HOTARARE nr. 119 din 5 februarie 2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale Avand in vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1 (1)Prezenta hotarare se aplica masinilor industriale, denumite in continuare masini din productia interna, precum si acelora importate, stabilind cerintele esentiale de sanatate si securitate specifice acestora, prevazute in anexa nr. 1. (2)Prezenta hotarare se aplica si componentelor de securitate introduse pe piata separat. Art. 2 (1)In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel: 1.masina: a)un ansamblu de parti sau componente legate intre ele, dintre care cel putin una este in miscare, cu sisteme de actionare, circuite de comanda si putere adecvate si altele asemenea, reunite pentru un anumit scop, in special pentru prelucrarea, tratarea, transportarea sau ambalarea unui material; b)un ansamblu de masini care, in scopul de a ajunge la acelasi rezultat, sunt dispuse si comandate astfel incat sa functioneze ca un intreg; c)un echipament interschimbabil care modifica functionarea unei masini si care este introdus pe piata in scopul de a fi asamblat chiar de catre operator cu o masina sau cu o serie de masini diferite ori cu un vehicul-tractor, in masura in care acest echipament nu este o piesa de schimb sau o unealta; 2.componenta de securitate – componenta care, cu conditia sa nu fie un echipament interschimbabil, este introdusa pe piata de producator sau de reprezentantul sau autorizat, pentru a indeplini o functie de securitate atunci cand este utilizata si a carei defectare sau functionare necorespunzatoare pericliteaza securitatea sau sanatatea persoanelor expuse. (2)Termenii definiti la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 3 (1)Prevederile prezentei hotarari nu se aplica: a)masinilor a caror singura sursa de energie este forta umana, aplicata direct, cu exceptia celor utilizate pentru ridicarea sau coborarea sarcinilor; b)dispozitivelor medicale; c)echipamentelor specifice utilizate in balciuri si/sau parcuri de distractie; d)cazanelor de abur si recipientelor sub presiune; e)masinilor special proiectate sau puse in functiune pentru utilizare in domeniul nuclear si care, in cazul unei defectari, pot provoca o emisie radioactiva; f)surselor radioactive incorporate intr-o masina; g)armelor de foc; h)rezervoarelor de stocare si conductelor de transport pentru petrol, motorina, lichide inflamabile si substante periculoase; i)mijloacelor de transport, cum ar fi vehiculele si remorcile destinate numai transportului aerian, rutier, feroviar, naval, de marfuri si/sau persoane. Vehiculele utilizate in industria extractiva de minereuri nu sunt excluse; j)navelor maritime si platformelor maritime, inclusiv echipamentelor de la bordul acestor nave sau platforme; k)instalatiilor cu cablu, inclusiv funicularelor, pentru transportul public sau privat de persoane; l)tractoarelor agricole si forestiere; m)masinilor speciale proiectate si construite in scop militar sau de mentinere a ordinii publice; n)ascensoarelor care servesc in mod permanent niveluri precizate ale cladirilor si constructiilor, avand o cabina care se deplaseaza de-a lungul unor ghidaje rigide a caror inclinatie fata de orizontala este mai mare de 15 grade, destinate transportarii persoanelor, persoanelor si marfurilor sau numai a marfurilor, in cazul in care cabina este accesibila, in sensul ca o persoana poate intra fara dificultate in cabina care este echipata cu organe de comanda in interior sau la indemana persoanei respective; o)mijloacelor de transport pe sina, cu pinion si cremaliera, pentru persoane; p)instalatiilor de extractie care echipeaza puturile de mina; r)elevatoarelor teatrale; s)ascensoarelor de santier destinate pentru ridicarea persoanelor sau a persoanelor si marfurilor. (2)Atunci cand, pentru o masina sau o componenta de securitate, riscurile prevazute de prezenta hotarare sunt tratate, in totalitate sau partial, de alte reglementari specifice, armonizate cu legislatia Uniunii Europene, prezenta hotarare nu se aplica sau inceteaza sa se aplice pentru acele masini sau componente de securitate si pentru acele riscuri, de la data aplicarii acelor reglementari specifice. (3)Atunci cand la o masina riscurile sunt in principal de natura electrica, acesteia i se aplica in mod exclusiv Hotararea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, cu modificarile si completarile ulterioare. CAPITOLUL II: Conditii de introducere pe piata Art. 4 Masinile si componentele de securitate prevazute la art. 2 alin. (1) trebuie sa satisfaca cerintele esentiale de sanatate si securitate care le sunt aplicabile, prevazute in anexa nr. 1. Art. 5 (1)Se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a masinilor si a componentelor de securitate prevazute la art. 2 alin. (1) numai daca, atunci cand sunt corespunzator instalate, intretinute si utilizate conform destinatiei lor, nu afecteaza securitatea si sanatatea persoanelor sau, dupa caz, a animalelor domestice ori a bunurilor. (2)Autoritatile publice pot emite, daca este necesar, reglementari care cuprind cerinte specifice pentru protectia persoanelor, in special a angajatilor care utilizeaza masini sau componente de securitate. Respectivele reglementari nu pot aduce modificari masinilor si componentelor de securitate, care sa contravina prevederilor prezentei hotarari. (3)Cu ocazia targurilor, expozitiilor, demonstratiilor tehnice si altele asemenea, masinile sau componentele de securitate care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari pot fi expuse cu conditia ca un indicator vizibil sa indice clar faptul ca astfel de masini sau componente de securitate nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari si nu pot fi puse in vanzare pana cand nu sunt aduse in stare de conformitate de catre producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia. In timpul demonstratiilor se vor lua masuri de securitate corespunzatoare pentru a se asigura protectia persoanelor. Art. 6 (1)Introducerea pe piata si punerea in functiune a masinilor sau componentelor de securitate care sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari nu pot fi interzise, restranse sau impiedicate. (2)Introducerea pe piata a masinilor nu poate fi interzisa, restransa sau impiedicata in cazul in care producatorul sau reprezentantul sau autorizat declara, in conformitate cu prevederile lit. B din anexa nr. 2, ca acestea urmeaza sa fie incorporate intr-o masina sau asamblate cu alta masina in vederea constituirii unei masini care face obiectul prezentei hotarari, cu exceptia cazului in care acestea pot functiona in mod independent. (3)Echipamentul interschimbabil prevazut la art. 2 alin. (1) pct. 1 lit. c) trebuie sa poarte in toate cazurile marcajul european de conformitate, denumit in continuare marcaj CE, si sa fie insotit de declaratia de conformitate EC prevazuta la lit. A din anexa nr. 2. (4)Introducerea pe piata a componentelor de securitate definite la art. 2 alin. (1) pct. 2 nu poate fi interzisa, restransa sau impiedicata daca sunt insotite de declaratia de conformitate EC a producatorului sau a reprezentantului sau autorizat, conform lit. C din anexa nr. 2. Art. 7 Se considera ca fiind in conformitate cu toate prevederile prezentei hotarari, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in cap. III: a)masinile