Având în vedere dispozitiile Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare,în aplicarea Hotarârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare,inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite urmatorul ordin:Articolul 1Se aproba Metodologia privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.Articolul 2Persoanele fizice care doresc sa presteze activitatile specifice prescriptiilor tehnice ISCIR ca personal tehnic de specialitate trebuie sa fie atestate în conditiile prevazute în metodologia mentionata la art. 1. Articolul 3Persoanele fizice care la data intrarii în vigoare a prezentului ordin au atestate valabile, emise potrivit dispozitiilor Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, cu modificarile ulterioare, pot continua prestarea activitatii ca personal tehnic de specialitate pâna la data expirarii valabilitatii acestora. Articolul 4La data expirarii perioadei de valabilitate a atestatelor emise în temeiul Ordinului Inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 465/2009, cu modificarile ulterioare, persoanele fizice care doresc dobândirea unor noi atestate ca personal tehnic de specialitate vor îndeplini conditiile prevazute în metodologia mentionata la art. 1. Articolul 5La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare. Articolul 6Prezentul ordin intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, Viorel Uleia ANEXĂMETODOLOGIE privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR Capitolul IDispozitii generaleSectiunea 1Scopul metodologiei Articolul 1(1) Prezenta metodologie are ca scop formarea profesionala a personalului tehnic de specialitate în conformitate cu cerintele specifice ale prescriptiilor tehnice privind siguranta în functionare a instalatiilor/echipamentelor, în domeniul instalatiilor sub presiune, al instalatiilor de ridicat si al aparatelor consumatoare de combustibil.(2) Prezenta metodologie urmareste ca formarea profesionala a personalului tehnic de specialitate sa se faca unitar de catre persoane juridice avizate de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), cu formatori atestati de catre ISCIR, pe baza unor programe care pun la dispozitia participantilor informatiile necesare în vederea desfasurarii activitatii.Sectiunea a 2-aTermeni, definitii si abrevieri Articolul 2(1) În sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:a)atestare – activitatea de evaluare a competentei profesionale a unei persoane fizice pentru a desfasura o activitate specifica reglementata de prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile; b)atestat – documentul eliberat de ISCIR, obtinut pe baza unei evaluari scrise; c)avizare – procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare profesionala în domeniul reglementat de prezenta metodologie; d)autorizare – activitatea de evaluare si atestare, efectuata de catre ISCIR, a competentei si capabilitatii unei persoane fizice sau juridice de a desfasura o activitate specifica prezentei metodologii; e)detinator – persoana fizica sau juridica ce detine cu orice titlu o instalatie/un echipament în exploatare;f)documentatie tehnica – totalitatea documentelor si instructiunilor elaborate, conform prevederilor prescriptiilor tehnice, de catre producator pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în functiune, realizarea reviziilor, reparatiilor, respectiv totalitatea documentelor întocmite de catre persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitati în vederea realizarii sarcinilor specifice ce le revin; documentatia tehnica include, dupa caz, descrierea generala a instalatiei/echipamentului, proiectele de executie, procesul de fabricatie, schemele si circuitele pentru componentele instalatiilor/echipamentelor, descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea acestor desene si scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercarilor si examinarilor si altele asemenea; g)domeniu ISCIR – activitatile pentru care este nevoie de autorizare/aprobare/avizare/acceptare/atestare de catre ISCIR; h)examen de atestare – procesul care are loc la finalizarea unui program de formare profesionala pentru evaluarea cunostintelor si abilitatilor tehnice în vederea atestarii; i)formator atestat – persoana fizica atestata de catre ISCIR potrivit dispozitiilor legale; j)persoana juridica – orice entitate constituita potrivit legii nationale, precum si entitatile constituite în temeiul dreptului altui stat membru al Uniunii Europene sau reglementat de acesta; k)personal tehnic de specialitate – persoana fizica atestata de catre ISCIR pentru desfasurarea activitatilor specifice prevazute în prescriptiile tehnice aplicabile, în conditiile prevazute în acestea;l)prescriptie tehnica – norma tehnica elaborata de ISCIR si aprobata prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care contine, pentru domenii clar definite, conditii si cerinte tehnice referitoare la instalatii/echipamente si la activitati specifice domeniului de activitate, prevazute în Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare, ce se realizeaza în legatura cu acestea, în vederea introducerii pe piata, punerii în functiune si utilizarii instalatiilor/echipamentelor respective în conditii de siguranta în functionare; m)utilizator – persoana fizica sau juridica ce are în folosinta o instalatie/un echipament. (2) În continutul prezentei metodologii sunt folosite urmatoarele abrevieri:a)RADTA – personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de automatizare; b)RADTE – personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentatiei tehnice si supravegherea lucrarilor de verificare tehnica în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic; c)RADTI – personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de instalare; d)RADTP – personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentatiei tehnice preliminare pentru montare/reparare; e)RSL – personal tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrarilor; f)RTS – personal tehnic de specialitate responsabil tehnic cu sudura; g)RTEND – responsabil tehnic pentru examinari nedistructive; h)RTED – responsabil tehnic pentru examinari distructive; i)RVTA – personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnica a ascensoarelor; j)RVT – personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnica. Sectiunea a 3-aDomeniu de aplicare Articolul 3Personalul tehnic de specialitate care este atestat de catre ISCIR dupa participarea la un program de instruire este prevazut în tabelul 1: Tabelul 1

