ORDIN Nr. 1103 din 29 mai 2009
privind aprobarea Tarifelor pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnica si
alte activitati la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru
parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat –
ISCIR, indicativ CR 1-2009
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 442 din 29 iunie 2009
În baza prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind
organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea
si functionarea Ministerului Economiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul economiei emite urmatorul ordin:
ART. 1
Se aproba Tarifele pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnica si alte
activitati la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru
parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat –
ISCIR, indicativ CR 1-2009, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul
ordin.
ART. 2
La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului industriei
si resurselor nr. 27/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR1-2003, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 si 153 bis din 10 martie 2003, cu
modificarile si completarile ulterioare.
ART. 3
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare
la 30 de zile de la data publicarii.
p. Ministrul economiei,
Tudor Şerban,
secretar de stat
Bucuresti, 29 mai 2009.
Nr. 1.103.
ANEXA 1
TARIFE
pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnica si alte activitati la instalatii
sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si
aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR, indicativ CR 1-
2009
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Tarifele cuprinse în anexele nr. 1 – 11 se refera la activitatile specifice desfasurate
de catre inspectorii de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) în conformitate
cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR.
(2) Instalatiile si echipamentele supuse regimului de supraveghere ISCIR sunt cele
prevazute în anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de
siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare
de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite în continuare, acolo
unde este cazul, instalatii/echipamente.
ART. 2
Pentru alte activitati specifice necuprinse în anexele nr. 1 – 11, tarifele se stabilesc pe
baza timpului consumat necesar efectuarii lucrarilor respective, considerând tariful de
100 lei/ora; în acest caz, numarul de ore care sta la baza calculului tarifului este cel
prevazut în procesul-verbal de verificare tehnica întocmit de catre inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR.
ART. 3
(1) Tarifele prevazute în anexele nr. 1 – 11 sunt tarife de baza si se aplica în cazul în
care activitatile respective se desfasoara în cadrul programului normal de lucru.
(2) În cazul în care activitatile specifice se efectueaza în afara zilelor si programului
normal de lucru, la solicitarea beneficiarilor, tarifele prevazute în anexele nr. 1 – 11 se
majoreaza astfel:
______________________________________________________________________________
| Perioada în care se desfasoara activitatea | Majorarea |
| | (%) |
|__________________________________________________________________|___________|
| Zile lucratoare, între orele 16,00 – 22,00 | 50 |
|__________________________________________________________________|___________|
| Zile lucratoare, între orele 22,00 – 8,00 | 75 |
|__________________________________________________________________|___________|
| Zile nelucratoare, între orele 8,00 – 16,00 | 100 |
|__________________________________________________________________|___________|
| Zile nelucratoare, între orele 16,00 – 22,00 | 125 |
|__________________________________________________________________|___________|
| Zile nelucratoare, între orele 22,00 – 8,00 | 150 |
|__________________________________________________________________|___________|
ART. 4
(1) În cazul în care beneficiarii solicita în scris efectuarea autorizarilor sau verificarilor
tehnice într-un interval de timp de maximum doua zile, la tarifele de baza, stabilite
conform prevederilor din anexele nr. 1 – 11, se aplica o majorare de urgenta de 50%.
(2) La stabilirea majorarii de urgenta se iau în considerare data de înregistrare la ISCIR
a cererii scrise si data documentului emis ca urmare a activitatii desfasurate de catre
inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, precum si, suplimentar, dupa caz, majorarile
prevazute la art. 3 alin. (2).
ART. 5
Persoanele juridice care construiesc, monteaza, instaleaza, repara si
detinatorii/utilizatorii instalatiilor/echipamentelor supuse verificarilor tehnice obligatorii
beneficiaza de o reducere de 10% din tarifele aferente activitatilor prestate, cu exceptia
tarifului de emitere a autorizatiilor, daca acestea se efectueaza pe baza unui contract anual
încheiat între ISCIR si acestia.
ART. 6
(1) În cazul în care detinatorii/utilizatorii de instalatii/echipamente nu au pregatit sau
au pregatit necorespunzator instalatiile/echipamentele pentru verificari tehnice, tarifarea
se face la numarul de ore consumate, cu tariful de 100 lei/ora; orele de întârziere se
mentioneaza în procesul-verbal de verificare tehnica emis de catre inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si în cazul în care un beneficiar solicita desfasurarea
unei activitati prevazute în anexele nr. 1 – 11 si prin procesul-verbal de verificare tehnica
emis de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR se constata neîndeplinirea de
catre beneficiar a conditiilor pentru finalizarea corespunzatoare a lucrarilor.
ART. 7
Pentru serviciile prestate la cererea unor beneficiari externi, tarifele sunt stabilite în
valuta, conform prevederilor anexei nr. 4.
ART. 8
Plata tarifelor pentru activitatile prestate de ISCIR se face de catre persoanele juridice
sau persoanele fizice beneficiare ale verificarilor, în termen de maximum 15 zile de la
data emiterii facturii de ISCIR, în caz contrar aplicându-se dobânda/zi de întârziere în
cuantumul stabilit conform legislatiei în vigoare pentru creantele bugetare.
ART. 9
Anexele nr. 1 – 11 fac parte integranta din prezenta anexa.