care poarta marcajul CE, aplicat de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, si care sunt insotite de declaratia de conformitate EC prevazuta la lit. A din anexa nr. 2; b)componentele de securitate, insotite de declaratia de conformitate EC prevazuta la lit. C din anexa nr. 2. Art. 8 (1)Masinile si componentele de securitate fabricate conform prevederilor unui standard roman si/sau ale unui standard national al unui stat membru al Uniunii Europene, care adopta un standard european armonizat al carui numar de referinta a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care acopera una sau mai multe cerinte esentiale de securitate si sanatate, se considera ca indeplinesc cerintele esentiale relevante. (2)Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la masini si componente de securitate se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceasta lista va fi actualizata periodic. (3)In absenta standardelor armonizate, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, lista standardelor si specificatiile tehnice nationale existente, considerate importante sau relevante pentru implementarea corespunzatoare a cerintelor esentiale de securitate si sanatate prevazute in anexa nr. 1. (4)In situatia in care se constata ca un standard prevazut la alin. (1) nu satisface in totalitate cerintele esentiale prevazute la art. 4, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei instiinteaza Comitetul Permanent de pe langa Comisia Europeana. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va duce la indeplinire decizia adoptata de Comitetul Permanent de pe langa Comisia Europeana, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.587/2002 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana. Art. 9 (1)In cazul in care organul de control prevazut la art. 20 constata ca masinile care poarta marcajul CE sau componentele de securitate insotite de declaratia de conformitate EC, utilizate conform destinatiei prevazute, pot periclita securitatea persoanelor si, atunci cand este cazul, a animalelor domestice sau a bunurilor, acesta trebuie sa ia masuri pentru a retrage astfel de masini sau componente de securitate de pe piata, pentru a interzice introducerea lor pe piata, punerea in functiune sau utilizarea lor ori pentru a le restrange libera circulatie. (2)Organul de control informeaza in scris Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei asupra masurilor luate, indicand motivele care au stat la baza deciziilor sale si, in principal, daca neconformitatea se datoreaza: a)nerespectarii cerintelor esentiale prevazute la art. 4; b)aplicarii incorecte a standardelor prevazute la art. 8 alin. (1); c)unor deficiente ale standardelor prevazute la art. 8 alin. (1). (3)In cazul in care organul de control constata ca o masina care poarta marcajul CE sau o componenta de securitate insotita de declaratia de conformitate EC nu este conforma cu prevederile prezentei hotarari, acesta trebuie sa ia masuri impotriva celui care a aplicat marcajul sau a emis declaratia de conformitate si informeaza Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei asupra deciziei sale. (4)Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va informa Comisia Europeana si statele membre cu privire la masurile luate in baza prevederilor alin. (2) si (3). CAPITOLUL III: Proceduri pentru evaluarea conformitatii Art. 10 (1)Pentru a atesta conformitatea masinilor si componentelor de securitate cu prevederile prezentei hotarari, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa elaboreze o declaratie de conformitate EC pe baza modelului prevazut, dupa caz, la lit. A sau lit. C din anexa nr. 2. (2)In plus, fata de prevederile alin. (1), numai in cazul masinilor, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice pe masina marcajul CE. Art. 11 (1)Inainte de introducerea pe piata, producatorul sau reprezentantul sau autorizat are obligatia: 1.daca masina nu este mentionata in anexa nr. 4, sa elaboreze dosarul tehnic prevazut in anexa nr. 5; 2.daca masina este mentionata in anexa nr. 4 si este fabricata fara respectarea ori cu respectarea numai partiala a standardelor prevazute la art. 8 alin. (1) sau, daca nu exista astfel de standarde, sa supuna un exemplar al masinii examinarii EC de tip, mentionata in anexa nr. 6; 3.daca masina este mentionata in anexa nr. 4 si este fabricata cu respectarea standardelor prevazute la art. 8 alin. (1): a)fie sa elaboreze dosarul tehnic mentionat in anexa nr. 6 si sa il inainteze organismului notificat prevazut la art. 16, care confirma primirea dosarului cat mai curand cu putinta si il pastreaza; b)fie sa supuna organismului notificat dosarul tehnic mentionat in anexa nr. 6, care verifica numai daca standardele prevazute la art. 8 alin. (1) au fost aplicate corect si emite un atestat de conformitate a dosarului tehnic respectiv; c)fie sa supuna un exemplar al masinii examinarii EC de tip, prevazuta in anexa nr. 6. (2)In cazul aplicarii prevederilor alin. (1) pct. 3 lit. a), se aplica, de asemenea, si prevederile pct. 5 si 7 din anexa nr. 6. (3)In cazul aplicarii prevederilor alin. (1) pct. 3 lit. b), se aplica, de asemenea, si prevederile pct. 5, 6 si 7 din anexa nr. 6. Art. 12 (1)In cazul aplicarii prevederilor art. 11 alin. (1) pct. 1 si pct. 3 lit. a) si b), declaratia de conformitate EC trebuie sa ateste numai conformitatea cu cerintele esentiale ale prezentei hotarari. (2)In cazul aplicarii prevederilor art. 11 alin. (1) pct. 2 si pct. 3 lit. c), declaratia de conformitate EC trebuie sa ateste conformitatea cu exemplarul tipului de masina care a fost supus examinarii EC de tip. Art. 13 Componentele de securitate sunt supuse procedurilor de certificare aplicabile masinilor in conformitate cu prevederile art. 11 si 12. In plus, la examinarea EC de tip organismul notificat verifica aptitudinea componentei de securitate de a indeplini functiile de securitate declarate de producator. Art. 14 (1)In cazul in care masinile fac obiectul si al altor reglementari, care se refera la alte aspecte si care prevad, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acesta trebuie sa indice si conformitatea masinilor cu dispozitiile acelor reglementari. (2)Atunci cand una sau mai multe dintre reglementarile prevazute la alin. (1) lasa producatorului, intr-o perioada tranzitorie, posibilitatea sa aleaga regimul de aplicare, marcajul CE indica conformitatea numai cu dispozitiile reglementarilor aplicate de producator. In acest caz, in documentele, notele sau instructiunile cerute de aceste reglementari si care insotesc masinile respective trebuie trecute referiri la reglementarile aplicate. Art. 15 (1)Atunci cand nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat nu indeplineste obligatiile prevazute la art. 10-14, aceste obligatii revin persoanelor care introduc pe piata masina sau componenta de securitate. Aceleasi obligatii se aplica si celui care asambleaza masini sau parti ale acestora ori componente de securitate de diverse origini sau care construieste masina ori componenta de securitate pentru uzul propriu. (2)Obligatiile prevazute la alin. (1) nu se aplica persoanelor care asambleaza un echipament interschimbabil cu o masina sau cu un vehicul-tractor, asa cum este prevazut la art. 2, cu conditia ca partile componente sa fie compatibile si fiecare dintre acestea sa poarte marcajul