 

Nr. crt. Categorii de personal tehnic de specialitate
1. Personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnica în utilizare a aparatelor de încalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, a cazanelor de apa calda cu puterea P ≤ 400 kW, a cazanelor de abur de joasa presiune cu debitul Q ≤ 0,6 t/h si a arzatoarelor cu combustibili gazosi si lichizi (RVT)

 

Nr. crt. Categorii de personal tehnic de specialitate
2. Personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnica la ascensoare (RVTA)
3. Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice de instalare la instalatii sub presiune (RADTI)
4. Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice preliminare de montare/reparare la instalatii sub presiune (RADTP)
5. Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice preliminare de montare/reparare la instalatii de ridicat (RADTP)
6. Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice de automatizare (RADTA)
7. Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice si supravegherea lucrarilor de verificare tehnica în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic la instalatii sub presiune (RADTE)
8. Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice si supravegherea lucrarilor de verificare tehnica în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic la instalatii de ridicat (RADTE)
9. Responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune (RSL)
10. Responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii de ridicat (RSL)
11. Responsabil tehnic cu sudura la instalatii sub presiune si instalatii de ridicat (RTS)
12. Responsabil tehnic pentru examinari nedistructive (RTEND)
13. Responsabil tehnic pentru examinari distructive (RTED)

 

Capitolul IIOrganizarea si desfasurarea programelor de instruire în vederea atestarii personalului tehnic de specialitate Sectiunea 1Atestarea formatorilor Articolul 4– (1) Persoanele fizice care doresc sa participe în calitate de formatori la programele de instruire trebuie atestate de catre ISCIR.(2) Atestarea se efectueaza pentru unul sau mai multe dintre modulele prezentate în tabelul 2.Tabelul 2

 

Nr. crt. Instalatii/Echipamente Module pentru atestarea formatorilor
1. Instalatii sub presiune 1.1. Clasice
2. Instalatii de ridicat 2.1. Clasice
3. Instalatii sub presiune si instalatii de ridicat 3.1. Sudare clasica
3.2. Examinari nedistructive
3.3. Examinari distructive

 

 

 

