozive, extrem de inflamabile, foarte inflamabile, inflamabile, la care temperatura maximă admisibilă de lucru este mai mare decât punctul de aprindere, foarte toxice, toxice si oxidante.

 2) Grupa 2 cuprinde abur si celelalte fluide care nu sunt incluse în grupa 1.

  • În cazul în care un recipient se compune din mai multe incinte, acesta se clasifică în categoria cea mai severă care se poate aplica unei incinte luată individual.

4) Dacă într-o incintă se află fluide diferite, clasificarea se face în functie de fluidul care impune     categoria cea mai severă.

5) Liniile de demarcare din diagramele prezentate în anexa 1 indică valoarea limită superioară pentru fiecare categorie.

In vederea obtinerii autorizatiei de functionare  detinatorul va depune la CNCIR o comanda  de verificare (se regaseste pe siteul www.cncir.com.ro) insotita de o documentatie tehnica care trebuie sa cuprinda conform textului de lege de mai jos:

’’Art. 29 Pentru obtinerea autorizării functionării recipientelor prevăzute la art. 23, detinătorul/utilizatorul trebuie să solicite în scris la ISCIR efectuarea verificărilor conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, înaintând totodată următoarele documente:

a) instructiuni de operare pentru instalare/montare, exploatare si întretinere;

 b) limitele de operare în sigurantă si bazele de proiectare inclusiv conditiile de operare anticipate si conditiile de proiectare admise, durata de functionare estimată, codul de proiectare utilizat, coeficienti de îmbinare a elementelor sub presiune si toleranta la coroziune a acestora, după caz;

c) caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de viată a recipientului, după caz;

d) posibilele pericole care nu sunt prevenite prin proiectare sau prin măsuri de protectie, care se pot ivi datorită exploatării necorespunzătoare anticipabile, după caz;

e) documente tehnice, desene, scheme, diagrame necesare pentru întelegerea completă a instructiunilor mentionate la lit. a);

 f) informatii despre părtile care pot fi înlocuite, după caz;

 g) buletinele/certificatele de reglare a dispozitivelor de sigurantă la valoarea presiunii stabilită prin documentatia tehnică; în cazul în care de la data reglării supapei de sigurantă au trecut mai mult de 12 luni este necesară verificarea acesteia conform prevederilor prescriptiei tehnice specifice;

 h) documentatia tehnică acceptată de ISCIR în cazul recipientelor mentionate la art. 27 lit. b), pentru care au fost efectuate investigatii/examinări cu caracter tehnic;

 i) declaratia pe proprie răspundere a solicitantului în care să se mentioneze ultimul loc de functionare a recipientului (pentru recipientele care au mai functionat);

j) procesul-verbal de efectuare a încercărilor de casă (la presiunea maximă admisibilă PS) ale recipientului, după caz.”

Dupa verificarea documentatiei de catre CNCIR se va trece la verificare tehnica a recipientelor in teren care constau in reviziii interne,incercari de presiune hidraulica (doar daca de la data fabricatiei au trecut doi ani) ,verificarea  elementelor de siguranta si se va da scadenta urmatoarei verificari tehnice in utilizare care este de 4 ani la RI si 8 ani la IP doar in cazul in care recipientul are gura de vizitare care permite efectuarea reviziei interne,astfel RI si IP este de max 4 ani.

La recipientele din industria oxigenului  se va efectua in cazul recipientelor tip coloana obligatoriu proiect de montaj in care se prevad obligatoriu calcule la vant si seismicitate.

Nota: Mai toti producatorii de recipiente prevad in instructiunile de exploatare si pe declaratia de conformitate controlul periodic al  coroziunilor mantalei cilindrice si a fundurilor ,indicand dimensiunile minime in mm si adaosul de coroziune ,indicand faptul ca daca acestea sunt depasite,recipientul se caseaza sau se foloste doar la presiunea atmosferica.

  • Verificarea tehnica in utilizare

Aici vom descrie cele mai dificile cazuri de efectuare a unui VTU in cazul recipientelor frigorifice sau a celor in care in cazul efectuarii incercarii de presiune hidraulica apa nu poate intra in contact cu peretele metalic interior al recipientului.

