HOTĂRÂRE nr. 1480 din 11 decembrie 2003 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. I Hotararea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300 din 6 mai 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1.Litera a) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins: „a) combustibil gazos – orice combustibil care este in stare gazoasa la o temperatura de 15°C, cu o presiune de pana la 1 bar;” 2.Litera c) a articolului 2 se abroga. 3.Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins: „Art. 5 (1) Se considera ca sunt respectate toate cerintele prevazute de prezenta hotarare, inclusiv procedurile pentru evaluarea conformitatii, prevazute in cap. II, si se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a aparatelor, daca acestea poarta marcajul european de conformitate CE, denumit in continuare marcaj CE, aplicat de un producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Elementele de identificare a marcajului CE sunt prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare.” 4.Litera b) a alineatului (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins: „b) standardele romane sau cu standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care sunt aplicabile in domeniile in care nu exista standarde armonizate si care au fost validate de Comisia Europeana.” 5.Litera b) a alineatului (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins: „b) aplicarii incorecte a standardelor prevazute la art. 6 alin. (1);” 6.Alineatele (5) si (6) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins: „(5) a) In cazul in care aparatelor li se aplica si alte reglementari care acopera alte cerinte si care, de asemenea, prevad aplicarea marcajului CE, acest marcaj indica conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor reglementarilor aplicabile. b) Daca una sau mai multe dintre aceste reglementari, prevazute la lit. a), permit producatorului ca intr-o perioada de tranzitie sa aleaga ce prevederi sa aplice, marcajul CE indica conformitatea doar cu prevederile acelor reglementari aplicate de producator. In astfel de situatii, in documentele, notele sau instructiunile care insotesc aparatele, conform cerintelor din reglementarile aplicabile, trebuie specificate elementele de identificare particulare ale reglementarilor, asa cum sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (6) Documentele si corespondenta realizate in legatura cu procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la alin. (1) si (2) se redacteaza in limba romana, limba oficiala a statului membru unde este stabilit organismul notificat care evalueaza conformitatea sau intr-o limba acceptata de acesta.” 7.Articolul 11 va avea urmatorul cuprins: „Art. 11 Fara a impieta asupra aplicarii prevederilor art. 8: 1. In cazul in care organismul de control constata ca marcajul CE a fost aplicat incorect, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, este obligat sa asigure conformitatea aparatului ori echipamentului cu prevederile privind aplicarea marcajului CE si sa opreasca incalcarea prevederilor prezentei hotarari. 2. In cazul in care organismul de control constata ca aplicarea incorecta a marcajului continua, acesta ia masurile necesare de limitare sau de interzicere a introducerii pe piata a aparatului in cauza sau de asigurare a retragerii de pe piata, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.” 8.Articolul 12 va avea urmatorul cuprins: „Art. 12 (1) Ministerul Economiei si Comertului evalueaza organismele din Romania pe baza unei proceduri de evaluare elaborate, avand in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 5, aprobata prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) Criteriile minime prevazute in anexa nr. 5 sunt presupuse a fi indeplinite de catre organismele care satisfac criteriile de evaluare incluse in standardele armonizate aplicabile. (3) Ministerul Economiei si Comertului notifica Comisiei Europene si statelor membre organismele desemnate pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevazute in art. 9, impreuna cu atributiile specifice pe care aceste organisme la indeplinesc si numarul de identificare alocat acestora anterior de catre Comisia Europeana. (4) Lista organismelor notificate si numarul alocat acestora, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publica si se actualizeaza in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (5) In conditiile in care constata ca un organism notificat nu mai intruneste criteriile minime prevazute in anexa nr. 5, Ministerul Economiei si Comertului retrage desemnarea unui astfel de organism. (6) Ministerul Economiei si Comertului informeaza Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia adoptata in baza prevederilor alin. (4), in scopul retragerii notificarii la nivel european.” 9.Articolul 16 va avea urmatorul cuprins: „Art. 16 (1) Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale, denumit in continuare PECA, se admit introducerea pe piata si punerea in functiune si a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi care poarta marcajul national de conformitate CS, denumit in continuare marcaj CS, aplicat conform procedurilor prevazute la art. 18 alin. (1). Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Se interzice aplicarea pe aparatele consumatoare de combustibili gazosi atat a marcajului CS, cat si a marcajului CE, in conditiile prezentei hotarari.” 10.Articolul 17 va avea urmatorul cuprins: „Art. 17 (1) Pana la data intrarii in vigoare a PECA, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevazute de prezenta hotarare, Ministerul Economiei si Comertului recunoaste si aproba organismele care realizeaza evaluarea conformitatii prevazuta la art. 9. (2) Recunoasterea si aprobarea prevazute la alin. (1) se realizeaza avandu-se in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 5, conform normelor metodologice care se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (3) Lista organismelor recunoscute care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, prevazute la alin. (1), si sarcinile specifice pe care acestea le indeplinesc se aproba si se actualizeaza prin ordin al ministrului economiei si comertului, ori de cate ori este necesar, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (4) In ordinul prevazut la alin. (3) pentru fiecare organism recunoscut se va preciza si numarul de identificare atribuit potrivit prevederilor art. 292 alin. (2) din Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.” 