(3) În vederea atestarii, candidatul trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:a)sa fie absolvent al unei forme de învatamânt superior tehnic de lunga durata în domeniul: mecanica, electromecanica, energetica, automatizari, transporturi, metalurgie, chimie, constructii, instalatii sau în alte domenii conexe tehnice ori universitare acceptate de catre ISCIR; b)sa aiba o vechime în specialitate într-un domeniu de activitate reglementat de prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR de minimum 8 ani; c)sa detina documente care sa ateste participarea la cursuri de instruire/specializare/perfectionare în domeniu, caz în care vechimea în specialitate mentionata la lit. b) se reduce la 5 ani. (4) Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR pot participa la examenul în vederea atestarii ca formator.Articolul 5(1) Pentru participarea la examenul în vederea atestarii, candidatul depune la ISCIR un dosar cu urmatoarele documente:a)cererea de înscriere la examen; b)copia diplomei de studii; c)curriculum vitae; d)copia documentului care dovedeste vechimea în specialitate; e)copia actului de identitate; f)copii ale documentelor care atesta participarea la cursuri/programe de instruire/specializare/perfectionare în domeniu, dupa caz. (2) Inspectorii de specialitate ISCIR depun doar cererea de înscriere la examen.(3) ISCIR stabileste tematica pentru examen specifica domeniului solicitat si planifica candidatii înscrisi.(4) Examenul consta într-o examinare scrisa.(5) Conditia de promovare a examenului este obtinerea notei minime 7 (sapte).(6) În urma promovarii examenului, ISCIR elibereaza un atestat pentru unul sau mai multe dintre modulele prevazute în tabelul 2, conform modelului prevazut în anexa nr. 1.(7) Inspectorii de specialitate cu functii de conducere pot sa fie desemnati ca formatori, prin ordin al conducatorului ISCIR, în urma unei evaluari profesionale efectuate de catre o comisie de specialitate.(8) Formatorii experti desemnati în domeniul ISCIR pot sa predea ca formatori si în domeniul reglementat prin prezenta metodologie.(9) Atestatul are valabilitate nelimitata. Sectiunea a 2-aAvizarea persoanelor juridice care organizeaza programe de instruire Articolul 6(1) Programele de instruire se organizeaza de persoane juridice avizate.(2) Avizarea persoanelor juridice se face de catre ISCIR. În acest scop, persoana juridica depune la ISCIR urmatoarele documente:a)adresa de solicitare a avizarii; b)dovada ca are ca obiect de activitate desfasurarea activitatilor de formare profesionala, conform codului CAEN specific prevazut în actul constitutiv/statut; c)programa analitica specifica pentru fiecare categorie de personal tehnic de specialitate; d)suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal tehnic de specialitate prevazuta la art. 3. (3) ISCIR analizeaza documentele prevazute la alin. (2) si, în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei metodologii, elibereaza adresa de avizare conform modelului prevazut în anexa nr. 2.(4) Avizarea este valabila pe o perioada de 4 (patru) ani. Articolul 7Persoana juridica avizata poate sa organizeze programe de instruire, cu conditia respectarii urmatoarelor conditii: a)sa deruleze programele de instruire cu formatorii atestati de catre ISCIR, conform prevederilor prezentului capitol; b)sa asigure conditiile necesare pentru buna desfasurare a programului de instruire. Articolul 8Persoanele juridice care au obtinut avizul pentru organizarea programelor de instruire se publica pe site-ul ISCIR. Sectiunea a 3-aOrganizarea programelor de instruire în vederea atestarii personalului tehnic de specialitate Articolul 9(1) Pentru organizarea unui program de instruire a personalului tehnic de specialitate, persoana juridica avizata depune la ISCIR, cu cel putin 15 zile înainte de începerea programului, urmatoarele documente:a)adresa de anuntare a organizarii unui program de instruire, în care trebuie sa se precizeze denumirea si tipul programului, perioada de organizare si locul de desfasurare a programului; b)copia adresei de avizare a persoanei juridice; c)programa analitica, dezvoltata pe teme, zile, ore, formatori; d)tabelul cu numele si prenumele formatorilor, precum si copii ale atestatelor acestora; e)tabelul cu numele si prenumele cursantilor si codul numeric personal. (2) ISCIR analizeaza documentatia depusa si comunica, în scris, organizatorului decizia cu privire la avizarea deschiderii si desfasurarii programului de instruire, conform modelului adresei prevazut în anexa nr. 3. Articolul 10Se admite modificarea listei cursantilor în intervalul ramas pâna la începerea programului, cu obligatia anuntarii ISCIR în legatura cu modificarile intervenite. Articolul 11La sfârsitul programului de instruire, organizatorul elibereaza participantilor documentul care sa confirme participarea la programul de instruire (se recomanda utilizarea modelului prevazut în anexa nr. 4). Articolul 12Persoana juridica avizata care nu anunta organizarea unui program de instruire în termenul prevazut la art. 9 nu are dreptul sa elibereze participantilor documentul care sa confirme participarea la programul de instruire. Articolul 13ISCIR poate efectua verificari privind modul de desfasurare a programului de instruire. Sectiunea a 4-aOrganizarea examenului de atestare a personalului tehnic de specialitate Articolul 14(1) Persoanele fizice care au participat la un program de instruire organizat de o persoana juridica avizata de catre ISCIR se pot înscrie la examenul de atestare ca personal tehnic de specialitate.