Publicat in Monitorul Oficial 610 din 7 septembrie 2009 (M. Of. 610/2009)

 

 

   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

   Art. I. – Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

   1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

   „Art. 1. – (1) Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumita in continuare ISCIR, este organul de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica, a carui activitate principala este asigurarea, in numele statului, a masurilor de functionare in conditii de siguranta a instalatiilor si echipamentelor prevazute in anexele nr. 2 si 3 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare instalatii si echipamente.”

 

   ………………………………………………………………………………….

 

   „(3) Patrimoniul ISCIR, la data de 31 decembrie 2008, este de 73.444.713 lei.”

 

   2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

   „Art. 2. – Pentru realizarea obiectului de activitate, in domeniul sau de competenta, ISCIR exercita urmatoarele functii:

 

   a) de autoritate, prin care asigura controlul respectarii prevederilor reglementarilor in domeniu si a regimului de autorizare si verificare tehnica;

 

   b) de reglementare, prin care asigura elaborarea actelor cu caracter normativ;

 

   c) de reprezentare, prin care asigura cooperarea si schimbul de informatii, pe plan intern si extern, in domeniul sau de activitate, potrivit legislatiei in vigoare.”

 

  3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

   „Art. 3. – (1) In realizarea obiectului sau de activitate, ISCIR are urmatoarele atributii principale:

 

   a) elaboreaza strategii si programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR;

 

   b) elaboreaza, actualizeaza si supune aprobarii, in conformitate cu prevederile legii, prescriptii tehnice ce privesc conditiile si cerintele tehnice referitoare la instalatii si echipamente si/sau la activitati de construire, montare/demontare, instalare, punere in functiune, exploatare, utilizare, sudare si control nedistructiv, de supraveghere si verificare tehnica in utilizare, de revizie, de reparatii si intretinere instalatii si echipamente, dupa caz;

 

   c) autorizeaza, in conformitate cu cerintele tehnice si in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice si de Legea nr. 64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizeaza, pentru instalatii si echipamente, activitati de construire, montare/demontare, instalare, punere in functiune, supraveghere si verificare tehnica in utilizare, lucrari de revizie, reparatii si de intretinere, precum si persoane fizice si juridice care efectueaza verificari tehnice in utilizare la instalatiile si echipamentele la care se solicita stabilirea duratei remanente de viata; pentru instalatiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta si dispozitiile Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata;

 

   d) autorizeaza, in conformitate cu cerintele tehnice si in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice, punerea in functiune si functionarea instalatiilor si echipamentelor prevazute in anexa nr. 1;

 

   e) autorizeaza, in conformitate cu cerintele tehnice si in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice, persoanele fizice care practica ocupatiile prevazute in anexa nr. 11;

 

   f) participa la activitati de omologare de instalatii si echipamente;

 

   g) aproba proceduri de sudura, daca prin prescriptiile tehnice se impune acest lucru;

 

   h) emite, in conformitate cu cerintele si in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instalatiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 12;

 

   i) in cazuri justificate, de forta majora sau de pericol iminent, poate dispune oprirea din functiune sau impiedicarea punerii in functiune a instalatiilor si echipamentelor si aplica sigilii;

 

   j) efectueaza controale periodice si inopinate la instalatiile si echipamentele aflate in functiune, dispune masuri si aplica sanctiuni in conditiile legii, atunci cand constata ca nu sunt respectate cerintele aplicabile acestora;

 

   k) supravegheaza, prin actiuni periodice si inopinate, persoanele fizice si juridice pe care le-a autorizat si decide mentinerea, suspendarea sau retragerea autorizatiilor emise;

 

   l) elaboreaza si aproba prin ordin al inspectorului de stat sef procedura de evaluare si autorizare a persoanelor fizice ce solicita a avea calitatea de experti ISCIR; ordinul pentru aprobarea acestei proceduri se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

 

   m) realizeaza supravegherea pietei in domeniul de activitate pentru care a fost nominalizat;

 

   n) participa, la solicitarea organelor de cercetare penala, la anchetarea cauzelor in care s-au produs accidentele la instalatiile si echipamentele supuse controlului ISCIR, evalueaza efectele produse si dispune masurile ce se impun privind siguranta in functionare a acestora, dupa caz;

 

   o) organizeaza si deruleaza campanii de informare in scopul imbunatatirii sigurantei in functionare a instalatiilor si echipamentelor;

 

   p) avizeaza, potrivit legii, furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe de formare profesionala pentru ocupatiile prevazute in anexa nr. 11; conditiile si cerintele pentru avizarea furnizorilor de formare profesionala se stabilesc prin ordin al inspectorului de stat sef al ISCIR, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