ANEXA 1
TARIFE
pentru omologarea instalatiilor/echipamentelor si pentru aprobarea procedurilor de
sudare/brazare
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea produsului/lucrarii | Tarif de baza|
|crt.| | (lei/buc.) |
|____|__________________________________________________________|______________|
| 1.| Cazane de abur de joasa presiune sau de apa calda | 2.260 |
|____|__________________________________________________________|______________|
| 2.| Calandria si generatoare de abur pentru instalatii | |
| | nucleare | 16.210 |
|____|__________________________________________________________|______________|
| 3.| Recipiente sub presiune pentru instalatii nucleare | 980 |
|____|__________________________________________________________|______________|
| 4.| Pompe centrifuge pentru instalatii nucleare | 340 |
|____|__________________________________________________________|______________|
| 5.| Armaturi pentru instalatii nucleare | 660 |
|____|__________________________________________________________|______________|
| 6.| Fitinguri trase, forjate, matritate sau sudate, | |
| | compensatori, elemente de debit, pentru instalatii | |
| | nucleare | 490 |
|____|__________________________________________________________|______________|
| 7.| Suporturi fixe sau reglabile, inclusiv elastice, pentru | |
| | instalatii nucleare | 380 |
|____|__________________________________________________________|______________|
| 8.| Supape de siguranta pentru instalatii nucleare | 1.780 |
|____|__________________________________________________________|______________|
| 9.| Membrane sau capsule de rupere pentru instalatii nucleare| 220 |
|____|__________________________________________________________|______________|
| 10.| Materiale feroase sau neferoase (table, tevi, forjate, | |
| | turnate) si materiale pentru sudare (electrozi, sârme, | |
| | fluxuri) pentru instalatii nucleare | 1.320 |
|____|__________________________________________________________|______________|
| 11.| Mecanisme de ridicat, palane, pentru instalatii nucleare | 360 |
|____|__________________________________________________________|______________|
| 12.| Poduri rulante, macarale portal, semiportal sau de | |
| | constructie speciala, pentru instalatii nucleare | 3.260 |
|____|__________________________________________________________|______________|
| 13.| Proceduri de sudare/brazare | 560 |
|____|__________________________________________________________|______________|
NOTE:
1.1. Pentru alte componente din cadrul instalatiilor nucleare, tarifele se stabilesc în
functie de orele consumate pentru efectuarea lucrarilor respective, luându-se în calcul
tariful de 100 lei/ora.
1.2. În cazul în care pentru efectuarea lucrarilor de omologare sunt necesare verificari,
încercari, examinari sau analize suplimentare, contravaloarea acestora se adauga la
tarifele stabilite prin prezenta anexa.
1.3. În cazul în care, cu ocazia omologarilor, inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR asista la efectuarea unor încercari, examinari, analize sau verificari, la tarifele
stabilite în prezenta anexa se adauga si tariful de 100 lei/ora aferent timpului consumat.
1.4. Pentru aprobarea procedurilor de sudare/brazare de la pct. 13 pentru timpul de
asistare la executia incorecta a probelor de sudare/brazare, precum si pentru timpul de
asistare la examinari si încercari a epruvetelor se aplica tariful de 100 lei/ora.
1.5. Pentru reactualizarea fiselor de aprobare a procedurilor de sudare/brazare se
percepe 50% din tariful de baza.
1.6. În cazul în care omologarea se efectueaza în doua etape (preliminara si finala), la
omologarea preliminara, respectiv la omologarea finala se percepe 50% din valoarea
prevazuta în prezenta anexa.
ANEXA 2
TARIFE
pentru eliberarea autorizatiilor persoanelor juridice pentru construirea, montarea,
demontarea, instalarea, întretinerea, revizia, repararea, modificarea
instalatiilor/echipamentelor, pentru efectuarea de verificari tehnice în utilizare pentru
investigatii/examinari, pentru supravegherea tehnica si verificarea tehnica a
instalatiilor/echipamentelor si pentru evaluarea laboratoarelor de examinari distructive
______________________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea | Tariful de baza|
|crt.| | (lei) |
|____|________________________________________________________|________________|
| 1.| Autorizarea pentru activitatea de verificari tehnice | 2.260 |
| | în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter | |
| | tehnic, studii de capacitate portanta, studii de | |
| | asigurare antirisc, analiza de securitate si analiza | |
| | de risc, în vederea stabilirii starii tehnice, a | |
| | conditiilor de exploatare si a duratei de functionare | |
| | remanente la instalatii/echipamente | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 2.| Autorizarea pentru activitatile de construire, | 3.010*1), *2), |
| | instalare, montare, demontare, reparare, modificare a | *3) |
| | instalatiilor/echipamentelor, altele decât cele din | 3.370*1), *2), |
| | prezentul tabel | *3) |
| | | 6.600*1), *2), |
| | | *3) |
|____|________________________________________________________|________________|
| 3.| Autorizarea pentru activitatea de întretinere prin | 3.010 |
| | spalarea chimica a cazanelor | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 4.| Autorizarea pentru activitatea de întretinere a | 3.010 |
| | regimului chimic al cazanelor | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 5.| Autorizarea pentru activitatile de verificare, reglare | 1.480*2), *3) |
| | si/sau reparare a supapelor de siguranta | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 6.| Autorizarea pentru activitatile de supraveghere tehnica| 2.230*2), *3), |
| | si/sau verificare tehnica periodica si reparare la | *4) |
| | butelii transportabile | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 7.| Autorizarea pentru activitatile de instalare, montare, | 3.010*2), *3) |
| | reparare la cazane de apa calda si de abur de joasa | |
| | presiune având puterea P > 400 kW | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 8.| Autorizarea pentru activitatea de montare, punere în | 1.880*2), *3) |
| | functiune, reparare si întretinere la sisteme de | |
| | automatizare aferente centralelor termice si la | |
| | instalatii de ardere si automatizare aferente cazanelor| |
| | de abur, de apa calda si de apa fierbinte | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 9.| Autorizarea pentru efectuarea de examinari | |
| | nedistructive pentru verificarea instalatiilor/ | |
| | echipamentelor, dupa cum urmeaza: | |
| | – lichide penetrante (PT) | 950 |
| | – particule magnetice (MT) | 950 |
| | – radiatii penetrante X (RTx) | 950 |
| | – radiatii penetrante gama (RTg) | 950 |
| | – masurarea grosimii cu ultrasunete (UTg) | 950 |
| | – examinari nedistructive cu ultrasunete (UT, t, s, l, | 950 |
| | tv, f) | |
| | – curenti turbionari (ET) | 950 |
| | – încercari la etanseitate (LT) | 950 |
| | – verificari magnetoinductive (MI) | 950 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 10.| Autorizarea pentru activitatea de reparare, întretinere| 2.080 |
| | si revizie a ascensoarelor de persoane si/sau materiale| |
|____|________________________________________________________|________________|
| 11.| Autorizarea pentru activitatea de întretinere si | 2.080 |
| | revizie la instalatiile/echipamentele de ridicat | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 12.| Autorizarea pentru activitatea de întretinere si | 1.420 |
| | revizie la instalatiile/echipamentele utilizate în | |
| | domeniul activitatilor pentru agrement | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 13.| Autorizarea pentru activitatea de întretinere la | 2.080 |
| | instalatii de GPL | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 14.| Autorizarea pentru activitatea de montare-demontare, | 1.420 |
| | reparare a instalatiilor/echipamentelor utilizate în | |
| | domeniul activitatilor pentru agrement | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 15.| Autorizarea pentru activitatile de instalare, montare, | 2.150*2), *3) |
| | reparare, întretinere si verificari tehnice în | |
| | utilizare la aparate de încalzit cu puteri nominale | |
| | P|____|________________________________________________________|________________|
| 16.| Autorizarea pentru activitatile de instalare, montare, | 1.880*2), *3) |
| | reparare, întretinere si verificari tehnice în | |
| | utilizare la arzatoare de combustibili gazosi si | |
| | lichizi | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 17.| Autorizarea pentru supravegherea si verificarea tehnica| 2.380 |
| | a instalatiilor/echipamentelor pentru RSVTI – persoana | |
| | juridica | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 18.| Evaluarea laboratoarelor pentru efectuarea de examinari| 950*5) |
| | distructive | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 19.| Evaluarea laboratoarelor pentru efectuarea de | 2.080 |
| | masuratori electrotensometrice | |
|____|________________________________________________________|________________|
*1) În cazul autorizarii pentru efectuarea de lucrari în domeniul
instalatiilor/echipamentelor sub presiune (IMSP), tariful de baza se aplica diferentiat, în
functie de presiunea maxima, astfel:
a) p_max b) 16 bar < p_max c) p_max > 40 bar – 6.600 lei.
