CONTRACT DE PRESTARI SERVICII  PRIVIND
SUPRAVEGHERE  TEHNICA  A INSTALATIILOR / ECHIPAMENTELOR
DE  RIDICAT  SI SUB PRESIUNE

NR. …..  / ………………..

I.  PARTILE  CONTRACTANTE

1.1  S.C….. S.R.L. cu sediul in… , sect… str…. nr…, bl., , tel…….. ; E-mail : …..
Nr.de ordine in registrul comertului : J…/…/….
C.U.I. :…………. ,
Cont  : …………………….
Deschis la …………..- Agentia…………….
Reprezentata  prin d.l / d.na…………. in calitate de Administrator/ Director, denumita in continuare PRESTATOR,

si

1.2  S.C……………….  S.R.L. cu sediul in…………, Sect…… , ………………………….
Tel. ………….; E.mail = ………………….
Nr.ord.Reg.Com. : J….,
C.U.I. : RO ,
Cont : RO, deschis la BANCA ………………  Sucursala…………………,  reprezentata   prin d.l ……………….., in calitate  de Administrator/ Director, denumita in continuare  BENEFICIAR .

II .  OBIECTUL  CONTRACTULUI

2.1 Obiectul contractului il reprezinta :
Prestarea de servicii privind activitatea de supraveghere a instalatiilor/ echipamentelor de ridicat si a celor sub presiune din dotarea si folosinta societatii ….. in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR , in vigoare.
2.2    Persoana desemnata din partea societatii SC ….. SRL sa presteze serviciile de supraveghere a instalatiilor ISCIR este d.l/d.na …………. ( Operator RSVTI autorizat ISCIR).

III .   DURATA  CONTRACTULUI

3.1    Contractul se incheie pe o durata de un an, incepand de la data ………….. si pana la data de …………………….

IV.PRETUL  CONTRACTULUI , MODALITATI DE PLATA  SI TERMENE

4.1    Pretul contractului este de ……. RON / luna si nu include TVA (19%)

4.2    Plata se face in termen de 5 zile de la data primirii facturii , sau prin OP.

4.3    Pretul contractului se indexeaza anual prin negociere cu minim rata inflatiei.

V. OBLIGATIILE  PRESTATORULUI

5.1     Tine evidenta instalatiilor/echipamentelor de ridicat  si sub presiune din dotarea si folosinta beneficiarului;
5.2    Tine evidenta deserventilor de instalatii de ridicat si sub presiune din dotarea si folosinta beneficiarului;
5.3    Urmareste efectuarea la termen a verificarilor tehnice oficiale ale instalatiilor de ridicat si sub presiune din dotarea si folosinta beneficiarului fara de care acestea nu pot functiona;
5.4    Supravegheaza ca  instalatiile de ridicat si sub presiune din dotarea  beneficiarului sa fie folosite in  conformitate cu prevederile Prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare, cu instructiunile de exploatare si a  instructiunilor proprii de securitate in munca ;
5.5    Urmareste realizarea la termen a dispozitiilor date prin procesele verbale  incheiate cu ocazia verificarii tehnice oficiale;
5.6    Examineaza in mod regulat registrele de supraveghere ale instalatiilor si ia masuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
5.7    Urmareste afisarea in locurile stabilite a instructiunilor de exploatare a instalatiilor de ridicat  si a celor sub presiune;
5.8    Interzice manevrarea instalatiilor de ridicat sau sub presiune de catre persoane neautorizate ;
5.9    Efectueaza instructajul profesional de securitate in munca cu deserventii de instalatii de ridicat  si sub presiune  o data pe semestru;
5.10    Organizeaza reexaminarea periodica anuala a deserventilor de instalatii de ridicat si sub presiune  si participa in comisia de reexaminare ;
5.11    Colaboreaza cu conducerea societatii la intocmirea planului de intretinere, revizii si reparatii ;
5.12    Urmareste ca   reparatiile la instalatiile de ridicat si sub presiune sa se faca numai de catre agenti economici autorizati ISCIR;
5.13    Informeaza ISCIR – INSPECT teritorial in cazul transferarii sau vanzarii unei instalatii de ridicat sau sub presiune pentru luarea in evidenta a noului proprietar sau a noii locatii .
5.14    Prestatorul  va  asigura  confidentialitatea  informatiilor  obtinute de la  si despre beneficiar ;
5.15    Prestatorul are urmatoarele drepturi :
-a)  sa asiste la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalatiile ISCIR pe care beneficiarul le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
-b) sa faca propuneri beneficiarului in vederea imbunatatirii conditiilor de exploatare a instalatiilor ISCIR ( achizitionarea de scule, dispozitive, aparatura de masura si control, echipamente de protectie etc.).
-c) sa fie consultat in privinta instalatiilor / echipamentelor ISCIR pe care beneficiarul intentioneaza sa le achizitioneze.
-d) sa efectueze verificari tehnice inopinante la instalatiile/echipamentele ISCIR din dotarea beneficiarului, conform prevederilor legislatiei  in vigoare, luand, dupa caz, masurile necesare pentru respectarea cerintelor tehnice  ISCIR in vigoare
-e) sa anunte   ISCIR – INSPECT IT …………………………….(Inspectoratul de Stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat )  de nerespectarea cerintelor tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica instalatiilor/echipamentelor de ridicat si sub presiune ale beneficiarului.
VI .  OLIGATIILE  BENEFICIARULUI