(2) Înscrierea persoanelor fizice la examenul de atestare se poate face de catre organizatorul programului de instruire sau individual de catre fiecare candidat. Articolul 15Examenul de atestare se sustine cu ISCIR. Articolul 16(1) Persoanele care se înscriu la examenul în vederea obtinerii atestatului ca personal tehnic de specialitate trebuie sa prezinte la ISCIR urmatoarele documente:a)cererea de înscriere la examenul de atestare; b)copia diplomei de studii tehnice; c)curriculum vitae; d)copia documentului care dovedeste vechimea în specialitate; e)copia actului de identitate; f)copia documentului de participare la programul de instruire organizat conform prevederilor art. 9-11. (2) Persoanele care au ocupat timp de 2 ani functia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR sau care au coordonat activitatea si îndeplinesc conditiile de vechime în specialitate stabilite în prezenta metodologie au dreptul de a participa la examenul de atestare pentru dobândirea calitatii de personal tehnic de specialitate, în urma achitarii tarifului de examinare si eliberare a atestatului, fara a mai fi necesara participarea la programul de instruire.(3) Persoanele care au ocupat timp de 2 ani functia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR sunt atestate ca formatori, conform prevederilor legale, de catre ISCIR si au dreptul de a dobândi calitatea de personal tehnic de specialitate în domeniul pentru care este valabil atestatul de formator, în urma achitarii tarifului de eliberare a atestatului, fara a mai fi necesara participarea la programul de instruire si examenul de atestare. Articolul 17(1) ISCIR stabileste tematica pentru examenul de atestare specific domeniului solicitat si planifica candidatii înscrisi.(2) Examenul de atestare a personalului tehnic de specialitate consta într-o examinare scrisa.(3) Conditia de promovare a examenului de atestare este obtinerea notei minime 7 (sapte). Articolul 18Persoanele care nu au promovat examenul în vederea obtinerii atestatului ca personal tehnic de specialitate pot participa la reexaminare în conditiile prevazute la art. 16 si 17, pe baza unei solicitari scrise transmise la ISCIR, în termen de maximum 12 luni de la data finalizarii programului de instruire. Articolul 19(1) Pentru candidatii care la examenul de atestare au fost declarati „Admis“, ISCIR elibereaza atestate conform modelului prevazut în anexa nr. 5.(2) Atestatul eliberat de ISCIR are termen de valabilitate de 2 ani de la data eliberarii.(3) Pe baza atestatului eliberat, personalul tehnic de specialitate detine o stampila de identificare, conform modelului prevazut în prescriptiile tehnice aplicabile. Sectiunea a 5-aPrelungirea valabilitatii atestatului personalului tehnic de specialitate Articolul 20(1) Prelungirea valabilitatii atestatului personalului tehnic de specialitate se face în urma sustinerii unui examen cu ISCIR, în conditiile prevazute la art. 17.(2) Solicitantul care doreste prelungirea valabilitatii atestatului depune la ISCIR urmatoarele documente:a)cererea de prelungire a valabilitatii atestatului; b)atestatul eliberat de catre ISCIR; c)memoriul de activitate pentru perioada de valabilitate a atestatului; d)copia actului de identitate. Articolul 21Pentru candidatii care au fost declarati „Admis“ la examen, ISCIR acorda prelungirea valabilitatii atestatului pentru o perioada de 2 ani (conform modelului prevazut în anexa nr. 5 – verso). Articolul 22(1) Candidatii care au fost declarati „Respins“ la examenul prevazut la art. 20 si candidatii care solicita prelungirea valabilitatii atestatului dupa mai mult de 3 luni de la data expirarii acestuia se pot prezenta la reexaminare, respectiv examinare numai dupa efectuarea unui program de instruire organizat de persoane juridice avizate, cu respectarea prevederilorart. 9-12.(2) Examenul de reexaminare, respectiv examinare în vederea prelungirii valabilitatii atestatului se organizeaza de ISCIR cu respectarea prevederilor art. 16-18.Capitolul IIIAtestarea personalului tehnic de specialitate pentru instalatii clasice Sectiunea 1Atestarea personalului tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnica în utilizare a aparatelor de încalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puterea P ≤ 400 kW, a cazanelor de abur de joasa presiune cu debitul Q ≤ 0,6 t/h si a arzatoarelor cu combustibili gazosi si lichizi (RVT) Articolul 23(1) Personalul tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnica în utilizare (RVT) a aparatelor de încalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puterea P ≤ 400 kw si a cazanelor de abur de joasa presiune cu debitul Q ≤ 0,6 t/h, prevazute în prescriptia tehnica A 1, si a arzatoarelor cu combustibil gazos si lichid, prevazute în prescriptia tehnica C 2, este atestat de catre ISCIR dupa participarea la un program de instruire organizat de o persoana juridica avizata si care respecta programa analitica prevazuta la art. 24. (2) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu verificarea tehnica trebuie sa fie absolvente ale unei forme de învatamânt superior tehnic de lunga/scurta durata în domeniul: mecanica, electromecanica, energetica, automatizari, transporturi, metalurgie, chimie, constructii, instalatii sau în alte domenii conexe tehnice ori universitare acceptate de catre ISCIR si sa aiba o vechime în specialitate de minimum 2 ani. Articolul 24(1) Instruirea responsabilului cu verificarea tehnica în utilizare se desfasoara conform urmatoarei programe analitice:

