ORDIN   Nr. 465 din 28 septembrie 2009

 

 

privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR

 

 

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI

 

 

INSPECÅ¢IA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ÅžI INSTALAÅ¢IILOR DE RIDICAT

 

 

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 750 din  4 noiembrie 2009

 

 

 

 

 

Având în vedere dispoziÅ£iile Legii nr. 64/2008 privind funcÅ£ionarea în condiÅ£ii de siguranţă a instalaÅ£iilor sub presiune, instalaÅ£iilor de ridicat ÅŸi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările ÅŸi completările ulterioare,

 

 

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea InspecÅ£iei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ÅŸi InstalaÅ£iilor de Ridicat, cu modificările ÅŸi completările ulterioare,

 

 

 

 

 

inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin:

 

 

 

 

 

ART. 1

 

 

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Metodologia privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

 

ART. 2

 

 

Persoanele fizice care doresc să presteze activităţile specifice prescripÅ£iilor tehnice trebuie să se ateste în condiÅ£iile metodologiei prevăzute la art. 1.

 

 

ART. 3

 

 

Orice prevedere contrară prezentului ordin se abrogă cu data intrării în vigoare a prezentelor dispoziÅ£ii.

 

 

ART. 4

 

 

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

 

 

Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat

 

 

pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune

 

 

şi Instalaţiilor de Ridicat,

 

 

Mircea Vasile Zegrean

 

 

 

 

 

BucureÅŸti, 28 septembrie 2009.

 

 

Nr. 465.

 

 

 

 

 

ANEXA 1

 

 

 

 

 

METODOLOGIE

 

 

privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I

 

 

Dispoziţii generale

 

 

 

 

 

SECÅ¢IUNEA 1

 

 

Scopul metodologiei

 

 

 

 

 

ART. 1

 

 

(1) Prezenta metodologie are ca scop formarea profesională a personalului tehnic de specialitate în conformitate cu cerinÅ£ele specifice ale prescripÅ£iilor tehnice privind siguranÅ£a în funcÅ£ionare a instalaÅ£iilor/echipamentelor, în domeniul instalaÅ£iilor sub presiune, al instalaÅ£iilor de ridicat ÅŸi al aparatelor consumatoare de combustibil.

 

 

(2) Metodologia urmăreÅŸte ca formarea profesională a personalului tehnic de specialitate să se facă unitar de către persoane juridice avizate de către InspecÅ£ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ÅŸi InstalaÅ£iilor de Ridicat (ISCIR), cu formatori atestaÅ£i de către ISCIR, pe baza unor programe care pun la dispoziÅ£ia participanÅ£ilor informaÅ£iile necesare în vederea desfăşurării activităţii.

 

 

 

 

 

SECÅ¢IUNEA a 2-a

 

 

Termeni, definiţii şi abrevieri

 

 

 

 

 

ART. 2

 

 

(1) În sensul prezentei metodologii, termenii ÅŸi expresiile de mai jos au următoarele semnificaÅ£ii:

 

 

 1. a) atestare – activitatea de evaluare a competenÅ£ei profesionale a unei persoane fizice pentru a desfăşura o activitate specifică reglementată de prevederile prescripÅ£iilor tehnice aplicabile;

 

 

 1. b) atestat – documentul eliberat de ISCIR, obÅ£inut pe baza unei evaluări scrise;

 

 

 1. c) avizare – procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta metodologie;

 

 

 1. d) autorizare – activitatea de evaluare ÅŸi atestare, efectuată de către ISCIR, a competenÅ£ei ÅŸi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică prezentei metodologii;

 

 

 1. e) deÅ£inător – persoana fizică sau juridică ce deÅ£ine cu orice titlu o instalaÅ£ie/un echipament în exploatare;

 

 