În cazul autorizarii pentru efectuarea de lucrari în domeniul
instalatiilor/echipamentelor de ridicat (IR), tariful de baza este de 3.370 lei.
*2) Tariful de baza este corespunzator unui singur domeniu de autorizare. Pentru
fiecare domeniu suplimentar tariful se majoreaza cu 25% din tariful de baza.
*3) Domeniul de autorizare corespunde unui singur tip de instalatie/echipament si unei
singure activitati.
*4) Tariful de baza se refera la o singura grupa de gaze, si anume gaze comprimate sau
gaze lichefiate ori gaze dizolvate sub presiune. Pentru fiecare grupa de gaze suplimentara
tariful de baza se majoreaza cu câte 25%.
*5) Tariful de baza se refera la evaluarea pentru IM (încercari mecanice) si IT
(încercari tehnologice). În cazul evaluarii pentru AM (analize metalografice) sau AC
(analize chimice) se aplica un tarif suplimentar de 25% din tariful de baza.
NOTE:
2.1. În cazul emiterii la cerere a autorizatiilor pe o perioada de un an, tarifele se reduc
cu 50%.
2.2. În cazul extinderii domeniului de autorizare al unei autorizatii, cu ocazia reînnoirii
autorizatiei, autorizatia noua se tarifeaza cu 50% din valoarea autorizatiei în vigoare +
50% din valoarea autorizatiei pentru domeniul extins.
2.3. În cazul extinderii domeniului de autorizare al unei autorizatii, în cadrul
termenului de valabilitate a acesteia, extinderea (aditionalul la autorizatie) se tarifeaza cu
50% din valoarea unei autorizatii noi pentru domeniul extins.
2.4. În cazul reînnoirii autorizatiilor, fara extinderea domeniului de autorizare, tarifele
se reduc cu 50% din valoarea tarifului de baza de autorizare, cu exceptia nr. crt. 9, la care
tarifele se reduc cu 25% din valoarea tarifului de baza.
2.5. Se considera reînnoire a autorizatiei numai cazul în care cererea scrisa de reînnoire
si documentele aferente se depun la ISCIR cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte
de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei. În caz contrar, se tarifeaza ca
autorizare noua.
2.6. Tarifele din anexa se aplica pentru autorizarea fiecarui punct de lucru al persoanei
juridice pentru care se elibereaza o autorizatie, conform prescriptiei tehnice aplicabile.
2.7. Eliberarea duplicatelor la autorizatii si aditionale se tarifeaza cu 200 lei/autorizatie
sau aditional.
2.8. Aditionalul eliberat ca urmare a modificarii personalului tehnic de specialitate
nominalizat în autorizatie se tarifeaza cu 200 lei/aditional.
2.9. Eliberarea unei autorizatii cu datele noi de identificare ale unei persoane juridice
ca urmare a modificarii sediului social, a denumirii, fara modificarea CUI, se tarifeaza cu
200 lei/autorizatie.
2.10. Verificarea programata a persoanelor juridice autorizate/evaluate se tarifeaza cu
800 lei.
ANEXA 3
TARIFE
aplicabile activitatii de formare profesionala si atestare
______________________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea | Tariful de baza|
|crt.| | (lei/persoana) |
|____|________________________________________________________|________________|
| A.| Atestarea personalului tehnic pentru verificari în utilizare conform |
| | PT A1 si PT C2 |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1.| Participarea la curs | 300*) |
|____|________________________________________________________|________________|
| 2.| Examinarea dosarului cursantului | 100 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 3.| Examen de atestare/prelungire a valabilitatii | 200 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 4.| Reexaminare | 200 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 5.| Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia | 150 |
|____|________________________________________________________|________________|
| B.| Atestarea personalului tehnic de specialitate |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1.| Avizarea setului-suport de curs si a programei | 1.340 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 2.| Examinarea dosarului cursantului | 100 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 3.| Examen de atestare/prelungire a valabilitatii | 200 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 4.| Reexaminare | 200 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 5.| Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia | 150 |
|____|________________________________________________________|________________|
| C.| Autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea |
| | tehnica a instalatiilor – RSVTI |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1.| Avizarea setului-suport de curs si a programei | 1.340 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 2.| Examinarea dosarului cursantului | 100 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 3.| Examen de atestare | 200 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 4.| Reexaminare | 200 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 5.| Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia | 150 |
|____|________________________________________________________|________________|
| D.| Formarea profesionala a personalului de deservire a |
| | instalatiilor/echipamentelor |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1.| Avizarea setului-suport de curs si a programei | 1.340 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 2.| Examinarea dosarului cursantului | 100 |
|____|________________________________________________________|________________|
| E.| Instruirea periodica a personalului de deservire a |
| | instalatiilor/echipamentelor |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1.| Avizarea setului-suport de curs si a programei | 1.340 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 2.| Eliberarea taloanelor pentru vize anuale | 150 |
|____|________________________________________________________|________________|
| F.| Formarea specifica a formatorilor în domeniul formarii profesionale a |
| | personalului de specialitate si personalului de deservire a |
| | instalatiilor/echipamentelor |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1.| Curs | 400 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 2.| Examinarea dosarului cursantului | 100 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 3.| Examen de atestare | 200 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 4.| Reexaminare | 200 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 5.| Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia | 150 |
|____|________________________________________________________|________________|
*) Pentru participarea la cursul în vederea prelungirii valabilitatii atestatului tariful de
baza se reduce cu 50%.