 

Tema Numarul orelor de predare
Teorie Practica
Legislatie, standarde, normative specifice activitatii 2
Tipuri de aparate consumatoare de combustibil Proceduri de lucru obligatorii 2 2
Masuri pregatitoare pentru punerea în functiune Punere în functiune Proceduri specifice obligatorii de efectuare a verificarilor tehnice în utilizare Completarea rapoartelor de verificari si a livretelor aparatelor 2 2
Eficienta energetica 2 4

 

 

 

(2) Formatorii care participa la acest program de instruire trebuie sa fie atestati pentru modulul 1.1 (tabelul 2). Articolul 25(1) Personalul tehnic de specialitate (RVT) care detine adeverinte eliberate de ISCIR cu data absolvirii cursului cu o vechime cuprinsa între 2 si 4 ani trebuie sa se prezinte în vederea examinarii si eliberarii atestatului, în conditiile prezentei metodologii, în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a ordinului de aprobare a acesteia.(2) Personalul tehnic de specialitate (RVT) care detine adeverinte eliberate de ISCIR cu data absolvirii cursului cu o vechime mai mica de 2 ani trebuie sa se prezinte în vederea examinarii si eliberarii atestatului, în conditiile prezentei metodologii, la finele celor 2 ani de la data instruirii. Sectiunea a 2-aAtestarea personalului tehnic de specialitate pentru instalatii sub presiune Articolul 26(1) Personalul tehnic de specialitate prevazut la nr. crt. 3, 4, 6, 7 si 9 din tabelul 1 este examinat si atestat de catre ISCIR dupa participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 9-12, care respecta programa analitica specifica prevazuta la art. 27.(2) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentatiilor tehnice (RADTI/RADTP/RADTA) trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga durata, conform art. 4 alin. (3) lit. a), si o vechime în specialitate de minimum 5 ani.(3) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentatiilor tehnice pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic (RADTE) trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga durata, conform art. 4 alin. (3) lit. a), si o vechime în specialitate de minimum 8 ani.(4) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL) trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga/scurta durata si o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii tehnice de maistru ori tehnician si o vechime în specialitate de minimum 5 ani, în domeniul: mecanica, electromecanica, energetica, automatizari, transporturi, metalurgie, chimie, constructii, instalatii ori în alte domenii conexe tehnice sau universitare acceptate de catre ISCIR. Articolul 27(1) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice de instalare, a documentatiei tehnice preliminare si a documentatiei tehnice de automatizare (RADTI/RADTP/RADTA) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice:

 

