Hotarare nr. 941 din 14 august 2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si utilizare repetata a echipamentelor sub presiune transportabile Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 636 din 5 septembrie 2003 In temeiul art. 107 din Constitutie si avand in vedere prevederile Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Domeniul de aplicare Art. 1. – (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica echipamentelor sub presiune transportabile, aprobate pentru transportul rutier si feroviar terestru al marfurilor periculoase, avand ca scop sporirea sigurantei si asigurarea liberei circulatii a acestor echipamente pe teritoriul Romaniei si al Comunitatii Europene. (2) Prezenta hotarare reglementeaza conditiile de introducere pe piata si aspectele privind punerea in functiune in mod repetat si utilizarea repetata a echipamentelor sub presiune transportabile, prevazute la art. 2. Art. 2. – Prevederile prezentei hotarari se aplica: a) in scopul introducerii pe piata a echipamentelor sub presiune transportabile noi, prevazute la art. 4 lit. a); b) in scopul reevaluarii conformitatii echipamentelor sub presiune transportabile existente, prevazute la art. 4 lit. a), care satisfac cerintele tehnice prevazute in: – Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase, incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994 si care se aplica transporturilor interne in baza Ordonantei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 122/2002, denumit in continuare ADR; si – Regulamentul privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase, anexa la apendicele B – Reguli uniforme privind contractul de transport international feroviar al marfurilor CIM – al Conventiei cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF), semnata la Berna la 9 mai 1980, ratificata de Romania prin Decretul nr. 100/1983, care se aplica transporturilor interne in baza Ordonantei Guvernului nr. 49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 788/2001, denumit in continuare RID; c) in scopul utilizarii repetate si al inspectiilor periodice: (i) echipamentelor sub presiune transportabile, prevazute la lit. a) si b); (ii) recipientelor-butelii existente, care poarta marcajul de conformitate prevazut in Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementari tehnice pentru recipiente-butelii, cu modificarile ulterioare. Art. 3. – Prevederile prezentei hotarari nu se aplica: a) echipamentelor sub presiune transportabile, care au fost introduse pe piata pana la 31 decembrie 2004 sau, in cazul prevazut la art. 24, pana la 31 decembrie 2005 si care nu au fost reevaluate pentru a se constata daca mai sunt conforme cu cerintele ADR si RID; b) echipamentelor sub presiune transportabile, utilizate exclusiv pentru transportul marfurilor periculoase intre Romania si Comunitatea Europeana, pe de o parte, si terte tari, pe de alta parte, efectuat in conformitate cu ADR si RID. Definitii Art. 4. – In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel: a) echipamente sub presiune transportabile: (i) toate recipientele sub presiune, cum ar fi buteliile, tuburile, recipientele-butoi, recipientele criogenice, bateriile de recipiente-butelii, definite in ADR; (ii) toate cisternele, inclusiv cisternele demontabile, cisternele-container, cum ar fi cisternele mobile, cisternele vagoanelor-cisterna, cisternele sau recipientele montate in baterie pe vagoane de cale ferata sau pe sasiu auto, cisternele autocisternelor care sunt utilizate pentru transportul gazelor din clasa a 2-a, potrivit clasificarii prevazute in ADR si RID, si pentru transportul anumitor substante periculoase incadrate in alte clase prevazute in anexa nr. 1, incluzand armaturile si alte accesorii ale acestora utilizate in transport. Sunt excluse din aceasta definitie echipamentele supuse principiilor generale de exceptare aplicabile pentru cantitati mici si pentru cazuri speciale prevazute in ADR si RID, precum si recipientele pulverizatoare de aerosoli reglementate de Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 595/2002 pentru aprobarea Reglementarilor tehnice cu privire la recipientele pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324, si buteliile de gaz pentru aparatele de respirat; b) marcaj – simbolul prevazut la art. 12; c) proceduri de evaluare a conformitatii – procedurile prevazute in anexa nr. 2 partea I; d) reevaluarea conformitatii – procedura pentru evaluarea ulterioara a conformitatii echipamentelor sub presiune transportabile deja fabricate si puse in functiune pana la data de 31 decembrie 2004 sau pentru echipamentele sub presiune transportabile introduse pe piata pana la data de 31 decembrie 2005, care se efectueaza la cererea proprietarului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, sau a detinatorului; e) organism notificat – organism de inspectie desemnat de Ministerul Economiei si Comertului in conformitate cu prevederile art. 10 si cu respectarea criteriilor prevazute in anexele nr. 3 si 4 sau de autoritatea nationala competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene; f) organism aprobat – organism de inspectie desemnat de Ministerul Economiei si Comertului in conformitate cu prevederile art. 11 si cu respectarea criteriilor prevazute in anexele nr. 3 si 5 sau de autoritatea nationala competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Evaluarea conformitatii pentru introducerea pe piata a echipamentelor sub presiune transportabile noi Art. 5. – (1) Recipientele si cisternele noi trebuie sa respecte prevederile aplicabile din ADR si RID. Conformitatea unor astfel de echipamente sub presiune transportabile cu respectivele prevederi se stabileste de catre un organism notificat, numai prin aplicarea exclusiva a procedurilor de evaluare a conformitatii prevazute in anexa nr. 2 partea I si in anexa nr. 6. (2) Armaturile si alte accesorii noi utilizate in transport trebuie sa respecte prevederile relevante din ADR si RID. (3) Armaturile si alte accesorii care au functie directa de securitate pentru echipamentele sub presiune transportabile, in special supapele de siguranta, armaturile de umplere si golire si armaturile buteliilor, trebuie supuse unei proceduri de evaluare a conformitatii cel putin la fel de severa ca cea aplicata recipientelor si cisternelor pe care sunt montate. Astfel de armaturi si alte accesorii utilizate in transport pot fi supuse unei proceduri de evaluare a conformitatii diferite fata de procedura utilizata pentru recipiente sau cisterne. (4) Daca ADR si RID nu contin prevederi tehnice detaliate pentru armaturile si accesoriile prevazute la alin. (3), aceste armaturi si accesorii trebuie sa respecte cerintele Hotararii Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune si, conform prevederilor acesteia, trebuie supuse unei proceduri de evaluare a conformitatii pentru categoriile II, III sau IV, stabilite in art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 752/2002, in functie de incadrarea recipientelor sau cisternelor in categoria 1, 2 sau 3, conform prevederilor din anexa nr. 6. (5) Introducerea pe piata si punerea in functiune a echipamentelor sub presiune transportabile, prevazute la art. 2 lit. a), care satisfac cerintele prezentei hotarari si poarta marcajul prevazut la art. 12 alin. (1) si (2), nu pot fi interzise, limitate sau impiedicate. Art. 6. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 5, se admit introducerea pe piata, transportul si punerea in functiune de catre utilizatori a recipientelor sub presiune, incluzand armaturile si alte accesorii ale acestora utilizate pentru transport, prevazute la art. 2 lit. a), a caror conformitate a fost evaluata de catre un organism aprobat. (2) Echipamentele sub presiune transportabile a caror conformitate a fost evaluata de catre un organism aprobat nu pot sa poarte marcajul prevazut la art. 12 alin. (1). (3) Organismul aprobat activeaza in exclusivitate pentru grupul de firme din care face parte. (4) Procedurile care se aplica in scopul evaluarii conformitatii de catre organisme aprobate sunt modulele A1, C1, F si G, prevazute in anexa nr. 2 partea I. Reevaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune transportabile existente Art. 7. – (1) Conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, prevazute la art. 2 lit. b), cu prevederile aplicabile din anexele la ADR si RID se stabileste de un organism notificat, in conformitate cu procedura de reevaluare a conformitatii prevazuta in anexa nr. 2 partea a II-a. Daca astfel de echipamente au fost fabricate in serie, se poate autoriza reevaluarea conformitatii recipientelor sub presiune, incluzand armaturile si alte accesorii ale acestora utilizate in transport, de catre un organism aprobat in conditiile in care conformitatea cu tipul este reevaluata de un organism notificat. (2) Introducerea pe piata si punerea in functiune a echipamentelor sub presiune transportabile, prevazute la art. 2 lit. b), care satisfac cerintele prezentei hotarari si poarta marcajul prevazut la art. 12 alin. (1), nu pot fi interzise, limitate sau impiedicate. Inspectia periodica si utilizarea repetata Art. 8. – (1) Inspectiile periodice ale recipientelor sub presiune, incluzand armaturile si accesoriile acestora utilizate in transport, prevazute la art. 2 lit. c), trebuie stabilite de catre un organism notificat sau de catre un organism aprobat, in conformitate cu procedura prevazuta in anexa nr. 2 partea a III-a. Inspectiile periodice ale cisternelor, incluzand armaturile si alte accesorii ale acestora utilizate in transport, trebuie stabilite de catre un organism notificat, in conformitate cu procedura prevazuta in anexa nr. 2 partea a III-a modulul 1. Este permisa efectuarea inspectiilor periodice ale cisternelor pe teritoriul Romaniei si de catre organisme aprobate, recunoscute pentru efectuarea de inspectii periodice ale cisternelor si care functioneaza sub supravegherea unui organism notificat, potrivit procedurii prevazute in anexa nr. 2 partea a III-a modulul 2 – Inspectia periodica prin asigurarea calitatii. (2) Echipamentele sub presiune transportabile, prevazute la art. 2, pot fi supuse inspectiei periodice in Romania sau in orice stat membru al Uniunii Europene. (3) Utilizarea, inclusiv umplerea, depozitarea, golirea sau reumplerea: a) echipamentelor sub presiune transportabile, prevazute la art. 2 lit. a), b) si c), care satisfac cerintele prezentei hotarari si poarta marcajul prevazut la art. 12 alin. (1); b) recipientelor-butelii existente, care poarta marcajul prevazut in Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001, cu modificarile ulterioare, precum si marcajul si numarul de identificare prevazut la art. 12 alin. (3), care indica faptul ca recipientele-butelii au fost supuse unei inspectii periodice, nu poate fi interzisa, limitata sau impiedicata din considerente referitoare la echipamentul sub presiune transportabil ca atare. (4) In Romania echipamentele sub presiune transportabile, cu exceptia echipamentului sub presiune transportabil ca atare sau a accesoriilor necesare in timpul transportului, trebuie sa respecte cerintele aplicabile pentru depozitare sau utilizare cuprinse in reglementari tehnice specifice elaborate in acest scop, care se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului si care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Dispozitii nationale Art. 9. – (1) Pentru dispozitivele destinate a fi conectate la alt echipament si pentru codurile de culoare aplicabile la echipamentele sub presiune transportabile se aplica prevederile in vigoare ale cap. 6 pct. 2 din anexa A la ADR si din RID. Daca apar probleme de siguranta la transportul sau la utilizarea anumitor tipuri de gaz, este permisa o perioada scurta de tranzitie, astfel incat reglementarile nationale aplicabile sa poata fi mentinute chiar si dupa adaugarea standardelor europene la ADR si RID. (2) In conditiile in care temperatura mediului ambiant este de obicei mai mica de -200C pot fi impuse standarde mai severe cu privire la temperatura de functionare a materialelor destinate a fi utilizate in transportul national al marfurilor periculoase, pana la includerea in anexele la ADR si RID a dispozitiilor referitoare la temperaturile de referinta corespunzatoare pentru anumite zone climatice. Organisme notificate Art. 10. – (1) Ministerul Economiei si Comertului evalueaza competenta organismelor din Romania care solicita sa fie notificate conform prevederilor prezentei hotarari, pe baza normelor metodologice elaborate avandu-se in vedere criteriile enuntate in anexele nr. 3 si 4, aprobate prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Fiecare organism care doreste sa fie desemnat comunica Ministerului Economiei si Comertului informatii complete si dovezi privind respectarea criteriilor prevazute in anexele nr. 3 si 4. (2) Ministerul Economiei si Comertului va comunica Comisiei Europene si statelor membre lista organismelor notificate pe care le-a desemnat sa efectueze procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in anexa nr. 2 partea I, pentru echipamente sub presiune transportabile noi, sa reevalueze conformitatea tipurilor sau a echipamentelor existente conform anexei nr. 2 partea a II-a cu cerintele din anexele la ADR si RID si/sau sa efectueze inspectii periodice conform anexei nr. 2 partea a III-a modulul 1 si/sau sa efectueze functia de supraveghere conform anexei nr. 2 partea a III-a modulul 2. Ministerul Economiei si Comertului va comunica si numarul de identificare alocat acestor organisme anterior de catre Comisia Europeana. (3) Lista organismelor notificate si numarul alocat acestora, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publica si se actualizeaza in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. (4) In conditiile in care se constata ca un organism notificat nu mai intruneste criteriile prevazute la alin. (1), Ministerul Economiei si Comertului retrage notificarea acestuia. (5) Ministerul Economiei si Comertului va informa imediat Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate conform alin. (4). Organisme aprobate Art. 11. – (1) Ministerul Economiei si Comertului evalueaza competenta organismelor din Romania care solicita sa activeze ca organisme aprobate conform prevederilor prezentei hotarari, pe baza normelor metodologice elaborate avandu-se in vedere criteriile enuntate in anexele nr. 3 si 5, aprobate prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Fiecare organism care doreste sa fie recunoscut comunica Ministerului Economiei si Comertului informatii complete si dovezi privind respectarea criteriilor prevazute in anexele nr. 3 si 5. (2) Ministerul Economiei si