ANEXA 4
TARIFE
pentru autorizarea beneficiarilor externi (producatori, modificatori, reparatori, prestatori
de servicii) de instalatii, echipamente si componente pentru instalatii nucleare
______________________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea | Modalitatea | Tariful de baza|
|crt.| | | (euro/ora) |
|____|_______________________________________|________________|________________|
| 1.| Autorizare initiala | la beneficiarul| 275*1) |
| | | extern sau la | |
| | | sediul ISCIR | |
|____|_______________________________________|________________|________________|
| 2.| Acceptare: | la sediul ISCIR| 75 |
| | – proceduri (NDE, sudare, testare, | | |
| | calificare); | | |
| | – calificari personal NDE; | | |
| | – calificari sudori/brazori; | | |
| | – calificari materiale/componente | | |
|____|_______________________________________|________________|________________|
| 3.| Aprobare/autorizare/calificare: | la beneficiarul| 125 |
| | – proceduri (NDE, sudare, testare, | extern sau la | |
| | calificare); | sediul ISCIR | |
| | – personal NDE; | | |
| | – sudori/brazori; | | |
| | – materiale/componente | | |
|____|_______________________________________|________________|________________|
| 4.| Alte activitati de evaluare tehnica | la beneficiarul| 125 |
| | | extern sau la | |
| | | sediul ISCIR | |
|____|_______________________________________|________________|________________|
*1) În cazul reautorizarii, evaluarile tehnice au loc la sediul ISCIR pe baza analizei
documentelor. Tariful aplicat este de 50% din tariful initial, cu conditia transmiterii
solicitarii si a dosarului cu documente cu minimum 30 de zile calendaristice înaintea
expirarii perioadei de valabilitate a certificatului de autorizare. În caz contrar, se
considera autorizare initiala, conform nr. crt. 1.
ANEXA 5
TARIFE
pentru verificari tehnice în vederea autorizarii functionarii instalatiilor/echipamentelor
din domeniul clasic, la punerea în functiune, periodic în exploatare, dupa remontare si
dupa reparare
______________________________________________________________________________
|Nr. | Instalatia/Echipamentul supusa/ | Tariful de baza |
|crt.| supus verificarii | (lei/verificare) |
| | |__________________________________|
| | |Verificarea | RI | IP | IE |
| | |documentatiei| | | |
| | |tehnice*) | | | |
|____|______________________________________|_____________|______|______|______|
| | Instalatii sub presiune |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1.| Cazan de abur sau de apa fierbinte | | | | |
| | având suprafata de încalzire (S) sau | | | | |
| | debitul (D; Q): | | | | |
| | a) S | | b) 20 mp < S | | D | | c) 60 mp < S | | 30 t/h < D | | 10 Gcal/h < Q | | d) 50 t/h < D | | 25 Gcal/h < Q | | e) 120 t/h < D | | 50 Gcal/h < Q | | f) D > 420 t/h sau > 100 Gcal/h | 360 |840 |840 | – |
|____|______________________________________|_____________|______|______|______|
| 2.| Cazan de apa calda si de abur de | | | | |
| | joasa presiune, având puterea (P) sau| | | | |
| | debitul (Q): | | | | |
| | a) 400 < P | | 0,6 t/h < Q | | b) P > 5.800 kW sau Q > 8,7 t/h | 120 |240 |240 | |
|____|______________________________________|_____________|______|______|______|
| 3.| Recipient stabil, cisterna, container| | | | |
| | sau butoi sub presiune, având | | | | |
| | capacitatea (V): | | | | |
| | a) V | | b) 1.500 l < V | | c) 50.000 l < V | | d) V > 100.000 l | 300 |480*1)|480*1)|360*1)|
|____|______________________________________|_____________|______|______|______|
| 4.| Recipient-butelie transportabil | 13*2) | 26 | 26 | 27 |
|____|______________________________________|_____________|______|______|______|
| 5.| Conducte cu fluide sub presiune, | 180 |300*3)|300*4)|240*4)|
| | conducte de abur si conducte de apa | | | | |
| | fierbinte | | | | |
|____|______________________________________|_____________|______|______|______|
| 6.| Instalatii de distributie GPL | 300 |360 |360 |240 |
| | supraterane*5) | | | | |
|____|______________________________________|_____________|______|______|______|
*) Tarifele sunt valabile pentru verificarea documentatiei de însotire (la autorizarea
initiala) si pentru verificarea documentatiei tehnice de reparare.
*1) Pentru fiecare 100.000 litri dintr-un recipient care depaseste cantitatea/limita de
200.000 litri se percep în plus 150 lei/verificare; pentru fiecare fractiune dintr-un
recipient care depaseste cantitatea/limita de 50.000 litri se percep în plus 150
lei/verificare.
*2) Pentru fiecare tip constructiv.
*3) Pentru fiecare 50 m care depasesc limita de 100 m se percep în plus 100
lei/verificare; pentru fiecare fractiune care depaseste limita de 25 de metri se percep în
plus 100 lei/verificare.
*4) Tarifare valabila pentru o singura încercare. În cazul în care pe circuit se executa
mai multe încercari la presiune, la presiuni diferite sau pe tronsoane diferite la aceeasi
presiune, tarifarea se face pentru fiecare încercare în parte.
*5) Pentru instalatiile de distributie GPL subterane sau îngropate tariful se majoreaza
cu 25%.