Tema Numarul orelor de predare
Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributii si responsabilitati specifice activitatii, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4
Lucrari de instalare care necesita obtinerea avizului obligatoriu de instalare Întocmirea/Avizarea documentatiilor tehnice de instalare 2
Întocmirea/Avizarea documentatiilor tehnice preliminare de montare si reparare la: – cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune – cazane de abur si cazane de apa fierbinte – conducte de abur si conducte de apa fierbinte – conducte metalice pentru fluide – recipiente metalice stabile sub presiune – instalatii de distributie a GPL – recipiente cisterne, containere si butoaie metalice 4

 

Tema Numarul orelor de predare
Instalatii si sisteme de automatizare pentru: – cazane de abur si cazane de apa fierbinte – cazane de apa calda cu puteri mai mari de 400 kw si cazane de abur de joasa presiune cu presiune de cel mult 0,5 bari – instalatii de automatizare aferente centralelor termice si instalatiei termomecanice anexate cazanelor Cerinte pentru instalatii si sisteme de automatizare Întocmirea/Avizarea documentatiilor tehnice de automatizare 4
Aplicatii practice, studii de caz 2

 

 

 

(2) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic (RADTE) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice:

 

Tema Numarul orelor de predare
Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributii si responsabilitati specifice activitatii, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4
Întocmirea/Avizarea documentatiilor tehnice de investigatii/examinari la: – cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune – cazane de abur si cazane de apa fierbinte – conducte de abur si conducte de apa fierbinte – conducte metalice pentru fluide – recipiente metalice stabile sub presiune – instalatii de distributie a GPL – recipiente cisterne, containere si butoaie metalice Analiza riscurilor, prelungirea autorizatiei de functionare Supravegherea derularii programelor de investigatii/examinari 8
Aplicatii practice, studii de caz 4

 

 

 

(3) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru supravegherea lucrarilor (RSL) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice:

 

Tema Numarul orelor de predare
Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributii si responsabilitati specifice activitatii, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4
Lucrari de instalare/montare/reparare la: – cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune – cazane de abur si cazane de apa fierbinte – aparate consumatoare de combustibili gazosi si lichizi – arzatoare de combustibili gazosi si lichizi – conducte de abur si conducte de apa fierbinte – conducte metalice pentru fluide – recipiente metalice stabile sub presiune – instalatii de distributie a GPL – recipiente cisterne, containere si butoaie metalice – dispozitive de siguranta – instalatii de ardere si instalatii de automatizare: pentru cazane – instalatii de automatizare pentru centrale termice Activitati de întretinere prin spalare chimica la cazane de abur, cazane de apa fierbinte si cazane de apa calda si regimul chimic al cazanelor de abur si cazanelor de apa fierbinte Activitati de supraveghere tehnica la umplerea buteliilor transportabile si verificarea tehnica periodica Etapele lucrarilor de montare/reparare/verificare si reglare Continutul documentatiei tehnice de instalare/montare/reparare 8
Modificari ale instalatiilor sub presiune care conduc la o noua certificare Aplicatii practice, studii de caz 4

 

Articolul 28Formatorii care participa la aceste programe de instruire trebuie sa fie atestati pentru modulul 1.1 (tabelul 2). Sectiunea a 3-aAtestarea personalului tehnic de specialitate pentru instalatii de ridicat Articolul 29(1) Personalul tehnic de specialitate prevazut la nr. crt. 2, 5, 8 si 10 din tabelul 1 este atestat de catre ISCIR dupa participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 9-12, care respecta programa analitica specifica prevazuta la art. 30.(2) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA) trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga durata, conform art. 4 alin. (3) lit. a), precum si o vechime în specialitate de minimum 5 ani.(3) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentatiilor tehnice (RADTP) trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga durata, conform art. 4 alin. (3) lit. a), si o vechime în specialitate de minimum 5 ani.(4) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentatiilor tehnice pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic (RADTE) trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga durata, conform art. 4 alin. (3) lit. a), si o vechime în specialitate de minimum 8 ani.(5) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL) trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga/scurta durata si o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii tehnice de maistru ori tehnician si o vechime în specialitate de minimum 5 ani, în domeniul: mecanica, electromecanica, energetica, automatizari, transporturi, metalurgie, chimie, constructii, instalatii ori în alte domenii conexe tehnice sau universitare acceptate de catre ISCIR.Articolul 30(1) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice:

 