6.1 – Beneficiarul se obliga  ca la cererea prestatorului sa asigure informatiile  necesare acestuia in vederea realizarii contractului .
6.2 – Beneficiarul se obliga  ca la cererea  prestatorului sa asigure documentele necesare acestuia in vederea realizarii obiectului contractului   (  cartile  tehnice ale instalatiilor/echipamentelor, scheme de functionare a instalatiilor / echipamentelor etc.).
6.3 – Beneficiarul se obliga  sa asigure  accesul  prestatorului  in toate punctele de lucru in vederea realizarii  obiectului  contractului .
6.4  – Beneficiarul se obliga  sa  asigure prestatorului un spatiu de lucru (birou ) si acces  la  echipamentele tehnice din dotarea birourilor (telefon, fax, imprimanta, xerox, calculator  etc.)
6.5 – Beneficiarul  nu va instraina , multiplica , difuza  sau  utiliza documentele elaborate de prestator   decat numai cu acordul  expres al acestuia , acestea intrand  sub incidenta “ Legii privind drepturile de autor” . In caz de nerespectare a acestei clauze se vor  plati  daune interese .
6.6 – Beneficiarul se obliga sa realizeze colaborarea cu prestatorul prin intermediul angajatilor societatii cu responsabilitati de securitate si sanatate in munca;
6.7 – Realizarea  cerintelor tehnice privind montarea , punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica  a instalatiilor de ridicat si sub presiune din dotarea si folosinta societatii cade  exclusiv  in sarcina  beneficiarului .
6.8 – Beneficiarul  va achita sumele de plata la termenele si in conditiile stipulate in contract.

VII . REZILIEREA  CONTRACTULUI

7.1  Rezilierea contractului se face in conditiile stipulate de Codul Comercial sau unilateral, de partea care o invoca, cu un preaviz de 30 de zile sau prin acordul partilor.

VIII . FORTA  MAJORA

8.1    Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii.

IX. ADAPTAREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI

9.1  Modificarea unilaterala a contractului este interzisa fara o notificare scrisa si aprobata de partener.
9.2  Adaptarile si modificarile contractului se pot face numai in conditiile stabilite de lege si cu respectarea drepturilor si obligatiilor partilor.
9.3  Orice modificare, facuta de comun acord, se inscrie intr-un act aditional ce face parte integranta din contract.

X.DISPOZITII  FINALE

10.1  Orice  litigii izvorate din derularea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. Daca acest lucru nu va fi posibil, ele sunt de competenta instantelor judecatoresti.
10.2 Prezentul contract are ………………… pagini si s-a incheiat astazi ……………………………
in 2 (doua ) exemplare, cate unul pentru fiecare parte .

PRESTATOR                                                                     BENEFICIAR

Data :                                                                                        Data :