______________________________________________________________________________
|Nr. | Instalatia/Echipamentul supusa/ | Tariful de baza |
|crt.| supus verificarii | (lei/verificare) |
| | |_________________________|
| | |Verificarea |Verificarea|
| | |documentatiei|tehnica a |
| | |tehnice**) |instalatiei|
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| | Instalatii de ridicat |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1.| Mecanism de ridicat: | | |
| | a) vinciuri, trolii, palane, cricuri sau | 70 | 130 |
| | tirfoare | | |
| | b) transpalete manuale | 70 | 150 |
| | c) transpalete pietonale cu actionare | 90 | 240 |
| | electrica | | |
| | d) alte mecanisme de ridicat | 90 | 240 |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 2.| Elevator pentru vehicule | 90 | 300 |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 3.| Macara rotitoare, consola, de perete, | | |
| | pivotanta sau electropalan fix | 110 | 240 |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 4.| Electropalane pe grinda fixa | 100 | 300 |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 5.| Pod rulant de uz general, de turnare, de | | |
| | forjare sau similare, având sarcina nominala | | |
| | (Sn): | | |
| | a) Sn | | b) Sn > 50 t | 240 | 720 |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 6.| Macara Derrick | 220 | 620 |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 7.| Macara-turn | 220 | 720 |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 8.| Macara pe pneuri, pe senile, montata pe vagon | | |
| | de cale ferata, montata pe autovehicul (care | | |
| | deserveste propria platforma) sau similare, | | |
| | având sarcina nominala (Sn): | | |
| | a) Sn | | b) Sn > 50 t | 280 | 960*6) |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 9.| Macara portal sau semiportal si macara portic | | |
| | sau semiportic, având sarcina nominala (Sn): | | |
| | a) Sn | | b) Sn > 32 t | 250 | 540*7) |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 10.| Pod rulant stivuitor, translator stivuitor, | | |
| | electrostivuitor sau motostivuitor, având | | |
| | sarcina nominala (Sn): | | |
| | a) Sn | | b) Sn > 5 t | 150 | 380 |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 11.| Macara pe cablu | 250 | 480 |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 12.| Macara de constructie speciala sau care nu se | | |
| | încadreaza în cele mentionate anterior, având | | |
| | sarcina nominala (Sn): | | |
| | a) Sn | | b) Sn > 100 t | 380 | 1.200 |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 13.| Ascensor de persoane si/sau bolnavi: | | |
| | a) cu usi manuale sau semiautomate la palier | 80 | 90 |
| | b) cu usi automate la palier | 80 | 150 |
| | c) cu actionare Ward-Leonard, convertizoare | 140 | 300 |
| | de frecventa/tensiune sau hidraulica | | |
| | (indiferent de tipul usilor) | | |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 14.| Ascensor de materiale sau de persoane si | 120 | 240 |
| | materiale | | |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 15.| Ascensor pentru santiere de constructii sau cu| 120 | 300 |
| | schip | | |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 16.| Nacele si platforme ridicatoare | 100 | 300 |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 17.| Teleferic de persoane cu cabina (telecabina) | 1.220 | 1.960 |
| | | plus câte | plus câte |
| | | 280 lei | 380 lei |
| | | pentru | pentru |
| | | fiecare | fiecare |
| | | 500 m | 500 m |
| | | peste 2 km | peste 2 km|
| | | sau | sau |
| | | fractiune | fractiune |
| | | peste 250 m | peste |
| | | | 250 m |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 18.| Teleferic de persoane cu vehicule tip gondola | 560 | 1.220 |
| | sau decuplabile | plus câte | plus câte |
| | | 190 lei | 280 lei |
| | | pentru | pentru |
| | | fiecare | fiecare |
| | | 500 m | 500 m |
| | | peste 2 km | peste 2 km|
| | | sau | sau |
| | | fractiune | fractiune |
| | | peste 250 m | peste |
| | | | 250 m |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 19.| Teleschi sau telescaun | 280 | 560 |
| | | plus câte | plus câte |
| | | 100 lei | 150 lei |
| | | pentru | pentru |
| | | fiecare | fiecare |
| | | 500 m | 500 m |
| | | peste 1 km | peste 1 km|
| | | sau | sau |
| | | fractiune | fractiune |
| | | peste 250 m | peste |
| | | | 250 m |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 20.| Teleferic de materiale | 560 | 1.220 |
| | | plus câte | plus câte |
| | | 190 lei | 280 lei |
| | | pentru | pentru |
| | | fiecare | fiecare |
| | | 500 m | 500 m |
| | | peste 2 km | peste 2 km|
| | | sau | sau |
| | | fractiune | fractiune |
| | | peste 250 m | peste |
| | | | 250 m |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 21.| Instalatie de ridicat, pe plan înclinat, de | 190 | 380 |
| | persoane, de materiale sau combinatie | plus câte | plus câte |
| | | 65 lei | 125 lei |
| | | pentru | pentru |
| | | fiecare | fiecare |
| | | 100 m peste | 100 m |
| | | 100 m sau | peste |
| | | fractiune | 100 m sau |
| | | peste 50 m | fractiune |
| | | | peste 50 m|
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 22.| Ascensoare de constructie speciala pentru | 130 | 250 |
| | materiale | | |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 23.| Trape de scena, trape de decoruri si | 130 | 250 |
| | instalatii de cortine pentru incendiu din | | |
| | salile de spectacole | | |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| | Echipamente/instalatii utilizate în domeniul activitatilor de agrement |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1.| Echipamente/instalatii destinate copiilor: | | |
| | a) echipamente/instalatii având capacitatea | 70 | 220 |
| | de pâna la doua persoane | | |
| | b) echipamente/instalatii având capacitatea | 150 | 450 |
| | de peste doua persoane | | |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 2.| Echipamente/instalatii destinate copiilor | | |
| | însotiti de adulti: | | |
| | a) echipamente/instalatii având capacitatea de| 150 | 450 |
| | pâna la doua persoane | | |
| | b) echipamente/instalatii având capacitatea de| 220 | 890 |
| | peste doua persoane | | |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
| 3.| Echipamente/instalatii destinate adultilor: | | |
| | a) echipamente/instalatii având capacitatea de| 220 | 890 |
| | pâna la doua persoane | | |
| | b) echipamente/instalatii având capacitatea de| 300 | 1.340 |
| | peste doua persoane | | |
|____|_______________________________________________|_____________|___________|
**) Tarifele sunt valabile pentru verificarea documentatiei de însotire (la autorizarea
initiala) si pentru verificarea documentatiei tehnice de reparare sau de remontare (dupa
caz).