CE si sa fie insotite de declaratia de conformitate EC. CAPITOLUL IV: Organisme pentru evaluarea conformitatii Art. 16 (1)Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei desemneaza, in vederea notificarii de catre Comisia Europeana, organismele care indeplinesc procedurile prevazute la cap. III, avand in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 7. (2)Se considera ca organismele care indeplinesc criteriile de evaluare prevazute in standardele armonizate relevante indeplinesc criteriile prevazute in anexa nr. 7. (3)Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei comunica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a desemnat, conform prevederilor alin. (1), si sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum si numarul lor de identificare alocat anterior de Comisia Europeana. (4)Lista organismelor notificate si numarul acestora de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate aceste organisme se publica si se actualizeaza periodic in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Art. 17 In cazul in care se constata ca un organism notificat nu mai intruneste criteriile minime prevazute in anexa nr. 7, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei retrage notificarea organismului si informeaza Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene. CAPITOLUL V: Marcaje Art. 18 (1)Marcajul CE este format din initialele „CE” conform graficii modelului prevazut in anexa nr. 3. (2)Marcajul CE se aplica pe masina in mod distinctiv si vizibil, in conformitate cu prevederile pct. 1.7.4 din anexa nr. 1. (3)Aplicarea pe masini a marcajelor care pot induce in eroare tertele parti in ceea ce priveste semnificatia si forma marcajului CE este interzisa. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe masini, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse. Art. 19 (1)In cazul in care organul de control constata ca marcajul CE a fost aplicat in mod incorect, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este obligat sa aduca produsul in stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului si sa inceteze incalcarea prevederilor prezentei hotarari. (2)In cazul in care organul de control constata ca neconformitatea prevazuta la alin. (1) persista, acesta trebuie sa ia toate masurile necesare de restrangere sau interzicere a introducerii pe piata sau sa asigure retragerea de pe piata a produsului, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari. CAPITOLUL VI: Supravegherea pietei Art. 20 Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotarari si este responsabil pentru supravegherea pietei este Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. CAPITOLUL VII: Raspunderi si sanctiuni Art. 21 (1)Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)nerespectarea prevederilor art. 4, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata, interzicerea utilizarii si a introducerii pe piata si a punerii in functiune a produselor neconforme; b)nerespectarea prevederilor art. 7 si ale art. 24 alin. (1), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii pana la o data stabilita de organul de control de comun acord cu producatorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c)nerespectarea prevederilor art. 11, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii pana la o data stabilita de organul de control de comun acord cu producatorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatilor; d)nerespectarea prevederilor art. 13, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii pana la o data stabilita de organul de control de comun acord cu producatorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatilor; e)nerespectarea prevederilor art. 18, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect. (2)Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare. (3)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Inspectiei Muncii. Art. 22 (1)Orice masura a Inspectiei Muncii luata in baza prezentei hotarari, din care rezulta sanctiuni si restrictii de introducere pe piata, punere in functiune sau necesitatea retragerii de pe piata a masinilor sau componentelor de securitate, trebuie sa mentioneze motivarea in fapt si in drept a deciziei in conditiile prezentei hotarari si va fi adusa la cunostinta Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. (2)Masura se aduce la cunostinta celui sanctionat intr-un interval de 72 de ore, precizandu-se calea de contestatie legala, termenul si organul competent sa solutioneze contestatia. CAPITOLUL VIII: Dispozitii finale si tranzitorii Art. 23 Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei are obligatia sa ia masurile necesare privind informarea celor interesati in legatura cu aplicarea prezentei hotarari. Art. 24 (1)Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale – PECA ori pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in situatia in care acest protocol nu este incheiat, se admit introducerea pe piata si punerea in functiune si a masinilor care poarta marcaj national de conformitate CS, denumit in continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor art. 26, si a componentelor de securitate insotite de declaratia de conformitate CS. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. (2)Marcajul national de conformitate CS nu va fi aplicat concomitent cu marcajul CE, in conditiile prezentei hotarari. Art. 25 (1)Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale – PECA ori pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in situatia in care acest protocol nu este incheiat, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevazute de prezenta hotarare, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va recunoaste si va desemna organismele de certificare la nivel national. (2)Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va recunoaste si va desemna organismele de certificare la nivel national in baza unor norme metodologice ce vor fi elaborate avandu-se in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 7, aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (3)Lista organismelor de certificare la nivel national prevazute la alin. (1), sarcinile specifice pentru care organismele au fost desemnate si numerele lor de identificare se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica si se actualizeaza, ori de cate ori este necesar, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (4)In situatia in care evaluarea conformitatii masinilor destinate pietei nationale se realizeaza prin utilizarea procedurilor prevazute de prezenta hotarare, de catre organisme recunoscute si desemnate conform prevederilor alin. (1), producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, dupa caz, trebuie sa aplice marcajul CS si sa emita declaratia de conformitate CS. (5)In cazul componentelor de securitate destinate pietei nationale se aplica prevederile alin. (4), cu exceptia aplicarii marcajului CS. (6)Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale – PECA ori pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in situatia in care acest protocol nu este incheiat, prevederile prezentei hotarari referitoare atat la marcajul CE, cat si la declaratia de conformitate EC se aplica si pentru produsele care poarta marcaj CS sau sunt insotite de declaratia de conformitate CS. Art. 26 (1)Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, dupa caz, care introduce pe piata masini cu marcaj CS, are aceleasi responsabilitati ca si in cazul celor prevazute pentru masinile introduse pe piata cu marcaj CE. (2)In cazul componentelor de securitate insotite de declaratia de conformitate CS, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, dupa caz, are aceleasi responsabilitati ca si in cazul celor prevazute pentru componentele de securitate insotite de declaratia de conformitate EC. (3)Masurile prevazute la art. 22 se aplica si in cazul masinilor introduse pe piata cu marcaj CS, precum si componentelor de securitate insotite de declaratia de conformitate CS. Art. 27 De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana vor fi admise la comercializare numai masinile si componentele de securitate care poarta marcajul CE si/sau sunt insotite de declaratia de conformitate EC. Art. 28 Certificatele emise pentru masini sau componente de securitate in baza legislatiei in vigoare la data publicarii prezentei hotarari isi mentin valabilitatea pana la data expirarii acestora, dar nu mai tarziu de data intrarii in vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale – PECA ori pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in situatia in care acest protocol nu este incheiat. Art. 29 Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 30 Prezenta hotarare intra in vigoare la 120 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 8 alin. (4) si ale art. 9 alin. (4), care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007, precum si ale pct. 6 din anexa nr. 6, ale art. 16 alin. (3) si (4) si ale art. 17, care se aplica de la data intrarii in vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale – PECA ori la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in situatia in care acest protocol nu este incheiat. Art. 31 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga sectiunea A din Normele metodologice referitoare la certificarea calitatii din punct de vedere al securitatii muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare. Art. 32 Prezenta hotarare transpune prevederile Directivei 98/37/EC – masini. -****- PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE Contrasemneaza: Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, Elena Dumitru Ministrul economiei si comertului, Dan Ioan Popescu ANEXA Nr. 1: CERINTE ESENTIALE pentru sanatate si securitate referitoare la proiectarea si construirea masinilor si componentelor de securitate In sensul prezentei anexe, prin masina se intelege fie o masina, fie o componenta de securitate, asa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din hotarare. OBSERVATII PRELIMINARE (1)Obligatiile prevazute de cerintele esentiale pentru sanatate si securitate se aplica numai atunci cand pericolul respectiv exista pentru masina in cauza, cand aceasta este utilizata in conditiile prevazute de producator. In orice situatie, cerintele pct. 1.1.2, 1.7.4 si 1.7.5 se aplica tuturor masinilor care fac obiectul prezentei hotarari. (2)Cerintele esentiale pentru sanatate si securitate enuntate in prezenta hotarare sunt obligatorii. Cu toate acestea, este posibil ca, datorita nivelului de dezvoltare al tehnicii, obiectivele stabilite de ele sa nu poata fi atinse. In acest caz, masinile trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa se apropie cat mai mult posibil de aceste obiective. (3)Cerintele esentiale pentru sanatate si securitate au fost grupate in functie de pericolele pe care le acopera. Masinile pot prezenta o serie de pericole care se pot regasi in mai multe din capitolele prezentei anexe. Producatorul are obligatia de a aprecia pericolele pentru a identifica pe cele care exista la masina sa; el trebuie apoi sa o proiecteze si sa o construiasca luand in considerare aceasta apreciere. 1.Cerinte esentiale pentru sanatate si securitate 1.1.Generalitati 1.1.1.Definitii In sensul prezentei anexe: 1.zona periculoasa – orice zona din interiorul si/sau in jurul masinii in care prezenta unei persoane expuse constituie un risc pentru sanatatea si securitatea sa; 2.persoana expusa – orice persoana aflata integral sau partial intr-o zona periculoasa; 3.operator – persoana/persoanele insarcinata/insarcinate cu instalarea, punerea in functiune, reglarea, mentenanta, curatarea, repararea si transportarea masinii. 1.1.2.Principii de integrare a securitatii a)Masinile trebuie construite astfel incat sa fie apte sa-si indeplineasca functia, sa poata fi reglate si intretinute fara ca persoanele sa fie expuse riscului, atunci cand aceste operatii se efectueaza in conditiile prevazute de producator. Scopul masurilor adoptate trebuie sa fie eliminarea oricarui risc de accidentare pe intreaga durata de viata previzibila a masinii, inclusiv fazele de montare si demontare, chiar in cazul in care riscurile de accidentare rezulta din situatii anormale previzibile. b)La selectarea celor mai adecvate solutii, producatorul trebuie sa aplice urmatoarele principii, in ordinea indicata: – sa elimine sau sa reduca riscurile cat mai mult posibil (proiectare si construire de masini cu securitatea intrinseca); – sa adopte masurile de protectie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate; – sa informeze utilizatorii despre riscurile remanente datorate eficacitatii incomplete a masurilor de protectie adoptate, sa indice daca este necesara o pregatire speciala si sa specifice, daca este necesar, folosirea unui echipament individual de protectie. c)La proiectarea si construirea masinilor si la elaborarea instructiunilor producatorul trebuie sa ia in considerare nu numai utilizarea normala a masinilor, ci si utilizari care pot fi asteptate in mod previzibil. Masina trebuie proiectata astfel incat sa se evite utilizarea sa anormala, daca o astfel de utilizare poate genera un risc. In alte cazuri, instructiunile trebuie sa atraga atentia utilizatorului asupra modalitatilor constatate din experienta ca pot aparea, in care masina nu trebuie utilizata. d)In conditiile prevazute pentru utilizare, disconfortul, oboseala si stresul psihic ale operatorului trebuie reduse la minimum posibil, tinandu-se seama de principiile ergonomice. e)La proiectarea si construirea masinilor producatorul trebuie sa tina seama de constrangerile la care este supus operatorul, ca rezultat al utilizarii necesare sau previzibile a echipamentului individual de protectie (cum ar fi: incaltaminte, manusi etc). f)Masina trebuie livrata cu toate echipamentele si accesoriile esentiale si speciale care sa permita reglarea, intretinerea si utilizarea ei fara riscuri. 1.1.3.Materiale si produse Materialele intrebuintate pentru constructia masinii sau produsele folosite si rezultate in timpul utilizarii acesteia nu trebuie sa pericliteze securitatea sau sanatatea persoanelor expuse. In special, atunci cand sunt folosite fluide, masina trebuie proiectata si construita pentru a fi utilizata fara riscuri datorate umplerii, utilizarii, recuperarii sau evacuarii. 1.1.4.Iluminat Producatorul trebuie sa furnizeze un iluminat complet, adecvat pentru operatiile la care absenta acestuia poate cauza un risc, chiar in cazul existentei iluminatului ambiant de intensitate normala. Producatorul trebuie sa se asigure ca nu exista zone de umbra care pot cauza disconfort, ca nu exista straluciri orbitoare iritante si ca nu exista efecte stroboscopice periculoase datorate iluminatului pe care l-a prevazut. Partile interne care necesita inspectare frecventa, zonele de reglare si mentenanta trebuie prevazute cu un iluminat adecvat. 