Comertului va comunica Comisiei Europene si statelor membre organismele aprobate, pe care le-a desemnat conform alin. (1) sa efectueze inspectiile periodice ale recipientelor sub presiune, inclusiv ale armaturilor si ale altor accesorii utilizate in transport, prevazute la art. 4 lit. a) pct. (i), sau pentru reevaluarea conformitatii recipientelor sub presiune transportabile existente, incluzand armaturile si alte accesorii utilizate in transport, care corespund unui tip reevaluat de un organism notificat, pentru a asigura respectarea continua a prevederilor aplicabile din ADR si RID in conformitate cu procedurile stabilite in anexa nr. 2 partea a III-a modulul 1. Ministerul Economiei si Comertului va comunica si numarul de identificare alocat acestor organisme anterior de catre Comisia Europeana. (3) Ministerul Economiei si Comertului va comunica Comisiei Europene si statelor membre organismele aprobate, pe care le-a desemnat conform alin. (1) sa efectueze inspectiile periodice ale cisternelor in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1). Ministerul Economiei si Comertului va comunica si numarul de identificare alocat acestor organisme anterior de catre Comisia Europeana. (4) Lista organismelor aprobate si numarul alocat acestora, precum si sarcinile specifice pentru care au fost recunoscute se publica si se actualizeaza in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. (5) In conditiile in care constata ca un organism recunoscut nu mai intruneste criteriile prevazute la alin. (1), Ministerul Economiei si Comertului retrage aprobarea acestuia. (6) Ministerul Economiei si Comertului va informa imediat Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate conform alin. (5). Marcare Art. 12. – (1) Fara a aduce atingere cerintelor privind marcarea recipientelor sub presiune si cisternelor din cadrul echipamentelor sub presiune transportabile, prevazute in ADR si RID, cisternele si recipientele sub presiune care satisfac prevederile art. 5 alin. (1) si ale art. 7 alin. (1) trebuie sa poarte marcaj aplicat conform prevederilor din anexa nr. 2 partea I. Elementele de identificare ale marcajului care trebuie utilizat sunt prevazute in anexa nr. 7. Acest marcaj se aplica in mod vizibil, lizibil si durabil si trebuie sa fie insotit de numarul de identificare al organismului notificat care a efectuat procedura de evaluare a conformitatii recipientelor sub presiune si cisternelor. In cazul unei reevaluari acest marcaj trebuie insotit de numarul de identificare al organismului notificat sau al organismului aprobat. Pentru echipamentele sub presiune transportabile, care respecta prevederile art. 9 alin. (2), numarul de identificare al organismului notificat sau al organismului aprobat trebuie sa fie urmat de inscriptia „-400C”. (2) Armaturile noi si alte accesorii, care au o functie directa de siguranta, trebuie sa poarte marcajul prevazut in anexa nr. 7 sau marcajul european de conformitate CE, ale carui elemente de identificare sunt prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor. Aceste marcaje nu trebuie sa fie insotite de numarul de identificare al organismului notificat care efectueaza evaluarea conformitatii la armaturi si alte accesorii utilizate pentru transport. Celelalte armaturi si accesorii nu vor fi supuse nici unei cerinte speciale de marcare. (3) Fara a aduce atingere cerintelor referitoare la marcarea recipientelor sub presiune si cisternelor stabilite in ADR si RID, in scopul inspectiilor periodice, toate echipamentele sub presiune transportabile, prevazute la art. 8 alin. (1), trebuie sa poarte numarul de identificare al organismului care a efectuat inspectiile periodice ale echipamentului, pentru a indica faptul ca acesta poate sa fie utilizat in continuare. Pentru recipientele-butelii reglementate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001, cu modificarile ulterioare, atunci cand se efectueaza prima inspectie periodica, conform prevederilor prezentei hotarari, numarul de identificare mai sus mentionat trebuie sa fie precedat de marcajul prevazut in anexa nr. 7. (4) Atat in cazul evaluarii conformitatii, cat si in cazul reevaluarii si al inspectiilor periodice, numarul de identificare al organismului notificat sau al organismului aprobat se aplica in mod vizibil si durabil pe propria raspundere de catre organism sau sub responsabilitatea acestuia: (i) de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene; sau (ii) de proprietar sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene; sau (iii) de catre detinator. (5) Este interzisa aplicarea marcajelor pe echipamentele sub presiune transportabile care ar putea sa induca in eroare partile terte in privinta semnificatiei sau a reprezentarii grafice a marcajului prevazute de prezenta hotarare. Orice alt marcaj se poate aplica pe echipamente, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului prevazut in anexa nr. 7 sa nu fie astfel reduse. Art. 13. – (1) In situatia in care care organismul de control prevazut la art. 15 constata ca echipamentele sub presiune transportabile, atunci cand sunt intretinute corect si utilizate conform scopului prevazut, ar putea sa puna in pericol sanatatea si/sau securitatea persoanelor si, dupa caz, a animalelor domestice ori a proprietatii in timpul transportului si/sau utilizarii, desi poarta un marcaj, aceasta poate: a) limita sau interzice introducerea pe piata, transportul sau utilizarea echipamentului respectiv; sau b) retrage de pe piata sau din circulatie echipamentul. (2) Organismul de control prevazut la alin. (1) informeaza intr-un interval de 72 de ore Ministerul Economiei si Comertului in legatura cu luarea oricareia dintre masurile prevazute la alin. (1), precizand motivele deciziei sale. (3) Atunci cand organismul de control constata ca echipamentele sub presiune care nu sunt conforme poarta marcajul prevazut la art. 12, ia masuri corespunzatoare impotriva celui care a aplicat marcajul si informeaza Ministerul Economiei si Comertului intr-un interval de 72 de ore cu privire la orice decizie adoptata. (4) Ministerul Economiei si Comertului va informa imediat Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene asupra oricarei decizii adoptate conform prevederilor alin. (1) si (3). Marcarea necorespunzatoare Art. 14. – (1) Daca organismul de control constata ca marcajul prevazut in anexa nr. 7 este aplicat necorespunzator, fara a aduce atingere prevederilor art. 13, acesta obliga: a) pe proprietar sau pe reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene; sau b) pe detinator sau pe producator ori pe reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, sa aduca echipamentele sub presiune transportabile in stare de conformitate cu cerintele referitoare la marcare si sa inceteze incalcarea prevederilor prezentei hotarari. (2) Daca neconformitatea continua, organismul de control ia toate masurile corespunzatoare pentru: a) a limita sau a interzice introducerea pe piata, transportul ori utilizarea echipamentului in cauza; sau b) a asigura retragerea de pe piata sau din circulatie a acestuia, conform procedurii stabilite la art. 13. (3) Organismul de control prevazut la alin. (1) informeaza intr-un interval de 72 de ore Ministerul Economiei si Comertului in legatura cu luarea oricareia dintre masurile prevazute la alin. (2), precizand motivele deciziei