Ordinul 147/2006

Ministerul Economiei si Comertului
Ordin nr. 147 din 09/03/2006
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 259 din 22/03/2006
Intrare în vigoare din 21/04/2006
privind obligativitatea institutiilor si unitatilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalatiilor din domeniul ISCIR

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZONELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE Şl
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

Având în vedere accidentele si avariile produse la echipamentele si instalatiile din domeniul ISCIR, se
impune necesitatea cresterii gradului de siguranta a utilizarii echipamentelor din acest domeniu, în special acolo
unde acestea sunt folosite de institutiile publice, institutiile/unitatile de interes public sau care ofera servicii publice,
indiferent de forma de proprietate sau de constituire, acest fapt implicând responsabilitatea pe care trebuie sa si-o
asume detinatorii acestora, si având în vedere dispozitiile prescriptiilor tehnice, colectia ISCIR,
în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 738/2003 prwind organizarea si functionarea
Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile si completarile ulterioare,
în aplicarea Hotarârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), publicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificata si completata prin Hotarârea Guvernului nr. 182/2005,
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005, si tinând cont de prevederile
prescriptiilor tehnice, colectia ISCIR, care constituie cadrul legal de reglementare pentru instalatiile si echipamentele din domeniul ISCIR, identificate în anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.340/2001, modificata si completata prin Hotarârea Guvernului nr. 182/2005, inspectorul de stat sef al ISCIR emite urmatorul ordin:
Art. 1. – În vederea aplicarii masurilor prevazute în prescriptiile tehnice, colectia ISCIR, institutiile publice,
institutiile/unitatile de interes public sau care ofera servicii publice, indiferent de forma de proprietate, care detin si
exploateaza instalatii si echipamente din domeniul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), au obligatia sa numeasca personal tehnic, responsabil pentru
supravegherea instalatiilor, în raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care va fi autorizat de ISCIR si care va purta denumirea de RSVTI în conformitate cu prescriptiile tehnice, colectia ISCIR.
Art. 2. – Sunt exceptate de la obligatia prevazuta la art. 1 institutiile/unitatile identificate în prezentul ordin, care fac dovada existentei unui contract încheiat cu persoane fizice sau persoane juridice autorizate de ISCIR pentru
prestarea acestor activitati, în care este prevazuta si îndeplinirea obligatiilor de RSVTI.
Art. 3. – RSVTI desemnat în conditiile prezentului ordin va raspunde de identificarea, înregistrarea la ISCIR,
întretinerea si repararea echipamentelor din domeniul ISCIR detinute de persoanele juridice mentionate la art. 1,
precum si de exploatarea corecta si legala a acestora, în conformitate cu dispozitiile prescriptiilor tehnice, colectia
ISCIR.
Art. 4. – RSVTI apartinând persoanelor juridice identificate la art. 1 poate fi desemnat din cadrul personalului propriu sau prin încheierea de contracte cu alte persoane fizice.
Art. 5. – ISCIR va autoriza RSVTI desemnat la art. 1 si 2 sa presteze aceasta activitate.
Art. 6. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de catre persoanele juridice specificate la art. 1 se
sanctioneaza conform prescriptiilor tehnice, colectia ISCIR, în vigoare, cu oprirea din functiune a echipamentelor
detinute.
Art. 7. – Conditiile ce trebuie îndeplinite de catre RSVTI cu atributiunile specificate în prezentul ordin sunt stabilite de ISCIR si pot fi consultate pe site-ul www.iscir.ro sau la oricare dintre inspectiile teritoriale ale ISCIR.
Art. 8. – Prezentul ordin intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României,Partea I.

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
Alexandru Szilveszter
Bucuresti, 9 martie 2006.
Nr. 147.