Cazan abur PT C1 2010

 

Art. 83 Pentru autorizarea functionarii, detinatorul/utilizatorul cazanului/cazanelor trebuie
sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa detina avizul obligatoriu de instalare, iar constructia salii cazanului sa corespunda acestui aviz;
b) sa asigure conditiile necesare realizarii regimului chimic al cazanului stabilit conform fisei tehnice privind regimul chimic;
c) sa organizeze activitatea în sala cazanelor conform regimului de supraveghere a cazanelor mentionat în documentatia tehnica de instalare;
d) sa detina autorizatii pentru personalul de deservire fochisti, laboranti operatori, automatisti, dupa caz;
e) sa asigure conditiile pentru efectuarea verificarilor tehnice;
f) pentru cazanele vechi montate pe alta locatie, cu exceptia cazanelor mobile, se prezinta raportul tehnic întocmit de persoane juridice autorizate pentru verificari tehnice în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.
Art. 84 (1) Pentru autorizarea functionarii unui cazan nou, detinatorul/utilizatorul trebuie sa înainteze la ISCIR o cerere însotita de urmatoarele documente:
a) copia avizului obligatoriu de instalare;
b) declaratia prevazuta la art. 13 alin. (2);
c) documentatia tehnica de însotire, redactata sau tradusa în limba româna, care trebuie sa contina:
1) instructiuni de operare pentru instalare/montare, punere în functiune, exploatare si întretinere;
2) limitele de operare în siguranta si bazele de proiectare inclusiv conditiile de operare anticipate si conditiile de proiectare admise, durata de functionare estimata, codul de proiectare utilizat, coeficienĠi de îmbinare a elementelor sub presiune si toleranta la coroziune a acestora, dupa caz;
3) caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de viata a cazanului, dupa caz;
4) posibilele pericole care nu sunt prevenite prin proiectare sau prin masuri de protectie, care se pot ivi datorita exploatarii necorespunzatoare anticipabile, dupa caz;
5) documente tehnice, desene, scheme, diagrame necesare pentru întelegerea completa a instructiunilor mentionate la pct. 1);
6) informatii despre partile care pot fi înlocuite, dupa caz.
d) documentatia tehnica de însotire a dispozitivelor de siguranta; buletinul de verificare/reglare a supapelor de siguranta emis de persoane juridice autorizate conform prescriptiei tehnice aplicabila, daca de la data construirii/reglarii a trecut o perioada mai mare
de 1 an de zile si daca producatorul dispozitivelor de siguranta nu prevede o alta perioada de valabilitate a reglarii;
e) documentul de atestare a rezultatelor corespunzatoare obtinute la operatia de pregatire a suprafetelor interioare, daca aceasta operatie a fost prevazuta si efectuata la producator;
f) copii ale autorizatiilor personalului de deservire si RSVTI;
(2) Pentru cazanele vechi care au mai functionat, în plus fata de documentele prevazut la alin. (1) mai sunt necesare si urmatoarele documente:
a) documente privind rezultatele verificarilor efectuate în timpul utilizarii, pentru cazan vechi (cartea cazanului);
b) documentatia tehnica reconstituita prevazuta la art. 69 alin. (2), daca nu exista documentatia prevazuta la alin. (1) lit. c); documentatia tehnica reconstituita trebuie sa corespunda cerintelor care au reglementat construirea cazanului;
c) declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului în care sa se mentioneze ultimul loc de functionare;
d) raportul tehnic întocmit de persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.
Verificarea tehnica în vederea autorizarii functionarii

Art. 85 În vederea autorizarii functionarii cazanului, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, efectueaza sau asigura ca sunt efectuate, dupa caz urmatoarele activitati:
a) verificarea existentei si a continutului documentatiei tehnice de însotire a cazanului, în cazul cazanului nou, sau a cartii cazanului, în cazul cazanului vechi;
b) verificarea conditiilor de instalare a cazanului în ceea ce priveste respectarea avizului obligatoriu de instalare eliberat de catre ISCIR, precum si verificarea echiparii cazanului cu aparatura de masurare, control si automatizare si cu dispozitivele de siguranta, în functie de PT C 1-2010 nivelul de supraveghere permanent sau nepermanent în care se încadreaza cazanul;
c) verificarea conditiilor de montare pentru cazanele vechi, care au mai functionat si au necesitat montare;
d) verificarea conditiilor privind regimul chimic al cazanului si anume:
1) existenta prizelor si a dispozitivelor de prelevare a probelor de apa de alimentare si din cazan, de abur saturat si supraîncalzit si de condensat ale cazanului;
2) existenta, dotarea si organizarea punctului de lucru sau a laboratorului chimic din centrala termica
3) existenta registrului de analize cu indicii chimici si cu frecventa minima obligatorie a analizelor.
e) revizia interioara conform art. 85;
f) încercarea la presiune hidraulica conform art. 86;
g) verificarea reglarii supapelor de siguranĠa conform art. 87;
h) încercarea la cald conform art. 90; modul de efectuare a verificarilor si încercarilor si documentele care se întocmesc trebuie sa fie conform prevederilor prescriptiei tehnice care reglementeaza activitatile în domeniul instalatiilor de ardere si automatizare;
i) verificarea starii suprafetelor interioare conform art. 91;
j) verificarea registrului de supraveghere a functionarii cazanului; registrul de
supraveghere a functionarii cazanului se sigileaza, numeroteaza si vizeaza de conducerea utilizatorului.