Tema Numarul orelor de predare
Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributii si responsabilitati specifice activitatii, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4
Ascensoare: – tipuri de ascensoare care necesita verificare tehnica – descrierea functionarii – componente de securitate Întretinerea/Revizia si repararea ascensoarelor Verificarea tehnica a ascensoarelor Proceduri specifice de efectuare a verificarilor tehnice periodice Întocmirea proceselor-verbale de verificare tehnica 8
Aplicatii practice, studii de caz 4

 

 

 

(2) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice preliminare (RADTP) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice:

 

Tema Numarul orelor de predare
Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributii si responsabilitati specifice activitatii, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4
Întocmirea/Avizarea documentatiilor tehnice preliminare de montare si reparare la: – macarale – stivuitoare – nacele si platforme autoridicatoare – elevatoare pentru vehicule – mecanisme de ridicat – masini de ridicat cu mai multe elemente purtatoare – echipamente de agrement – ascensoare – trape de scena, de decoruri si instalatii de cortine pentru incendiu – instalatii de transport pe plan înclinat – instalatii de transport pe cablu – scari si trotuare rulante 8
Aplicatii practice, studii de caz 4

 

 

 

(3) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic (RADTE) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice:

 

Tema Numarul orelor de predare
Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributii si responsabilitati specifice activitatii, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4
Întocmirea/Avizarea documentatiilor tehnice de investigatii/examinari la: – macarale – stivuitoare – nacele si platforme autoridicatoare – elevatoare pentru vehicule – mecanisme de ridicat – masini de ridicat cu mai multe elemente purtatoare – echipamente de agrement – ascensoare – trape de scena, de decoruri si instalatii de cortine pentru incendiu – instalatii de transport pe plan înclinat – instalatii de transport pe cablu – scari si trotuare rulante Supravegherea derularii programelor de investigatii/examinari 8
Aplicatii practice, studii de caz 4

 

 

 

(4) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru supravegherea lucrarilor (RSL) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice:

 

Tema Numarul orelor de predare
Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributii si responsabilitati specifice activitatii, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4
Întocmirea/Avizarea documentatiilor tehnice preliminare de montare si reparare la: – macarale – stivuitoare – nacele si platforme autoridicatoare – elevatoare pentru vehicule – mecanisme de ridicat – masini de ridicat cu mai multe elemente purtatoare – echipamente de agrement – ascensoare – trape de scena, de decoruri si instalatii de cortine pentru incendiu – instalatii de transport pe plan înclinat – instalatii de transport pe cablu – scari si trotuare rulante 8
Aplicatii practice, studii de caz 4

 

Articolul 31Formatorii care participa la acest program de instruire trebuie sa fie atestati pentru modulul 2.1 (tabelul 2). Sectiunea a 4-aAtestarea personalului tehnic de specialitate responsabil tehnic cu sudura (RTS) Articolul 32(1) Personalul tehnic de specialitate prevazut la nr. crt. 11 din tabelul 1 este examinat si atestat de catre ISCIR dupa participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 9-12, care respecta programa analitica prevazuta la art. 33.(2) Persoanele care doresc obtinerea atestatului ca responsabil tehnic cu sudura (RTS) trebuie sa aiba studii superioare tehnice de lunga/scurta durata si o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii medii tehnice (specialitatea sudura) de maistru ori tehnician si o vechime în specialitate de minimum 5 ani, în domeniul: mecanica, electromecanica, energetica, automatizari, transporturi, metalurgie, chimie, constructii, instalatii ori în alte domenii conexe tehnice sau universitare acceptate de catre ISCIR. Articolul 33(1) Instruirea responsabilului tehnic cu sudura (RTS) se desfasoara conform urmatoarei programe analitice:

 

Tema Numarul orelor de predare
Legislatie, standarde, normative specifice activitatii Atributii si responsabilitati specifice activitatii, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile 4
Materiale utilizate la executarea operatiilor de sudare în cadrul operatiilor de montare si reparare a instalatiilor/echipamentelor Conditii tehnice privind realizarea îmbinarilor sudate la montarea i repararea instalatiilor/echipamentelor Examinari nedistructive si distructive ale îmbinarilor sudate 8
Întocmirea documentatiilor tehnice Aplicatii practice, studii de caz