1.1.5.Proiectarea masinii pentru usurarea manipularii Masina sau fiecare parte componenta a acesteia trebuie: – sa poata fi manipulata in conditii de securitate; – sa fie ambalata sau sa fie proiectata astfel incat sa poata fi depozitata in conditii de securitate, fara a provoca daune (de exemplu: stabilitate adecvata, suporturi speciale etc.). Daca masa, dimensiunile sau forma masinii ori a diferitelor parti componente nu permit deplasarea lor cu mana, masina sau fiecare parte componenta trebuie: – sa fie prevazuta cu dispozitivele de prindere pentru legarea la instalatiile de ridicare; sau – sa fie proiectata astfel incat sa poata fi prevazuta cu aceste dispozitive (de exemplu, orificii filetate etc.); sau – sa aiba o astfel de forma incat echipamentele obisnuite de ridicare sa poata fi atasate cu usurinta. In cazul in care masina sau una dintre partile ei componente trebuie transportata manual, acestea trebuie: – sa fie usor de transportat; sau – sa fie prevazute cu mijloace de prindere (de exemplu: manere etc.) si de deplasare in deplina securitate. Trebuie prevazute masuri speciale pentru manipularea sculelor si/sau a partilor masinii, care pot fi periculoase chiar daca sunt usoare (forma, material etc.). 1.2.Comenzi 1.2.1.Securitatea si fiabilitatea sistemelor de comanda Sistemele de comanda trebuie proiectate si construite astfel incat sa fie sigure si fiabile, intr-un mod care sa previna aparitia unei situatii periculoase. In special, ele trebuie proiectate si construite astfel incat: – sa reziste solicitarilor din timpul utilizarii normale si celor ale factorilor externi; – erorile de logica sa nu conduca la situatii periculoase. 1.2.2.Organe de comanda Organele de comanda trebuie sa fie: – vizibile si identificabile cu usurinta si, atunci cand este necesar, marcate corespunzator; – dispuse in asa fel incat sa permita functionarea lor in securitate, fara ezitare sau pierdere de timp si fara echivoc; – proiectate astfel incat deplasarea organului de comanda sa fie in concordanta cu efectul sau; – amplasate in afara zonelor periculoase, cu exceptia unor anumite organe de comanda acolo unde este necesar, cum ar fi: oprirea de urgenta, modulul pentru instruirea robotilor; – dispuse astfel incat actionarea lor sa nu provoace riscuri suplimentare; – proiectate sau protejate astfel incat efectul dorit, daca implica un risc, sa nu fie posibil fara o actionare intentionata; – construite astfel incat sa reziste solicitarilor previzibile. O atentie speciala trebuie acordata dispozitivelor pentru oprirea de urgenta care sunt susceptibile de a fi supuse unor solicitari considerabile. In cazul in care un organ de comanda este proiectat si construit astfel incat acesta sa efectueze mai multe actiuni diferite, mai ales acolo unde nu exista o corespondenta univoca (de exemplu, tastaturile etc.), actiunea ce urmeaza a fi efectuata trebuie sa fie afisata clar si, daca este necesar, confirmata. Organele de comanda trebuie amplasate astfel incat pozitia, cursa si efortul necesar pentru actionare sa fie in concordanta cu actiunea comandata, tinandu-se seama de principiile ergonomice. Trebuie sa se tina seama de restrictiile datorate utilizarii necesare sau previzibile a echipamentului individual de protectie (de exemplu: incaltaminte, manusi etc.). Masina trebuie prevazuta cu indicatoare (cadrane, semnale etc) necesare pentru functionarea in conditii de securitate. Operatorul trebuie sa fie capabil sa le citeasca din pozitia de comanda. De la postul de comanda principal operatorul trebuie sa aiba posibilitatea sa se asigure ca nu exista persoane expuse in zona periculoasa. Daca aceasta cerinta este imposibil de realizat, sistemul de comanda trebuie proiectat si construit astfel incat orice punere in functiune a masinii sa fie precedata de un semnal de avertizare acustica si/sau vizuala. Persoana expusa trebuie sa dispuna de timpul si de mijloacele necesare pentru efectuarea unei actiuni rapide de impiedicare a pornirii masinii. 1.2.3.Pornire Masinile trebuie sa poata fi pornite numai prin actionarea voluntara a organului de comanda prevazut in acest scop. Aceeasi cerinta se aplica: – atunci cand se reporneste masina dupa o oprire datorata oricarei cauze; – atunci cand are loc o modificare semnificativa in conditiile de functionare (de exemplu: viteza, presiunea etc.), in afara de cazul in care o astfel de repornire sau modificare semnificativa in conditiile de functionare nu prezinta risc pentru persoanele expuse. Aceasta cerinta esentiala nu se aplica repornirii masinilor sau modificarii in conditiile de functionare rezultate din derularea unei secvente normale a unui ciclu automat. Daca o masina are mai multe organe de comanda pentru pornire si, ca urmare, operatorii se pot pune in pericol unul pe celalalt, trebuie prevazute dispozitive suplimentare (de exemplu, dispozitive de validare sau selectoare care permit functionarea in orice moment a unui singur organ de comanda), pentru a evita astfel de riscuri. Trebuie sa fie posibil ca instalatiile automate care functioneaza in regim automat sa poata fi repornite cu usurinta dupa o oprire, imediat ce conditiile de securitate au fost indeplinite. 1.2.4.Dispozitiv de oprire Oprire normala Fiecare masina trebuie prevazuta cu un organ de comanda care sa permita oprirea completa a masinii in conditii de securitate. Fiecare post de lucru trebuie prevazut cu un organ de comanda care sa permita, in functie de tipul de pericol, oprirea unora sau a tuturor partilor mobile ale masinii, astfel incat aceasta sa fie adusa in stare de securitate. Comanda de oprire a masinii trebuie sa aiba prioritate la indeplinire fata de comanda de pornire. O data ce masina sau partile ei periculoase au fost oprite, alimentarea cu energie a actionarilor respective trebuie intrerupta. Oprire de urgenta Fiecare masina trebuie prevazuta cu unul sau mai multe dispozitive pentru oprirea de urgenta, care sa permita evitarea situatiilor periculoase iminente sau care sunt in curs de producere. Sunt exceptate urmatoarele: – masinile la care dispozitivul pentru oprirea de urgenta nu reduce riscul, fie din cauza ca nu reduce timpul necesar opririi, fie din cauza ca nu permite luarea de masuri speciale necesare combaterii riscului; – masinile portabile tinute in mana si masinile dirijate cu mana. Acest dispozitiv trebuie: – sa aiba organele de comanda identificabile si vizibile cu usurinta si rapid accesibile; – sa opreasca procesul periculos cat mai repede posibil fara a genera pericole suplimentare; – atunci cand este necesar, sa declanseze sau sa permita declansarea anumitor miscari de salvare. Daca se inceteaza actionarea organului de comanda pentru oprirea de urgenta dupa transmiterea comenzii de oprire, aceasta comanda trebuie sa ramana mentinuta, printr-o blocare a dispozitivului pentru oprirea de urgenta, pana cand aceasta blocare este inlaturata intentionat; blocarea dispozitivului nu trebuie sa fie posibila fara declansarea comenzii de oprire; deblocarea dispozitivului trebuie sa fie posibila numai printr-o manevra adecvata, iar aceasta deblocare nu trebuie sa reporneasca masina, ci numai sa permita utilizarea comenzii de repornire. Instalatii complexe In cazul masinilor sau al partilor masinii destinate sa lucreze impreuna, producatorul trebuie sa proiecteze si sa construiasca masina astfel incat dispozitivele de oprire, inclusiv dispozitivul pentru oprirea de urgenta, sa nu opreasca numai masina, ci si toate echipamentele din amonte si/sau aval, daca functionarea lor in continuare poate fi periculoasa. 