*6) Tariful de baza se aplica la verificarea macaralelor cu brat de lungime fixa (în
timpul verificarilor). Pentru macaralele cu brat telescopic se aplica tariful de baza majorat
cu 25%.
*7) În cazul în care instalatia are doua cârlige, montate pe unul sau pe doua carucioare,
tariful de baza pentru verificarea tehnica a instalatiei (la autorizare, la verificarea tehnica
periodica sau dupa reparare), se aplica pentru sarcina cea mai mare si se majoreaza cu
25% din tariful de baza pentru încercarile suplimentare efectuate pentru cel de-al doilea
cârlig.
NOTE:
5.1. În cazul în care la autorizarea functionarii sunt analizate si interpretate verificarile
si încercarile efectuate la constructor, tarifele percepute sunt cu 50% mai mici fata de cele
stabilite în prezenta anexa.
5.2. Pentru alte verificari efectuate în timpul repararii tarifele percepute se stabilesc
luându-se în considerare timpul necesar pentru efectuarea lucrarii si tariful de 100 lei/ora.
5.3. Pentru RE si IC se aplica tariful de 100 lei/ora, corespunzator timpului consumat
efectiv la verificare.
5.4. Eliberarea cartii sau a duplicatului acesteia pentru instalatie-partea de exploatare
(carte tip ISCIR) se tarifeaza cu 150 lei.
5.5. Verificarea activitatii de supraveghere tehnica la detinatorii de
instalatii/echipamente se tarifeaza cu 400 lei si în plus cu câte 40 lei pentru fiecare
instalatie/echipament.
RI – revizia interioara;
IP – încercarea de presiune hidrostatica;
IE – încercarea de etanseitate;
RE – revizie exterioara;
IC – încercarea la cald a cazanelor de abur si de apa fierbinte.
ANEXA 6
TARIFE
pentru verificari tehnice în vederea autorizarii functionarii instalatiilor/echipamentelor
din domeniul nuclear, la punerea în functiune, periodic în exploatare, dupa remontare si
dupa reparare/modificare
______________________________________________________________________________
|Nr. | Instalatia/Echipamentul | Tarife de baza |
|crt.| supusa/supus verificarii | (lei/verificare) |
| | |____________________________________|
| | |Verificarea |Verificarea | RI | IP |
| | |documentatiei|conditiilor | | |
| | |tehnice |de instalare| | |
|____|____________________________________|_____________|____________|____|____|
| 1.| Recipiente sub presiune sau | | | | |
| | similare, având capacitatea (V): | | | | |
| | a) V | | b) V > 5.000 l | 340 | 110 |380 |760 |
|____|____________________________________|_____________|____________|____|____|
| 2.| Pompe având diametrul de refulare | | | | |
| | (D): | | | | |
| | a) D | | b) D > 50 mm (2 inch) | 80 | 80 |190 |170 |
|____|____________________________________|_____________|____________|____|____|
| 3.| Armaturi având diametrul nominal | | | | |
| | (Dn): | | | | |
| | a) Dn | | b) Dn > 50 mm (2 inch) | 10 | 10 | – | 10 |
|____|____________________________________|_____________|____________|____|____|
| 4.| Elemente de debit si elemente de | | | | |
| | compensare, având diametrul | | | | |
| | nominal (Dn): | | | | |
| | a) Dn | | b) Dn > 50 mm (2 inch) | 10 | 10 | – | 10 |
|____|____________________________________|_____________|____________|____|____|
| 5.| Capul masinii de încarcat-descarcat| 450 | – | – |850 |
| | combustibil | | | | |
|____|____________________________________|_____________|____________|____|____|
| 6.| Suporturi având diametrul nominal | | | | |
| | (Dn): | | | | |
| | a) Dn | | b) Dn > 50 mm | 15 | 10 | – | – |
|____|____________________________________|_____________|____________|____|____|
| 7.| Supape de siguranta având diametrul| | | | |
| | nominal (Dn): | | | | |
| | a) Dn | | b) Dn > 100 mm (4 inch) | 80 | 70 | – | 80 |
|____|____________________________________|_____________|____________|____|____|
| 8.| Sisteme de proba având diametrul | | | | |
| | nominal (Dn): | | | | |
| | a) Dn | | b) Dn > 50 mm (20 inch) | 4/m | – | – |8/m |
|____|____________________________________|_____________|____________|____|____|
| 9.| Sisteme tehnologice având numarul | | | | |
| | de izometrii (Ni): | | | | |
| | a) Ni | | b) Ni > 50 | 2.830 | – | – | – |
|____|____________________________________|_____________|____________|____|____|
______________________________________________________________________________
|Nr. | Instalatia/Echipamentul | Tariful de baza |
|crt.| supusa/supus verificarii | (lei/verificare) |
| | |_____________________________________________|
| | |Verificarea |Conditii |Încercari|Verificari |
| | |documentatiei|de |în gol/în|periodice |
| | |tehnice |instalare|sarcina |la scadenta|
| | | | | |si dupa |
| | | | | |reparare/ |
| | | | | |modificare |
|____|___________________________|_____________|_________|_________|___________|
| 10.| Mecanism de ridicat având | | | | |
| | sarcina nominala (Sn): | | | | |
| | a) Sn | | b) Sn > 5 t | 220 | 110 | 280 | 380 |
|____|___________________________|_____________|_________|_________|___________|
| 11.| Macara rotitoare, consola,| | | | |
| | de perete, pivotanta, | | | | |
| | electropalan fix, având | | | | |
| | sarcina nominala (Sn): | | | | |
| | a) Sn | | b) Sn > 8 t | 220 | 130 | 280 | 380 |
|____|___________________________|_____________|_________|_________|___________|
| 12.| Electropalan pe grinda | 220 | 130 | 280 | 380 |
| | fixa | | | | |
|____|___________________________|_____________|_________|_________|___________|
| 13.| Pod rulant având sarcina | | | | |
| | nominala (Sn): | | | | |
| | a) Sn | | b) 5 t < Sn | | c) Sn > 50 t | 340 | 280 | 660 | 1.130 |
|____|___________________________|_____________|_________|_________|___________|
| 14.| Macara-turn având sarcina | | | | |
| | nominala (Sn): | | | | |
| | a) Sn | | b) Sn > 20 t | 300 | 220 | 480 | 850 |
|____|___________________________|_____________|_________|_________|___________|
| 15.| Macara portal sau | | | | |
| | semiportal având sarcina | | | | |
| | nominala (Sn): | | | | |
| | a) Sn | | b) 5 t < Sn | | c) Sn > 50 t | 380 | 280 | 850 | 1.130 |
|____|___________________________|_____________|_________|_________|___________|
| 16.| Macara de constructie | | | | |
| | speciala sau care nu se | | | | |
| | încadreaza în cele | | | | |
| | mentionate anterior, având| | | | |
| | sarcina nominala (Sn): | | | | |
| | a) Sn | | b) 5 t < Sn | | c) Sn > 50 t | 660 | 560 | 1.510 | 1.890 |
|____|___________________________|_____________|_________|_________|___________|
NOTE:
6.1. Pentru alte instalatii si componente, în afara celor prevazute la nr. crt. 1 – 16,
pentru operatiunile de verificari tehnice tarifele percepute se stabilesc luându-se în
considerare tariful de 100 lei/ora.