 1. f) documentaÅ£ie tehnică – totalitatea documentelor ÅŸi instrucÅ£iunilor elaborate, conform prevederilor prescripÅ£iilor tehnice, de către producător pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcÅ£iune, realizarea reviziilor, reparaÅ£iilor, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de către persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaÅ£ia tehnică include, după caz, descrierea generală a instalaÅ£iei/echipamentului, proiectele de execuÅ£ie, procesul de fabricaÅ£ie, schemele ÅŸi circuitele pentru componentele instalaÅ£iilor/echipamentelor, descrieri ÅŸi explicaÅ£ii necesare pentru înÅ£elegerea acestor desene ÅŸi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor ÅŸi examinărilor ÅŸi altele asemenea;

 

 

 1. g) domeniu ISCIR – activităţile pentru care este nevoie de autorizare/aprobare/avizare/acceptare/atestare de către InspecÅ£ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ÅŸi InstalaÅ£iilor de Ridicat;

 

 

 1. h) examinare – procesul care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunoÅŸtinÅ£elor ÅŸi abilităţilor tehnice în vederea atestării;

 

 

 1. i) formator atestat – persoana fizică atestată de către ISCIR potrivit dispoziÅ£iilor legale;

 

 

 1. j) persoană juridică – orice entitate constituită potrivit legii naÅ£ionale, precum ÅŸi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru al Uniunii Europene sau reglementat de acesta;

 

 

 1. k) personal tehnic de specialitate – persoana fizică atestată de către ISCIR pentru desfăşurarea activităţilor specifice prevăzute în prescripÅ£iile tehnice aplicabile, în condiÅ£iile prevăzute în acestea;

 

 

 1. l) prescripÅ£ie tehnică – norma tehnică elaborată de ISCIR ÅŸi aprobată prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conÅ£ine, pentru domenii clar definite, condiÅ£ii ÅŸi cerinÅ£e tehnice referitoare la instalaÅ£ii/echipamente ÅŸi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute în Legea nr. 64/2008 privind funcÅ£ionarea în condiÅ£ii de siguranţă a instalaÅ£iilor sub presiune, instalaÅ£iilor de ridicat ÅŸi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcÅ£iune ÅŸi utilizării instalaÅ£iilor/echipamentelor respective în condiÅ£ii de siguranţă în funcÅ£ionare;

 

 

 1. m) utilizator – persoana fizică sau juridică ce are în folosinţă o instalaÅ£ie/un echipament.

 

 

(2) În conÅ£inutul prezentei metodologii sunt folosite următoarele abrevieri:

 

 

 1. a) RADTA – personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaÅ£iei tehnice de automatizare;

 

 

 1. b) RADTE – personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaÅ£iei tehnice ÅŸi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaÅ£ii/examinări cu caracter tehnic;

 

 

 1. c) RADTI – personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaÅ£iei tehnice de instalare;

 

 

 1. d) RADTP – personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaÅ£iei tehnice preliminare pentru montare/reparare;

 

 

 1. e) RSL – personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor (inclusiv în domeniul nuclear);

 

 

 1. f) RTS – personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura (inclusiv în domeniul nuclear);

 

 

 1. g) RVTA – personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor;

 

 

 1. h) RVT – personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnică;

 

 

 1. i) RTTC – personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu tehnologiile la cald, pentru coordonarea procesului special – tratament termic (în domeniul nuclear).

 

 

 

 

 

SECÅ¢IUNEA a 3-a

 

 

Domeniu de aplicare

 

 

 

 

 

ART. 3

 

 

Personalul tehnic de specialitate prevăzut în tabelul 1 este examinat ÅŸi atestat de către ISCIR după participarea la un program de instruire.