1.2.5.Selectorul modurilor de functionare Comanda selectorului modurilor de functionare trebuie sa aiba prioritate la indeplinire fata de toate celelalte comenzi, cu exceptia comenzii pentru oprirea de urgenta. Daca masina a fost proiectata si construita astfel incat sa fie utilizata conform mai multor moduri de comanda sau de functionare, care prezinta niveluri de securitate diferite (de exemplu, pentru a se permite reglarea, mentenanta, inspectarea etc.), ea trebuie prevazuta cu un selector al modurilor de functionare care sa poata fi blocat in fiecare pozitie. Fiecare pozitie a selectorului trebuie sa corespunda numai unui singur mod de functionare sau de comanda. Selectorul poate fi inlocuit de o alta metoda de selectare care sa impiedice utilizarea anumitor functii ale masinii de catre anumite categorii de operatori (de exemplu, coduri de acces la anumite functii de comanda numerica). Daca, pentru anumite operatii, masina trebuie sa aiba posibilitatea sa functioneze cu dispozitivele de protectie neutralizate, selectorul modurilor de functionare trebuie, simultan: – sa faca inoperant modul de comanda automat; – sa permita efectuarea miscarilor numai prin intermediul organelor de comanda care necesita ca actionarea lor sa fie mentinuta; – sa permita functionarea partilor mobile periculoase numai in conditii de securitate crescuta (de exemplu, cu viteza redusa, cu putere redusa, pas cu pas sau alta conditie echivalenta), evitandu-se in acelasi timp pericolele care decurg din inlantuirea unor secvente; – sa interzica orice miscare susceptibila de a prezenta un pericol, provenita din actionarea voluntara sau involuntara a senzorilor interni ai masinii. In plus, la locul de interventie, operatorul trebuie sa aiba posibilitatea de a comanda functionarea partilor masinii asupra carora a intervenit. 1.2.6.Detectarea alimentarii cu energie Intreruperea, restabilirea dupa o intrerupere sau variatia de orice fel a alimentarii cu energie a masinii nu trebuie sa conduca la o situatie periculoasa. In special: – masina nu trebuie sa porneasca neasteptat; – oprirea masinii nu trebuie sa poata fi impiedicata o data ce comanda a fost deja transmisa; – nici o parte mobila a masinii sau piesa prinsa in masina nu trebuie sa cada sau sa fie ejectata; – oprirea automata sau manuala a oricarei parti mobile nu trebuie sa poata fi impiedicata; – dispozitivele de protectie trebuie sa-si pastreze eficacitatea completa. 1.2.7.Detectarea circuitului de comanda Un defect in logica circuitului de comanda sau o defectare ori o deteriorare a circuitului de comanda nu trebuie sa conduca la situatii periculoase. In special: – masina nu trebuie sa porneasca neasteptat; – oprirea masinii nu trebuie sa poata fi impiedicata o data ce comanda a fost transmisa; – nici o parte mobila a masinii sau o piesa prinsa in masina nu trebuie sa cada sau sa fie ejectata; – oprirea automata sau manuala a oricarei parti mobile nu trebuie sa poata fi impiedicata; – dispozitivele de protectie trebuie sa-si pastreze eficacitatea completa. 1.2.8.Software Software-ul interactiv dintre operator si sistemul de comanda sau de control al masinii trebuie sa fie usor de utilizat. 1.3.Protejarea impotriva pericolelor mecanice 1.3.1.Stabilitate Masina, componentele si echipamentele sale trebuie proiectate si construite astfel incat, in conditiile prevazute de functionare (cu luarea in considerare a conditiilor climatice, atunci cand este necesar), sa prezinte stabilitate suficienta, pentru a permite utilizarea sa fara risc de rasturnare, de cadere sau de deplasare neasteptata. Daca prin forma masinii sau prin modalitatea de instalare prevazuta nu se asigura stabilitate suficienta, trebuie incorporate mijloace adecvate de ancorare care trebuie indicate in instructiuni. 1.3.2.Risc de rupere in timpul functionarii Diferitele parti ale masinii, precum si legaturile dintre ele trebuie sa poata rezista solicitarilor la care sunt supuse, atunci cand sunt utilizate asa cum este prevazut de producator. Rezistenta materialelor folosite trebuie sa fie adecvata caracteristicilor mediului de munca prevazut de producator, in special in ceea ce priveste fenomenele de oboseala, imbatranire, coroziune si abraziune. Producatorul trebuie sa indice in instructiuni tipul si frecventa verificarilor si mentenanta, cerute din motive de securitate. El trebuie sa mentioneze, acolo unde este cazul, partile supuse uzurii si criteriile de inlocuire. Daca riscul de rupere sau spargere persista, in pofida masurilor luate (de exemplu, la corpurile abrazive), partile mobile trebuie montate si dispuse astfel incat, in caz de rupere, fragmentele acestora sa fie retinute. Atat conductele rigide, cat si cele flexibile, prin care se vehiculeaza fluide, in special cele aflate sub presiune inalta, trebuie sa reziste solicitarilor interne si externe prevazute si trebuie fixate solid si/sau protejate impotriva tuturor modalitatilor de solicitare sau de agresiune exterioara; trebuie luate masuri de precautie pentru a se asigura ca, in caz de rupere (miscari bruste, jeturi de inalta presiune etc.), ele nu pot genera nici un risc. Daca materialul de prelucrat este dirijat automat spre scule, trebuie indeplinite urmatoarele conditii pentru a se evita riscurile pentru persoanele expuse (de exemplu: ruperea sculelor): – in momentul in care piesa de prelucrat vine in contact cu scula, aceasta din urma trebuie sa fi atins parametrii normali de lucru; – in momentul pornirii si/sau opririi sculei (intentionat sau accidental), miscarea de alimentare cu material si miscarea sculei trebuie coordonate. 1.3.3.Riscuri datorate caderii sau ejectarii de obiecte Trebuie luate masuri pentru prevenirea riscurilor datorate caderii sau ejectarii de obiecte (de exemplu: piese de prelucrat, scule, aschii, fragmente, deseuri etc.). 1.3.4.Riscuri datorate suprafetelor, muchiilor sau unghiurilor Atat cat le permite destinatia, partile accesibile ale masinii nu trebuie sa prezinte muchii taioase, unghiuri ascutite sau suprafete cu rugozitate mare, care pot cauza leziuni. 1.3.5.Riscuri asociate masinilor combinate Daca masina este prevazuta sa functioneze in conditii de utilizare diferite, cu inlocuirea manuala a piesei dupa fiecare operatie (masina combinata), ea trebuie proiectata si construita astfel incat fiecare parte componenta sa poata fi utilizata separat, fara ca celelalte parti componente sa constituie un pericol sau un risc pentru persoana expusa. In acest scop, trebuie sa existe posibilitatea de a porni si de a opri, separat, oricare dintre partile componente care nu sunt protejate. 1.3.6.Riscuri asociate variatiei vitezei de rotatie a sculelor Daca masina este prevazuta sa functioneze in conditii de utilizare diferite (de exemplu, viteze diferite sau surse de alimentare cu energie diferite), ea trebuie proiectata si construita astfel incat selectarea si reglarea acestor conditii sa poata fi efectuata printr-o modalitate fiabila si in conditii de securitate. 