6.2. Pentru sistemele/componentele 1, 1C, 2, 2C, 3 si 3C, tarifele de baza se majoreaza
cu 50%.
6.3. Pentru RE se aplica tariful de 100 lei/ora, corespunzator timpului consumat efectiv
la verificare.
6.4. Pentru instalatiile de ridicat de tip I si II, tarifele de baza se majoreaza cu 25%.
6.5. Eliberarea cartii sau a duplicatului acesteia pentru instalatie-partea de exploatare
(carte tip ISCIR) se tarifeaza cu 150 lei.
RE – revizia exterioara;
RI – revizia interioara;
IP – încercarea la presiune.
ANEXA 7
TARIFE
pentru eliberarea avizului obligatoriu de instalare a cazanelor si instalatiilor de GPL
______________________________________________________________________________
|Nr. | Tipul verificarii | Tariful de baza |
|crt.| | (lei/verificare)|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 1.| Verificarea documentatiei tehnice de instalare, | 540 |
| | acceptarea acesteia | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 2.| Verificarea documentatiei tehnice privind regimul | 360 |
| | chimic al apei la cazane, acceptarea acesteia | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 3.| Eliberarea avizului obligatoriu de instalare | 100 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
ANEXA 8
TARIFE
pentru verificarea regimului chimic la cazanele de apa calda, de abur si apa fierbinte si
pentru verificarea procesului de ardere si analiza gazelor de ardere la cazane
______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria cazanelor verificate si verificari | Tariful de baza |
|crt.| | (lei/verificare)|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 1.| Verificarea programata a regimului chimic al apei la: | |
| | – cazane de apa calda si abur de joasa presiune | 200*1) |
| | – cazane de apa fierbinte | 260*1) |
| | – cazane de abur ignitubulare | 320*1) |
| | – cazane de abur acvatubulare | 380*1) |
| | – cazane de abur cu circulatie fortata multipla si cu | 480*1) |
| | strabatere fortata | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 2.| Verificarea operatiei de spalare chimica la cazane | 360*1), *2) |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 3.| Verificarea procesului de ardere si analiza gazelor de| 660*2) |
| | ardere la cazane | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
*1) În cazul în care se efectueaza încercari si analize de verificare de catre ISCIR,
tariful se majoreaza cu costul materialelor.
*2) În cazul în care verificarea nu se face de catre ISCIR, asistarea inspectorului de
specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea verificarii se tarifeaza cu 100 lei/ora.
ANEXA 9
TARIFE
pentru autorizarea sudorilor, a personalului pentru examinari nedistructive, a personalului
pentru deservirea instalatiilor, a operatorilor RSVTI si acceptarea personalului tehnic de
specialitate si a personalului de certificare a reproducerii marcajelor pentru
instalatii/echipamente din domeniul nuclear
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea personalului | Tariful de baza |
|crt.| | (lei/persoana) |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 1.| Sudori, brazori | 360 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 2.| Personal pentru examinari nedistructive: | |
| | a) radiatii (RTx, RTg) | 360 |
| | b) ultrasonic (UTg, UTs, UTf, UTt, UTtv, UTl) | 360 |
| | c) lichide penetrante (PT) | 360 |
| | d) particule magnetice (MT) | 360 |
| | e) magneto-inductiv (MI) | 360 |
| | f) curenti turbionari (ET) | 360 |
| | g) încercari de etanseitate cu H2, He etc. (LT) | 360 |
| | h) operator control vizual | 360 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 3.| Fochisti | 150 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 4.| Laboranti-operatori chimisti | 150 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 5.| Macaragii | 150 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 6.| Mecanici translatoristi si mecanici trolisti | 150 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 7.| Liftieri | 150 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 8.| Stivuitoristi | 150 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 9.| Operatori umplere recipiente GPL la autovehicule | 150 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 10.| Operatori supraveghere, reparare/VTP, butelii | 150 |
| | transportabile | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 11.| Automatisti pentru supraveghere si întretinere (ASI) | 300 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 12.| Personal tehnic de deservire (manevrant) pentru | 150 |
| | echipamentele/instalatiile utilizate în domeniul | |
| | activitatilor de agrement (parcuri de distractii) | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 13.| Operator RSVTI | *) |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 14.| Personal tehnic de specialitate din domeniul nuclear | 200 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 15.| Personal de certificare a reproducerii marcajelor | 200 |
| | pentru instalatii/echipamente din domeniul nuclear | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
*) Numai eliberarea autorizatiei.
NOTE:
9.1. Pentru nr. crt. 1, pentru timpul de asistare la executia incorecta a probelor de
sudare/brazare, precum si pentru timpul de asistare la examinari si încercari ale
epruvetelor se aplica tariful de 100 lei/ora.
9.2. Pentru nr. crt. 1 si 2, în cazul examinarii pentru prelungirea valabilitatii
autorizatiilor, tarifele se reduc cu 25% fata de tariful de baza.