sale. (4) Ministerul Economiei si Comertului va informa imediat Comisia Europeana asupra oricarei decizii adoptate conform prevederilor alin. (1) si (2). Raspunderi si sanctiuni Art. 15. – Organismul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotarari este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piata – ISCIR-SP. Art. 16. – (1) Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati, in conditiile legii. (2) Urmatoarele fapte constituie contraventii: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1)-(4), referitoare la cerintele aplicabile din ADR si RID, se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si se aplica masuri conform prevederilor art. 13 alin. (1); b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), referitoare la reevaluarea echipamentelor sub presiune transportabile, prevazute la art. 4 lit. a), se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si se aplica masuri conform prevederilor art. 13 alin. (1); c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) si (2), referitoare la inspectia periodica si utilizarea repetata, se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si se aplica masuri conform prevederilor art. 13 alin. (1); d) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (1) si art. 8 alin. (1), referitoare la detinerea documentatiei tehnice prevazute in modulele de evaluare a conformitatii aplicabile din anexa nr. 2 partea I sau in anexa nr. 2 partea a III-a, se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si se aplica masuri conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), pana la o data stabilita de organismul de inspectie de comun acord cu producatorul, detinatorul sau utilizatorul echipamentelor sub presiune transportabile, dupa caz, sau cu reprezentantul autorizat al acestora, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, in scopul eliminarii neconformitatilor; e) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1)-(4), referitoare la aplicarea marcajului, se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si se aplica masuri conform prevederilor art. 14 alin. (1) si (2). (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre persoane imputernicite din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piata – ISCIR-SP. (4) Dispozitiile referitoare la contraventii prevazute la alin. (2) si (3) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare. Art. 17. – Orice decizie luata in baza prezentei hotarari de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piata – ISCIR-SP, din care rezulta sanctiuni si restrictii de introducere pe piata, transport sau utilizare a echipamentelor sub presiune transportabile ori retragerea de pe piata sau din circulatie a acestora, trebuie sa mentioneze: – temeiul legal al deciziei, in conditiile prezentei hotarari; – caile de atac impotriva deciziei Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piata – ISCIR-SP, in conditiile legii; – termenele pentru exercitarea cailor de atac si se aduce la cunostinta celui sanctionat intr-un interval de 72 de ore. Aplicabilitatea prevederilor altor acte normative care transpun in legislatia romana directive ale Uniunii Europene Art. 18. – (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2005, Reglementarile tehnice cu privire la prevederi comune pentru recipiente-butelii si metode de verificare a acestora – RT 76/767, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 59/2002, isi inceteaza aplicabilitatea pentru echipamentele sub presiune transportabile reglementate de prezenta hotarare, cu exceptia prevederilor: – art. 1 si celor din anexa nr. 2A pct. 1-3; – art. 1 si celor din anexa nr. 3A pct. 1-3; – art. 1 si celor din anexa nr. 4A pct. 1-3, ale fiecareia dintre anexele nr. 2, 3 si, respectiv, 4 la ordinul sus-mentionat. (2) De la data prevazuta la alin. (1) certificatele de aprobare de model CS pentru recipiente-butelii, emise in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele de examinare CE de tip prevazute in prezenta hotarare. Dispozitii finale si tranzitorii Art. 19. – (1) Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se admit introducerea pe piata si punerea in functiune in mod repetat si a echipamentelor sub presiune transportabile care, conform prevederilor art. 5 alin. (4), cuprind armaturi si alte accesorii care poarta marcajul national de conformitate CS. Elementele de identificare ale marcajului national de conformitate CS sunt prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001. (2) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se admit introducerea pe piata si punerea in functiune in mod repetat numai a echipamentelor sub presiune transportabile care, conform prevederilor art. 5 alin. (4), cuprind armaturi si alte accesorii care poarta marcajul CE. (3) Se interzice aplicarea pe armaturi si alte accesorii a marcajului CS concomitent cu marcajul CE, in conditiile prezentei hotarari. Art. 20. – (1) Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevazute de prezenta hotarare, Ministerul Economiei si Comertului recunoaste si desemneaza organismele care realizeaza evaluarea conformitatii potrivit prevederilor art. 5 si 6. (2) Recunoasterea si desemnarea organismelor prevazute la alin. (1) se realizeaza conform normelor metodologice elaborate avandu-se in vedere criteriile minime enuntate in anexele nr. 3, 4 si 5, dupa caz, aprobate prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (3) Lista cuprinzand organismele prevazute la alin. (1), sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate si numerele lor de identificare se aproba si se actualizeaza, ori de cate ori este necesar, prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Art. 21. – In situatia in care evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune transportabile, destinate pietei nationale, se realizeaza prin utilizarea procedurilor prevazute de prezenta hotarare de catre organisme recunoscute si desemnate la nivel national, in conditiile prezentei hotarari, producatorul, proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania, trebuie sa aplice marcajul prevazut la art. 12 alin. (1) ori marcajul national de conformitate CS, in cazul prevazut la art. 12 alin. (2). Art. 22. – (1) Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana prevederile referitoare la marcajul CE sunt aplicabile si pentru marcajul CS. (2) Sanctiunile si masurile prevazute la art. 16 se aplica si in cazul produselor reglementate de prezenta hotarare, care sunt introduse pe piata cu marcaj CS. Art. 23. – Se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a recipientelor-butoi, bateriilor de butelii si cisternelor pana la data de 31 decembrie 2005, care sunt conforme prevederilor din prescriptiile tehnice – colectia Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR aplicabile, in vigoare pana la 1 ianuarie 2005, prevazute in anexa nr. 8, si se autorizeaza punerea ulterioara in functiune a unui astfel de echipament in situatia in care a fost doar introdus pe piata anterior datei de 31 decembrie 2005. Art. 24. – Se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a echipamentelor sub presiune transportabile pana la data de 31 decembrie 2005, care sunt conforme prevederilor din prescriptiile tehnice – colectia Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR aplicabile, in vigoare pana la 1 ianuarie 2005, prevazute in anexa nr. 8, si se autorizeaza punerea ulterioara in functiune a unui astfel de echipament in situatia in care a fost doar introdus pe piata anterior datei de 31 decembrie 2005. Art. 25. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prescriptiile tehnice – colectia Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR, prevazute in anexa nr. 8, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea. Art. 26. – Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 27. – Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala Directiva 99/36/EC a Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 1999 privind echipamentele sub presiune transportabile, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 138, pag. 20-56, cu modificarile introduse de: – Directiva 2001/2/EC a Comisiei Comunitatilor Europene din 4 ianuarie 2001, care adapteaza la progresul tehnic Directiva 99/36/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 5 din 10 ianuarie 2001, pag. 4; – Decizia 2001/107/EC a Comisiei Comunitatilor Europene din 25 ianuarie 2001, prin care pentru anumite echipamente sub presiune transportabile se amana data implementarii Directivei 99/36/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 39 din 9 februarie 2001, pag. 43; – Directiva 2002/50/EC a Comisiei Comunitatilor Europene din 6 iunie 2002, care adapteaza la progresul tehnic Directiva 99/36/EC, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 149 din 7 iunie 2002, pag. 28; – Corrigendum 31999L0036R(3), publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 168 din 27 iunie 2002, pag. 58. Art. 28. – (1) Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005. (2) Prevederile art. 10 alin. (5), ale art. 11 alin. (6), ale art. 13 alin. (3) si ale art. 14 alin. (3) vor intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemneaza: ––––– p. Ministrul economiei si comertului, Mihai Berinde, secretar de stat Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, Miron Tudor Mitrea Bucuresti, 14 august 2003. Nr. 941. ANEXA Nr. 1 LISTA substantelor periculoase, altele decat cele din clasa a 2-a –––––––––––––––––––––––––– Numarul UN Clasa Cifrele ADR/RID Substantele periculoase –––––––––––––––––––––––––– 1.051 6.1 1 Acid cianhidric stabilizat 1.052 8 6 Acid fluorhidric anhidru 1.790 8 6 Acid fluorhidric –––––––––––––––––––––––––– ANEXA Nr. 2 PARTEA I Proceduri de evaluare a conformitatii Modulul A – Controlul intern al productiei 1. Controlul intern al productiei este procedura prin care producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care indeplineste obligatiile prevazute la pct. 2, garanteaza si declara ca echipamentele sub presiune transportabile satisfac cerintele prezentei hotarari. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa aplice marcajul „pi” pe toate echipamentele sub presiune transportabile si sa intocmeasca o declaratie de conformitate scrisa. 2. Producatorul trebuie sa intocmeasca documentatia tehnica descrisa la pct. 3 si producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, dupa caz, trebuie sa tina la dispozitia autoritatilor de control, in scopul efectuarii controlului, aceasta documentatie o perioada de 10 ani de la fabricarea ultimului echipament sub presiune transportabil. Daca nici producatorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoana juridica cu sediul in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a tine disponibila documentatia tehnica revine persoanei care introduce pe piata echipamentele sub presiune transportabile. 3. Documentatia tehnica trebuie sa permita efectuarea unei evaluari a conformitatii echipamentelor sub presiune transportabile cu cerintele prezentei hotarari. In masura in care este necesar pentru o astfel de evaluare, documentatia tehnica trebuie sa cuprinda proiectul, fabricatia si functionarea echipamentelor sub presiune transportabile si sa contina urmatoarele: a) o descriere generala a echipamentelor sub presiune transportabile; b) proiectul, planuri de fabricatie si diagrame ale componentelor, subansamblurilor, scheme electrice etc.; c) descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea desenelor si diagramelor mentionate si a modului de functionare a echipamentelor sub presiune transportabile; d) descrierea solutiilor adoptate pentru a satisface cerintele prezentei hotarari; e) rezultatele calculelor de proiectare, examinarile efectuate etc.; f) rapoarte de incercari. 4. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa pastreze impreuna cu documentatia tehnica o copie a declaratiei de conformitate. 5. Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare ca sa asigure ca procesul de fabricatie impune ca echipamentele sub presiune transportabile fabricate sa fie conforme cu documentatia tehnica prevazuta la pct. 2 si cu cerintele aplicabile din prezenta hotarare. Modulul A1 – Verificari interne ale fabricatiei suplimentate cu monitorizarea evaluarii finale Modulul A1 consta din modulul A, la care se adauga urmatoarele cerinte suplimentare: Evaluarea finala trebuie sa fie efectuata de producator si supravegheata prin vizite inopinate de catre un organism notificat ales de producator. In timpul acestor vizite organismul notificat trebuie: a) sa se asigure ca producatorul realizeaza efectiv evaluarea finala; b) sa preleveze mostre de echipamente sub presiune transportabile din sectiile de fabricatie sau din depozite pentru a efectua verificari. Organismul notificat decide asupra numarului mostrelor de echipamente sub presiune transportabile pe care le preleveaza, precum si daca este necesar sa efectueze sau sa dispuna efectuarea evaluarii finale, partial ori in intregime, pe mostrele de echipament. In caz de neconformitate a unuia sau a mai multor echipamente sub presiune transportabile, organismul notificat trebuie sa adopte masurile necesare pentru obtinerea conformitatii. Sub responsabilitatea organismului notificat producatorul trebuie sa aplice numarul de identificare al organismului notificat pe fiecare echipament sub presiune transportabil. Modulul B – Examinarea CE de tip 1. Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat constata si atesta ca un exemplar reprezentativ din productia avuta in vedere indeplineste prevederile aplicabile din prezenta hotarare. 2. Cererea pentru efectuarea examinarii CE de tip trebuie inaintata de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, unui singur organism notificat ales de acesta. Cererea trebuie sa cuprinda urmatoarele: a) denumirea si adresa producatorului si denumirea si adresa reprezentantului autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, daca cererea este inaintata de catre acesta; b) o declaratie scrisa din care sa rezulte ca aceeasi cerere nu a fost inaintata nici unui alt organism notificat; c) documentatia tehnica prevazuta la pct. 3. Solicitantul trebuie sa puna la dispozitie organismului notificat un exemplar reprezentantiv din productia avuta in vedere, denumit in continuare tip. Organismul notificat poate sa solicite un numar rezonabil de exemplare, daca considera ca sunt necesare pentru realizarea programului de incercari. Un tip poate sa acopere cateva variante de echipamente sub presiune transportabile, cu conditia ca diferentele dintre variante sa nu afecteze nivelul de securitate. 