1.3.7.Prevenirea riscurilor asociate partilor mobile Partile mobile ale masinilor trebuie proiectate, construite si dispuse astfel incat sa fie evitate pericolele sau, daca pericolele persista, trebuie prevazute cu protectori sau dispozitive de protectie, astfel incat sa fie prevenite toate riscurile de contact care pot conduce la accidente. Trebuie sa se ia toate masurile necesare pentru a se preveni blocarea accidentala a pieselor mobile implicate in functionare. In cazurile in care, in pofida masurilor de precautie luate, este posibil sa se produca un blocaj, producatorul trebuie sa asigure dispozitive sau scule specifice, instructiuni si, eventual, un marcaj pe masina, pentru ca aceasta sa poata fi deblocata in conditii de securitate. 1.3.8.Alegerea protectiei impotriva riscurilor asociate partilor mobile Protectorii sau dispozitivele de protectie utilizate pentru a proteja impotriva riscurilor asociate partilor mobile trebuie selectate in functie de tipul riscului. Pentru a se facilita alegerea, trebuie utilizate indicatiile prezentate in continuare. A)Parti de transmisie mobile Protectorii proiectati pentru a proteja persoanele expuse impotriva riscurilor asociate partilor de transmisie mobile (cum ar fi: roti de transmisie, curele, angrenaje, pinioane si cremaliere, arbori etc.) trebuie sa fie: – ficsi, conform cerintelor pct. 1.4.1 si 1.4.2.1; sau – mobili, conform cerintelor pct. 1.4.1 si 1.4.2.2.A. Protectorii mobili trebuie utilizati atunci cand se prevede un acces frecvent. B)Parti mobile implicate direct in procesul de lucru Protectorii sau dispozitivele de protectie proiectate pentru a proteja persoanele expuse impotriva riscurilor asociate partilor mobile care contribuie la procesul de lucru (cum ar fi: sculele aschietoare, partile mobile ale preselor, cilindrii, materialele in curs de prelucrare etc.) trebuie sa fie: – ori de cate ori este posibil, protectori ficsi, in conformitate cu cerintele pct. 1.4.1 si 1.4.2.1; – in celelalte cazuri, protectori mobili, in conformitate cu cerintele pct. 1.4.1 si 1.4.2.2.B sau dispozitive de protectie, cum ar fi dispozitivele sensibile (de exemplu: bariere sensibile, covoare sensibile la presiune), dispozitive de protectie cu mentinere la distanta (de exemplu: comanda bimanuala) ori dispozitive de protectie destinate sa previna automat patrunderea in intregime sau a oricarei parti a corpului operatorului in zona periculoasa, in concordanta cu cerintele pct. 1.4.1 si 1.4.3. Cu toate acestea, daca anumite parti mobile, implicate direct in procesul de lucru, nu pot fi facute total sau partial inaccesibile in timpul functionarii, datorita operatiilor care necesita interventia operatorului in vecinatatea lor, ele trebuie prevazute, atunci cand din punct de vedere tehnic este posibil, cu: – protectori ficsi, in conformitate cu cerintele pct. 1.4.1 si 1.4.2.1, care sa impiedice accesul la acele sectoare ale partilor care nu sunt utilizate in procesul de lucru; si – protectori reglabili, in conformitate cu cerintele pct. 1.4.1 si 1.4.2.3, care sa limiteze accesul la acele sectoare ale partilor mobile care sunt strict necesare in procesul de lucru. 1.4.Caracteristici cerute pentru protectori si dispozitive de protectie 1.4.1.Cerinte generale Protectorii si dispozitivele de protectie trebuie: – sa fie de constructie robusta; – sa nu genereze nici un risc suplimentar; – sa nu fie scurtcircuitate sau facute inoperante cu usurinta; – sa fie amplasate la o distanta adecvata fata de zona periculoasa; – sa limiteze cat mai putin urmarirea vizuala a ciclului de lucru; – sa permita interventiile indispensabile pentru instalarea si/sau inlocuirea sculelor si, de asemenea, pentru mentenanta, prin limitarea accesului numai in zona unde operatia trebuie efectuata, daca este posibil, fara ca protectorul sau dispozitivul de protectie sa fie demontat. 1.4.2.Cerinte speciale pentru protectori 1.4.2.1.Protectori ficsi Protectorii ficsi trebuie mentinuti sigur in pozitie. Ei trebuie fixati prin sisteme care pot fi demontate numai cu ajutorul sculelor. Atunci cand este posibil, protectorii nu trebuie sa ramana in pozitie in absenta elementelor lor de fixare. 1.4.2.2.Protectori mobili A)Protectorii mobili de tipul A trebuie: – pe cat posibil, sa ramana fixati de masina atunci cand se afla deschisi; – sa fie asociati cu un dispozitiv de interblocare, astfel incat sa se previna pornirea partilor mobile atat timp cat ele pot fi atinse si sa declanseze o comanda de oprire atunci cand nu se afla in pozitia inchisa. B)Protectorii mobili de tip B trebuie proiectati si incorporati in sistemul de comanda astfel incat: – partile mobile sa nu poata porni atat timp cat pot fi atinse de operator; – persoana expusa sa nu poata atinge partile mobile o data ce acestea au pornit; – sa poata fi reglati numai printr-o actiune intentionata, cum ar fi utilizarea unei scule, chei etc.; – absenta sau defectarea uneia dintre componentele lor sa impiedice pornirea ori sa provoace oprirea partilor mobile; – protectia impotriva oricarui risc de ejectare sa fie asigurata printr-un obstacol adecvat. 1.4.2.3.Protectori reglabili de limitare a accesului Protectorii reglabili de limitare a accesului la acele zone ale partilor mobile strict necesare in procesul de lucru trebuie: – sa fie reglabili manual sau automat, in concordanta cu natura sarcinii de munca; – sa fie reglabili cu usurinta, fara utilizarea sculelor; – sa reduca cat mai mult posibil riscul de ejectare. 1.4.3.Cerinte speciale pentru dispozitive de protectie Dispozitivele de protectie trebuie proiectate si incorporate in sistemul de comanda astfel incat: – partile mobile sa nu poata porni atat timp cat pot fi atinse de operator; – persoana expusa sa nu poata atinge partile mobile, o data ce acestea au pornit; – sa poata fi reglate numai printr-o actiune intentionata, cum ar fi utilizarea unei scule, chei etc.; – absenta sau defectarea oricareia dintre componentele lor sa impiedice pornirea si sa provoace oprirea partilor mobile. 1.5.Masuri de protectie impotriva altor pericole 1.5.1.Alimentare cu energie electrica Daca masina este alimentata cu energie electrica, ea trebuie proiectata, construita si echipata astfel incat toate pericolele de natura electrica sa fie sau sa poata fi prevenite. Reglementarile specifice in vigoare referitoare la echipamentul electric proiectat pentru a fi utilizat intre anumite limite de tensiune trebuie sa se aplice masinilor care se incadreaza in acele limite. 1.5.2.Electricitate statica Masinile trebuie proiectate si construite astfel incat sa previna sau sa limiteze aparitia sarcinilor electrostatice periculoase si/sau sa fie prevazute cu un sistem de descarcare a acestora. 1.5.3.Alimentare cu alta forma de energie decat cea electrica Daca masina este alimentata cu alta forma de energie decat cea electrica (de exemplu, energie hidraulica, pneumatica sau termica etc.), ea trebuie proiectata, construita si echipata astfel incat sa previna toate pericolele potentiale asociate acestor tipuri de energie. 