9.3. Tariful pentru eliberarea autorizatiilor si a duplicatelor acestora este de 100 lei.
ANEXA 10
TARIFE
pentru examinari si încercari nedistructive si distructive, analize chimice de metale, apa,
depuneri si ioniti, efectuate de laboratorul ISCIR
______________________________________________________________________________
|Nr. | Tipul examinarii sau încercarii | Tariful de baza |
|crt.| | (lei) |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 1.| Examinarea cu ultrasunete a îmbinarilor sudate cu unul| 90/m |
| | sau mai multe unghiuri de incidenta, cu incidenta | |
| | normala pentru zonele adiacente de palpare, pe ambele | |
| | fete si pe ambele parti ale îmbinarii sudate | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 2.| Examinarea cu ultrasunete a tablelor pe caroiaj cu | 100/mp |
| | dimensiunile de 200 x 200 mm | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 3.| Masurarea grosimilor cu ultrasunete | 4/punct de |
| | | masurare |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 4.| Examinarea cu lichide penetrante a îmbinarilor sudate | 30/ml |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 5.| Examinarea cu lichide penetrante pe suprafata | 100/mp |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 6.| Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinarilor sudate | 100/m |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 7.| Examinarea cu pulberi magnetice pe suprafata | 120/m |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 8.| Examinarea cu radiatii penetrante la o grosime de | 60/radiografie |
| | pâna la 10 mm inclusiv cu film radiografic cu | |
| | dimensiuni maxime de 100 x 240 mm | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 9.| Verificarea si interpretarea radiografiilor cu | 6/radiografie |
| | dimensiuni maxime de 100 x 240 mm | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 10.| Analiza metalografica a microstructurii: | |
| | a) cu fotografii | 60/zona (ZIT, |
| | | MB, MD) |
| | b) fara fotografii | 40/zona (ZIT, |
| | | MB, MD) |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 11.| Analiza metalografica a macrostructurii: | |
| | a) cu fotografii | 30/epruveta |
| | b) fara fotografii | 20/epruveta |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 12.| Încercarea la tractiune | 30/epruveta |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 13.| Încercarea la îndoire | 20/epruveta |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 14.| Încercarea la încovoiere prin soc (set de 3 epruvete) | 90/set |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 15.| Masurarea duritatii | 4/punct de |
| | | masurare |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 16.| Analiza chimica a depunerilor | 220/analiza |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 17.| Analiza chimica completa a apei | 110/analiza |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 18.| Analiza de ioniti: | |
| | a) cationiti | 140/analiza |
| | b) anioniti | 160/analiza |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 19.| Analiza chimica calitativ-cantitativa a elementelor de| 270/analiza |
| | aliere din materiale metalice | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 20.| Certificare 3.2 conform SR EN 10204 pentru materiale | 100/certificat |
| | utilizate la repararea instalatiilor/echipamentelor, | |
| | dupa caz, la cererea elaboratorului documentatiei de | |
| | reparare | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
ZIT – zona de influenta termica;
MB – material de baza;
MD – material depus.
NOTE:
10.1. Materialele consumabile utilizate la examinari/încercari/analize se tarifeaza
separat.
10.2. Pentru verificarea de documentatii tehnice, de buletine de examinari, de analize si
încercari si acceptarea acestora se aplica tariful de 100 lei/ora.
10.3. Pentru examinarile, încercarile sau analizele neprevazute în anexa, de exemplu
masurari tensometrice, masurari electrice, examinari cu endoscopul si altele asemenea,
tarifele se stabilesc luându-se în calcul tariful de 100 lei/ora, la care se adauga, dupa caz,
valoarea materialelor consumabile utilizate.
10.4. La nr. crt. 8, în cazul examinarii cu radiatii penetrante la grosimi mai mari de 10
mm, la tariful de baza se adauga, pentru fiecare 5 mm în plus sau fractiune de peste 2,5
mm, câte 25% din tariful de baza.
10.5. La nr. crt. 8 si 9, pentru filmele cu dimensiuni mai mari de 100 x 240 mm, tariful
de baza se majoreaza cu coeficientul rezultat din raportul dintre suprafata filmului utilizat
si suprafata filmului de referinta de 100 x 240 mm.
10.6. Pentru încercarile de la nr. crt. 1 – 8, executate pe instalatii sau componente,
tarifele nu includ urmatoarele lucrari care sunt în responsabilitatea beneficiarului:
a) constructiile provizorii de acces si de lucru la punctele de examinare;
b) lucrarile de pregatire a suprafetei materialului de baza si a sudurii;
c) dispozitive de fixare-amplasare a aparaturii specifice, asigurarea energiei electrice si
a apei pentru aparatura, iluminatul locului de examinare, transportul si manipularea
dispozitivelor si a aparaturii, peste 15 kg/aparat, pe si de pe platformele de lucru, precum
si descarcarea si încarcarea acestora în autolaborator, asigurarea conditiilor de protectie si
de paza pentru perioadele de iradiere.
10.7. În tarifele de baza de la nr. crt. 10 – 15 nu sunt cuprinse lucrarile de prelucrare si
prelevare mecanica a epruvetelor, care se tarifeaza cu 100 lei/ora.
10.8. Interpretarea rezultatelor analizelor de la nr. crt. 16 – 18 se tarifeaza cu 100
lei/analiza.
10.9. În cazul în care examinarile sau încercarile se executa pe instalatie/echipament,
tariful de baza se suplimenteaza cu 25%.
10.10. SR EN 10204 este standard referitor la „Produse metalice. Tipuri de documente
de inspectie.”
ANEXA 11
TARIFE
pentru avizari de proceduri, norme, caiete de sarcini, instructiuni, PCCVI
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea activitatii | Tariful de baza|
|crt.| | (lei/buc.) |
|____|________________________________________________________|________________|
| 1.| Avizare proceduri/instructiuni de lucru pentru | 480 |
| | examinari nedistructive, teste de presiune, marcare/ | |
| | certificarea reproducerii marcajelor, calificare | |
| | materiale/componente si altele asemenea | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 2.| Avizare documentatii, precum: norme tehnice, caiete de | 760 |
| | sarcini, rapoarte tehnice, planuri de testare si | |
| | încercari si altele asemenea | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 3.| Avizare planuri de control de calitate, verificari si | 480 |
| | încercari (PCCVI/ITP), carte ISCIR,