11.Articolul 18 va avea urmatorul cuprins: „Art. 18 (1) In situatia in care evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi destinate pietei nationale se realizeaza de catre organismele prevazute la art. 17 alin. (1), producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania, aplica marcajul CS. (2) In cazul in care aparatelor li se aplica si alte reglementari care acopera alte cerinte si care, de asemenea, prevad aplicarea marcajului CS, acest marcaj indica conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor reglementarilor aplicabile.” 12.Articolul 19 va avea urmatorul cuprins: „Art. 19 (1) Producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau persoana responsabila cu introducerea pe piata, dupa caz, care introduce pe piata si pune in functiune aparatele consumatoare de combustibili gazosi cu marcaj CS, are aceleasi responsabilitati ca si in cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi introduse pe piata cu marcaj CE. (2) Pana la data intrarii in vigoare a PECA, prevederile referitoare la marcajul CE sunt aplicabile si pentru marcajul CS. (3) Sanctiunile si masurile prevazute in cap. V se aplica si in cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi introduse pe piata cu marcaj CS.” 13.Articolul 20 va avea urmatorul cuprins: „Art. 20 De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se admite introducerea pe piata si punerea in functiune numai a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi care poarta marcajul CE.” 14.Articolul 21 va avea urmatorul cuprins: „Art. 21 Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.” 15.Articolul 22 va avea urmatorul cuprins: „Art. 22 Prevederile art. 7 si ale art. 8 alin. (4) se aplica de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, iar prevederile art. 6 alin. (2) si art. 12 alin. (2) si (5) se aplica la data intrarii in vigoare a PECA.” 16.Dupa articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 24, cu urmatorul cuprins: „Art. 24 Prezenta hotarare transpune Directiva 90/396/EEC din 29 iunie 1990 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la aparate consumatoare de combustibili gazosi, amendata de Directiva 93/68/EEC din 22 iulie 1993.” 17.Anexa nr. 2 „Declaratie de conformitate CE – model -” si anexa nr. 5 „Prezentarea schematica a procedurilor de evaluare a conformitatii” se abroga. 18.Anexa nr. 3 „Dosarul tehnic de fabricatie” devine anexa nr. 2 la hotarare, anexa nr. 4 „Proceduri pentru evaluarea conformitatii” devine anexa nr. 3 la hotarare, anexa nr. 6 „Inscriptionari” devine anexa nr. 4 la hotarare, iar anexa nr. 7 „Criterii minime pentru recunoasterea organismelor notificate” devine anexa nr. 5 la hotarare. 19.Punctul 4.4.5 al anexei nr. 3 va avea urmatorul cuprins: „4.4.5. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa fie in masura sa prezinte, la cerere, organismului de control rapoartele intocmite de organismul notificat.” 20.Punctul 5.1 al anexei nr. 3 va avea urmatorul cuprins: „5.1. Verificarea EC a produsului este procedura prin care producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, verifica si declara ca aparatele care se supun prevederilor pct. 3 sunt conforme cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si satisfac cerintele esentiale aplicabile din prezenta hotarare.” 21.Punctul 5.2 al anexei nr. 3 va avea urmatorul cuprins: „5.2. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca procesul de fabricatie sa asigure conformitatea cu cerintele esentiale aplicabile din prezenta hotarare. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare aparat si sa emita o declaratie de conformitate. Declaratia de conformitate poate sa fie emisa pentru unul sau mai multe aparate si trebuie pastrata, in original, de emitentul acesteia.” 22.Punctul 5.4.3 al anexei nr. 3 va avea urmatorul cuprins: „5.4.3. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa fie in masura sa prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat.” 23.Punctul 5.5.4 al anexei nr. 3 va avea urmatorul cuprins: „5.5.4. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa fie in masura sa prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat.” 24.Punctul 6.1 al anexei nr. 3 va avea urmatorul cuprins: „6.1. Verificarea EC pentru unitatea de produs este procedura prin care producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, asigura si declara ca aparatul in cauza, pentru care s-a emis certificatul de conformitate cu tipul descris la pct. 2, este conform cerintelor esentiale aplicabile din prezenta hotarare. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa aplice marcajul CE pe aparat si trebuie sa emita o declaratie de conformitate care trebuie pastrata, in original, de emitentul acesteia.” Art. II In textul Hotararii Guvernului nr. 453/2003 urmatoarele sintagme se inlocuiesc dupa cum urmeaza: – „Ministerul Industriei si Resurselor” se inlocuieste cu „Ministerul Economiei si Comertului”; – „ministrul industriei si resurselor” se inlocuieste cu „ministrul economiei si comertului”; – „verificarea CE” se inlocuieste cu „verificarea EC”; – „examinare CE de tip” se inlocuieste cu „examinare EC de tip”; – „supraveghere CE” se inlocuieste cu „supraveghere EC”; – „anexa nr. 3” se inlocuieste cu „anexa nr. 2”; – „anexa nr. 4” se inlocuieste cu „anexa nr. 3”; – „anexa nr. 6” se inlocuieste cu „anexa nr. 4”; – „anexa nr. 7” se inlocuieste cu „anexa nr. 5”. Art. III Hotararea Guvernului nr. 453/2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare. -****- PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemneaza: Ministrul economiei si comertului, Dan Ioan Popescu Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 923 din data de 22 decembrie 2003