3. Documentatia tehnica trebuie sa permita efectuarea unei evaluari a conformitatii echipamentelor sub presiune transportabile cu cerintele aplicabile din prezenta hotarare. In masura in care este necesar pentru o astfel de evaluare, documentatia tehnica trebuie sa acopere proiectarea, fabricatia si modul de functionare a echipamentelor sub presiune transportabile si trebuie sa cuprinda urmatoarele: a) o descriere generala a tipului; b) proiectul si desenele de executie, diagramele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; c) descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea desenelor prevazute la lit. b) si a functionarii echipamentelor sub presiune transportabile; d) o descriere a solutiilor adoptate pentru a satisface cerintele prezentei hotarari; e) rezultatele calculelor de proiectare, examinarile efectuate etc.; f) rapoarte de incercari; g) informatii referitoare la incercarile prevazute in procesul de fabricatie; h) informatii referitoare la calificari sau aprobari. 4. Organismul notificat trebuie: 4.1. sa examineze documentatia tehnica, sa verifice daca tipul a fost fabricat in conformitate cu aceasta si sa identifice componentele proiectate in conformitate cu prevederile relevante ale prezentei hotarari. Organismul notificat trebuie sa efectueze, in special, urmatoarele activitati: a) sa examineze documentatia tehnica referitoare la proiectare si procedeele de fabricatie; b) sa evalueze materialele utilizate, in cazul in care acestea nu sunt in conformitate cu prevederile relevante ale prezentei hotarari, si sa verifice certificatul emis de catre producatorul materialelor; c) sa aprobe procedurile pentru imbinarile nedemontabile ale partilor echipamentelor sub presiune sau sa verifice daca aceste proceduri au fost aprobate anterior; d) sa verifice daca personalul care efectueaza imbinarile nedemontabile ale partilor de echipamente sub presiune si examinarile nedistructive este calificat sau aprobat; 4.2. sa efectueze sau sa dispuna efectuarea examinarilor corespunzatoare si a incercarilor necesare pentru a stabili daca solutiile adoptate de catre producator indeplinesc cerintele prezentei hotarari; 4.3. sa efectueze sau sa dispuna efectuarea examinarilor corespunzatoare si a incercarilor necesare pentru a stabili daca au fost aplicate prevederile relevante ale prezentei hotarari; 4.4. sa stabileasca, de acord cu solicitantul, locul unde se vor efectua examinarile si incercarile necesare. 5. In cazul in care tipul respecta prevederile prezentei hotarari aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie sa elibereze solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Acest certificat, care poate avea o valabilitate de 10 ani, ce poate fi prelungita, trebuie sa contina denumirea si adresa producatorului, concluziile examinarii si datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. O lista cu cele mai importante parti din documentatia tehnica se anexeaza la certificatul de examinare CE de tip, iar o copie se pastreaza de catre organismul notificat. Daca organismul notificat refuza acordarea certificatului de examinare CE de tip producatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, organismul respectiv trebuie sa prezinte motivele detaliate ale acestui refuz. In situatia in care i se refuza unui producator certificarea unui proiect, organismul notificat trebuie sa indice caile legale de atac impotriva deciziei adoptate. 6. Solicitantul trebuie sa informeze organismul notificat, care detine documentatia tehnica referitoare la certificatul de examinare CE de tip, asupra tuturor modificarilor aduse echipamentului sub presiune transportabil aprobat. Organismul notificat va emite o completare la certificatul de examinare CE de tip original, in cazul in care modificarile aduse pot afecta conformitatea cu cerintele prezentei hotarari sau cu conditiile prescrise pentru utilizarea echipamentului. 7. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice Ministerului Economiei si Comertului, iar de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si statelor membre ale Uniunii Europene informatiile relevante referitoare la certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras si, la cerere, pe care le-a acordat. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice, de asemenea, si celorlalte organisme notificate informatii relevante referitoare la certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras sau le-a refuzat. 8. Celelalte organisme notificate pot primi copii ale certificatelor de examinare CE de tip si/sau ale completarilor la acestea. Anexele la certificate trebuie puse la dispozitie celorlalte organisme notificate. 9. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa pastreze impreuna cu documentatia tehnica copii ale certificatelor de examinare CE de tip si completarile la acestea, o perioada de 10 ani de la data fabricarii ultimului echipament sub presiune transportabil. In situatia in care nici producatorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a pastra disponibila documentatia tehnica ii revine persoanei care introduce produsul pe piata. Modulul B1 – Examinarea CE a proiectului 1. Examinarea CE a proiectului este procedura prin care organismul notificat verifica si confirma ca proiectul unui echipament sub presiune transportabil corespunde prevederilor aplicabile acestuia din prezenta hotarare. 2. Cererea pentru examinarea CE a proiectului trebuie transmisa de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, numai unui singur organism notificat. Cererea pentru examinarea CE a proiectului trebuie sa cuprinda urmatoarele: a) denumirea si adresa producatorului, iar daca cererea este inaintata de catre reprezentantul autorizat al acestuia, denumirea si adresa reprezentantului autorizat; b) o declaratie scrisa din care sa rezulte ca aceeasi cerere nu a mai fost inaintata nici unui alt organism notificat; c) documentatia tehnica prevazuta la pct. 3. Cererea pentru examinarea CE a proiectului poate sa acopere mai multe variante ale echipamentului sub presiune transportabil, cu conditia ca diferentele dintre variante sa nu afecteze nivelul de securitate. 3. Documentatia tehnica trebuie sa permita evaluarea conformitatii echipamentului sub presiune transportabil cu cerintele aplicabile din prezenta hotarare. In masura in care este necesar pentru evaluare, documentatia tehnica trebuie sa acopere proiectarea, fabricatia si modul de functionare a echipamentului sub presiune transportabil si trebuie sa cuprinda urmatoarele: a) o descriere generala a echipamentului sub presiune transportabil; b) proiectul si desenele de executie, diagramele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; c) descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea desenelor prevazute la lit. b) si a functionarii echipamentelor sub presiune transportabile; d) o descriere a solutiilor adoptate pentru indeplinirea cerintelor prezentei hotarari; e) dovezile necesare prin care se demonstreaza ca solutiile alese pentru proiectare sunt adecvate. Aceste dovezi trebuie sa includa si rezultatele incercarilor care au fost efectuate in laboratoare adecvate ale producatorului sau au fost efectuate in numele sau; f) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinarilor efectuate etc.; g) informatii privind calificarile sau aprobarile. 