1.5.4.Erori de montaj Erorile posibil a fi comise la montarea sau remontarea anumitor parti ale masinii, care pot fi o sursa de risc, trebuie evitate prin forma constructiva a acestor parti sau, daca asa ceva nu este posibil, prin informatii care sa existe pe aceste parti si/sau pe carcasele lor. Aceeasi informatie trebuie sa existe pe partile mobile si/sau pe carcasele lor atunci cand sensul de miscare trebuie cunoscut pentru a evita un risc. Orice informatie suplimentara care poate fi necesara trebuie specificata in instructiuni. Daca o greseala de cuplare poate fi o sursa de risc, atunci cuplarile gresite ale conductelor de fluid sau ale conductorilor electrici trebuie impiedicate prin forma constructiva sau, daca asa ceva nu este posibil, prin informatii care trebuie sa existe pe conducte, conductori etc. si/sau pe sistemele de cuplare. 1.5.5.Temperaturi externe Trebuie luate masuri pentru eliminarea oricarui risc de leziune prin contactul sau apropierea de parti ale masinii ori de materiale aflate la temperatura foarte inalta sau foarte scazuta. Trebuie evaluat riscul de ejectare a materialelor fierbinti sau foarte reci. Daca acest risc exista, trebuie luate masurile necesare pentru a-l preveni sau, daca din punct de vedere tehnic acest lucru nu este posibil, pentru a-l face nepericulos. 1.5.6.Incendiu Masinile trebuie proiectate si construite pentru a se evita toate riscurile de incendii sau de supraincalzire produse de insesi masinile sau de gazele, lichidele, pulberile, vaporii ori de alte substante produse sau utilizate de masini. 1.5.7.Explozie Masinile trebuie proiectate si construite pentru a se evita orice risc de explozie produs de insesi masinile sau de gazele, lichidele, pulberile, vaporii ori de alte substante produse sau utilizate de masini. In acest scop producatorul trebuie sa ia masuri pentru: – evitarea unei concentratii periculoase a produselor; – prevenirea aprinderii amestecului potential exploziv; – reducerea la minimum a efectelor oricarei explozii care se poate produce, astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator. Aceleasi masuri trebuie luate daca producatorul prevede utilizarea masinii intr-o atmosfera potential exploziva. Echipamentul electric care face parte din masini trebuie sa se conformeze, in ceea ce priveste riscul de explozie, prevederilor specifice in vigoare. 1.5.8.Zgomot Masinile trebuie proiectate si construite astfel incat riscurile rezultate din emisiile de zgomot aerian sa fie reduse la cel mai scazut nivel, tinandu-se seama de progresul tehnic si de disponibilitatea mijloacelor de reducere a zgomotului, in special, la sursa. 1.5.9.Vibratii Masinile trebuie proiectate si construite astfel incat riscurile rezultate din vibratiile produse de masina sa fie reduse la cel mai scazut nivel, tinandu-se seama de progresul tehnic si de disponibilitatea mijloacelor de reducere a vibratiilor, in special, la sursa. 1.5.10. Radiatii Masinile trebuie proiectate si construite astfel incat orice emisie de radiatie generata de masina sa fie limitata la cantitatea necesara pentru functionarea sa, iar efectele acesteia asupra persoanelor expuse sa fie nule sau sa fie reduse la valori nepericuloase. 1.5.11. Radiatii exterioare Masinile trebuie proiectate si construite astfel incat radiatiile exterioare sa nu perturbe functionarea lor. 1.5.12. Echipamente laser Daca este utilizat un echipament laser, trebuie luate in considerare urmatoarele prevederi: – echipamentul laser de pe masini trebuie proiectat si construit astfel incat sa se previna orice radiatie accidentala; – echipamentul laser de pe masini trebuie imprejmuit astfel incat radiatia directa, radiatia produsa prin reflectie sau prin difuzie si radiatie secundara sa nu afecteze sanatatea; – echipamentul optic pentru observarea sau reglarea echipamentului laser de pe masini trebuie sa fie astfel incat radiatiile laser sa nu genereze nici un risc pentru sanatate. 1.5.13. Emisii de pulberi, gaze etc. Masinile trebuie proiectate, construite si/sau echipate astfel incat sa poata fi evitate riscurile datorate gazelor, lichidelor, pulberilor, vaporilor sau altor deseuri pe care le produc. Daca pericolul exista, masinile trebuie echipate astfel incat substantele mentionate sa poata fi retinute si/sau evacuate. Daca masina nu este inchisa in timpul functionarii normale, dispozitivele de retinere si/sau evacuare mentionate la paragraful precedent trebuie situate cat mai aproape posibil de sursa de emisie. 1.5.14. Risc de a ramane inchis in masina Masinile trebuie proiectate, construite sau echipate cu mijloace care sa permita persoanelor expuse sa nu ramana inchise in acestea sau, daca acest lucru nu este posibil, cu mijloace de chemare in ajutor. 1.5.15. Risc de alunecare, dezechilibrare sau cadere Partile masinii, pe care este posibil sa se deplaseze sau sa stationeze persoane, trebuie proiectate si construite in scopul prevenirii alunecarii, dezechilibrarii sau caderii pe acestea ori in afara acestora. 1.6.Mentenanta 1.6.1.Mentenanta masinii Locurile de reglare, ungere si mentenanta trebuie amplasate in afara zonelor periculoase. Operatiile de reglare, mentenanta, reparare, curatare si intretinere trebuie sa poata fi efectuate in timp ce masina este oprita. Daca una sau mai multe dintre conditiile precedente nu pot fi indeplinite din cauza unor motive tehnice, operatiile trebuie sa poata fi efectuate fara risc (a se vedea pct. 1.2.5). In cazul masinilor automate si, daca este necesar, pentru alte masini, producatorul trebuie sa prevada un dispozitiv de conectare care sa permita racordarea unui echipament de diagnoza pentru depistarea defectelor. Componentele masinilor automate care necesita sa fie schimbate frecvent, in special pentru o schimbare in fabricatie sau, daca ele sunt sensibile la uzura ori susceptibile sa se deterioreze ca urmare a unui accident, trebuie sa poata fi demontate si inlocuite cu usurinta si in conditii de securitate. Accesul la aceste componente trebuie sa permita efectuarea acestor operatii cu mijloacele tehnice necesare (scule, instrumente de masura etc.), in concordanta cu modul de interventie specificat de producator. 1.6.2.Acces la postul de lucru si la locurile de interventie Producatorul trebuie sa prevada mijloace de acces (scari fixe, scari mobile, pasarele etc.) pentru a permite accesul in conditii de securitate, in toate amplasamentele folosite pentru operatiile de productie, de reglare si de mentenanta. 1.6.3.Separare de sursele de energie Toate masinile trebuie prevazute cu mijloace pentru separarea acestora de toate sursele de energie. Aceste mijloace trebuie sa fie identificabile cu usurinta. Ele trebuie sa poata fi blocate, daca reconectarea poate periclita persoanele expuse. In cazul masinilor alimentate cu energie electrica printr-o fisa conectata la o priza, separarea prin scoaterea fisei este suficienta. Mijlocul de separare trebuie sa fie, de asemenea, blocabil, daca operatorul nu are posibilitatea sa verifice permanenta separarii de sursele de energie de la oricare dintre locurile la care are acces. Dupa separarea de sursele de energie trebuie sa fie posibila disiparea normala a oricarei energii remanente sau inmagazinate in circuitele masinii, fara risc pentru persoanele expuse. Prin exceptare de la cerintele de mai sus, anumite circuite pot ramane conectate la sursele lor de energie, in scopul, de exemplu, de mentinere a prinderii pieselor, de protejare a informatiei, de iluminare a partilor interioare etc. In aceste cazuri trebuie luate masuri speciale pentru a asigura securitatea operatorului. 1.6.4.Interventia operatorului Masinile trebuie proiectate, construite si echipate ast