 

   q) participa la elaborarea de standarde in domeniul sau de activitate;

 

   r) participa la elaborarea si validarea standardelor ocupationale relevante in domeniul de activitate al ISCIR;

 

   s) elaboreaza si supune aprobarii, prin ordin al ministrului economiei, lista tarifelor aplicate pentru activitatile prestate de catre ISCIR; ordinul ministrului economiei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

 

   t) editeaza si publica materiale specifice domeniului, in scopul realizarii sigurantei in functionare si al prevenirii accidentelor si avariilor;

 

   u) colaboreaza cu institutii similare si cu organisme din alte tari, stabileste si poate incheia cu acestea, in conditiile legii, conventii si protocoale de recunoastere reciproca, reprezinta interesele Romaniei in organizatii si institutii internationale, in domeniul sau de activitate, in calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline;

 

   v) realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul sau de activitate;

 

   w) coordoneaza si deruleaza programe cu finantare interna si/sau internationala.

 

   (2) ISCIR indeplineste orice alte atributii stabilite in responsabilitatea sa potrivit legislatiei in vigoare.”

 

   4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

   „Art. 4. – (1) In cadrul ISCIR functioneaza 15 inspectii teritoriale fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2.

 

   (2) Structura organizatorica a ISCIR este prevazuta in anexa nr. 3.

 

   (3) Personalul din cadrul ISCIR este personal contractual.

 

   (4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizeaza potrivit reglementarilor in vigoare aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.

 

   (5) Stabilirea salariului de baza si a celorlalte drepturi salariale ale conducatorului ISCIR se fac, potrivit legii, la numirea acestuia in functie.”

 

   5. La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

   „Art. 5 – (1) ISCIR este condusa de un inspector de stat sef, numit in conditiile legii.

 

   (2) Inspectorul de stat sef reprezinta ISCIR in raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate.”

 

   6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

   „Art. 6. – (1) Modul de functionare si atributiile inspectiilor teritoriale si ale celorlalte structuri din cadrul ISCIR se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al ISCIR.

 

   (2) Regulamentul de organizare si functionare al ISCIR si statul de functii se aproba prin ordin al inspectorului de stat sef.”

 

   7. La articolul 7, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

   „(2) ISCIR are dreptul de a solicita informatii si documente de la persoanele fizice sau juridice care proiecteaza, construiesc, monteaza, instaleaza, pun in functiune, realizeaza supravegherea si verificarea tehnica, executa revizii, repara, intretin, detin, exploateaza, efectueaza verificari tehnice in utilizare pentru determinarea duratei remanente de viata si de la cele ce pun la dispozitie pe piata instalatii/echipamente, cu respectarea prevederilor reglementarilor tehnice ce transpun directive europene.

 

   ………………………………………………………………………………

 

   (4) Pentru realizarea expertizelor privind avariile si accidentele din domeniul sau de activitate, ISCIR intocmeste si actualizeaza lista expertilor ISCIR, pe care o publica pe site-ul ISCIR; in cazul in care este necesara efectuarea de analize si/sau incercari in laboratoare, cheltuielile in legatura cu acestea se suporta de persoana fizica sau juridica care solicita analizele si/sau incercarile respective.”

 

   8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

   „Art. 9. – Finantarea activitatii ISCIR se asigura integral din venituri proprii, potrivit legii. Veniturile se realizeaza din tarife percepute pentru activitatea de supraveghere tehnica, verificare in functionare si control, precum si din orice alte activitati cu caracter specific, prestate de ISCIR in conditiile legii.”

 

   9. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

   „(2) Fondurile necesare pentru sustinerea activitatii de supraveghere a pietei se prevad distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al ISCIR, urmand sa fie folosite numai in acest scop.”

 

   10. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

   „Art. 12. – Anexele nr. 1, 11, 12, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.”

 

   11. In tot cuprinsul hotararii, denumirea „Ministerul Economiei si Comertului” se inlocuieste cu denumirea „Ministerul Economiei”, iar sintagma „ministrul industriei si resurselor” se inlocuieste cu sintagma „ministrul economiei”.

 

   12. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

 

   13. Dupa anexa nr. 1 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 11 si 12, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 2 si 3 la prezenta hotarare.

 

   14. Anexele nr. 3 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexa nr. 4 si, respectiv, cu anexa nr. 5 la prezenta hotarare.

 

   Art. II. – Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

   PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

 

   

                        Contrasemneaza:
                        ---------------
                       Ministrul economiei,
                        Adriean Videanu
                Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
                         Marian Sarbu
                     Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Pogea

 

   Bucuresti, 12 august 2009.

 

   Nr. 920.

 

   ANEXA  Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001)

 

   Instalatii/echipamente pentru care se autorizeaza functionarea