4. Organismul notificat trebuie: 4.1. sa examineze documentatia tehnica si sa identifice componentele care au fost proiectate in conformitate cu prevederile relevante ale hotararii. Organismul notificat are, in special, urmatoarele sarcini: a) sa evalueze materialele utilizate, daca acestea nu sunt in conformitate cu prevederile relevante ale hotararii; b) sa aprobe procedurile pentru imbinarile nedemontabile ale partilor echipamentelor sub presiune sau sa verifice daca aceste proceduri au fost aprobate anterior; c) sa verifice daca personalul care efectueaza imbinarile nedemontabile ale partilor de echipamente sub presiune si examinarile nedistructive este calificat sau aprobat. 4.2. sa efectueze examinarile necesare, pentru a constata daca solutiile adoptate de producator satisfac cerintele prezentei hotarari. 4.3. sa efectueze examinarile necesare, pentru a constata daca prevederile relevante ale hotararii au fost intr-adevar aplicate. 5. In cazul in care proiectul corespunde prevederilor aplicabile din prezenta hotarare, organismul notificat trebuie sa elibereze solicitantului un certificat de examinare CE a proiectului. Acest certificat trebuie sa contina denumirea si adresa producatorului, concluziile examinarilor si conditiile de valabilitate a certificatului, precum si datele necesare identificarii proiectului aprobat. O lista cu cele mai importante documente din documentatia tehnica se anexeaza la certificat si o copie se pastreaza de catre organismul notificat. In cazul in care organismul notificat refuza acordarea certificatului de examinare CE a proiectului pentru producator sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, organismul notificat trebuie sa furnizeze solicitantului motivele detaliate ale acestui refuz. In situatia in care i se refuza unui producator certificarea unui proiect, organismul notificat trebuie sa indice caile legale de atac impotriva deciziei adoptate. 6. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa informeze organismul notificat, care detine documentatia referitoare la certificatul de examinare CE a proiectului, asupra tuturor modificarilor pe care le-a efectuat la proiectul aprobat. Organismul notificat va emite o completare la certificatul original de examinare CE a proiectului, in cazul in care modificarile aduse pot afecta conformitatea cu cerintele prezentei hotarari sau cu conditiile prescrise pentru utilizarea echipamentului. 7. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice Ministerului Economiei si Comertului, iar de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si statelor membre ale Uniunii Europene informatiile relevante referitoare la certificatele de examinare CE a proiectului pe care le-a retras si, la cerere, pe care le-a acordat. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice, de asemenea, si celorlalte organisme notificate informatii relevante referitoare la certificatele de examinare CE a proiectului pe care le-a retras sau le-a refuzat. 8. Celelalte organisme notificate pot sa obtina, la cerere, informatii relevante despre: a) certificatele de examinare CE a proiectului si completarile la acestea, care au fost acordate; b) certificatele de examinare CE a proiectului si completarile la acestea, care au fost retrase. 9. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa pastreze impreuna cu documentatia tehnica prevazuta la pct. 3 copii ale certificatelor de examinare CE a proiectului emise si ale completarilor la acestea o perioada de 10 ani de la data fabricarii ultimului echipament sub presiune transportabil. In situatia in care nici producatorul nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a pastra disponibila documentatia tehnica ii revine persoanei care introduce produsul pe piata. Modulul C1 – Conformitatea cu tipul 1. Conformitatea cu tipul este procedura prin care producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, garanteaza si declara ca echipamentul sub presiune transportabil este in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si satisface cerintele aplicabile din prezenta hotarare. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa aplice marcajul „pi” pe toate echipamentele sub presiune transportabile si sa intocmeasca o declaratie de conformitate scrisa. 2. Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a garanta ca procesul de fabricatie impune ca echipamentul sub presiune transportabil fabricat sa fie in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele aplicabile din prezenta hotarare. 3. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa pastreze o copie a declaratiei de conformitate o perioada de 10 ani de la fabricarea ultimului echipament sub presiune transportabil. Daca nici producatorul nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a pastra la dispozitie documentatia tehnica revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a echipamentului sub presiune transportabil. 4. Evaluarea finala trebuie sa fie supusa unei supravegheri sub forma unor vizite inopinate efectuate de organismul notificat, ales de producator. In timpul acestor vizite organismul notificat trebuie: a) sa stabileasca daca producatorul efectueaza intr-adevar evaluarea finala; b) sa preleveze mostre de echipamente sub presiune transportabile din sectiile de fabricatie sau din depozite pentru a efectua verificari. Organismul notificat decide asupra numarului mostrelor de echipamente sub presiune transportabile, precum si asupra faptului daca este necesar sa efectueze sau sa dispuna sa fie efectuata evaluarea finala, in intregime sau partial. In caz de neconformitate a unuia sau a mai multor echipamente sub presiune transportabile, organismul notificat trebuie sa adopte masurile necesare. Producatorul trebuie sa aplice numarul de identificare al organismului notificat pe fiecare echipament sub presiune transportabil, sub responsabilitatea organismului notificat. Modulul D – Asigurarea calitatii productiei 1. Asigurarea calitatii productiei este procedura prin care producatorul care satisface obligatiile prevazute la pct. 2 garanteaza si declara ca echipamentul sub presiune transportabil in cauza este in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare CE de tip sau de examinare CE a proiectului si satisface cerintele aplicabile din prezenta hotarare. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa aplice marcajul „pi” pe toate echipamentele sub presiune transportabile si sa intocmeasca o declaratie de conformitate scrisa. Marcajul „pi” trebuie sa fie insotit de numarul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4. 2. Producatorul trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat pentru productie, inspectie finala si incercari, conform prevederilor pct. 3, si sa se supuna supravegherii conform prevederilor pct. 4. 3. Sistemul calitatii 3.1. Producatorul trebuie sa solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem al calitatii. Cererea pentru evaluarea sistemului calitatii trebuie sa cuprinda: a) toate informatiile relevante despre echipamentul sub presiune transportabil avut in vedere; b) documentatia privind sistemul calitatii; c) documentatia tehnica pentru tipul aprobat si o copie a certificatului de examinare CE de tip sau a certificatului de examinare CE a proiectului. 