 

 

 

 

 

Tabelul 1

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

|Nr. |              Categorii de personal tehnic de specialitate               |

 

 

|crt.|                                                                         |

 

 

|____|_________________________________________________________________________|

 

 

|  1.| Personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică în   |

 

 

|    | utilizare a aparatelor de încălzit alimentate cu combustibil solid,     |

 

 

|    | lichid sau gazos, cazane de apă caldă cu putere P   |

 

 

|    | de abur de joasă presiune cu debit Q    |

 

 

|    | combustibili gazoÅŸi ÅŸi lichizi (RVT)                                    |

 

 

|____|_________________________________________________________________________|

 

 

|  2.| Personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică la   |

 

 

|    | ascensoare (RVTA)                                                       |

 

 

|____|_________________________________________________________________________|

 

 

|  3.| Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaÅ£iei tehnice de|

 

 

|    | instalare la instalaÅ£ii sub presiune (RADTI)                            |

 

 

|____|_________________________________________________________________________|

 

 

|  4.| Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaÅ£iei tehnice   |

 

 

|    | preliminare de montare/reparare la instalaÅ£ii sub presiune (RADTP)      |

 

 

|____|_________________________________________________________________________|

 

 

|  5.| Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaÅ£iei tehnice   |

 

 

|    | preliminare de montare/reparare la instalaÅ£ii de ridicat (RADTP)        |

 

 

|____|_________________________________________________________________________|

 

 

|  6.| Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaÅ£iei tehnice de|

 

 

|    | automatizare (RADTA)                                                    |

 

 

|____|_________________________________________________________________________|

 

 

|  7.| Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaÅ£iei tehnice ÅŸi|

 

 

|    | supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru      |

 

 

|    | investigaÅ£ii/examinări cu caracter tehnic la instalaÅ£ii sub presiune    |

 

 

|    | (RADTE)                                                                 |

 

 

|____|_________________________________________________________________________|

 

 

|  8.| Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaÅ£iei tehnice ÅŸi|

 

 

|    | supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru      |

 

 

|    | investigaÅ£ii/examinări cu caracter tehnic la instalaÅ£ii de ridicat      |

 

 

|    | (RADTE)                                                                 |

 

 

|____|_________________________________________________________________________|

 

 

|  9.| Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaÅ£ii sub presiune (RSL)|

 

 

|    | (inclusiv în domeniul nuclear)                                          |

 

 

|____|_________________________________________________________________________|

 

 

| 10.| Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaÅ£ii de ridicat (RSL)  |

 

 

|    | (inclusiv în domeniul nuclear)                                          |

 

 

|____|_________________________________________________________________________|

 

 

| 11.| Responsabil tehnic cu sudura la instalaţii sub presiune şi instalaţii de|

 

 

|    | ridicat (RTS) (inclusiv în domeniul nuclear)                            |

 

 

|____|_________________________________________________________________________|

 

 

| 12.| Responsabil tehnic cu tehnologiile la cald (RTTC) (în domeniul nuclear) |

 

 

|____|_________________________________________________________________________|

 

 

 

 

 

ART. 4

 

 

(1) Programele de instruire se organizează de persoane juridice avizate.

 

 

(2) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. În acest scop, persoana juridică depune la ISCIR următoarele:

 

 

 1. a) adresa de solicitare a avizării;

 

 

 1. b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională, conform codului CAEN specific prevăzut în actul constitutiv/statut;

 

 

 1. c) programa analitică specifică pentru fiecare categorie de personal tehnic de specialitate;

 

 

 1. d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal tehnic de specialitate prevăzută la art. 3, tabelul 1.

 

 

(3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (2) ÅŸi, în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei metodologii, eliberează adresa de avizare conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

 

 

(4) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 (patru) ani.

 

 

ART. 5

 

 

Persoana juridică avizată poate să organizeze programe de instruire, cu condiţia respectării următoarelor condiţii:

 

 

 1. a) să deruleze programele de instruire cu formatorii atestaţi de către ISCIR, conform prevederilor cap. II;

 

 

 1. b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a programului de instruire.

 

 

ART. 6

 

 

Persoanele juridice care au obţinut avizul pentru organizarea programelor de instruire se publică pe site-ul ISCIR.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II

 

 

Organizarea şi desfăşurarea instruirilor