PT col ISCIR prevede un mod de inlocuire a incercarii de presiune hidraulica cu o incercare de presiune pneumatica cu aer sau azot in anumite conditii stricte:

Si avem texul  de lege din PT C4-2010:

’’ Art. 48 Încercarea de presiune hidraulică se poate înlocui cu o încercare de presiune pneumatică, executată cu aer sau alt gaz neutru, în cazuri justificate prin documentatia tehnică de însotire, de exemplu atunci când:

a) căptuselile sau dispozitivele tehnologice speciale aflate în interiorul recipientelor nu permit contactul cu lichidul de încercare;

b) greutatea lichidului introdus în recipient este mare, determinând dimensionări exagerate ale fundatiilor, planseelor sau elementelor recipientului;

c) în conditii de santier, dacă atât procurarea apei de o anumită calitate, cât si evacuarea acesteia, nu pot fi asigurate corespunzător.’’

’’ Art. 49 Încercarea de presiune pneumatică prevăzută la art. 48 se efectuează cu respectarea prevederilor de la art. 40, art. 42, art. 43, art. 44 si art. 47, precum si a următoarelor conditii: a) îmbinările sudate ale recipientului trebuie să fie verificate în proportie de 100% în prealabil, cu radiatii penetrante sau ultrasunete si suplimentar cu particule magnetice sau lichide penetrante dinspre interior; în situatia în care examinarea nu este posibilă dinspre interior, aceasta se efectuează dinspre exterior;

b) temperatura minimă de încercare trebuie să fie cel putin egală cu temperatura minimă admisibilă de lucru a recipientului;

c) valoarea presiunii de încercare este cea stabilită în documentatia tehnică;

d) presiunea de încercare trebuie crescută uniform si continuu până la 50% din valoarea presiunii determinate, după care cresterea până la presiunea de încercare se face în trepte de circa 10% din valoarea acesteia;

e) durata de mentinere a presiunii de încercare este cea stabilită prin documentatia tehnică, dar nu trebuie să fie mai mică de 10 minute, după care presiunea trebuie redusă la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru;

f) examinarea suprafetelor recipientului trebuie să se facă numai după reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru.’’

Art. 51 (1) Conditiile de efectuare a încercării de presiune pneumatică trebuie stabilite prin instructiuni specifice întocmite de către detinător si RADTE, care trebuie să se anexeze la documentatia tehnică pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică.

 Instructiunile specifice pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică trebuie să cuprindă modul de îndeplinire a cerintelor de la art. 49 si să contină detalii complete ale conditiilor tehnice de efectuare a încercării, precum si măsurile de protectia muncii.”

(2) Documentatia tehnică pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică trebuie avizată de către RADTE.

 (3) Documentatia tehnică avizată se prezintă inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR ( nu inspectorului CNCIR) cu ocazia efectuării încercării.

’’Art. 82 (1) Recipientele din instalatiile complexe care sunt legate între ele printr-un sistem de conducte fără posibilitatea izolării fiecărui recipient, se supun la încercarea de presiune hidraulică în buclă. În acest caz, valoarea presiunii de încercare trebuie să fie egală cu cea mai mică valoare dintre presiunile de încercare a fiecărui recipient din bucla respectivă.

 (2) Modul în care se efectuează încercarea de presiune trebuie să fie stabilit de către detinător/utilizator cu avizul RADTE si se înscrie obligatoriu în instructiunile specifice.

Prin aceste instructiuni trebuie să se precizeze recipientele care formează bucle distincte si conditiile de încercare la presiune.

 (3) Cu ocazia unor reparatii care necesită scoaterea unui recipient din buclă, încercarea de presiune după reparatie se efectuează la valoarea prescrisă pentru recipientul respectiv.

Inlocuirea incercarii de presiune hidraulica nu poate fi impusa de inspector la verificari ci ramane la latitudinea beneficiarului sa faca acest lucru,altfel va efectua proba hidraulica impusa de producatorul echipamentului.”

NOTA:

Un alt aspect deosebit de important care sa modificat este autorizare de functionare a vaselor de expansiune cu membrana inchisa  si a recipientelor tip hidrofor care au PXV >200 barxlitru  .Acestea conform Legii 64/2008  modificata si completata  fiind recipiente de categoria II la PXV>200 barx litru (diagrama 2 din HG 123/2015 )   nu se mai face admiterea functionarii de catre operatorii RSVTI conform art .21 din PT C4-2010 la vase de expansiune cu PXV<-10000 barxlitru si respectiv pentru hidrofoare PXV<=6000 barXlitru ci de catre CNCIR fiind la PXV>=200 barx litru recipiente de categ II .(vezi comunicat ISCIR).