3.2. Sistemul calitatii trebuie sa garanteze conformitatea echipamentului sub presiune cu tipul aprobat, asa cum este descris in certificatul de examinare CE de tip sau in certificatul de examinare CE a proiectului, si cu cerintele aplicabile din prezenta hotarare. Toate elementele, cerintele si dispozitiile adoptate de producator trebuie sa fie reunite intr-o documentatie sistematica si ordonata sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea. Documentatia privind sistemul calitatii trebuie sa contina, in special, o descriere corespunzatoare a urmatoarelor: a) obiectivele legate de calitatea si structura organizatorica, responsabilitatile si atributiile conducerii cu privire la calitatea echipamentelor sub presiune transportabile; b) tehnicile, procedurile si masurile sistematice care vor fi utilizate in procesul de fabricatie, in special tehnicile de control si de asigurare a calitatii; c) examinarile si incercarile efectuate inainte, in timpul si dupa fabricare, cu indicarea frecventei la care acestea se efectueaza; d) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea sau aprobarea personalului implicat; e) mijloacele de supraveghere a realizarii calitatii cerute si functionarea efectiva a sistemului calitatii. 3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul calitatii pentru a stabili daca satisface cerintele prevazute la pct. 3.2. Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea echipamentului sub presiune transportabil in cauza. Procedura de evaluare trebuie sa includa o vizita de inspectare la intreprinderea producatorului. Decizia motivata a echipei de audit, care trebuie sa cuprinda si concluziile examinarii, trebuie adusa la cunostinta producatorului. Acesta trebuie sa indice totodata caile legale de atac impotriva deciziei adoptate. 3.4. Producatorul trebuie sa se angajeze ca indeplineste obligatiile care decurg din sistemul calitatii, asa cum a fost aprobat, si trebuie sa asigure ca acesta este mentinut la un nivel corespunzator si eficient. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii asupra oricarei intentii de modificare a acestuia. Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse si sa decida daca sistemul calitatii modificat va mai satisface in continuare cerintele prevazute la pct. 3.2 sau daca este necesara o noua procedura de evaluare. Acesta trebuie sa comunice producatorului decizia adoptata, care va cuprinde si concluziile examinarii si decizia motivata a evaluarii. 4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat 4.1. Scopul supravegherii sistemului calitatii este acela de a asigura ca producatorul indeplineste in totalitate obligatiile care ii revin din sistemul calitatii aprobat. 4.2. Producatorul trebuie sa permita accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspectii la locurile de fabricatie, control, incercari si depozitare si trebuie sa puna la dispozitie acestuia toate informatiile necesare, in special: a) documentatia privind sistemul calitatii; b) inregistrarile privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarile personalului implicat etc. 4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii si trebuie sa emita producatorului un raport de audit. Frecventa auditurilor periodice trebuie sa fie stabilita astfel incat la fiecare 3 ani sa se faca o reevaluare totala. 4.4. Suplimentar fata de auditurile periodice, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producator. Necesitatea si frecventa acestor vizite suplimentare vor fi determinate pe baza unui sistem de control al vizitelor aplicat de organismul notificat. In cadrul sistemului de control al vizitelor trebuie avute in vedere, in mod special, urmatoarele: a) categoria echipamentului; b) rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare; c) necesitatea urmaririi actiunilor corective; d) dupa caz, conditii speciale legate de aprobarea sistemului calitatii; e) modificari esentiale in organizarea, procedurile sau tehnicile de fabricatie. In timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate sa efectueze sau sa solicite sa fie efectuate incercari pentru a verifica buna functionare a sistemului calitatii, daca considera necesar. Organismul notificat trebuie sa predea producatorului un raport al vizitei si, daca s-a efectuat o incercare, un raport de incercare. 5. Producatorul trebuie sa pastreze si sa poata pune la dispozitie Ministerului Economiei si Comertului sau Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piata – ISCIR-SP, pe o perioada de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul echipament sub presiune, urmatoarele documente: a) documentatia prevazuta la pct. 3.1 lit. b); b) informatiile privind modificarea sistemului calitatii, prevazute la pct. 3.4 al doilea paragraf; c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevazute la pct. 3.3 ultimul paragraf, la pct. 3.4 ultimul paragraf si la pct. 4.3 si 4.4. 6. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice Ministerului Economiei si Comertului, iar de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si statelor membre ale Uniunii Europene informatiile relevante cu privire la aprobarile sistemelor de calitate pe care le-a retras si, la cerere, cu privire la cele pe care le-a acordat. De asemenea, fiecare organism notificat trebuie sa comunice si celorlalte organisme notificate informatiile relevante cu privire la aprobarile sistemelor de calitate pe care le-a retras sau le-a refuzat. Modulul D1 – Asigurarea calitatii productiei 1. Asigurarea calitatii productiei este procedura prin care producatorul care satisface obligatiile de la pct. 3 asigura si declara ca echipamentul sub presiune transportabil in cauza satisface cerintele aplicabile din prezenta hotarare. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa aplice marcajul „pi” pe toate echipamentele sub presiune transportabile si sa intocmeasca o declaratie scrisa de conformitate. Marcajul „pi” trebuie sa fie insotit de numarul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea prevederilor pct. 5. 2. Producatorul trebuie sa intocmeasca documentatia tehnica descrisa in continuare. Documentatia tehnica trebuie sa permita efectuarea unei evaluari a conformitatii echipamentului sub presiune transportabil cu cerintele aplicabile din prezenta hotarare. In masura in care este necesar pentru o astfel de evaluare, documentatia tehnica trebuie sa acopere proiectarea, fabricatia si modul de functionare a echipamentului sub presiune transportabil si trebuie sa cuprinda urmatoarele: a) o descriere generala a echipamentului in cauza; b) proiectul si desenele de executie, diagramele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; c) descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea desenelor prevazute la lit. b) si a functionarii echipamentelor sub presiune transportabile; d) o descriere a solutiilor adoptate pentru indeplinirea cerintelor prezentei hotarari; e) rezultatele calculelor de proiectare, examinarilor efectuate etc.; f) rapoarte de incercari. 3. Producatorul trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat pentru productie, inspectie finala si incercari, conform prevederilor pct. 4, si sa se supuna supravegherii conform prevederilor pct. 5. 4. Sistemul calitatii 4.1. Producatorul trebuie sa solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem al calitatii. Cererea pentru evaluarea sistemului calitatii trebuie sa cuprinda: a) toate informatiile relevante despre echipamentul sub presiune